Utdrag ur kreditupplysningsregistret

Ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är en sammanfattning av de uppgifter om personen vilka sparats i det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditgivarna beställer utdrag ur kreditupplysningsregistret när de bedömer en persons kreditvärdighet. Utdraget kan dock beställas endast i situationer som definierats exakt i lagen.

Hur uppgifterna i kreditupplysningsregistret används beskrivs detaljerat i anvisningen Utlämnande av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret.

I utdraget finns uppgifter om personens krediter och inkomster samt uppgiften om ett frivilligt kreditförbud. Inkomstuppgifter, dvs. uppgifter om de löner, pensioner och förmåner som betalats till personen i fråga, har fåtts från inkomstregistret. Inkomstuppgifterna visas som månadsinkomster för de senaste 12 månaderna i utdraget ur kreditupplysningsregistret.

I ett utdrag från kreditupplysningsregistret finns följande uppgifter:

Identifikationsuppgifter

 • personbeteckning för den person vars uppgifter samlats i utdraget
 • identifierare för den organisation som beställt utdraget.

Sammandrag av kredituppgifter

 • antalet kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som beviljat eller förmedlat krediter till personen
 • antalet krediter som personen har
 • det sammanlagda beloppet av de prestationer som senast betalats på krediterna (i beloppet räknas beloppet av den amortering, ränta eller de kostnader som senast betalats på varje kredit)
 • beloppet av månadsavgifterna för leasingavtal sammanlagt
 • antalet krediter där personen är borgensman.

Uppgifter om krediten

 • typ av kredit: engångskredit, fortlöpande kredit eller leasing
 • datum för ingående av kreditavtalet
 • antalet gäldenärer
 • kreditvalutan
 • uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten samt typen av säkerhet
 • start- och slutdatum för amorteringsfria perioder för pågående och framtida perioder
 • förfallodagen för en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och beloppet av den obetalda betalningsposten
 • uppgift om uppsägning av krediten
 • följande uppgifter om typen av krediten är leasing:
  • datum då leasingavtalet börjar, om det avviker från den dag då kreditavtalet ingås
  • slutlig köpesumma, om avtalet förutsätter inlösen
 • följande uppgifter om typen av krediten är engångskredit:
  • kreditens användningsändamål
  • betalningsprogrammets sista förfallodag
  • beviljat och lyft kreditbelopp
  • kreditsaldo
  • amorteringsintervall
  • amorteringssätt, om krediten betalas i en post (bullet) eller om den sista avbetalningen på krediten är betydligt större än den regelbundna avbetalningen (balloon)
 • följande uppgifter om typen av krediten är fortlöpande kredit:
  • kreditlimit
  • använt belopp av en kredit samt valuteringsdag.

Inkomstuppgifter och kreditförbud

I utdraget ur kreditupplysningsregistret finns personens brutto- och nettoinkomster för de senaste 12 månaderna. Om personen har gjort ett frivilligt kreditförbud innehåller utdraget uppgiften om kreditförbudet samt orsaken till förbudet.

I utdraget antecknas också om en person har bestridit riktigheten av de uppgifter som sparats i registret (begränsning av behandling av personuppgifter med stöd av 18 artikel i den allmänna dataskyddsförordningen).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2022