Anmälan av uppgifter som saknas

Enligt 19 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister ska det till registret anmälas uppgifter som omfattas av anmälningsplikten samt ändringar av dessa, till den del den anmälningsskyldige får tillgång till uppgifterna med skäliga åtgärder.

I anvisningen Anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret beskrivs i detalj anmälningsskyldigheten, krediterna som ska anmälas, tidsfristerna för anmälan, informationsinnehållet i anmälningarna och förfarandena för anmälan.

Om uppgifter saknas, det vill säga om uppgifter som omfattas av anmälningsskyldigheten inte är tillgängliga för den anmälningsskyldige med skäliga åtgärder, ber Inkomstregisterenheten att detta anmäls skriftligen. En fritt formulerad anmälan lämnas med kontaktblanketten för registret.

För den befintliga kreditstockens del ber vi att ni anmäler de uppgifter som saknas senast den 31 mars 2024. Från och med den 1 april 2024 rekommenderar vi att anmälan om uppgifter som saknas lämnas inom två veckor från tidpunkten då krediterna anmäls.

I anmälan ska man ange vilken uppgift som inte är tillgänglig och varför den inte är det samt hurdana krediter denna brist gäller. Till sin karaktär är anmälan allmän och fritt formulerad. I anmälan ska det inte ges specificerande uppgifter om krediterna som bristfälligheten gäller, såsom personuppgifter eller kreditnummer.

Med hjälp av uppgifterna i anmälan kan Inkomstregisterenheten hänföra övervakningsåtgärderna till verkliga anmälningsbrister.

Exempel

  • Exempel 1: Kreditgivaren har inte sparat uppgiften "Effektiv ränta vid avtalstidpunkten" på ett strukturerat sätt för gamla krediter i sitt system, utan uppgiften finns endast på de ursprungliga kreditavtalen på papper eller i skannade kopior av dem. Kreditgivaren anser att det inte är möjligt att med skäliga åtgärder anmäla denna uppgift för gamla krediter, varför man låter bli att lämna denna uppgift i anmälningarna för gamla krediter.
    • Kreditgivaren lämnar en anmälan till Inkomstregisterenheten där denne berättar att den effektiva räntan vid avtalstidpunkten inte har anmälts till registret för krediter som beviljats före datumet xx.xx.xxxx, eftersom detta inte varit möjligt att göra med skäliga åtgärder och motiverar varför det är så.
  • Exempel 2: Kreditgivaren har inte före ibruktagandet av det positiva kreditupplysningsregistret i sina system för varje kredit antecknat om det handlar om en kredit som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen. Kreditgivaren anser att det inte är möjligt att med skäliga åtgärder anmäla denna uppgift för gamla krediter, varför man låter bli att lämna denna uppgift i anmälningarna för gamla krediter.
    • Kreditgivaren lämnar en anmälan till Inkomstregisterenheten där denne berättar att det för krediter som har beviljats före datumet xx.xx.xxxx inte till registret har anmälts om det handlar om en kredit som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen, eftersom detta inte har varit möjligt att göra med skäliga åtgärder och motiverar varför det är så.

När behöver man inte lämna en anmälan om uppgifter som saknas?

En anmälan om uppgifter som saknas behöver inte lämnas när uppgiften i fråga inte finns för krediten som ska anmälas.

  • Exempel 3: Om det inte kommits överens om amorteringsfria perioder för krediten anmäls inga uppgifter om amorteringsfria perioder i anmälan om krediten och ingen anmälan om saknade uppgifter behöver lämnas.
  • Exempel 4: Om det inte har kommits överens om ett räntetak eller en räntekorridor för krediten fylls inte uppgiftsfälten som gäller dessa i anmälan om krediten och ingen anmälan om saknade uppgifter behöver lämnas.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2024