Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Enligt Artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas i det positiva kreditupplysningsregistret. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få del av uppgifterna och få en kopia av dem.

Begäran kan också för din räkning göras av din lagliga företrädare, det vill säga en intressebevakare, en vårdnadshavare eller ett ombud. Den som sköter ärenden för din räkning ska bifoga ett dokument, till exempel en fullmakt, ur vilken det framgår en uttrycklig fullmakt att för din räkning be om tillgång till dina personuppgifter. Dödsboets företrädare kan inte be om den avlidnes personuppgifter.

Fyll i blanketten omsorgsfullt och precisera vilka personuppgifter begäran gäller. Du kan avgränsa begäran till exempel enligt vissa personuppgifter eller genom att begära uppgifter för ett visst tidsintervall. Du kan få en helhetsbild av vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål vi gör det genom att bekanta dig med vår dataskyddspraxis.

Returnera blankett per post till adressen

Det positiva kreditupplysningsregistret
PB 2
00055 Inkomstregistret

Kopian av personuppgifterna är avgiftsfri. Om du ber om flera kopior kan vi ta ut en avgift för kopian. Avgiften fastställs utifrån hur stora faktiska administrativa kostnader som uppstått av skapandet av kopian. Vi meddelar dig i förväg om en avgift tas ut för kopian. Grunderna för avgiften finns i punkten Utlämnande av handlingar i Skatteförvaltningens prislista.

Inkomstregisterenheten behandlar din begäran inom en månad. Vi identifierar dig per telefon innan vi skickar uppgifterna, eftersom kopian innehåller dina sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna skickas per post eller e-post till den adress som du angett på blanketten. Uppgifterna kan också skickas som ett rekommenderat brev.

Ladda ner en blankett

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter, (pdf)

Anvisningar för ifyllande

Uppgifter om personen som begäran gäller

Ange här uppgifterna om personen som begäran gäller. Fyll i efternamnet, samtliga förnamn, personbeteckningen och adressen i fälten.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

I punkten Intervall för begäran ska du fylla i det tidsintervall för vilket du vill ha uppgifterna. Fyll i datumen i formen ddmmåååå.

I följande punkt ska du med ett kryss markera hur kopian levereras.

 • Jag vill att uppgifterna skickas till mig per post.
  • Uppgifterna skickas som ett vanligt brev eller som ett rekommenderat brev till den adress som du angett ovan.
 • Jag vill att uppgifterna skickas till mig per säker e-post till e-postadressen nedan.
  • Om du väljer e-post som leveranssätt ska du alltid fylla i e-postadressen i fältet.

Välj vilka personuppgifter din begäran gäller

Markera med ett kryss vilka av dina personuppgifter begäran gäller. Välj bland följande alternativ:

 • Alla uppgifter
  • Om du väljer detta alternativ ska du beakta att uppgiftsmängden som skickas till dig kan vara stor.
 • Specifikations- och kontaktuppgifter
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi dig de specifikations- och kontaktuppgifter som sparats om dig i vårt kundhanteringssystem.
 • Mer omfattande uppgifter om krediter (alla anmälningar till registret)
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi dig alla anmälningar som kreditgivarna har gjort till registret om dina krediter. Om du vill granska de aktuella uppgifterna om dina krediter ska du i stället välja alternativet Aktuella uppgifter om krediter eller kontrollera uppgifterna om dina krediter i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.
 • Inkomstuppgifter
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi inkomstuppgifterna från inkomstregistret till dig för högst de senaste två åren.
 • Inspelningar av samtal
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi dig inspelningar av samtal som du ringt till oss. Precisera i fältet för ytterligare information samtalets datum och klockslag, servicenumret som du ringde till samt numret som du ringde från. Inspelningar av samtal sparas i högst sex månader.
 • Aktuella uppgifter om krediter
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi dig de aktuella uppgifterna om dina krediter. Detta är samma uppgifter som du ser i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.
 • Utdrag ur kreditupplysningsregistret vilka kreditgivarna har beställt
  • Om du väljer detta alternativ skickar vi dig de utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivarna har beställt om dina uppgifter. Du ser också de beställda utdragen ur kreditupplysningsregistret i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.
 • Uppgifter om frivilligt kreditförbud
  • Om du väljer det här alternativet skickar vi dig uppgiften om ditt frivilliga kreditförbud om du har anmält ett sådant.
 • Övriga uppgifter och dokument (precisera i fältet Ytterligare information)
  • Precisera i fältet för ytterligare information vilka uppgifter din begäran gäller.

Om du vill kan du ge ytterligare information som gäller begäran

I denna punkt kan du precisera din begäran. Om du vill ha inspelningar av samtal ska du i det här fältet precisera samtalets datum och klockslag, servicenumret som du ringde till samt numret som du ringde från.

Underskrift

Skriv in datumet, underteckna blanketten och skriv namnförtydligandet. Ge också ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Telefonnumret är en obligatorisk uppgift. Vi identifierar dig per telefon innan vi skickar uppgifterna.

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2024