Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller skattenummer för begränsat skattskyldig (blankett 5057r), blankettanvisning

Med denna blankett kan du ansöka om källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller införande av skattenummer i skattenummerregistret om du bor permanent utomlands eller om du kommer till Finland för högst sex månader.

När du är stadigvarande bosatt utomlands eller när du vistas i Finland i högst 6 månader, beskattas du i Finland som begränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldiga betalar skatt i Finland endast på de inkomster som de fått i Finland. Skatteavtal kan dock begränsa Finlands beskattningsrätt. Ytterligare information får du på skatt.fi.

blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Du kan använda den här blanketten också om du har fått ett överklagbart beslut om förskottsuppbörd och vill begära omprövning av beslutet hos skatterättelsenämnden. Fyll i begäran om omprövning (blankett 5002r) och bifoga den här blanketten till den.

Om du korrigerar en tidigare lämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla de tidigare uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Så här fyller du i blanketten

Innehållsförteckning

1 Ansökan och skatteår
2 Personuppgifter
3 Uppgifter om vistelsen i Finland
4 Uppgifter som hänför sig till arbetet
5 Uppgifter om studier
6 Leveransadress för skattekortet 
7 Tilläggsuppgifter lämnas av

 1 Ansökan och skatteår

Kryssa för om din ansökan gäller källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller införande av skattenummer i skattenummerregistret.

Med skattekort avses ett skattekort vars skatteprocent baserar sig på lagen om beskattningsförfarande (progressiv beskattning). Källskattekortets skatteprocent baserar sig på källskattelagen (källbeskattning).

Om du ber om införande av skattenummer i skattenummerregistret, ange med ett kryss om du arbetar inom byggnads- eller skeppsbyggnadsbranschen.

Ange här också det skatteår för vilket du ansöker om källskattekort, skattekort, förskottsskatt eller skattenummer.

Om du ansöker om skattekort, dvs. om progressiv beskattning av dina förvärvsinkomster, ska du bifoga Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster (blankett 6148r).

 2 Personuppgifter

Ange här dina person- och boendeuppgifter.

 • Ange ditt efternamn och samtliga förnamn.
 • Ange din finska personbeteckning om du har en sådan. Ange ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå.
 • Fyll i din hemviststat och ditt medborgarskap i de punkter som är avsedda för dessa uppgifter. Skriv din hemviststats hela namn, använd inte endast landskoden.
 • Ange skattenumret som du fått i din hemviststat i punkten ”Skatteregistreringsnummer som hemviststaten tilldelat (Tax Identification Number, TIN)”. Närmare information om skattenumret får du av skattemyndigheten i din hemviststat.
 • Adress i hemviststaten: Ange dina adressuppgifter i hemviststaten. Ange gatuadress, postnummer, postkontor och stat.
 • Adress i Finland: Ange din postadress, husets nummer, trappa, lägenhetens nummer eller postboxens nummer. Ange också postnumret och postkontoret.
 • När du ansöker om skattekort eller förskottsskatt ska du fylla i ditt kontonummer i IBAN-format eller något annat internationellt format samt BIC- eller SWIFT-kod. Skatteförvaltningen behöver ditt kontonummer för att kunna betala ut eventuella skatteåterbäringar till dig. Uppgifterna om kontonummer kan du kontrollera till exempel i din egen nätbank.

 3 Uppgifter om vistelsen i Finland

 • Ange datumet då du anlände till Finland. Ange också en uppskattning av när du tänker lämna Finland. Ange datumen i formatet ddmmåååå.
 • Ange de tidsperioder då du tidigare har vistats i Finland. Fyll i såväl inlednings- som avslutningsdatum (ddmmåååå−ddmmåååå) i rutorna.
 • Uppskatta om du kommer att vistas oavbrutet över sex månader i Finland:
  • Kryssa för "Ja" om du vet att du kommer att vistas i Finland oavbrutet i över 6 månader.
  • Kryssa för "Nej" om du inte kommer att vistas i Finland oavbrutet i över 6 månader. Fyll då i antalet arbetsdagar i Finland och utomlands i de punkter som är avsedda för dessa.

 4 Uppgifter som hänför sig till arbetet

Fyll i här både uppgifter om ditt arbete och uppgifter om prestationer som du fått för annat än arbete.

 • Kryssa för "Ja" om du har ett intyg från din hemviststat om att du omfattas av den sociala tryggheten i din hemviststat (A1/E101-intyg).
 • Ange intygets giltighetstid i formatet ddmmåååå−ddmmåååå.
 • Ange längden på din arbetsperiod i Finland i formatet ddmmåååå−ddmmåååå.Ange anställningsförhållandets eller uppdragets typ. Alternativen är följande:
  • hyrd arbetstagare: Sätt kryss i den här rutan om du arbetar som hyrd arbetstagare hos en utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetskraft. Läs mera i anvisningen Utländska hyrda arbetstagare.
  • anställd i arbetsavtalsförhållande: Sätt kryss i den här rutan om du är i ett arbetsavtalsförhållande med en finländsk eller utländsk arbetsgivare, men om du inte arbetar som hyrd arbetstagare.
  • yrkesutövare: Sätt kryss i den här rutan om du är verksam som yrkesutövare i Finland. Läs mer i anvisningen Inkomstbeskattning hos utländska rörelseidkare och yrkesutövare i Finland.
 • Uppskattning av inkomst som fåtts från Finland
 • Inkomstens natur: Ange om den inkomst du får är lön eller arbetsersättning. Om inkomsten du får varken är lön eller arbetsersättning, sätt då kryss i rutan "annat: vad?" och ange hurdan inkomst det är fråga om. Utred vid behov inkomstens natur hos utbetalaren av prestationen. Sätt ett kryss i rutan om det är fråga om sjöarbetsinkomst eller inkomst till sportutövare eller uppträdande artist.

Under hela arbetsperioden i Finland: Uppskatta hur mycket inkomst du kommer att få under hela den tid som du arbetar i Finland. Ange inkomsterna i euro.

Under skatteåret: Uppskatta hur mycket inkomst du kommer att få under det innevarande skatteåret. Ange inkomsterna i euro.

Kryssa för om det är fråga om månadslön eller timlön.

 • Namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen: Ange namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen.
 • Arbetsorter: Ange alla de orter på vilka du arbetar under din vistelse i Finland.
 • Namnet på den finländska uppdragsgivaren: Om du arbetar som hyrd arbetstagare, ange då i den här punkten namnet på det företag eller den person som har hyrt dig som arbetstagare. Ange i följande punkt företagets FO-nummer. Om det är fråga om en person ska du ange personbeteckningen. FO-numret ska anges i formatet xxxxxxx-x. Kontrollera uppdragsgivarens FO-nummer i Företagsdatasystemets företagassökning (ytj.fi).
 • Arbetsgivarens finska FO-nummer: Om du inte är en hyrd arbetstagare utan har ett direkt arbetsavtalsförhållande till en finländsk arbetsgivare, ska du ange arbetsgivarens finska FO-nummer. FO-numret ska anges i formatet xxxxxxx-x. Kontrollera arbetsgivarens FO-nummer i Företagsdatasystemets företagssökning (ytj.fi).
 • Arbetsgivarens utländska TIN-nummer eller Business ID: Om din arbetsgivare är utländsk ska du ange arbetsgivarens utländska TIN-nummer eller Business ID-nummer. Ange också din arbetsgivares hemviststat.
 • Arbetsgivarens representant i Finland: Det är möjligt att din utländska arbetsgivare har en representant i Finland. Ange representantens namn samt personbeteckning eller FO-nummer. Kontrollera FO-numret i Företagsdatasystemets företagssökning (ytj.fi).

 5 Uppgifter om studier

Om du i Finland avlägger praktik som hänför sig till dina studier i din hemviststat, fyll då här i läroinrättningen och studieinriktningen i din hemviststat. Med studieinriktning avses det som du studerar.

6 Leveransadress för skattekortet

Ange här den adress du vill att källskattekortet eller skattekortet skickas till. Ange namnet, postadressen, husets nummer, trappan, lägenhetens nummer eller postboxens nummer för skattekortets mottagare. Ange också postnummer, postanstalt och stat.

 7 Tilläggsuppgifter lämnas av

Ange namnet och telefonnumret för den person som kan ge kompletterande uppgifter om ansökan. Du kan lämna punkten tom om du lämnar de kompletterande uppgifterna själv.

Datera och underteckna din ansökan. Ange ett sådant telefonnummer på vilket du kan nås under dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020