Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

11 Förvärvsverksamhet, deklarationsanvisning

Om du vill komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen kan du lämna alla uppgifter i MinSkatt.

Om du ändå vill deklarera på papper ska du använda blankett 11 för att deklarera förvärvsverksamheten. Du hittar mer information och blanketten på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Ange på blankett 11 endast de förvärvsinkomster av förvärvsverksamheten som saknas helt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Använd blanketten exempelvis för deklarering av inkomster och utgifter som hänför sig till familjedagvård om du är en privat familjedagvårdare och införd i förskottsuppbördsregistret.

Ange förutom inkomsterna också alla utgifter som hänför sig till förvärvsverksamheten – också de utgifter som hänför sig till de inkomster som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Deklarera inkomsterna och utgifterna i skattedeklarationen för det år då de har betalats.

Deklarera övriga inkomster och situationer på dessa blanketter eller i MinSkatt.

 • Om en arbetsersättning som anknyter till förvärvsverksamheten redan finns med i den förhandsifyllda skattedeklarationen, men det finns någonting att korrigera i uppgifterna ska du korrigera dem med blankett 50A.
 • Använd blankett 50A även när verksamheten utgör hobbyverksamhet.
 • Om du verkar som rörelseidkare eller yrkesutövare ska du deklarera de arbetsersättningar som anknyter till företagsverksamheten på blankett 5.

Läs mer om förvärvsverksamhet

Om du korrigerar kompletteringar som du gjort tidigare

Om du redan har deklarerat kompletteringar men märker att de ännu måste korrigeras ska du fylla i blanketten på nytt i sin helhet. Det räcker inte med att du endast korrigerar den felaktiga uppgiften eller deklarerar bara den uppgift som saknas.

Du kan också använda blanketten som bilaga till en begäran om omprövning

Du kan också använda blankett 11 om du gör en begäran om omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga den här blanketten till den. Lämna också då alla uppgifter som inverkar på beskattningen. Det räcker inte med att du endast fyller i de uppgifter för vilka du begär omprövning. Också begäran om omprövning kan göras i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter och du kan använda uppgifterna i MinSkatt som grund för begäran om omprövning.

Innehåll

1 Personuppgifter och skatteår
2 Inkomster från förvärvsverksamheten
2.1 Inkomsterna sammanlagt
3 Utgifter i förvärvsverksamheten
3.1 Material och förnödenheter
3.2 Arbetsredskap (utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
3.3 Kostnader för tillfälliga resor i arbetet
3.4 Ökade levnadskostnader för tillfälliga resor i arbetet
3.5 Avdrag för arbetsrum
3.6 Avskrivningar
3.7 Övriga utgifter
3.8 Utgifterna sammanlagt
4 Avskrivningar på arbetsredskap
5 Utredning av kostnader som följer av tillfälliga resor i arbetet
5.1 Kostnader för resor med andra än kollektivtrafikmedel
5.2 Kostnader för resor med kollektivtrafikmedel
6 Utredning av ökade levnadskostnader som följer av tillfälliga resor i arbetet
6.1 Typ av resa
6.2 Antalet resedagar
6.3 Maximibelopp/resedag
6.4 Maximibelopp sammanlagt

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du lämnar uppgifter.

Lämna här också en noggrannare redogörelse om den förvärvsverksamhet från vilken du fått de inkomster som du deklarerat i blanketten.

2 Inkomster från förvärvsverksamheten

2.1 Inkomsterna sammanlagt

Deklarera här inkomsterna du fått från förvärvsverksamheten. Deklarera endast sådana inkomster som inte finns färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

3 Utgifter i förvärvsverksamheten

Deklarera i den här delen alla utgifter i förvärvsverksamheten.

3.1 Material och förnödenheter

Ange kostnaderna för material och förnödenheter som anknyter till förvärvsverksamheten.

3.2 Arbetsredskap (utgifter för användningen av egna arbetsredskap)

Ange kostnaderna för användningen av egna arbetsredskap, till exempel telefonkostnaderna.

3.3 Kostnader för tillfälliga resor i arbetet

Specificera färdkostnaderna först i del 5. Räkna ihop färdkostnaderna i punkterna 5.1 och 5.2. Anteckna det sammanlagda beloppet här.

3.4 Ökade levnadskostnader för tillfälliga resor i arbetet

Fyll i del 6 först. Specificera där dina levnadskostnader för tillfälliga resor i arbetet. Överför här det sammanlagda beloppet av levnadskostnaderna, dvs. det belopp som du räknat ut på raden Sammanlagt i del 6.

3.5 Avdrag för arbetsrum

Ange de verkliga utgifterna för arbetsrummet eller ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Beloppet på avdraget för arbetsrum är beroende av hur mycket du under skatteåret använder arbetsrummet för arbetet, huvudsakligt eller delvis. Läs mer om avdraget för arbetsrum

3.6 Avskrivningar

Fyll först i avskrivningskalkylen i del 4. Överför här det sammanlagda beloppet av avskrivningarna från raden "Avskrivningarna sammanlagt" i del 4.

3.7 Övriga utgifter

Ange här de övriga avdragsgilla utgifterna. Observera att FöPL- och LFöPL-försäkringspremier ska deklareras med blankett 50A eller i MinSkatt.

3.8 Utgifterna sammanlagt

Räkna ihop utgifterna som hänför sig till förvärvsverksamheten, dvs. beloppen i punkterna 3.1–3.7, och anteckna det sammanlagda beloppet i den här punkten.

Resultat av förvärvsverksamheten och Förlust av förvärvsverksamheten

Räkna ut och deklarera den beskattningsbara inkomsten från förvärvsverksamheten, dvs. skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna som hänför sig till dem: subtrahera beloppet i punkt 3.8 från beloppet i punkt 2.1. Om det blir vinst kvar av förvärvsverksamheten ska du anteckna den i punkten Resultat av förvärvsverksamheten. Om utgifterna är större än inkomsterna, dvs. förvärvsverksamheten genererar förlust, anteckna förlusten i punkten Förlust av förvärvsverksamheten.

4 Avskrivningar på arbetsredskap

Anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning som skaffats för förvärvsverksamheten kan periodiseras som utgift för flera år, dvs. de kan dras av i form av avskrivningar, om egendomens ekonomiska användningstid är mer än tre år eller anskaffningspriset överstiger 1 200 euro. I annat fall avdras anskaffningsutgiften för en maskin eller anläggning på en gång som utgift för inköpsåret.

 • Maskin eller anläggning: ange här en maskin eller anläggning som du har skaffat för förvärvsverksamheten.
 • Anskaffningsår: ange maskinens eller utrustningens anskaffningsår.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång: anteckna utgiftsresten som återstår vid skatteårets ingång, dvs. anskaffningspriset från vilket avskrivningar som gjorts under tidigare år har dragits av. Om du har skaffat en maskin eller anläggning under skatteåret ska du ange dess anskaffningspris.
 • Avskrivning (högst 25 %): räkna ut avskrivningsbeloppet. Skatteårets avskrivning får vara högst 25 % av den utgiftsrest för maskinen eller anläggningen som du angett i den föregående punkten.
 • Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets utgång: dra av den avskrivning som du räknat ut på utgiftsresten vid skatteårets ingång och anteckna skillnaden här.
 • Avskrivningarna sammanlagt: räkna ihop avskrivningarna du gjort på olika maskiner och anläggningar och överför det sammanlagda beloppet till punkt 3.6.

Exempel: En maskin som skaffats för förvärvsverksamheten kostade 2 500 euro. Man har gjort en avskrivning om 25 %, dvs. 625 euro, på maskinen. Resterande 1 875 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning räknas ut.

5 Utredning av kostnader som följer av tillfälliga resor i arbetet

5.1 Kostnader för resor med andra än kollektivtrafikmedel

 • Sammanlagt kilometerantal under skatteåret: om du har åkt resor i arbetet som anknyter till förvärvsverksamheten med annan än kollektivtrafik ska du här ange det totala kilometerantalet under året.
 • Kostnad/km: kontrollera hur mycket du kan få avdrag per kilometer i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Anteckna beloppet här.
 • Sammanlagda resekostnader per år: räkna ut och anteckna här färdkostnaderna sammanlagt. Räkna ihop resekostnaderna i punkterna 5.1 och 5.2 och överför det sammanlagda beloppet till punkt 3.3.

5.2 Kostnader för resor med kollektivtrafikmedel

 • Sammanlagda resekostnader per år: om du har åkt resor i arbetet som anknyter till förvärvsverksamheten med kollektivtrafik ska du här ange färdkostnaderna som du betalat under året. Räkna ihop resekostnaderna i punkterna 5.1 och 5.2 och överför det sammanlagda beloppet till punkt 3.3.

6 Utredning av ökade levnadskostnader som följer av tillfälliga resor i arbetet

Ange ökade levnadskostnader till följd av tillfälliga resor i arbetet. De kan omfatta exempelvis rimliga extra måltidskostnader. Om du inte exakt kan redogöra för utgifternas belopp kan du använda beloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning (se punkt 2.4 i denna anvisning).

6.1 Typ av resa

Lämna uppgifterna om resorna på var sin rad beroende på om det handlar om en inrikesresa som varat över 6 timmar (6 h), en inrikesresa som varat över 10 timmar (10 h) eller en utlandsresa.

6.2 Antalet resedagar

Ange antalet resedagar på var sin rad. Om du under årets lopp exempelvis har gjort 5 inrikesresor som varat över 10 timmar, anteckna 5 på första raden.

6.3 Maximibelopp/resedag

Anteckna beloppet på de verkliga kostnaderna per resedag eller använd maximibeloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning. Kontrollera maximibeloppen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

6.4 Maximibelopp sammanlagt

Räkna ihop de ökade levnadskostnaderna för alla tillfälliga resor i arbetet. Överför det sammanlagda beloppet till punkt 3.4.

Datera och underteckna din blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021