Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt (blankett 6017r), blankettanvisning

Med den här blanketten kan du ansöka om återbäring av betald överlåtelseskatt. Betalning av överlåtelseskatt betyder att man har betalat överlåtelseskatt till samma belopp som man har angett på överlåtelseskattedeklarationen. Om det finns flera sökande, ska var och en lämna en egen ansökan om återbäring.

Om en överlåtelseskattedeklaration har lämnats för en överlåtelse men överlåtelseskatten ännu inte har betalats, ska du lämna en ersättande deklaration i stället för en ansökan om återbäring.

Du kan begära återbäring av en obefogad egen inbetalning i MinSkatt, om du har betalat mer skatt än du har angett på överlåtelseskattedeklarationen. Om du har betalat skatten men inte lämnat en överlåtelseskattedeklaration, kan du också ansöka om återbäring av obefogad egen inbetalning.

Samfundskunder kan också använda den här ansökan för att ansöka om befrielse från överlåtelseskatt på verksamhetsöverlåtelse eller överlåtelse enligt 43 c § i lagen om överlåtelseskatt, om ansökan lämnas innan tidsfristen för att betala skatten löpt ut.

Vilka bilagor behövs till ansökan om återbäring?

För att kunna behandla ansökan behöver Skatteförvaltningen en kopia av köpebrevet eller motsvarande avtal. Vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne.

Om det kundspecifika referensnumret för överlåtelseskatten inte har angetts vid betalningen av skatten, ska du bifoga ett kvitto på att skatten har betalats.

Om det är fråga om köp av en nybyggnad (aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du också bifoga en redogörelse för när äganderätten övergick till dig. Redogörelsen kan utgöras av en kopia av byggherrens inflyttningsbrev eller ett kvitto på att den sista raten av köpesumman har betalats.

Se närmare anvisningar om andra bilagor vid punkt 3 i blankettanvisningen. Vid behov kan Skatteförvaltningen även begära andra redogörelser för att avgöra ärendet.

1 Uppgifter om sökanden

Fyll i sökandens personbeteckning eller FO-nummer. Om sökanden inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, ange födelsedatumet eller det utländska person- eller organisationsnumret.

Det sammanlagda beloppet av skatt som du har betalat: Ange hur mycket du har betalat i överlåtelseskatt sammanlagt.

Belopp som du ansöker om i återbäring: Fyll i det belopp som du ansöker om i återbäring. Det minsta beloppet som återbärs är 10 euro.

2 Närmare information om den anskaffade egendomen

Datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats: Med ett motsvarande avtal avses exempelvis ett avtal om byte, avvittring och arvskifte eller apport.

Datumet då äganderätten överförs: Du kan kontrollera datumet för överföringen av äganderätten till exempel i köpebrevet. Om det är fråga om en nybyggnad får du reda på datumet för överföringen av äganderätten exempelvis i inflyttningsbrevet från byggherren eller på basis av den tidpunkt då den sista raten av köpesumman har betalats.

2.1 Fastighet, kvotdel, outbrutet område eller arrenderätt som ska inskrivas, eller enbart byggnad

Fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning: Fyll i fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning (t.ex. fastighetsbeteckning 091–011–0022–0033, beteckning för outbrutet område 091–011–0022–0033-M101 eller anläggningsbeteckning för en arrenderätt som ska inskrivas 091–011–0022–0033-L1). Om ett outbrutet område ännu inte har en beteckning, ska du ange fastighetsbeteckningen för den fastighet som det outbrutna området skaffats från. Om det finns fler än en beteckning, kan du ange de övriga beteckningarna vid punkten för motivering.

Enbart byggnad: Kryssa för den här punkten om anskaffningen enbart omfattar en byggnad eller konstruktion utan äganderätt till markbottnen, alltså om det handlar om en så kallad separat överlåtelse av en byggnad. Det handlar om en separat överlåtelse av en byggnad också i det fall att man skaffar en kolonistuga eller sommarhydda.

2.2 Aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag eller andra värdepapper

Bolagets FO-nummer och namn: Fyll i köpeobjektets FO-nummer och namn. FO-numret framgår exempelvis av köpebrevet, ett annat motsvarande avtal eller disponentintyget. Du hittar det också i företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi/sv).

Aktiernas nummer: Här anger du aktiernas aktienummer i enlighet med avtalet eller bolagsordningen (t.ex. 101–200), om du har skaffat en lägenhet eller ett annat utrymme.

Antalet aktier: Här fyller du i antalet aktier (t.ex. 100).

Lägenhetens nummer (bokstav/siffra): Ange siffran eller bokstaven för den lägenhet, bilplats eller annat utrymme du skaffat, i enlighet med bolagsordningen (exempelvis A1).

3 Orsak till återbäringen och motivering för återbäringsansökan

Jag har deklarerat och betalat skatt ogrundat eller till ett för stort belopp: Välj det här alternativet om du söker återbäring på en betald överlåtelseskatt. Betalning av överlåtelseskatt betyder att man har betalat överlåtelseskatt till samma belopp som man har angett på överlåtelseskattedeklarationen.

Köpet har hävts eller köpesumman sänkts:

Om du väljer det här alternativet ska du till ansökan bifoga ett dokument om sänkningen av köpesumman eller hävningen av köpet, exempelvis ett avtal mellan säljaren och köparen om att köpet hävs, ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avgörande från konsumenttvistenämnden. Bifoga en kopia av avtalet om hävningen av köpet eller sänkningen av priset även då hävningen av köpet eller sänkningen av priset baserar sig på ett villkor i köpebrevet.

Om det inte finns ett domstolsbeslut om hävningen, ska du till ansökan bifoga en kopia av det ursprungliga köpebrevet, en redogörelse för återbetalningen av köpesumman (t.ex. en kopia av kvittot) och en redogörelse för fel i köpeobjektet. Redogörelsen kan exempelvis utgöras av en besiktningsrapport som utarbetats på basis av undersökningar av köpeobjektet, ett utlåtande av en hälsomyndighet eller en sakkunnigs uppskattning av kostnaderna för att reparera felet. Till ansökan ska du också bifoga en redogörelse för återbetalningen av köpesumman, exempelvis en kopia av kvittot.

Min ansökan gäller upphörande av ett äktenskap eller samboförhållande, eller arvskifte: Välj det här alternativet om egendomen har skaffats i samband med att ett äktenskap eller samboförhållande har upphört eller den har fåtts i arv. Till ansökan ska du bifoga en kopia av det undertecknade avtalet om avvittring, avskiljande eller arvskifte. Om makarna har ett äktenskapsförord, ska du också bifoga en kopia av det.

Det är fråga om en inlösningssituation enligt bolagsordningen: Välj det här alternativet om köpet återgår av den orsaken att en delägare i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag har utnyttjat sin lösningsrätt enligt bolagsordningen. Bifoga till ansökan de dokument av vilka framgår att aktierna har lösts in. Redogörelsen kan exempelvis bestå av ett bolagsstämmoprotokoll eller meddelande från disponenten om att inlösen har skett.

Det är fråga om en gåva eller ett testamente: Kryssa för den här punkten om du har fått egendomen i gåva eller genom testamente.

Det är fråga om nyemission: Välj det här alternativet om överlåtelseskatt har deklarerats och betalats på nya aktier som ett aktiebolag har emitterat. Välj det här alternativet också i det fall att du har skaffat sådana aktier i ett bolag vilka har kommit i bolagets besittning genom en aktieemission som bolaget riktat till sig själv. Bifoga till ansökan ett bolagsstämmoprotokoll om aktieemissionen samt ett eventuellt teckningsbevis.

Det är fråga om min första bostad och samtliga av följande krav uppfylls:

Om du väljer det här alternativet, ska du ange det datum från och med vilket du stadigvarande har bott i den bostad du skaffat. Om du redan har flyttat från bostaden, ska du också ange det datum då det stadigvarande boendet upphörde.

Om du har skaffat en fastighet och uppfört en nybyggnad på den som din första bostad, ska du bifoga en kopia av byggnadsmyndighetens protokoll över ibruktagande- eller slutsynen.

Om du inte har en finsk personbeteckning, ska du bifoga en kopia av ditt pass och uppehållstillstånd till ansökan.

Samfund

Det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse eller en sådan överlåtelse som avses i 43 c § i lagen om överlåtelseskatt:

Välj det här alternativet om ansökan gäller en verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) och i samband med vilken en fastighet eller ett värdepapper som hör till den överförda verksamheten har överlåtits till ett samfund som har grundats för att fortsätta verksamheten. Bifoga till ansökan en redogörelse om att överlåtelsen har skett till ett bolag som har grundats för att fortsätta verksamheten och som inte har haft verksamhet före verksamhetsöverlåtelsen. Ange här om bolaget har fått ett förhandsavgörande om inkomstbeskattningen enligt vilket verksamhetsöverlåtelsen är en sådan som avses i NärSkL 52 d §. Kryssa dock för punkten endast om verksamhetsöverlåtelsen har genomförts i enlighet med förhandsavgörandet. Om ansökan görs efter överlåtelsen men innan skatten betalats och den utsatta tiden för betalning av skatten löpt ut, kan Skatteförvaltningen besluta att skatten inte behöver betalas, förutsatt att villkoren uppfylls.

Välj det här alternativet också i det fall att ansökan gäller en överlåtelse som anknyter till sådana strukturarrangemang inom utbildningen som avses i 43 c § i lagen om överlåtelseskatt. Bifoga till ansökan en redogörelse för vad fastigheten har använts till före överlåtelsen och vad den kommer att användas till efter överlåtelsen. Som bilaga behövs också ett utlåtande från undervisnings- och kulturministeriet om att villkoren för skattefrihet uppfylls. Om ansökan görs efter överlåtelsen men innan skatten betalats och den utsatta tiden för betalning av skatten löpt ut, kan Skatteförvaltningen besluta att skatten inte behöver betalas, förutsatt att villkoren uppfylls.

Annan orsak: Om inget av de ovan nämnda alternativen är lämpligt, kryssar du för det här alternativet.

Välj det här alternativet exempelvis om ansökan anknyter till en överlåtelse enligt lagstiftningen om jordbruksnäring. Bifoga till ansökan ett intyg som utfärdats av NTM-centralen.

Skriv också en motivering för din återbäringsansökan.

4 Underskrift och kontaktuppgifter

Kom ihåg att underteckna din ansökan och ange dina kontaktuppgifter.

5 Ombudets kontaktuppgifter

Om du har ett ombud som besvarar frågor om återbäringsansökan eller om du vill att beslutet skickas till ombudets adress, ska du ange ombudets namn, telefonnummer och adress. Bifoga vid behov en fullmakt till ansökan. Bifoga antingen en fritt formulerad fullmakt eller Skatteförvaltningens blankett 3818r (Fullmakt för skatteärenden).

Skicka din ansökan om återbäring av överlåtelseskatt med bilagor till adressen Skatteförvaltningen, PB 700, 00052 SKATT. Du kan också lämna in den på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.
Vi skickar beslutet med posten när vi har behandlat ansökan. Ansökan och beslutet införs också i MinSkatt.

Återbäringen betalas till det bankkonto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Du kan kontrollera kontonumret i MinSkatt. Anmäl eventuellt nytt kontonummer i MinSkatt eller med en blankett för anmälan om kontonummer (skatt.fi/blanketter). Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Läs mer om överlåtelseskatt