Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

Har getts
10.8.2023
Giltighet
10.8.2023 - Tills vidare

I denna anvisning ges information om hur kreditgivare ansöker om tillstånd att använda uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret. På sidan finns också information om dataanvändningstillståndet, användningsändamålet för uppgifterna och om vem som kan beviljas ett tillstånd.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. Under den första fasen från och med den 1 april 2024 kan kreditgivarna använda uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret vid kreditgivning till konsumenter. Under den andra fasen kan kreditgivarna också använda registrets uppgifter vid kreditgivningen till andra fysiska personer än konsumenter. Sådana krediter är till exempel krediter som enskilda näringsidkare har tagit för näringsverksamhet.

I denna anvisning behandlas ansökan om dataanvändningstillstånd för användningsändamålen som gäller registrets första fas. Kreditgivare kan ansöka om dataanvändningstillstånd från och med den 2 oktober 2023 och förfrågan av uppgifter inleds den 1 april 2024. Anvisningarna som gäller ansökan av dataanvändningstillstånd i den andra fasen publiceras närmare tidpunkten för ibruktagandet av den andra fasen.

Om kreditgivaren är skyldig att anmäla uppgifter om krediter till det positiva kreditupplysningsregistret (i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister 739/2022) kan denna i samband med ansökan om dataanvändningstillstånd separat anmäla sig som lämnare av uppgifter. Kreditgivaren behöver certifikat både för anmälan av uppgifter och för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Det finns separata anvisningar om anmälan, hämtning och användning av certifikat samt utlämnande av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret och förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret:

Kontaktuppgifterna för kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret finns på registrets webbplats på adressen www.positivakreditupplysningsregistret.fi.

1 Termer som används i anvisningen

Med en konsumentkredit avses en konsumentkredit eller därmed jämförbar kredit på vilken bestämmelserna i kap. 7 eller kap. 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978) tillämpas.

Med en kreditgivare avses en näringsidkare i enlighet med konsumentskyddslagen, som enligt avtal lämnar eller utfäster sig att lämna en kredittagare en kredit som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang. Som kreditgivare räknas även en sådan näringsidkare som till kredittagaren förmedlar en kredit som beviljats av någon annan än en kreditgivare (förmedlare av person-till-person-lån).

I detta dokument avses med en kreditgivare även en aktör som i ett annat läge än när en kredit beviljas är skyldig att bedöma en konsuments kreditvärdighet eller kontrollera att uppgifterna som gäller kredittagaren är aktuella. Kreditgivarna som har rätt att använda uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret specificeras i 21 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022).

Med ett utdrag ur kreditupplysningsregistret avses kreditupplysningsrapporten enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister.

2 Dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret

De uppgifter som har registrerats i det positiva kreditupplysningsregistret är sekretessbelagda, med undantag för den anmälningsskyldige näringsidkarens namn samt företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer (3 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister). Ett dataanvändningstillstånd krävs för att kunna använda uppgifterna i registret. Kreditgivare kan ansöka om detta tillstånd från Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. När kreditgivaren har ett giltigt dataanvändningstillstånd kan denna kreditgivare göra förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret för de användningsändamål som har specificerats i beslutet om dataanvändningstillstånd.

Inkomstregisterenheten kan lämna ut uppgifter till kreditgivarna för de användningsändamål som har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Uppgifterna lämnas ut som utdrag ur kreditupplysningsregistret och förutsättningen för utlämnandet är ett beslut som kreditgivaren har ansökt om (21 §, 22 § och 27a § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister).

Förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret är avgiftsbelagda för kreditgivaren.

2.1 Vem kan beviljas ett dataanvändningstillstånd?

Inkomstregisterenheten kan bevilja ett dataanvändningstillstånd till en kreditgivare som enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister har rätt att få uppgifter (21 §). I den första fasen av ibruktagandet av registret gäller rätten att få uppgifter

 1. näringsidkare som enligt 16 § 1 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är anmälningsskyldiga
 2. övriga kreditgivare som enligt konsumentskyddslagen är skyldiga att bedöma en konsuments kreditvärdighet eller kontrollera att uppgifterna som gäller konsumenten är aktuella.

Anmälningsskyldiga näringsidkare är

 • kreditgivare över vilka Finansinspektionen utövar tillsyn
 • kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån som registrerats i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och som beviljar eller förmedlar konsumentkrediter som anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret.

Dessa kreditgivare har enligt lagen en mer omfattande rätt att få uppgifter än övriga kreditgivare.

Med kreditgivare som Finansinspektionen utövar tillsyn över avses de tillsynsobjekt som specificerats i 4 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, det vill säga auktoriserade tillsynsobjekt, med sådana jämställda objekt och övriga tillsynsobjekt.

Dessutom ingår i denna grupp i 4 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen avsedda i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial. En filial till ett utländskt EES-tillsynsobjekt kan vara antingen en filial till en EES-stats kreditinstitut eller en filial till ett tredjelands kreditinstitut, vilken är etablerad i en EES-stat. Tillhandahållandet av tjänster utan att etablera en filial är möjligt endast för sådana EES-tillsynsobjekt som har koncession i en annan EES-stat.

2.2 För vilka användningsändamål kan dataanvändningstillståndet beviljas?

Kreditgivaren ska i sin ansökan om dataanvändningstillstånd specificera för vilka användningsändamål uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret ska användas. Uppgifterna kan endast lämnas ut för följande användningsändamål (21 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister):

 • Bedömning av en konsuments kreditvärdighet eller kontroll av att uppgifterna om en konsument är aktuella när konsumentskyddslagen förpliktigar kreditgivaren att bedöma konsumentens kreditvärdighet eller kontrollera att uppgifterna om konsumenten är aktuella (7 eller 7a kap.).
  • Kreditgivaren ska bedöma konsumentens kreditvärdighet före kreditavtalet ingås. Kreditgivaren ska dessutom kontrollera att uppgifterna om konsumenten är aktuella om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs. Om höjningen av kreditbeloppet eller kreditgränsen är betydande måste kreditgivaren bedöma kreditvärdigheten på nytt.

 • Bedömning av kreditvärdigheten för en gäldenär när konsumenten ansöker om andra ändringar i kreditens villkor än ändringar i kreditbeloppet eller en höjning av kreditgränsen.
  • Ändringarna i villkoren måste vara sådana att utförandet av dem förutsätter att gäldenärens kreditvärdighet bedöms. En förutsättning är att gäldenären själv söker ändring i kreditens villkor. Sålunda får kreditgivaren inte använda uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret på eget initiativ utan att gäldenären meddelat kreditgivaren att hen avser söka ändring i kreditavtalet.
 • Ställande eller godkännande av borgen eller tredjemanspant, om denna sparas i det positiva kreditupplysningsregistret som säkerhet för betalning av en kredit.
  • Kreditgivaren får använda uppgifterna om borgensmannen och tredjemanspantsättaren i utdraget ur kreditupplysningsregistret när kreditgivaren bedömer den föreslagna säkerhetens godtagbarhet och borgensmannens ställning. Kreditgivaren får inte använda uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret om borgen eller tredjemanspant ges som säkerhet för en kredit som beviljas till en annan part än en fysisk person, till exempel ett lån till ett aktiebolag.

2.3 Vem har rätt att få information?

Olika aktörer har rätt att få information ur det positiva kreditupplysningsregistret i olika omfattning.

Kreditgivare som enligt 16 § 1 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är skyldiga att anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret har enligt lagen en mer omfattande rätt att få uppgifter än övriga kreditgivare. Dessa anmälningsskyldiga kreditgivare har rätt att få uppgifter i följande situationer:

 • Kreditgivaren har en skyldighet enligt konsumentskyddslagen att bedöma konsumentens kreditvärdighet före kreditavtalet ingås eller efter att kreditavtalet har ingåtts om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs på ett betydande sätt.
 • Kreditgivaren har en skyldighet enligt konsumentskyddslagen att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell när konsumenten och kreditgivaren efter att kreditavtalet har ingåtts kommer överens om att kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.
 • Gäldenären ansöker om andra ändringar i kreditens villkor än en höjning av kreditbeloppet eller kreditgränsen och ändringen förutsätter att gäldenärens kreditvärdighet bedöms.
 • Det handlar om ställande eller godkännande av en sådan borgen eller tredjemanspant, som ställs som säkerhet för betalning av en kredit som sparas i registret.

Övriga kreditgivare än anmälningsskyldiga näringsidkare enligt 16 § 1 mom. har rätt att få uppgifter endast i följande situationer:

 • Kreditgivaren har en skyldighet enligt konsumentskyddslagen att bedöma konsumentens kreditvärdighet före kreditavtalet ingås eller efter att kreditavtalet har ingåtts om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs på ett betydande sätt.
 • Kreditgivaren har en skyldighet enligt konsumentskyddslagen att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell när konsumenten och kreditgivaren efter att kreditavtalet har ingåtts kommer överens om att kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.

2.4 Användning av uppgifter som fåtts från det positiva kreditupplysningsregistret

Kreditgivarna får använda de uppgifter som fåtts från det positiva kreditupplysningsregistret endast för de användningsändamål för vilka dataanvändningstillståndet har beviljats. Om användningsändamålet för uppgifterna ändras måste kreditgivaren ansöka om ett nytt dataanvändningstillstånd.

Kreditgivare kan dock använda de uppgifter som fås från registret för de användningsändamål som beskrivits i kapitel 2.2 även för följande användningsändamål:

Utlämnande av uppgifter till Statskontoret

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statskontoret i samband med ansökan om ersättning enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) (21 § 3 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister).

Utlämnande av uppgifter till borgensman eller tredjemanspantsättare

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter som fåtts från det positiva kreditupplysningsregistret till borgensmannen eller pantgivaren, om det handlar om uppfyllande av informationsplikten enligt 12 och 14 § i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999, nedan lagen om borgen) eller om personen har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till borgensmannen eller pantsättaren. 

Kreditgivaren ska innan borgen ställs till borgensmannen meddela sådana omständigheter i anslutning till huvudskulden som är föremål för borgen som på ett väsentligt sätt inverkar på borgensmannens ställning. Till borgensmannen ska det också meddelas gäldenärens utfästelser och andra omständigheter i anslutning till dennes betalningsförmåga som kan antas ha betydelse för borgensmannen. (12 § i lagen om borgen)

En borgensman har rätt att under giltighetstiden för borgen begära information av kreditgivaren om gäldenärens utfästelser och andra omständigheter i anslutning till dennes betalningsförmåga vilka kan antas ha betydelse för borgensmannen. Kreditgivaren kan sålunda på borgensmannens begäran även lämna ut uppgifter som fåtts ur det positiva kreditupplysningsregistret. Informationsplikten enligt lagen om borgen gäller dock endast sådana omständigheter som kreditgivaren känner till och som borgensmannen kan upplysas om utan särskilda utredningar.  (14 § i lagen om borgen) 

Kreditgivaren kan till borgensmannen endast lämna ut sådana uppgifter som kreditgivaren har inhämtat från registret under kreditförhållandet för att bevilja krediten eller ändra kreditavtalet. Kreditgivaren har inte rätt att inhämta uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret på borgensmannens begäran

Informationsplikten för kreditgivaren tillämpas också på tredjemanspantsättare och sålunda har kreditgivarna motsvarande skyldigheter också gentemot tredjemanspantsättare (41 § i lagen om borgen).  

Fullföljande av skyldigheter i anknytning till hantering av kreditrisker

Kreditgivaren kan använda uppgifter som denna har fått ur det positiva kreditupplysningsregistret för bedömning av kreditvärdigheten av sina kunder för att uppfylla sina skyldigheter i anknytning till hanteringen av kreditrisker. Bestämmelserna om skyldigheter finns annanstans i lag. Rätten att använda uppgifter gäller dock endast sådana kreditgivare som har annanstans i lag föreskrivna skyldigheter som anknyter till hanteringen av kreditrisker.

3 Process för ansökan av dataanvändningstillstånd

3.1 När går det att ansöka om dataanvändningstillstånd?

Kreditgivare kan göra en ansökan om dataanvändningstillstånd till Inkomstregisterenheten från och med den 2 oktober 2023.  Utdrag ur kreditupplysningsregistret kan dock begäras och utlämnas från det positiva kreditupplysningsregistret tidigast den 1 april 2024.

Kreditgivaren kan inleda förfrågan av uppgifter när denna påbörjar sådan verksamhet som förutsätter att uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret används. Kreditgivaren måste i sin ansökan meddela när den tänker inleda användningen av uppgifterna. Startdatumet kan vara tidigast den 1 april 2024 men användningen av uppgifter kan inledas när som helst efter det. 

I det positiva kreditupplysningsregistret används östeuropeisk tid (Helsingfors, Finland).

Om Inkomstregisterenheten beviljar dataanvändningstillståndet träder det i kraft tidigast från och med det datum som kreditgivaren har meddelat. Dataanvändningstillståndet gäller tills vidare.

3.2 Kanalerna för ansökan av dataanvändningstillstånd

Dataanvändningstillståndet ansöks hos Inkomstregisterenheten i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Det går att använda e-tjänsten om

 • kreditgivaren har ett finskt FO-nummer och
 • personen som sköter ärenden för kreditgivarens räkning kan autentisera sig starkt i tjänsten Suomi.fi. Autentiseringen i tjänsten Suomi.fi görs med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om kreditgivaren inte kan använda e-tjänsten används pappersblankett för att ansöka om dataanvändningstillstånd. Blanketten fås genom att be om den från det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst från och med den 2 oktober 2023 och den skickas till den adress organisationen önskar antingen per brevpost eller e-post. Kontaktuppgifterna för kundtjänsten finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Den ifyllda blanketten inklusive bilagor kan returneras per post till Inkomstregisterenheten till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

PB 2

00055 INKOMSTREGISTRET

Information om de bilagor som krävs för pappersblanketten finns i kapitel 3.4.

3.3 Vem kan göra en ansökan om dataanvändningstillstånd?

Personer kan sköta ärenden för kreditgivarens räkning i e-tjänsten om de har någon av följande organroller i handelsregistret eller i företags- och organisationsdatasystemet:

 • verkställande direktör
 • ställföreträdare för verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • ansvarig bolagsman (kommanditbolag)
 • bolagsman (öppet bolag)
 • näringsidkare
 • prokurist med firmateckningsrätt ensam
 • person med namnteckningsrätt ensam (berättigad person)

Förutom med de ovan nämnda organrollerna kan ansökan om dataanvändningstillstånd göras i e-tjänsten av en person eller ett företag som har getts fullmakten ”Registrering som anmälare och användare av kreditupplysningar”. Kreditgivaren kan ge de fullmakter som behövs samt ändra dem i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Den elektroniska Suomi.fi-fullmakten ”Registrering som anmälare och användare av kreditupplysningar” gäller alltid både ansökan om dataanvändningstillstånd och anmälan som lämnare av uppgifter. Om kreditgivaren vill ge fullmakt till olika personer för att ansöka om dataanvändningstillstånd och anmäla sig som lämnare av uppgifter bör ärenden skötas med pappersblankett.

Läs mer om hur man ger fullmakter (Suomi.fi)

En person som agerar för en kreditgivares räkning autentiserar sig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Endast personer med finländsk personbeteckning kan autentisera sig i e-tjänsten.

Ansökan om dataanvändningstillstånd på pappersblankett kan skötas av en person med namnteckningsrätt för kreditgivaren eller fullmakt för att sköta ärendet (se punkt 3.4).

3.4 Bilagor till pappersblanketten

Om kreditgivaren gör ansökan om dataanvändningstillstånd på pappersblankett ska man som bilaga till den ifyllda ansökan om dataanvändningstillstånd bifoga de dokument som bestyrker företaget som ansöker om dataanvändningstillstånd, dess rätter att företräda och identiteten för personen för företräder företaget. De styrkta dokumenten måste vara ursprungliga dokument. Bilagor skickas till Inkomstregisterenheten per post.

Dokument tas emot på finska, svenska och engelska.

Bilagor som behövs om företaget har registrerats i Finland:

 • Dokument som bestyrker rätten att företräda (om denna inte framgår av myndighetsregister).

Inkomstregisterenheten kontrollerar rätten att företräda för finländska organisationer i myndighetsregister, till exempel i handelsregistret. Om rätten att företräda inte framgår ur finländska myndighetsregister måste man till ansökan bifoga dokument som bestyrker rätten att företräda, till exempel organisationens stadgar.

 • Styrkt kopia av ett officiellt identitetsbevis för den som undertecknat ansökan, till exempel ett pass.
 • Vid behov en fullmakt.

Också en person eller ett företag som kreditgivaren har gett fullmakt till kan ansöka om dataanvändningstillstånd på pappersblankett. Till ansökan måste man i så fall bifoga en fullmakt ur vilken det framgår åtminstone fullmaktsgivarens uppgifter (kreditgivarens namn och FO-nummer) och fullmaktshavarens uppgifter (namn och personbeteckning eller en utländsk beteckning) samt information om vilket ärende fullmakten gäller. Fullmakten undertecknas av en person som har namnteckningsrätt för kreditgivaren.

 • Styrkta kopior av de offentliga identitetsbevisen för dem som undertecknat fullmakten och för dem som fått fullmakt.

Bilagor som behövs om företaget inte har registrerats i Finland:

 • Styrkt utdrag ur ett utländskt företagsregister. Registerhandlingar för organisationer som har registrerats utanför de nordiska länderna måste dessutom legaliseras (till exempel Apostille).
 • Om organisationens rätter att företräda inte framgår av ett utländskt registerutdrag måste organisationen leverera tillräcklig och styrkt dokumentation ur vilken rätterna att företräda framgår.
 • Styrkt kopia av ett officiellt identitetsbevis för den som undertecknat ansökan, till exempel ett pass. Handlingar från utanför de nordiska länderna måste dessutom legaliseras (till exempel Apostille).
 • Vid behov en fullmakt.

Också en person eller ett företag som kreditgivaren har gett fullmakt till kan ansöka om dataanvändningstillstånd på pappersblankett. Till ansökan måste man i så fall bifoga en fullmakt ur vilken det framgår åtminstone fullmaktsgivarens uppgifter (kreditgivarens namn och utländska organisationsnummer) och fullmaktshavarens uppgifter (namn och personbeteckning eller en utländsk beteckning) samt information om vilket ärende fullmakten gäller. Fullmakten undertecknas av en person som har namnteckningsrätt för kreditgivaren.

 • Styrkta kopior av de offentliga identitetsbevisen för dem som undertecknat fullmakten och för dem som fått fullmakt. Handlingar från utanför de nordiska länderna måste dessutom legaliseras (till exempel Apostille).

3.5 Behandling av ansökan om dataanvändningstillstånd i Inkomstregisterenheten

I ansökan om dataanvändningstillstånd ger kreditgivaren en utredning om sin verksamhet, om hur uppgifterna som begärs ur registrets används, om behandlingen av uppgifter samt om de rättsliga grunderna för erhållandet av uppgifter. Ansökan om dataanvändningstillstånd innehåller en dataskyddsutredning.

Förutsättningen för att dataanvändningstillståndet beviljas är att

 • den som ansöker om dataanvändningstillstånd är en i 21 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister avsedd kreditgivare som har rätt att få uppgifter och som använder uppgifterna som fås från registret för ett användningsändamål som specificerats i samma paragraf.
 • kreditgivaren ser på ett lämpligt sätt till att sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter som lämnas ut från det positiva kreditupplysningsregistret behandlas lagenligt och på ett informationssäkert sätt samt att uppgifterna skyddas och användningen av dem övervakas. Uppgifterna som utlämnas från registret är personuppgifter och sålunda måste kreditgivaren ha en rättslig grund som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning för att kunna behandla personuppgifter.

Inkomstregisterenheten behandlar ansökan och begär vid behov en tilläggsutredning av kreditgivaren. Begäran om tilläggsutredning skickas per e-post till den kontaktperson för ansökan om dataanvändningstillstånd som kreditgivaren har angett. Svaret på utredningsbegäran ska lämnas inom den tidsfrist som har getts. Kreditgivaren kan vid behov begära ytterligare tid för att svara på begäran om utredning.

Efter behandlingen och utredningar får kreditgivaren ett beslut av Inkomstregisterenheten. Beslutet skickas till den e-postadress eller postadress som har getts i ansökan. Även i e-tjänsten syns det om ansökan om dataanvändningstillstånd har godkänts eller förkastats.

Om beslutet är positivt beviljas ett certifikat till kreditgivaren. Det används för att identifiera organisationen när den använder gränssnittet Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Anvisningar för hur certifikatet hämtas och används finns i en separat anvisning. En länk till denna finns i början av denna anvisning.

Beviljandet av dataanvändningstillstånd är ett förvaltningsbeslut som får överklagas i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Till beslutet om dataanvändningstillstånd bifogas en besvärsanvisning med noggrannare anvisningar om ändringssökande.

Inkomstregisterenheten behandlar ansökningar om dataanvändningstillstånd från och med den 2 oktober 2023. Behandlingstiden för ansökningarna är i medeltal 14 dygn. Om behandlingen är överbelastad kan behandlingstiden vara längre. Beslutet som gäller dataanvändningstillståndet ges senast den 31 mars 2024.

4 Anvisningar för att fylla i ansökan om dataanvändningstillstånd

Det finns en blankett för ansökan om dataanvändningstillstånd. I den ska kreditgivaren fylla i utredningar om företaget och dess verksamhet, användningsändamålet för uppgifterna som lämnas ut från det positiva kreditupplysningsregistret samt om de rättsliga grunderna för erhållandet av uppgifter. Blanketten innehåller även en dataskyddsutredning, med vilken det utreds hur kreditgivaren har sett till att uppgifterna skyddas och användningen övervakas. På blanketten hänvisar man till kreditgivaren med ordet organisation och därför används ordet organisation även i detta kapitel.

Det går inte att spara ett utkast av e-tjänstens blankett och det går inte att fortsätta att fylla i den senare. Blanketten har ett tidsinställt avbrott efter fyra timmar. Om blanketten är öppen i webbläsarfönstret i mer än fyra timmar utan att uppgifterna skickas avslutas sålunda nätsessionen och de ifyllda uppgifterna går förlorade.

4.1 Användning av uppgifter

Lämna en redogörelse om organisationen och dess näringsverksamhet. För hurdan verksamhet och för vilka användningsändamål använder organisationen de uppgifter som fåtts från det positiva kreditupplysningsregistret?

Beskriv först kort den näringsverksamhet för din organisation i vilken uppgifterna ur kreditupplysningsregistret används.

Beskriv sedan de användningsändamål för vilka organisationen använder uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret. Det kan finnas ett eller flera användningsändamål. Meddela alla planerade användningsändamål för uppgifterna. Dataanvändningstillståndet kan endast beviljas för de användningsändamål enligt 21 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister som beskrivits i detta fält (se punkt 2.2 i anvisningen).

Vilken myndighet övervakar verksamheten som anknyter till organisationens kredit- och finansieringstjänster? Här avses den verksamhet inom organisationen i vilken registrets uppgifter används.

 • Finansinspektionen
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Annan

Välj vilken myndighet som övervakar verksamheten som anknyter till kredit- och finansieringstjänsterna för din organisation. Här avses den verksamhet inom organisationen i vilken registrets uppgifter används. Välj alternativet ”Annan” om varken Finansinspektionen eller Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verksamheten i din organisation som anknyter till kredit- och finansieringstjänster. Ange vilken myndighet som övervakar verksamheten.

Observera att övervakningen av de kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som har antecknats i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån den 1 juli 2023 har överförts till Finansinspektionen.

På vilka grunder övervakas organisationens verksamhet? Ange också om organisationen i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) är

 • ett auktoriserat tillsynsobjekt (4 § 2 mom.)
 • med ett sådant jämställt objekt (4 § 3 mom.)
 • ett övrigt tillsynsobjekt (4 § 4 mom.)
 • en i Finland etablerad filial till utländska EES-tillsynsobjekt eller ett utländskt tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial (4 § 5 mom.).

Specificera närmare på vilka grunder verksamheten som anknyter till din organisations kredit- och finansieringstjänster övervakas. Om Finansinspektionen övervakar verksamheten ska du precisera enligt vilken bestämmelse verksamheten övervakas. Om du är en kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån som har antecknats i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån ska du även meddela detta här.

Har organisationen ett behov att även använda uppgifterna som fåtts ur registret för följande sekundära ändamål (22 § 3 och 4 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister)?   

 • Utlämnande av uppgifter till Statskontoret
 • Utlämnande av uppgifter till borgensman eller tredjemanspantsättare
 • Fullföljande av skyldigheter i anknytning till hantering av kreditrisker
 • Inget av de ovan nämnda

Du kan välja flera alternativ. Precisera i det öppna fältet vad organisationens rätt att använda uppgifter baserar sig på.

När inleder organisationen förfrågan av uppgifter ur registret?

Ange den dag då organisationen har planerat att inleda förfrågan av uppgifter ur registret. Datumet kan vara tidigast den 1 april 2024. Organisationen kan inleda förfrågan av uppgifter när den börjar utöva verksamhet som förutsätter att uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret används.

På vilka rättsliga grunder enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning baserar sig organisationens rätt att behandla personuppgifter om kredittagaren som fåtts ur registret? Om behandlingen baserar sig på en rättslig skyldighet ska du ange den bestämmelse som skyldigheten följer av.

Ange här den rättsliga grunden för behandlingen enligt dataskyddsförordningen. För att behandla kredittagarens personuppgifter på ett lagenligt sätt måste organisationen ha minst en rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Artikel 6 i dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om detta.

Om man som den rättsliga grunden för behandlingen har anmält behandling för att fullgöra en rättslig skyldighet för den personuppgiftsansvarige ska man också ange bestämmelsen som den rättsliga skyldigheten baserar sig på.

Använder organisationen externa personuppgiftsbiträden vid behandlingen av de uppgifter som fåtts från det positiva kreditupplysningsregistret? 

Svarsalternativen är ”ja” eller ”nej”. Med personuppgiftsbiträden avses personuppgiftsbiträden enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Kreditgivaren ansvarar även för verksamheten för de personuppgiftsbiträden som agerar för kreditgivarens räkning.

Om du svarade ”ja” ska du också fylla i följande fält:

 • Ange FO-nummer eller utländskt organisationsnummer för företaget som verkar som personuppgiftsbiträde. Om det handlar om ett utländskt företag ska du förutom organisationsnumret även ge landets namn eller landskoden enligt ISO 3166-landskoderna.
 • Ge namnet på företaget som verkar som personuppgiftsbiträde.
 • Har organisationen gjort upp ett sådant avtal eller en annan sådan rättsakt med personuppgiftsbiträdet som avses i Artikel 28 i EU:s allmänna dataskyddsförordning? Svarsalternativen är ”ja” eller ”nej”.

Fyll i uppgifterna separat för varje personuppgiftsbiträde. Lägg till ett nytt personuppgiftsbiträde genom att klicka på textknappen ”Lägg till företaget som verkar som personuppgiftsbiträde”, som har markerats med ett plustecken.

Det går att fylla i högst tio personuppgiftsbiträden på blanketten. Ta kontakt med kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret om det finns fler personuppgiftsbiträden. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

4.2 Dataskyddsutredning

Dataskyddsutredningen består av frågor och påståenden som anknyter till skyddet och övervakningen av uppgifterna som utlämnas ur det positiva kreditupplysningsregistret. Fyll i dataskyddsutredningen genom att välja mellan alternativen ”ja" och ”nej".  Du kan lämna fritt formulerad närmare information om det begärs sådan i punkten.

Frågor och påståenden i dataskyddsutredningen

 1. Det ges anvisningar och ordnas utbildning i organisationen om behandlingen av de sekretessbelagda uppgifterna och personuppgifterna som fås från det positiva kreditupplysningsregistret.
 2. Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret som fås från registret är sekretessbelagda. Varje person i organisationen som har åtkomst till uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret behandlar uppgifterna endast för de användningsändamål som fastställts i 21 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister och är medveten om den sekretesskyldighet och tystnadsplikt som gäller dessa uppgifter.
 3. I organisationen försäkrar man sig om att de personer som behandlar uppgifter som fås från registret har gjort sig förtrogna med aktuella bestämmelser som gäller uppgifterna samt med det dataanvändningstillstånd inklusive bilagor som Inkomstregisterenheten har beviljat.
 4. Man ska i organisationens datasystem separat för varje fall säkerställa att personen som begär uppgifterna har ett sådant ärende under behandling som kräver att det begärs ett utdrag ur kreditupplysningsregistret från det positiva kreditupplysningsregistret och att det finns en lagstadgad rätt till det.
  • Om du väljer ”nej” ska du i det öppna fältet 4.1 ange hur man i organisationen säkerställer att registrets uppgifter inte begärs utan lagstadgad grund och lagstadgat användningsändamål.
 1. Åtkomsten till uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret har i organisationen begränsats till endast de personer som har rätt att behandla dessa sekretessbelagda uppgifter. Behörigheterna har fastställts enligt användningsbehoven som anknyter till personens arbetsuppgifter och behörigheterna hålls uppdaterade.
 2. Åtkomsten till lokalerna (till exempel enskilda arbetsplatser) där uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret behandlas är förhindrad för utomstående. Även tillträdet till registrets uppgifter är förhindrad för utomstående. Utrymmena är låsta och de bevakas när personalen inte är på plats.
 3. Organisationen har en informationssäker åtkomsthantering (till exempel lösenord, behörigheter) till de system i vilka det positiva kreditupplysningsregistrets uppgifter hanteras eller i vilka dess uppgifter kan ses. Verktygen som används för åtkomsthanteringen hanteras på ett informationssäkert sätt.
 4. Organisationen använder ett förfarande genom vilket man försäkrar sig om att datamedier som tas ur bruk eller skickas till service inte innehåller uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret eller andra personuppgifter.
 5. Organisationen använder sig av loggövervakning för att följa upp användningen av uppgifter samt för att utreda tekniska fel.
 6. I loggarna antecknas en uppgift om vem som har frågat uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret, när förfrågan har gjorts och vem som är objektet för förfrågan.
 7. De servrar och databaser som organisationen använder och i vilka uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret behandlas befinner sig helt eller delvis utanför EU- eller EES-området.
  • Om du väljer ”ja” ska du i det öppna fältet 11.1 ange i vilket land utanför EU- eller EES-området servrarna och databaserna befinner sig. Hur försäkrar man sig om att överföringen av uppgifter görs på ett lagenligt sätt?
 1. Organisationen utnyttjar helt eller delvis molnbaserade datortjänster vid behandlingen av uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret.
  • Om du väljer ”ja” ska du i det öppna fältet 12.1 ange hur man försäkrar sig om att överföringen av uppgifter görs på ett lagenligt sätt om uppgifterna behandlas utanför EU- eller EES-området. Ange också om uppgifterna inte behandlas utanför EU- eller EES-området.
 1. Uppgifterna från det positiva kreditupplysningsregistret behandlas utanför EU- eller EES-området.
  • Om du väljer ”ja” ska du i det öppna fältet 13.1 ange i vilket land registrets uppgifter behandlas. Hur försäkrar man sig om att överföringen av uppgifter görs på ett lagenligt sätt?
 1. Uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret behandlas utanför organisationen (behandlingen av uppgifterna har till exempel lagts ut på entreprenad helt eller delvis).
  • Om du väljer ”ja” ska du i det öppna fältet 14.1 ange vilka aktörer som behandlar registrets uppgifter på organisationens vägnar. Har det om behandlingen gjorts upp ett sådant avtal eller en annan sådan rättsakt som avses i Artikel 28 i EU:s allmänna dataskyddsförordning?
 1. Organisationen lämnar ut uppgifter från utdraget ur kreditupplysningsregistret som fås ur registret vidare till en tredje part.

Med en tredje part avses en extern personuppgiftsansvarig som använder uppgifterna för eget bruk och inte för organisationens räkning. Med en tredje part avses alltså inte ett personuppgiftsbiträde (till exempel en systemleverantör eller underleverantör) som agerar för organisationens räkning och för sådana användningsändamål som organisationen fastställer.

  • Om du väljer ”ja” ska du i det öppna fältet 15.1 ange till vilka aktörer uppgifterna i registret utlämnas och för vilka användningsändamål.
 1. Datakommunikationen som innehåller uppgifter ut det positiva kreditupplysningsregistret är krypterad.
 2. Organisationen har processer för att administrera sårbarheter och arbetsstationerna och datakommunikationsanordningarna uppdateras automatiskt.
 3. Organisationen har en ansvarsperson för informationssäkerhet.
  • Om du väljer ”ja” ska du fylla i kontaktuppgifterna för ansvarspersonen för informationssäkerhet.
 1. Organisationen har en ansvarsperson för dataskydd eller ett dataskyddsombud.
  • Om du väljer ”ja” ska du fylla i kontaktuppgifterna för ansvarspersonen för dataskydd eller dataskyddsombudet.

4.3 Faktureringsuppgifter

Utdragen ur kreditupplysningsregistret som fås från det positiva kreditupplysningsregistret är avgiftsbelagda. Kreditgivaren får en gång i månaden en faktura från Inkomstregisterenheten för de utdrag ur kreditupplysningsregistret som har begärts.

I ansökan om dataanvändningstillstånd ska organisationens faktureringsadress, faktureringens språk samt kontaktpersonen för faktureringen anges. Fakturorna skickas alltid i första hand som nätfakturor. Vi skickar fakturan till organisationens faktureringsadress om nätfakturering inte är möjlig eller om det har uppstått ett tillfälligt problem med den. I ansökan går det också att meddela en referens om sådana används inom organisationen.

Faktureringsuppgifterna sparas i e-tjänsten och de kan vid behov redigeras på sidan Fakturerings- och kontaktuppgifter.

Faktureringsadress

 • Mottagare
 • Gatuadress eller postbox
 • Postnummer
 • Postkontor
 • Land

Nätfakturering

 • Nätfakturaadress
 • Förmedlarkod

Nätfakturering är det primära faktureringssättet och därför har punkten ”Fakturorna skickas till organisationens nätfakturaadress” valts. Du kan ta bort detta val om din organisation inte använder nätfakturering.

Faktureringspraxis

 • Faktureringens språk: alternativen är finska, svenska och engelska.
 • Organisationens referens (t.ex. referens för kostnadsställe)

Ange en referens om organisationen vill att fakturorna för användningen av uppgifter ska ha en viss referens som hänvisning till exempel för kontering. Referensen kan ges även om nätfakturering inte har tagits i bruk. Referensen kan vara högst 35 tecken lång.

Kontaktperson för fakturering

Kontaktpersonen för fakturering ger tilläggsuppgifter i faktureringsfrågor. Vi kontaktar kontaktpersonen om det uppkommer problem vid faktureringen.

 • Namn
 • Telefonnummer (i internationellt format, till exempel +358...)
 • E-postadress

4.4 Uppgifter för kontaktpersoner

Kontaktuppgifterna som ges i ansökan om dataanvändningstillstånd är

 • uppgifter för kontaktpersonen för ansökan om dataanvändningstillstånd
 • uppgifter för kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor
 • uppgifter för den tekniska kontaktpersonen
 • uppgifter för den tekniska kontaktpersonen för certifikat
 • uppgifter för kontaktpersonen för fakturering.

För alla andra kontaktpersoner förutom den tekniska kontaktpersonen för certifikat och kontaktpersonen för fakturering går det att förutom en enskild persons e-postadress också ge en annan e-postadress, såsom adressen för en sändlista eller postlåda. Alla meddelanden som skickas till kontaktpersonen i fråga skickas också till denna adress.

I dataskyddsutredningen ges även kontaktuppgifterna för ansvarspersonen för informationssäkerhet och ansvarspersonen för dataskydd samt dataskyddsombudet, om organisationen har dessa ansvarspersoner.

Vid behov kan du ge uppgifterna för samma person i flera punkter. Uppgifterna för kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor, den tekniska kontaktpersonen och kontaktpersonen för fakturering kan redigeras på e-tjänstens sida Fakturerings- och kontaktuppgifter efter att man ansökt om dataanvändningstillstånd. Om du vill uppdatera andra kontaktuppgifter som har getts i samband med att man ansökt om dataanvändningstillstånd ska du kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Kontaktperson för ansökan om dataanvändningstillstånd

Kontaktpersonen för ansökan om dataanvändningstillstånd lämnar vid behov tilläggsuppgifter om uppgifterna i ansökan om dataanvändningstillstånd. Begärandena om tilläggsutredning som eventuellt behövs vid behandlingen av ansökan om dataanvändningstillstånd skickas till kontaktpersonen per e-post.

Kontaktuppgifterna används inte längre efter att ansökan om dataanvändningstillstånd har behandlats. Det egentliga beslutet om dataanvändningstillstånd skickas till delgivningsadressen för beslutet, vilken begärs i slutet av blanketten. Kontaktperson i innehållsmässiga frågor

Kontaktpersonen ger tilläggsuppgifter om innehållet i de förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret som organisationen har gjort och svarar på utredningsbegäranden som gäller användningen av uppgifter.

Kontaktperson i tekniska frågor

Kontaktpersonen svarar på frågor om hur förfrågan av uppgifter fungerar tekniskt och dess informationssäkerhet samt ger tilläggsuppgifter i tekniska frågor och problemsituationer.

Teknisk kontaktperson för certifikatet

Inkomstregisterenheten beviljar ett certifikat för att använda gränssnitten till varje organisation som använder registrets uppgifter. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får information och anvisningar för att hämta certifikatet. Telefonnumret måste vara ett nummer till vilket det går att skicka sms, eftersom numret används för att ta emot det säkra e-postmeddelandet när certifikatet hämtas. Det kan vara bra att använda ett finländskt nummer så att sms:et kommer fram säkrare. Efter att certifikatet har hämtats kontaktar vi inte längre numret.

4.5 Delgivning av beslut

Välj hur du vill att beslut om dataanvändningstillstånd skickas till din organisation: per säker e-post eller per post som ett brev. Du kan endast välja det ena leveransalternativet. Beslutet skickas inte till e-tjänsten.

Om du väljer att beslutet skickas per säker e-post ska du ange den e-postadress till vilken organisationen vill ta emot beslutet. En länk skickas per säker e-post till denna e-postadress. Via länken kan du ladda ner beslutet till dig själv.

Om du väljer att beslutet skickas per post som ett brev ska du ange den adress till vilken din organisation vill ta emot beslutet.

I punkt 3.4 i anvisningen finns mer information om beslutet och om sökande av ändring.

4.6 Skicka ansökan

Innan ansökan skickas visas en sammandragsvy med de ifyllda uppgifterna i ansökan. Kontrollera uppgifterna som du har gett. Du kan återgå till att komplettera uppgifterna på tidigare sidor genom att klicka på knappen Föregående.

Uppgifterna i ansökan sparas inte i e-tjänsten. Om du behöver uppgifterna senare ska du ta dem tillvara innan du skickar ansökan.

När du har fyllt i och kontrollerat alla uppgifter ska du skicka ansökan om dataanvändningstillstånd för behandling till Inkomstregisterenheten genom att klicka på knappen Skicka.

4.7 Ansökans status

När skickandet av ansökan har lyckats ändras dess status i e-tjänsten till mottagen. Om statusen inte ändras inom några sekunder har ansökan inte kommit fram.

När ansökan har skickats går det inte att skicka en ny ansökan eller komplettera eller ändra en skickad ansökan i e-tjänsten. Om du måste göra en ny ansökan om dataanvändningstillstånd, komplettera eller ändra en skickad ansökan eller annullera en ansökan ska du kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi. Kompletteringar och ändringar görs alltid skriftligen.

När ansökan behandlas i Inkomstregisterenheten visas dess status som ”under behandling” i e-tjänsten. Ansökningens status ändras till godkänd när dataanvändningstillståndet har beviljats. Statusen för ansökan ändras till förkastad om Inkomstregisterenheten förkastar ansökan om dataanvändningstillstånd, inte undersöker den eller om du själv annullerar ansökan.

4.8 Upprätthållande av kontaktuppgifter

Organisationen ska regelbundet kontrollera sina kontaktuppgifter och uppdatera ändringarna.

Följande kontaktuppgifter för organisationen kan ändras i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret:

 • kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor
 • kontaktpersonen i tekniska frågor
 • kontaktpersonen för fakturering och övriga faktureringsuppgifter.

Andra kontaktuppgifter som har getts i samband med att man ansökt om dataanvändningstillstånd kan uppdateras genom att kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kundtjänsten kan även uppdatera kontaktuppgifterna om organisationen inte kan använda e-tjänsten. Kontaktuppgifterna för kundtjänsten finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2023