Anmälan om annan skattefri användning av fordon, anvisning för ifyllande av blanketten

Lämna anmälan om annan skattefri användning av fordon när du för in ett fordon till Finland för en viss skattefri användning utan att registrera det i Finland. Anmälan ska lämnas in innan du tar fordonet i bruk i Finland. Med skattefria användningssituationer avses här t.ex. försöksbruk, forskningsbruk, typgodkännande, tävlingsbruk, kortvarigt demonstrationsbruk, införsel av fordon för service, reparation eller annan behandling samt annan särskild orsak.

Observera att anmälan om användning av fordonet i tävlingsbruk med förflyttningstillstånd lämnas endast en gång.

Lämna anmälan i MinSkatt: Välj på ingångssidan -> Alla funktioner -> Bilskatt -> Anmälan om skattefri användning -> Annan situation för skattefri användning -> Ange vilken annan orsak det finns för skattefri användning av fordonet.

Vid behov kan du också använda en pappersblankett (blankett 1225r). Ytterligare information finns på blankettsidan.

När du tar fordonet i tävlingsbruk lämna anmälan i MinSkatt: Välj -> Alla funktioner (om du inte har ett bilskattekonto i MinSkatt) -> Bilbeskattning ->  Flera funktioner -> Anmälan om skattefri användning -> Tävlingsbruk ->  Ange situationen för tävlingsbruket

När du har skickat anmälan bekräftar Skatteförvaltningen att den har tagits emot. Du får genast ett bekräftelsebrev till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Du får också brevet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, dvs. avstått från pappersposten. Ha alltid bekräftelsen med dig när du använder fordonet, antingen som pappersutskrift eller i en mobil enhet. Bekräftelsen ska på begäran visas för tillsynsmyndigheten, t.ex. för polisen eller tullen.

Läs mer om skattefri användning av fordon.

Uppgiftslämnare

Ange här dina egna uppgifter. Om du fyller i anmälan för någon annans räkning ska du ange uppgifterna om den person som tar fordonet i skattefri användning i Finland.

Namn

Uppgiftslämnarens namn.

Personbeteckning eller FO-nummer

Uppgiftslämnarens personbeteckning.

Ange födelsedatumet om en finsk personbeteckning inte finns. Ange FO-numret om uppgiftslämnaren är en juridisk person. Ange FO-numret i formatet 1234567-8. 

Fordon

Ange här uppgifterna om fordonet som du tar i skattefritt bruk. Som hjälp kan du använda fordonets officiella dokument, såsom ett intyg om överensstämmelse eller fordonets utländska eller finländska registreringsintyg.

Märke

Fordonets märke.

Modell

Fordonets modell.

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en individuell siffer- och bokstavsserie med hjälp av vilken fordonet kan identifieras.

Ange tillverkningsnumret i samma format som det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och det kan innehålla specialtecken. I tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon används vanligtvis inte bokstäverna o, i eller q för att de inte ska förväxlas med siffror. Den här bokstavs- och längdbegränsningen finns inte i tillverkningsnumren för andra än EU- eller EG-typgodkända fordon. Sådana tecken kan förekomma i tillverkningsnumren för fordon som har förts in exempelvis från Förenta staterna eller Japan.

Registreringstecken

Om ett utomlands registrerat fordon är i skattefri användning, ange här ett utländskt registreringstecken. Om du använder ett fordon med förflyttningstillstånd eller ett fordon försett med provnummerskyltar ska du ange beteckningen för förflyttningsmärke eller för provnummer.

Observera: Användningen av fordonet i trafik förutsätter en giltig trafikförsäkring.

Registreringsland

Ange fordonets registreringsland.

Fordonskategori

Välj fordonskategori som fordonet har registrerats i.

3. Användningsändamål

Bilskattefri användning:

Förflyttningskörning från införselorten till en annan ort i landet eller till utförselorten

Ett fordon som förts in från utlandet förflyttas från införselorten till en annan ort i landet eller till utförselorten utan att fordonet registreras i Finland.

Införsel för service, reparation eller annan behandling

Ett fordon förs in till landet enbart för service, reparation eller annan behandling eller fordonet flyttas korta sträckor i landet för att vidta dessa åtgärder.

Försöksbruk

Ett fordon förs in till landet eller tas i bruk tillfälligt endast för försöksbruk utan att fordonet registreras i Finland.

Typgodkännande

Ett fordon förs in till landet eller tas i bruk tillfälligt endast för typgodkännande utan att fordonet registreras i Finland.

Forskningsbruk

Ett fordon förs in till landet eller tas i bruk tillfälligt endast för forskningsbruk utan att fordonet registreras i Finland.

Kortvarig demonstration 

Ett fordon förs in till landet eller tas i bruk tillfälligt endast för kortvarig demonstration utan att fordonet registreras i Finland.

Tävlingsbruk av fordon med förflyttningstillstånd (högst 7 dygn)

Ett fordon som inte registreras i Finland förses med förflyttningsskyltar och används enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar.

Tävlingsbruk av utlandsregistrerat fordon (högst 30 dygn)

Ett utomlands registrerat fordon förs in kortvarigt till Finland för högst 30 dagar enbart för tävlingsändamål och därefter förs ut ur landet. Det betyder användning i själva tävlingen och i nödvändig omedelbar anknytning till den. Om du förflyttar fordonet med ett transportmedel behöver du inte lämna en anmälan om skattefri användning av fordonet.

Annan, vilken? 

Ett fordon förs in till landet eller tas i kortvarig skattefri användning för något annat särskilt användningsändamål utan att fordonet registreras i Finland. Man ska påvisa att fordonet har något annat särskilt användningsändamål än de tillfälliga skattefria användningssituationer som nämns ovan.

Startpunkt för förflyttningskörningen

Ange adressen till förflyttningskörningens startpunkt. Startpunkten avser införselorten i Finland för ett fordon som hämtas från utlandet.

Destination för förflyttningskörningen

Om avsikten med förflyttningskörningen är att förflytta fordonet till en annan ort i Finland ska du ange förflyttningskörningens slutgiltiga destination i Finland. Om fordonet förs ut ur landet ska du som destination ange den ort i Finland varifrån fordonet flyttas utomlands (exempelvis en hamn eller ett gränsövergångsställe).

4 Användning i Finland

Användningen börjar

Datumet då fordonet börjar användas i Finland. Användningen av ett fordon börjar den dag då fordonet används i trafik inom Finland. Om fordonet till exempel körs bort från hamnen börjar användningen genast.

Användningen upphör

Datum då användningen av fordonet i Finland slutar. Om du för in ett fordon till Finland t.ex. för service, ange här det uppskattade slutdatumet för användningen av fordonet. Observera att när du tar fordonet i tävlingsbruk för högst 7 dagar behöver du inte ange ett slutdatum för användningen.