Avgifter som tas ut för uppgifterna i registret

 Det tas ut en avgift av kreditgivarna för förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret från det positiva kreditupplysningsregistret. På den här sidan finns information om faktureringen och om grunderna för att det tas ut en avgift för uppgifterna i registret.

Vilka är grunderna för faktureringen?

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen tar ut en avgift för svaren på förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivaren har gjort. Kreditgivaren faktureras för förfrågan om personens utdrag i följande situationer:

  • Personen har krediter (kreditgivaren får ett utdrag ur kreditupplysningsregistret som svar på förfrågan).
  • Personen har inga krediter (kreditgivaren får ett utdrag ur kreditupplysningsregistret som svar på förfrågan).
  • Personen finns inte i registret (kreditgivaren får ett meddelande om att kunden inte går att hitta som svar på förfrågan).
  • Personen har avlidit (kreditgivaren får en uppgift om att personen har avlidit och dödsdagen som svar på förfrågan).

En avgift tas ut även för en förfrågan som gjorts med en felaktig personbeteckning om den felaktiga personbeteckningen uppfyller formkraven för personbeteckningar.

Faktureringen av förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret baserar sig på 31 § 3 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister, enligt vilken det tas ut en avgift för utlämnande av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till en aktör som avses i 21 § i lagen.

Priset för utdraget ur kreditupplysningsregistret

Priset för utdraget ur kreditupplysningsregistret är 1,04 euro. Priset fastställdes genom finansministeriets förordning i december 2023. Det handlar om en temporär förordning som är i kraft 1.4–31.12.2024. Förordningen förnyas årligen.

Förfrågningarna faktureras månatligen

Faktureringsperioden för det positiva kreditupplysningsregistret är en kalendermånad. Inkomstregisterenheten skickar varje månad en faktura till kreditgivarna i vilket förfrågningarna om utdrag ur kreditupplysningsregistret som gjorts under den föregående månaden samlas.

Det går att begära omprövning i avgiften som tas ut för förfrågningarna om utdrag ur kreditupplysningsregistret av Inkomstregisterenheten inom sex månader från att avgiften har påförts. Anvisningar för begäran om omprövning finns som bilaga till fakturan.

Faktureringsuppgifterna begärs i ansökan om dataanvändningstillstånd

I ansökan om dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret anges organisationens faktureringsadress, faktureringens språk (finska, svenska, engelska) samt kontaktpersonen för faktureringen. Fakturorna skickas alltid i första hand som nätfakturor. I ansökan går det också att meddela en referens för faktureringen om referenser används inom organisationen.

Faktureringsuppgifterna sparas i e-tjänsten och de kan vid behov redigeras på sidan Fakturerings- och kontaktuppgifter.

Priset för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret baserar sig på en förordning som finansministeriet utfärdar

Grunderna för avgiften som tas ut för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Finansministeriet utfärdar en förordning om de avgiftsbelagda prestationerna för Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen. Förordningen gäller den avgiftsbelagda förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret, dvs. prestationen. I förordningen fastställs även avgiftens belopp. Förordningen träder i kraft i samband med att användningen av det positiva kreditupplysningsregistret inleds den 1 april 2024 och är i kraft till slutet av år 2024. Förordningen förnyas årligen och i samband med förnyandet kan det göras ändringar i priset som tas ut för den avgiftsbelagda prestationen.

Den avgiftsbelagda prestationens pris beräknas enligt självkostnadsvärdet: Avgiften som tas ut för utlämnandet av uppgifter täcker de årliga kostnaderna som föranleds för ordnandet av det positiva kreditupplysningsregistrets verksamhet samt förvaltningen av systemet som orsakas av de tjänster som produceras för kreditgivarna. Med avgifterna täcks även en motsvarande andel av kostnaderna för inrättandet av registret räknat enligt årliga avskrivningar.

 

Bekanta dig med anvisningarna för det positiva kreditupplysningsregistret:

 

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2023