36A Delägare i en jordbrukssammanslutning: deklarationsanvisning

Blankett 36A är ett tilläggsblad till skattedeklaration 2Y för jordbrukssammanslutningar. Du behöver blankett 36A om du deklarerar uppgifter om fler än tre delägare. Om du deklarerar uppgifter om högst tre delägare, fyll i uppgifterna i jordbrukssammanslutningens skattedeklaration 2Y i punkt 3 (Uppgifter om delägarens andelar och yrkande på fördelning av jordbruksinkomsten i förvärvs- och kapitalinkomst). Blankett 36 (Utredning angående sammanslutning) har tagits ur bruk.

Du ska lämna uppgifter om delägaren om

  • delägaren yrkar på en annan kapitalinkomstandel än 20 procents maximibelopp
  • man för skatteåret vill dela ut till delägaren en annan andel av sammanslutningens inkomst eller förmögenhet än vad som har registrerats som dennes ägarandel i Skatteförvaltningens kundregister.

Observera att bestående ändringar i delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar ska anmälas med ändringsanmälan Y5 (ytj.fi).

På sidan Blankett får du blanketten och ytterligare information.

1 Uppgifter om sammanslutningen och skatteår

Namn och FO-nummer

Jordbrukssammanslutningens namn och FO-nummer.

Skatteår

Ange skatteåret vars uppgifter du deklarerar.

2 Uppgifter om delägarna och yrkanden om fördelning i förvärvs- och kapitalinkomst

Andel av sammanslutningens jordbruksresultat (i procent)

Fyll i den här punkten om du vill att jordbrukssammanslutningens inkomstandel för skatteåret ska fördelas på något annat sätt än enligt de ägarandelar som har registrerats i Skatteförvaltningens kundregister. Inkomstandelen kan fördelas på något annat sätt exempelvis om någon av delägarna undantagsvis har arbetat för jordbrukssammanslutningen mer än vad som motsvarar hens andel.

Andel av sammanslutningens jordbruksförmögenhet (i procent)

Fyll i den här punkten om du vill att jordbrukssammanslutningens förmögenhetsandel under skatteåret fördelas på något annat sätt än enligt de andelar som har antecknats i Skatteförvaltningens kundregister. Förmögenhetsandelen kan vara större än vanligt exempelvis om delägaren tillfälligt placerat sina andra egna tillgångar i jordbrukssammanslutningens bruk.

Jag vill att min inkomst av jordbruket ska fördelas enligt följande:

Skatteförvaltningen fördelar jordbruksinkomsten i kapitalinkomst och förvärvsinkomst utifrån delägarens andel av nettoförmögenheten. Kapitalinkomst är ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning som beräknats på jordbrukets nettoförmögenhet för det föregående året.

Delägaren kan separat begära att kapitalinkomst är en årlig avkastning på 10 % av nettoförmögenheten eller att företagsinkomsten som ska fördelas anses utgöra förvärvsinkomst till hela beloppet.

10 % kapitalinkomst

Kryssa för punkten om delägaren yrkar att kapitalinkomstens maximibelopp är 10 % av nettoförmögenheten.

Förvärvsinkomst till hela beloppet

Om delägaren vill att företagsinkomsten som ska fördelas utgör förvärvsinkomst till hela beloppet, kryssa för detta alternativ.

Delägaren ska framställa sitt yrkande som gäller företagsinkomst som ska fördelas antingen i samband med skattedeklarationen eller senast innan beskattningen för skatteåret slutförs. Fr.o.m. skatteåret 2018 är dagen då beskattningen slutförs inte längre samma för alla kunder. Kunden kan kontrollera datumet för slutförande av hens beskattning på beskattningsbeslutet för 2018, vilket skickas till kunden efter att skattedeklarationen har behandlats.