Anvisning för ändringssituationer i affärsverksamheten

Ändringar i affärsverksamheten, såsom försäljning av kreditstocken, fusioner eller nedläggning av verksamheten, kan påverka rätten att använda det positiva kreditupplysningsregistrets gränssnitt. Ändringarna kan påverka såväl anmälningen av uppgifter som förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret.

På den här sidan hittar du anvisningar om vad en anmälningsskyldig och en innehavare av dataanvändningstillstånd ska göra vid ändringar i affärsverksamheten. Om ett företag både anmält uppgifter till registret och gjort förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret, läs anvisningarna för såväl anmälningsskyldiga som innehavare av dataanvändningstillstånd.

I anvisningarna beskrivs också vad en överföringsmottagare ska göra om krediter överförs till en annan aktör eller om en annan aktör fortsätter kreditgivningen.

Anvisning för anmälningsskyldiga

Ändringar i affärsverksamheten kan påverka anmälningen av uppgifter, det vill säga rätten att använda gränssnitten för anmälning. Sådana ändringar är till exempel försäljning av kreditstocken, ändring av företagsformen, fusion eller nedläggning av verksamheten.

Anmäl ändringar i affärsverksamheten på kontaktblanketten så tidigt som möjligt då ändringarna är kända. Uppge åtminstone följande uppgifter på blanketten:

 • Hurudana ändringar sker i affärsverksamheten och när?
 • Gör ni en begäran om att stänga gränssnittsförbindelsen för anmälning?
  • I princip kan gränssnittsförbindelsen stängas enbart på begäran av en person med namnteckningsrätt eller verkställande direktören.
 • Vad sker med krediter som omfattas av anmälningsskyldigheten i samband med ändringen? Övergår krediterna till en annan anmälningsskyldig? Om krediterna övergår, hurudan är planen eller tidsschemat för överföringen av krediterna?
 • Anknyter någon annan aktör till ändringen? Om ja, uppge aktörens namn och FO-nummer.

Om en anmälningsskyldig lägger ner den aktiva affärsverksamheten, men FO-numret förblir i kraft och krediter som fortfarande omfattas av anmälningsskyldigheten blir kvar i kreditstocken, ska den anmälningsskyldige fortsätta att anmäla krediterna till det positiva kreditupplysningsregistret i normal ordning.

Om den anmälningsskyldige lägger ner sin verksamhet och FO-numret upphör att gälla, fungerar gränssnitten för anmälning begränsat från och med den tidpunkt då FO-numret upphört att gälla enligt Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Till exempel vid aktiebolagsfusion upphör FO-numret att gälla då genomförandet av fusionen registrerats i handelsregistret. Inkomstregisterenheten får information om att FO-numret för ett inhemskt företag upphört att gälla direkt från FODS. Gränssnitten stängs permanent då en anmälningsskyldig avslutat anmälningen av uppgifter och till exempel anmält att de krediter som anmälts till registret har överförts.

Om krediter överförs, vad ska överföringsmottagaren göra?

Om överföringsmottagaren redan anmält sig som anmälare av uppgifter

Om överföringsmottagaren har en gällande rätt att använda gränssnitten för anmälning, behöver mottagaren inte anmäla sig på nytt. Överföringsmottagaren anmäler kredituppgifterna till registret enligt anvisningarna och inom den utsatta tid som föreskrivits i lagen.

Om överföringsmottagaren inte ännu anmält sig som anmälare av uppgifter

Om överföringsmottagaren är anmälningsskyldig, ska mottagaren anmäla sig till Inkomstregisterenheten senast en månad innan den börjar anmäla uppgifter. Det finns bestämmelser om anmälningsskyldigheten i lagstiftningen (lagen om det positiva kreditupplysningsregistret).

Läs anvisningen Anmäla sig som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Anvisning för innehavare av dataanvändningstillstånd och dem som är berättigade till dataanvändningstillstånd

Ändringar i affärsverksamheten kan påverka dataanvändningstillståndet, det vill säga rätten att få uppgifter ur registret och rätten att använda gränssnittet för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Sådana ändringar är till exempel ändring av företagsformen eller nedläggning av verksamheten.

Anmäl ändringar i affärsverksamheten på kontaktblanketten så tidigt som möjligt då ändringarna är kända. Uppge åtminstone följande uppgifter på blanketten:

 • Hurudana ändringar sker i affärsverksamheten och när?
 • Hur påverkar ändringarna dataanvändningstillståndet eller till exempel de användningsändamål som definierats i tillståndet?
 • Begär ni annullering av dataanvändningstillståndet?
  • I princip kan dataanvändningstillståndet annulleras enbart på begäran av en person med namnteckningsrätt eller verkställande direktören.
 • Anknyter någon annan aktör till ändringen? Om ja, uppge aktörens namn och FO-nummer.

Gränssnittet för förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret slutar fungera då Inkomstregisterenheten fått information om nedläggning av verksamheten, till exempel då FO-numret upphört att gälla enligt Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Om kreditgivningen överförs, vad ska överföringsmottagaren göra?

Om överföringsmottagaren har ett dataanvändningstillstånd som redan är i kraft

Det är inte nödvändigt att söka ändring i dataanvändningstillståndet, om ändringar som påverkar dataanvändningstillståndet inte sker i överföringsmottagarens verksamhet. Om ändringar som påverkar dataanvändningstillståndet dock äger rum i överföringsmottagarens verksamhet, ska mottagare ansöka om ändring av dataanvändningstillståndet av Inkomstregisterenheten på kontaktblanketten.

Om överföringsmottagaren inte ännu har dataanvändningstillstånd

Om överföringsmottagaren har skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet, ska den ansöka om dataanvändningstillstånd i god tid av Inkomstregisterenheten. Förfrågningar om uppgifter kan inte inledas förrän dataanvändningstillstånd beviljats. Också till exempel i det fallet att kreditgivaren omorganiserar sin verksamhet på så sätt att kreditgivningen fortsätter, men FO-numret ändras, ska ett nytt dataanvändningstillstånd ansökas för det nya FO-numret i god tid.

Läs Anvisningen för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

 

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2024