78 Utredning om internprissättning, anvisning för ifyllningen

Med blankett 78 utreds affärstransaktioner om vilka den skattskyldige ska upprätta dokumentation av internprissättningen enligt 14 a § i lagen om beskattningsförfarande. Blanketten används inte för att lämna uppgifter om den metod som använts vid internprissättningen.

Företaget ska upprätta dokumentation om sådana affärstransaktioner som företaget genomfört under skatteåret med sådana utländska parter i intressegemenskap som avses i 31 § i lagen om beskattningsförfarande.

 • Parterna i en transaktion är i intressegemenskap med varandra om den ena parten utövar bestämmande inflytande över den andra parten eller om en tredje part ensam eller tillsammans med närstående kretsar utövar bestämmande inflytande över bägge parter i transaktionen.
 • Med transaktioner i intressegemenskap avses direkta affärstransaktioner med moder- eller dotterbolag och affärstransaktioner som gjorts med övriga koncernföretag.
 • Skyldigheten att upprätta dokumentation gäller även transaktioner mellan ett utländskt företag och dess fasta driftställe i Finland.

Dokumentationsskyldighet

Skyldiga att upprätta dokumentation är företag som uppfyller minst ett av följande krav:

 • företaget har fler än 250 anställda, eller
 • företaget har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro, eller
 • företaget inte motsvarar sådana kännetecken för små och medelstora företag som avses i Kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

När man uppskattar när de ovan nämnda beloppen överskrids hos en enskild skattskyldig på ett sådant sätt som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG beaktar man i praktiken omsättningen i det högsta moderbolaget i koncernen, balansomslutningen och antalet anställda i hela koncernen. Då ett företag hör till en internationell koncern innebär det ofta att företaget blir dokumentationsskyldigt även om det finska företaget är litet eller medelstort.

Begreppet ”anknutna företag” i kommissionens rekommendation betyder i praktiken koncernföretag. Uppgifter om det anknutna företagets omsättning, balansomslutning och personalantal läggs alltid i sin helhet till företagets egna uppgifter.

Enligt kommissionens rekommendation kan det vara motiverat att till beloppen i bokslutet (koncernbokslutet) lägga till finansiella mått hos även sådana bolag av vilka bolaget äger eller har en bestämmande inflytande om 25–50 % på sådant sätt som framgår av rekommendationen. För dessa s.k. ägarintresseföretags del består  tillägget av deras omsättning, balansomslutning och personalantal i proportion till bolagets ägarandel.

Exempel: A Ab är ett dotterbolag till X Ltd som äger A till 100 %. A Ab anställer 100 personer, dess omsättning är 45 miljoner euro och en balansomslutning om 35 miljoner euro. X Ltd anställer 200 personer, dess omsättning är 100 miljoner euro och en balansomslutning om 50 miljoner euro. Den sammanlagda omsättningen av A Ab och X ltd är 145 miljonereuro och deras balansomslutning är 85 miljoner euro. Bolagen har sammanlagt 300 anställda. När man beaktar dessa finansiella mått i hela koncernen så är A Ab är ett stort företag som är dokumentationsskyldigt.

Läs mer om dokumentation av internprissättningen

1 Verksamhet
 • Branschkoden beskriver inte alltid tillräckligt bra hurdan den skattskyldiges verksamhet är till sin karaktär. I punkterna 11–16 kryssar man för de punkter som beskriver den skattskyldiges verksamhet.
 • Kryssa för de punkter som beskriver den skattskyldiges verksamhet. Om den skattskyldige bedriver t.ex. tillverknings- och forskningsverksamhet, kryssa för punkterna 11, 12 och 13.
2 Lönsamhet
 • Lönsamhetstalen räknas ut särskilt med den skattskyldiges och med koncernens uppgifter.
 • Den skattskyldige måste själv ge en utredning om koncernens uppgifter om uppgifterna inte annars är tillgängliga.
 • Ange lönsamhetstalen med en decimals noggrannhet.
 • Med koncern avses hela den koncern som det högsta moderföretaget i koncernen bildar.
 • Lämna koncernuppgifterna om bokföringslagen förutsätter att företaget ska upprätta ett koncernbokslut eller om det utländska moderbolaget har upprättat ett koncernbokslut.
 • Kreditinstitut och försäkringsanstalter behöver inte fylla i punkterna 17–20.
Punkterna 17–18
 • Punkt 17: Räkna ut den skattskyldiges rörelsevinst i procent: dividera den skattskyldiges rörelsevinst med omsättningen och multiplicera resultatet med 100.
 • Punkt 18: Räkna ut koncernens rörelsevinst i procent på basis av uppgifterna i koncernbokslutet: dividera koncernens rörelsevinst med omsättningen och multiplicera resultatet med 100.
Punkterna 19–20
 • Punkt 19: Räkna ut avkastningsprocenten av den skattskyldiges placerade kapital: dividera den skattskyldiges rörelsevinst med det placerade kapitalet och multiplicera resultatet med 100.
  Med placerat kapital avses i denna kalkyl det sammanlagda beloppet av eget kapital och räntebelagda skulder i den skattskyldiges särskilda bokslut.
 • Punkt 20: Räkna ut avkastningsprocenten av koncernens placerade kapital på basis av uppgifterna i koncernbokslutet: dividera koncernens rörelsevinst med det placerade kapitalet och multiplicera resultatet med 100.
3 Transaktioner i intressegemenskap
 • Ange transaktionerna i intressegemenskap enligt typ. För varje typ av intressegemenskapstransaktion (21–32) ange eurobeloppet av alla transaktioner med samtliga parter i intressegemenskap. Om en transaktion i intressegemenskap har uppstått t.ex. vid överlåtelse av en verksamhetsgren, ska de delar som hör till denna verksamhetsgren anges i respektive punkt.