Ansökan om registrering i förvararregistret, blankettanvisning – blanketterna 6920r och 6921r

Du får blanketterna från blankettsidan

Allmänna instruktioner

Denna blankettanvisning gäller blanketten med vilken man ansöker om registrering i förvararregistret (blankett 6920) samt blanketten med vilken man anmäler ändringar i förvararregistret och ber om avregistrering från registret (blankett 6921).

Fyll i de punkter som behövs och kom ihåg bilagorna.

Välj blanketten på det språk som du vill få beslutet och eventuella begäranden om tilläggsutredningar på:

Bifoga till ansökan

  • de bilagor som nämns på blanketten
  • en redogörelse för firmateckningsrätten hos de personer som undertecknat ansökan eller fullmakten.

Mera information om förvararregistretDen registrerade förvararens skyldigheter och ansvar

Skicka blanketten

Fyll i ansökan och skicka den till Skatteförvaltningen. I Skatteförvaltningen identifieras ansökan och den konverteras till elektronisk form. Därför är det inte tillåtet att lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 550
00052 SKATT
FINLAND

Du kan också skicka ansökan och bilagor genom säker e-post. Om du vill använda säker e-post ska du meddela Skatteförvaltningen om detta genom att skicka e-post till adressen financialsector(a)vero.fi. Vi skickar sedan anvisningar till dig om att lämna ansökan.

Detaljerade blankettsanvisningar: blankett 6920r och 6921r

Nedan finns först blankettanvisningen för ansökningan om registrering i förvararregistret. Under den finns blankettanvisningen för ändrings- och nedläggningsanmälan.

Ansökan om registrering i förvararregistret (6920r)

Ansök om registrering i förvararregistret med denna blankett.

Sökande

Ange här följande uppgifter om den sökande: namn, hemviststat, den sökandes individualiseringsuppgifter samt kontaktpersonens uppgifter.

Namn

Skriv den sökandes namn i dess officiella form, det vill säga i den form som det är skrivet i den sökandes handelsregisterutdrag eller i något annat officiellt dokument.

Hemviststat

Den sökandes hemviststat bör vara en stat inom EU eller en stat med vilken Finland har i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning.

Kontrollera länderna med vilka Finland har ett skatteavtal i kraft.

Den sökandes individualiseringsuppgifter

Uppge finländskt FO-nummer, skatteregistreringsnumret i hemviststaten (TIN), eventuellt annat registernummer eller företagsnummer i hemviststaten samt GIIN-numret. Om någon av beteckningarna inte finns kan punkten lämnas tom.

Ett finländskt FO-nummer, det vill säga företags- och organisationsnummer är en beteckning som tilldelas av en myndighet och som används för att individualisera företag eller organisationer.

Med skatteregistreringsnummer i hemviststaten avses någon annan beteckning som skattemyndigheten eller någon annan myndighet i företagets hemviststat beviljat företaget för beskattningsändamål.

Det utländska registernumret och organisationsnumret avser ett registernummer eller annat organisationsnummer som identifierar företaget och som företagets hemviststat beviljat företaget. Beteckningen är i allmänhet antecknad i företagets handelsregistrerutdrag eller i något annat registerutdrag.

GIIN är ett globalt förmedlaridentifikationsnummer (Global Intermediary Identification Number) som skattemyndigheten i USA tilldelar utländska aktörer inom finansbranschen.

Kontaktperson

Meddela namn, telefonnummer och e-postadress på den sökandes kontaktperson.

Sökandens adress

Ange adress endast om den sökande inte ännu är kund hos Skatteförvaltningen, det vill säga om den sökande inte har ett FO-nummer. I övriga fall använder Skatteförvaltningen den adress som Skatteförvaltningen redan har till sitt förfogande.

Ange som adress den sökandes offentliga adress, som publiceras på Skatteförvaltningens webbsida i det offentliga förvararregistrets uppgifter.

Ange gatuadress, postnummer, postkontor och land.

Sökandens postadress för enbart Skatteförvaltningens bruk

Fyll i den här punkten endast om den sökande inte ännu är kund hos Skatteförvaltningen (den sökande har inte ett FO-nummer) och om du vill få skatteposten till en annan adress än sökandens offentliga adress.

Ange den adress till vilken Skatteförvaltningen skickar post som hänför sig till beskattningen. I övriga fall skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som Skatteförvaltningen har till sitt förfogande.

Om du som sökandens adress vill ange adressen till ett annat företag eller till en annan person eller om du vill hänvisa posten till en viss person i företaget ska du skriva företagets eller personens namn i c/o-fältet.

Ange c/o-uppgift, gatuadress, postnummer, postkontor och land.

Ansökan om registrering i förvararregistret

Ange från vilken tidpunkt den sökande ansöker om registrering i förvararregistret. Ange som första dag antingen den dag då anmälan lämnas eller den dag i framtiden då verksamheten kommer att inledas. Observera att den sökande kan införas i registret tidigast från den dag då beslutet om att godkänna ansökan fattas.

Till förvararregistret kan införas en förvarare som enligt lagstiftningen har rätt att bedriva förvararverksamhet. Förvararen ska ha beviljats tillstånd att bedriva förvaringsverksamhet av den behöriga myndigheten i förvararens hemviststat och ska omfattas av den myndighetens tillsyn. Förvararen ska ha sitt säte i en stat inom Europeiska unionen eller i en sådan stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. En förutsättning för registrering är dessutom att den gemensamma standarden för utbyte av upplysningar, bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt annan lagstiftning ska tillämpas på förvararen, så att förvararen är skyldig att identifiera sin kund och dennes hemviststat i beskattningshänseende.

Skatteförvaltningen kan låta bli att införa förvararen i registret om förutsättningarna för registrering inte uppfylls. Skatteförvaltningen kan också avslå en sådan förvarares ansökan som utifrån tidigare försummelser kan antas komma att försumma skyldigheterna för förvarare eller underlåta att betala skatt som påförts denna.

Huvudkontor

Om den sökande är en filial ska du här ange huvudkontorets namn, hemviststat, eventuellt finskt FO-nummer, registrerings- eller organisationsnummer i hemviststaten samt adress. En filial är inte en separat juridisk person utan en del av huvudkontoret. På grund av detta samlar Skatteförvaltningen in även huvudkontorets uppgifter. Endast filialen införs ändå i förvararregistret.

Om både huvudkontoret och filialen ansöker om registrering i förvararregistret ska du fylla i separata ansökningsblanketter för båda.

Bilagor

Ett utländskt företag ska till sin ansökan bifoga en kopia av tillståndet för att bedriva förvaringsverksamhet, ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget samt vid behov bolagsordningen, bolagsavtalet eller ett annat motsvarande dokument som kompletterar handelsregisterutdraget.

Ur det utländska handelsregisterutdraget ska framgå företagets namn, hemviststat, bransch, räkenskapsperiod och firmateckningsrätter. Om handelsregisterutdraget eller ett annat motsvarande utdrag saknar dessa uppgifter ska man till ansökan även bifoga en sådan kopia på bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar i vilka de uppgifter som saknas finns angivna. Dessutom krävs en översättning av handlingarna till finska, svenska eller engelska om de ursprungliga handlingarna har upprättats på något annat språk. Om den sökande är en filial ska till ansökan också bifogas huvudkontorets utländska utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget.

Om sökandens verksamhet är under tillsyn av Finansinspektionen i Finland behöver en kopia av tillståndet inte bifogas.

Intyg

Genom att underteckna blanketten intygar den sökande att företaget har ett giltigt tillstånd av den behöriga myndigheten i förvararens hemviststat att bedriva förvaringsverksamhet och att verksamheten omfattas av en myndighets tillsyn. Dessutom intygar den sökande att den gemensamma standarden för utbyte av upplysningar, bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt annan lagstiftning tillämpas på sökanden, så att förvararen kan identifiera sin kund och dennes hemviststat i beskattningshänseende.

Genom att registrera sig förbinder sig sökanden att iaktta förpliktelserna i 10 b och 10 c § i källskattelagen (lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst). Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

Datum och underskrift

Blanketten kan undertecknas av en person som har firmateckningsrätt i företaget. Om den som undertecknat blanketten är någon annan ska en fullmakt bifogas till ansökan.

Ändrings- och nedläggningsanmälan till förvararregistret (6921r)

Med denna blankett kan du göra en anmälan om ändringar och nedläggning till förvararregistret.

Fyll i uppgifterna om den sökande och om huvudkontoret enligt anvisningarna ovan. Ange alltid sökandens namn och individualiseringsuppgifter samt övriga punkter i vilka det skett ändringar.

Anmäl ändringar i adressuppgifter genom företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst (https://www.ytj.fi/sv). Tjänsten kräver autentisering. Du kan också anmäla en adressändring genom att göra en ändringsanmälan (Y4). Du hittar anmälningsblanketterna på företags- och organisationsdatasystemets webbsida www.ytj.fi/sv.

Utländska förvarare som inte har annan skattepliktig verksamhet i Finland kan anmäla en adressändring genom att anteckna uppgifterna i punkten Ytterligare information i ändrings- och nedläggningsanmälan till förvararregistret.

Avregistrering från förvararregistret

Ange det datum då du önskar att registreringen i förvararregistret avslutas. Ange som slutdatum antingen dagen då ansökan lämnats in eller ett senare slutdatum. Observera att registreringen kan avslutas tidigast den dagen då beslutet om avregistrering fattas.

Om den sökande lägger ner sin verksamhet i Finland i sin helhet ska du meddela datumet då verksamheten avslutas. I dessa fall avslutas även kundrelationen hos Skatteförvaltningen och FO-numret tas bort.

Med att verksamheten läggs ner i sin helhet avses att den sökande inte längre har någon verksamhet i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020