Bilskattedeklaration, anvisning för ifyllande av blanketten

Lämna en bilskattedeklaration när du registrerar eller för första gången tar ett fordon i skattepliktigt bruk i Finland. En bilskattedeklaration ska lämnas för följande skattepliktiga fordon:

 • person- eller paketbil
 • buss som väger mindre än 1 875 kg
 • motorcykel
 • annat fordon i L-klass (till exempel fyrhjuling).

Observera att bilskattedeklaration måste lämnas också för fordon som antingen är befriade från bilskatt eller vars bilskatt är nedsatt. Om du tidigare har lämnat en anmälan om ibruktagande av fordon är du skattskyldig i egenskap av ibruktagare.

Som hjälp kan du använda fordonets officiella dokument, till exempel fordonets utländska eller finländska registreringsintyg eller fordonstillverkarens intyg om överensstämmelse (CoC-intyg, certificate of conformity).

Läs mera om bilbeskattningen

Så här lämnar du en bilskattedeklaration

1 Den skattskyldige

Namn

Namnet på den skattskyldige eller någon annan som ansvarar för skatten. Skattskyldig är vanligtvis den som har antecknats i trafikregistret som ägare till fordonet. Observera dock följande undantag:

 • Vid avbetalningsköp är skattskyldig den köpare som har införts i trafikregistret som fordonets innehavare.
 • Om fordonet har tagits i skattepliktigt bruk före registreringen är skattskyldig den som tagit i bruk fordonet.
 • Om för fordonet har lämnats en skattedeklaration innan det har registrerats och tagits i skattepliktigt bruk, är skattskyldig den som lämnade skattedeklarationen.

Personbeteckning eller FO-nummer

Den skattskyldiges personbeteckning. Ange födelsedatum om den skattskyldige inte har en finsk personbeteckning. Ange FO-nummer om den skattskyldige är en juridisk person. Ange FO-numret i formatet 1234567-8.

Obs! Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare ska du i bilskattedeklarationen ange din personbeteckning. Du kan inte ange FO-numret för din firma, eftersom bilskattedeklarationen kräver en s.k. juridisk persons beteckning. Rörelseidkarens och yrkesutövarens företag är inte en juridisk person. Bilbeskattningsbeslutet meddelas dig som privatperson.

2 Representant (fyll i vid behov)

Om den skattskyldige har anlitat en representant för sina bilskatteärenden, fyll i dennes namn och personbeteckning. Ange födelsedatum om representanten inte har en finsk personbeteckning. Ange FO-nummer om representanten är en juridisk person. Ange FO-numret i formatet 1234567-8.

Obs! Om representanten undertecknar bilskattedeklarationen för den skattskyldige, ska du bifoga en fullmakt. En advokat eller ett offentligt rättsbiträde behöver inte någon fullmakt.

3 Fordon

Du hittar fordonets uppgifter i fordonets officiella dokument, exempelvis i intyget om överensstämmelse eller fordonets utländska eller finska registreringsintyg.

Märke

Ange i denna punkt fordonets märke.

Modell

Ange i denna punkt fordonets modell.

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en individuell siffer- och bokstavsserie med hjälp av vilken fordonet kan identifieras. Tillverkningsnumret för ett registrerat eller begagnat fordon finns i registreringsintyget, det vill säga registerutdraget.

Ange tillverkningsnumret i samma format som det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och det kan innehålla specialtecken. I tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon används vanligtvis inte bokstäverna o, i eller q för att de inte ska förväxlas med siffror. Den här bokstavs- och längdbegränsningen finns inte i tillverkningsnumren för andra än EU- eller EG-typgodkända fordon. Sådana tecken kan dock förekomma om fordonet har förts in exempelvis från Förenta staterna eller Japan.

Variant         

Version

Fordonets variant och version. Fordonets variant och version fastställs utifrån vissa tekniska egenskaper, såsom drivkraft, effekt och karossmodell. Uppgifterna om variant och version framgår av fordonets officiella dokument. Uppgiften om version finns exempelvis i punkt D.2 Version i intyget över registreringsbesiktning.

Fordonet är (välj nytt eller begagnat)

Ange här om fordonet är nytt eller begagnat. Fordonet är nytt om det varken varit registrerat eller i bruk tidigare. Ett fordon anses vara nytt också då det har förts in som nytt och varit i skattefritt demonstrationsbruk.

Fordonet är begagnat om det redan tidigare varit registrerat eller i bruk.

Datum för första registrering

Fordonets första registreringsdatum anges i formatet ddmmåååå. Fordonets första registreringsdatum är den dag då fordonet för första gången registrerats antingen utomlands eller i Finland.

Datumet för första registrering används i bilbeskattningen för att beräkna fordonets ålder. Åldern beräknas i hela månader från fordonets första registrering. Om datumet för första registrering inte är känt, beräknas fordonets ålder från utgången av tillverkningsmånaden. Om inte heller den här tidpunkten är känd fastställs fordonets ålder från utgången av det år då fordonet sannolikt registrerades för första gången, togs i bruk eller tillverkades. Fordonets ålder beräknas till och med den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt börjar. Skyldigheten att betala skatt uppstår när fordonet registreras, tas i skattepliktigt bruk i Finland eller skattedeklaration lämnas för fordonet.

Observera: Du ska deklarera och betala moms på ett nytt transportmedel om du för in ett fordon till Finland från ett annat EU-land och om någotdera av följande villkor uppfylls:

 • fordonet har sålts inom sex månader från att det togs i bruk för första gången
 • högst 6 000 kilometer har körts med fordonet innan försäljningstidpunkten.

Om den som köper ett fordon inte är momsskyldig i Finland ska hen på eget initiativ deklarera och betala momsen på det nya transportmedlet i MinSkatt. Företag eller organisationer som inte är momsskyldiga använder samma momsdeklaration som privatpersoner för nya transportmedel. Läs mera om momsdeklaration för nya transportmedel.

Mätarställning

Mätarens utslag i kilometer. Om utslaget är i mil ska du räkna om det i kilometer: 1 mil = 1,6093 kilometer. Om mätarens utslag inte motsvarar det verkliga antalet körkilometer ska du lämna en redogörelse i en separat bilaga.

Fordonskategori

Fordonskategori som fordonet ska registreras i.

Fyll också i del 4 om du anger paketbil som fordonskategori.

Drivkraft

Välj rätt alternativ. Om uppgiften om fordonets drivkraft inte nämns bland alternativen ska du välja "Annat, vad?" och ange uppgiften.

Hybrid som laddas via elnätet (plug-in) (svara Ja eller Nej)

Om fordonets drivkraft är bensin och el eller diesel och el ska du ange om fordonet är en laddningsbar hybrid, dvs. ett hybridfordon som kan laddas från elnätet eller med en laddningsanordning (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle).

Karossmodell

Välj rätt alternativ. Om uppgiften om karossmodell inte nämns bland alternativen ska du välja alternativet "Annat, vad?" och ange uppgiften.

Drifttyp

Välj rätt alternativ.

Växellåda

Ange om fordonet är automatväxlad eller manuellt växlad. Om växelsystemet är en kombination av båda eller det är fråga om en helt eldriven bil ska du kryssa för alternativet Automat.

Slagvolym

Motorns slagvolym i kubikcentimeter (cm3).

Effekt (kW)

Effekt i kilowatt (kW). Om fordonets effekt har angetts i DIN-hästkraft (hk) ska du räkna om hästkrafterna i kilowatt: En kilowatt är 1,36 hk och en DIN-hästkraft är 0,735 kW.

Batterikapacitet för elbil (kWh)

Batterikapacitet för elbil i kilowattimmar.

Totalmassa (kg)

Fordonets totalmassa är summan av fordonets egenmassa och bärförmåga. Totalmassan är den största tillåtna vikt som godkänts för vägtrafik när bilen är lastad.

Grunden för CO2-värdet

Välj rätt alternativ.

NEDC är den vanligaste mätningsmetoden för fordon som tagits i bruk före 1.9.2018. För fordon som tagits i bruk efter det är WLTP den vanligaste mätningsmetoden. Välj Annan mätningsmetod om CO2-värdet för ditt fordon har fastställts på basis av exempelvis EU-förordning 183/20111 (CARB).

Kontrollera vid behov mätningsmetoden hos fordonets importör eller på besiktningskontoret. Om du inte vet grunden för CO2-värdet ska du välja alternativet Okänd.

CO2-utsläppsvärde (g/km)

Ange här fordonets CO2-utsläppsvärde. Skattesatsen fastställs utifrån koldioxidutsläppen (CO2) enligt fordonets EU- eller EG-typgodkännande. Utsläppsvärdet hittar du till exempel i registreringsintyget som utfärdats i ett EU- eller EES-land, i intyget om överensstämmelse (CoC-intyg) eller i ett annat intyg från tillverkarens representant.

Observera att utsläppsvärdet för koldioxid (CO2) vanligtvis är större än 0.

Välj alternativet Okänd om fordonet inte har EU- eller EG-typgodkänts eller om uppgiften om koldioxidutsläpp inte annars är tillgänglig. I sådana fall tillämpas en kalkylerad skattesats som baserar sig på fordonets totalmassa (kg) och drivkraft.

4 Tilläggsuppgifter om paketbilen

Längd (mm)

Fordonets längd anges i millimeter.

Egenmassa (kg)

Fordonets egenmassa. Egenmassan är fordonets vikt i kilogram i enlighet med vad tillverkaren har uppgett. Värdet inkluderar förarens kalkylmässiga vikt som är 75 kg samt vikten på bränsle och andra vätskor.

Antal dörrar (st)

Fordonets dörrantal. Exempelvis för paketbilar ska uppges antalet dörrar i förarhytten.

Antal sitsar (st)

Antalet sitsar.

Paketbil med nedsatt skatt       Paketbil med full skatt

Ange här om du begär beskattning av paketbil med nedsatt skatt.

Skatten på en paketbil kan nedsättas om

 • bilens totalmassa är mer än 2 500 kg
 • i bilen finns förarens sits och sitsarna bredvid den
 • bilens bärförmåga uppfyller någotdera kravet:
  • bärförmågan, dvs. skillnaden mellan totalmassan och egenmassan är minst 680 kg men under 1 000 kg och kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är högst 0,05.
  • bärförmågan är minst 1 000 kg och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06.

Med bärförmåga avses fordonets största tillåtna varu- och personbelastning.

Totalmassa betyder summan av fordonets egenmassa och bärförmåga. Totalmassan är den största tillåtna vikt som godkänts för vägtrafik när bilen är lastad.

Om du begär skattefrihet för paketbilen, välj grunden för skattefrihet bland alternativen i listan i punkt 6.

Om fordonet inte uppfyller kraven för nedsatt skatt på paketbilar ska du välja alternativet Paketbil med full skatt.

Läs mera om bilskattens belopp.

5 Uppgifter om utrustning för under 2 år gammalt fordon

Deklarera fordonets utrustning, om person- eller paketbilen är under 2 år gammal.
Med utrustningsnivå avses en utrustningshelhet som tillverkaren eller importören har fastställt. I allmänhet består utrustningsnivån av flera olika utrustningar och har ett eget namn för marknadsföring.

Skriv namnet på utrustningsnivån i textfältet. Vid behov lämna en redogörelse för varför du inte kan ge namnet på utrustningsnivån. Det går också att lämna redogörelsen i en separat bilaga.

Om du har angett en viss utrustningsnivå ska du även ange om fordonet utöver denna utrustningsnivå ytterligare har enskild tilläggsutrustning som inte hör till den utrustningsnivå du valt. Om du inte är säker, svara Ja.

Om du svarar Ja, lista fordonets utrustning i en bilaga till bilskattedeklarationen. Det räcker med att du listar endast den utrustning som inte hör till den angivna utrustningsnivån. Du kan även lista all utrustning, om du inte är säker på vilken utrustning som hör till utrustningsnivån.
Du ska dessutom lämna en utrustningslista om du har angett en annan utrustningsnivå än en fastställd utrustningsnivå.

Uppgifterna om ditt fordons utrustning ser du till exempel i köpebrevet för fordonet, eller du kan fråga efter utrustningsuppgifter till exempel hos representanten för fordonsmärket.

6 Tilläggsuppgifter om fordon som avses för uthyrning

Ange vem som hyr ut fordonet (namn och FO-nummer). Ange också när fordonets hyresanvändning i Finland börjar och slutar (ddmmåååå).

7 Övriga tilläggsuppgifter

Skattefria fordon

Om du begär skattefrihet för fordonet ska du ange det här genom att välja grunden för skattefriheten.

Trafiktillståndets nummer

Ange här trafiktillståndets nummer.

Datum för registrering av fordonet i Finland (ddmmåååå)

Datumet då fordonet har registrerats i Finland.

Startdatumet för skattepliktig användning i Finland (ddmmåååå)

Datumet då det skattepliktiga bruket i Finland har börjat. Den skattepliktiga användningen börjar när ett fordon används i trafik inom Finland, också när fordonet ännu inte har registrerats i Finland. Ett undantag är då fordonet används endast för något skattefritt ändamål: sådan användning beaktas inte när man anger startdatumet för skattepliktig användning.

8 Förhandsavgörande

Kryssa för punkten om du har ett förhandsavgörande som gäller fordonet som du deklarerar och som du yrkar på att ska tillämpas i bilbeskattningen.

9 Bilagor

Om ditt fordon har betydande individuella egenskaper ska du lämna en redogörelse för dem i en bilaga.

En individuell egenskap är till exempel en ratt på den högra sidan eller en annan lösning som avviker från det vanliga. Ändringar som orsakats av fordonets åldrande eller ringa skador betraktas inte som individuella egenskaper.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023