Webblanketter

Vilka uppgifter behandlar vi?

Kontakt-, observations- och responsblanketterna samt intressentgruppstestningens blanketter finns på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.

 Blanketterna finns på sidan Kontaktinformation.

På blanketterna samlas de uppgifter som behövs för att behandla kontakter, observationer och respons samt som behövs för kontakter vid intressentgruppstestningen: namn, organisation, FO-nummer, e-postadress och telefonnummer för den som skickat blanketten. Även kontaktuppgifter som har samlats i Enter-portalen före den 19 februari 2024 kan användas för kontakt vid intressentgruppstestningen.

Vi behandlar blanketterna i Skatteförvaltningens servicehanteringssystem, vars leverantör är ServiceNow.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (Artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy.

ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas.

Förvaring av uppgifter

Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Blanketterna sparas i servicehanteringssystemet i högst sex år.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar för förverkligandet av dina dataskyddsrättigheter. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser har du om du så önskar rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter. Du lämna in begäran när som helst med en motivering som hänför sig till din personliga specifika situation. Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns en synnerligen viktig och motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024