Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

19 Avdrag för bostad på arbetsorten, deklarationsanvisning

Med denna blankett kan du yrka på avdrag i beskattningen för en bostad på arbetsorten. Bostad på arbetsorten är en bostad som du hyr eftersom din egentliga arbetsplats ligger långt borta från din stadigvarande bostad (över 100 km). Med egentlig arbetsplats avses den plats där du arbetar stadigvarande.

Om du under året har haft flera än en bostad på arbetsorten ska du fylla i en separat blankett för var och en av bostäderna.

Du kan lämna uppgifterna antingen i MinSkatt eller med en blankett som du kan ladda ner på sidan Blanketter. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan lämna uppgifter om avdraget för bostad på arbetsorten redan när du ansöker om skattekort eller förskottsskatt. Då beaktas avdraget i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen. Lämna uppgifterna i MinSkatt. Du kan dock också söka ändring i skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då bifogar du den här blanketten till din ansökan.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också ansöka om avdrag för bostad på arbetsorten senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller i den här blanketten senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning av avdraget för bostad på arbetsorten efter att beskattningen har slutförts. Fyll i begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den.

Du kan också ansöka om skattekort och förskottsskatt eller begära omprövning i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla de punkter på blanketten som gäller avdraget för bostad på arbetsorten.

Vad krävs för att få avdraget?

Du beviljas avdrag för bostad på arbetsorten om samtliga av de följande kraven uppfylls:

  • Du har hyrt en bostad på arbetsorten på grund av läget av din egentliga arbetsplats.
  • Bostaden på arbetsorten är en hyresbostad, personalbostad eller bostadsrätt/delägarbostad. Om du äger bostaden själv beviljas du inte något avdrag.
  • Om du har familj ska du samtidigt ha en bostad på arbetsorten och en stadigvarande bostad där du bor tillsammans med din make eller minderåriga barn.
  • Om du inte har familj ska du samtidigt ha två s.k. egentliga arbetsplatser och två bostäder på grund av läget av arbetsplatserna.
  • Din egentliga arbetsplats ska ligga på mer än 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad.
  • Din bostad på arbetsorten ska ligga på mer än 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad.

Hur stort kan avdraget vara?

Avdraget för bostad på arbetsorten är högst 450 euro per månad, dock inte mer än vad du betalat i hyra för din bostad på arbetsorten. År 2018 och tidigare var avdraget högst 250 euro per månad. Du beviljas avdrag endast för sådana hela kalendermånader som du har haft två bostäder i ditt bruk (stadigvarande bostad och bostad på arbetsorten). Avdraget för bostad på arbetsorten dras av i form av utgift för förvärvande av inkomst. 

Observera att Skatteförvaltningen först gör ett schablonmässigt avdrag för förvärvande av inkomst på dina inkomster. Avdraget för bostad på arbetsorten är högst 750 euro per månad (dock inte mer än beloppet på dina löneinkomster). Du beviljas avdrag för bostad på arbetsorten först om avdraget för bostad på arbetsorten och dina övriga utgifter för förvärvande av inkomst sammanlagt uppgår till ett högre belopp än det schablonmässiga avdraget för förvärvande av inkomst. Då får du dra av den överskridande delen.

Du kan också ha sådana övriga avdrag i beskattningen som hänför sig till din bostad på arbetsorten. Om du har sådana avdrag minskar de i motsvarande mån beloppet av avdrag för bostad på arbetsorten. Ett undantag är dock hushållsavdraget som inte påverkar beloppet på avdraget för bostad på arbetsorten.

Båda makarna kan inte beviljas avdrag för bostad på arbetsorten under samma månad. Om du och din make yrkar på avdrag för samma månader beviljas avdraget för dessa månader den av makarna vars nettoförvärvsinkomst för skatteåret är högre.

Läs mer on avdraget för bostad på arbetsorten

Innehåll:

1 Personuppgifter och skatteår
2 Stadigvarande bostad (hemmet)
3 Egentlig arbetsplats
4 Bostad på arbetsorten och kostnaderna för denna bostad
5 Stöd som beviljats för bostaden på arbetsorten

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar avdraget för bostad på arbetsorten.

2 Stadigvarande bostad (hemmet)

2.1 Ange den exakta adressen till din stadigvarande bostad: gatuadress, postnummer och postanstalt.

2.2 Kryssa för om du bor ensam i bostaden eller tillsammans med din familj (make eller minderåriga barn). Ur beskattningens synvinkel anses du vara familjelös om du inte har make eller minderåriga barn eller om du på grund av söndring i äktenskapet bor på annat håll.

Läs mer om hur familjen inverkar på avdraget för bostad på arbetsorten.

3 Egentlig arbetsplats

3.1 Ange namnet på den arbetsgivare för vars arbete du hyr en bostad på arbetsorten.

3.2 Ange adressen för den arbetsplats för vilken du har hyrt en bostad på arbetsorten. Arbetsplatsen ska vara din egentliga arbetsplats.

3.3 Ange avståndet mellan din egentliga arbetsplats (punkt 3.2) och din stadigvarande bostad (punkt 2.1) i hela kilometer. Avståndet räknas enligt den kortaste möjliga rutten längs en allmän väg.

4 Bostad på arbetsorten och kostnaderna för denna bostad

4.1 Kryssa för om din bostad på arbetsorten är en hyresbostad, personalbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad.

4.2 Ange den exakta adressen till din bostad på arbetsorten.

4.3 Ange namnet på din hyresvärd. Om det är fråga om en personalbostad, ange namnet på arbetsgivaren som beviljade dig bostadsförmånen. Om det är fråga om en bostadsrättsbostad, ange namnet på husets ägare.

4.4 Ange avståndet mellan din bostad på arbetsorten (punkt 4.2) och din stadigvarande bostad (punkt 2.1) i hela kilometer. Avståndet räknas enligt den kortaste möjliga rutten längs en allmän väg.

4.5 Kryssa för punkten om du är familjelös (se punkt 2.2) men behöver en bostad på arbetsorten eftersom du har en annan egentlig arbetsplats på en annan ort.

4.6 Ange tidsperioden under vilken du har använt bostaden på arbetsorten. Om hyran eller bostadens naturaförmånsvärde har varierat under årets lopp, ska du anteckna varje period skilt för sig på en egen rad. Om du inte har använt bostaden oavbrutet utan i flera perioder under året ska du anteckna de olika perioderna på var sin rad.

4.7 Ange antalet hela kalendermånader separat för varje period. Till avdrag berättigar endast sådana kalendermånader under vilka du har använt bostaden på arbetsorten under hela kalendermånaden. Om du har använt bostaden på arbetsorten endast en del av månaden (t.ex. 1–20 eller 10–31 i månaden) beviljas du inte något avdrag för kalendermånaden i fråga.

4.8 Ange månadshyran du har betalat för din bostad på arbetsorten. Om det är fråga om en gemensam bostad, dvs. det finns andra hyresgäster som också bor i samma bostad, ange endast din egen andel av månadshyran. Om det är fråga om en personalbostad, ange bostadens naturaförmånsvärde eller den hyra som du betalade till arbetsgivaren.

Om bostaden på arbetsorten är en bostadsrättsbostad eller en delägarbostad, ange det bruksvederlag eller den hyra du har betalat per månad.

4.9 Räkna ut beloppet på avdrag för bostad på arbetsorten separat för varje rad. Om beloppet i punkt 4.8, dvs. månadshyran (eller annat månatligt värde), är över 450 euro ska du multiplicera beloppet i punkt 4.7, dvs. antalet hela kalendermånader, med 450 euro. Om månadshyran är högst 450 euro ska du multiplicera antalet hela kalendermånader med det faktiska beloppet av hyra. Från och med år 2019 är avdraget högst 450 euro per månad. Under tidigare år var avdraget högst 250 euro per månad.

Exempel (åren 2019 och 2020): Din månadshyra för din bostad på arbetsorten är 500 euro. Du har använt bostaden för hela året. Avdragsbeloppet är högst 450 euro per månad. Det betyder att du antecknar 5 400 euro som beloppet på avdrag för bostad på arbetsorten (12 månader x 450 euro/månad).

Exempel (år 2018): Din månadshyra för din bostad på arbetsorten är 300 euro. Du har använt bostaden för hela året. Avdragsbeloppet är högst 250 euro per månad. Det betyder att du antecknar 3 000 euro som beloppet på avdrag för bostad på arbetsorten (12 månader x 250 euro/månad).

4.10 Ange här beloppet på avdrag för bostad på arbetsorten – med andra ord ska du räkna ihop beloppen från varje rad av kolumn 4.9.

5 Stöd som beviljats för bostaden på arbetsorten

Du beviljas inte avdrag för bostad på arbetsorten om du på grund av din bostad på arbetsorten har mottagit en skattefri ersättning eller förmån, t.ex. skattefritt bostadsbidrag, för att bo på en annan ort.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2019