Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Personuppgifterna är sekretessbelagda

De uppgifter som har sparats i det positiva kreditupplysningsregistret är sekretessbelagda, med undantag för den anmälningsskyldige kreditgivarens namn samt företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer, vilka Inkomstregisterenheten kan publicera på sin webbplats. Uppgifter kan endast utlämnas för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister.

Som part har du alltid rätt att få information om handlingar som gäller dig själv.

Offentligheten för andra kredit- och inkomstuppgifter än de som sparats i det positiva kreditupplysningsregistret bestäms i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen). Myndighetshandlingar är i regel offentliga. Var och en har rätt att ta del av myndigheters handlingar på det sätt som anges i offentlighetslagen.

Rätten att få information om behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka grunder vi behandlar dina personuppgifter. På dessa webbsidor strävar vi efter att ge dig en övergripande bild av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistrets verksamhet. Om du behöver ytterligare information kan du kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Du kan bekanta dig med uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret i e-tjänsten för privatpersoner. Där ser du de senaste uppgifterna om krediter som kreditgivarna har anmält och de utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dig. Du behöver nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att använda tjänsten.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål. Du kan ställa kravet till oss skriftligen fritt formulerat.

Uppgifterna om krediterna i det positiva kreditupplysningsregistret har anmälts av kreditgivarna och inkomstuppgifterna kommer från inkomstregistret. I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst ser du de senaste uppgifterna som kreditgivaren har anmält. Också utdraget ur kreditupplysningsregistret bildas alltid utifrån de senaste uppgifterna.

Om du upptäcker ett fel i kreditupplysningarna som gäller dina krediter är det viktigt att rätta felet, eftersom kreditgivarna använder uppgifterna i registret vid bedömningen av din kreditvärdighet. Du kan kontakta Inkomstregisterenheten eller kreditgivaren som har anmält den felaktiga uppgiften för att rätta felet. Genom att kontakta kreditgivaren direkt kan du vanligtvis utreda ärendet snabbare.

När du tar kontaktar oss utreder vi ärendet i samarbete med kreditgivaren och ber i första hand kreditgivaren att korrigera felet genom att anmäla de rätta uppgifterna till registret.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan ställa kravet till oss skriftligen fritt formulerat.

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns det en särskild bestämmelse om att vi kan lämna ut uppgifter till kreditgivare och andra som har rätt att få uppgifter samt myndigheter också i en situation där den registrerade har bestridit korrektheten i sina uppgifter och krävt att behandlingen begränsas. I en sådan situation visas det på det utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivaren har beställt att du har krävt att behandlingen begränsas. Anteckningen visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret tills ärendet har utretts. Tack vare anteckningen kan kreditgivaren eller någon annan som använder utdraget ur kreditupplysningsregistret i sin egen verksamhet beakta att uppgifternas korrekthet har ifrågasatts.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Vi har en lagstadgad skyldighet att behandla uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret. Därför har du i allmänhet inte rätt att göra invändning mot behandlingen av dina uppgifter, det vill säga begära att vi inte alls behandlar dem.

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser har du om du så önskar rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter. Du lämna in begäran när som helst med en motivering som hänför sig till din personliga specifika situation. Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns en synnerligen viktig och motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan ställa kravet till oss skriftligen fritt formulerat.

Rätten att radera uppgifter

Vi är skyldiga att till det positiva kreditupplysningsregistret samla in de uppgifter som föreskrivs i lagen och förvara dem under den lagstadgade förvaringstiden. Därför kan dina uppgifter inte avlägsnas från registret även om du yrkar på att de ska raderas.

Om behandlingen av uppgifterna baserar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst be oss att ta bort uppgifterna som gäller dig.

Behandlingen av e-postadresserna för prenumeranter på nyhetsbrevet och systemmeddelandet baserar sig på ditt samtycke. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet eller systemmeddelandet när som helst på fritt formulerat sätt, varefter uppgifterna raderas omedelbart.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi fattar inte beslut som baserar sig på automatiserat beslutsfattande och gör inte profilering på basis av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Kontakta oss gällande dina dataskyddsrättigheter

Om du vill yrka på rättelse av sina uppgifter, begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas eller bekanta dig med dina personuppgifter ska du kontakta oss med kontaktblanketten

Kontaktblankett

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024