Sköta ärenden med positiva kreditupplysningsregisteret

Kundtjänst

Vår kundtjänst ger per telefon och i chatten allmän rådgivning som gäller det positiva kreditupplysningsregistret. Chatten erbjuds endast på finska och engelska.

Vi spelar in alla samtal som kommer till kundtjänsten. Den externa tjänsteleverantören Elisa Abp sköter vårt telefonsystem. I telefonsystemet sparas för alla inkommande samtal tidpunkten då samtalet inleddes och avslutades, telefonnumret för den som ringde upp, namnet på den som svarade samt en ljudinspelning. Vi informerar om att samtalet spelas in i början av samtalet. Inspelningar av samtal används för att i efterhand verifiera innehållet i samtalen och för att säkerställa kvaliteten i kundtjänsten.

Vi samlar inte in andra personuppgifter i kundtjänsten med undantag för om kunden har identifierats och man kommer överens om att ärendet utreds i Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen. Då är de personuppgifter som samlas in kundens namn och telefonnummer samt andra uppgifter som är nödvändiga för att utreda ärendet.

Om ärendet ännu måste utredas kan det göras en begäran om detta i servicehanteringssystemet, vars leverantör är ServiceNow.

Om du uträttar ärenden som gäller ett förvaltningsärende som har inletts på Inkomstregisterenheten kan anteckningarna om kontakten också föras in i ärendehanteringssystemet, vars leverantör är Triplan Oy.

Chatten sparar kakor, det vill säga små textfiler, på din enhet för att möjliggöra att chatten fungerar. Kakorna används till exempel för att spara diskussionens status för en eventuell nyanslutning och i vissa situationer för att uppdatera statusen. Vid behandlingen av kakorna i chatten används js-cookie-biblioteket.

För tillfället använder chatten följande kakor:

 • oc-#-windowState
  • Används för att komma ihåg statusen för gränssnittskomponenten, det vill säga om användaren har öppnat eller stängt den.
 • oc-#-hasSeenChat
  • Används för att fastställa om användaren har sett gränssnittskomponenten.
 • oc-#-mode
  • Används för att komma ihåg diskussionens status, till exempel om diskussionen ännu pågår eller om det redan har avslutats.
 • oc-#-chatId-v2
  • En identifikationskod som identifierar chattkontakten och som möjliggör att diskussionen fortsätter till exempel efter att sidan har uppdaterats.
 • oc-#-postSurvey
  • Används för att fastställa om en enkät visas efter diskussionen.
 • oc-#-conversationStarted
  • Används för att fastställa om diskussionen redan har börjat.
 • oc-chat-redirectSourceService
  • Används endast för menytjänstens del för att fastställa via vilken menytjänst diskussionen har inletts.
 • oc-chat-redirect-target
  • Används endast för menytjänstens del för att fastställa i vilken tjänst diskussionen har inletts tidigare. Gör det möjligt att sammanslå diskussionen med en pågående diskussion i tjänsten i fråga.
 • oc-#-botConversationId
  • Används för att fastställa om en diskussion med en chattbot pågår.
 • oc-#-eraseChatTranscriptStorageKey
  • Används för att fastställa om kunden vill ta bort samtalshistorien.
 • oc-#-contactFormIsPristine
  • Används för att fastställa om kunden ännu har skrivit någonting på kontaktblanketten.
 • oc-#-arrivedToSite
  • Används för att fastställa när kunden anlänt till sidan. 
 • oc-#-proactiveaccepted
 • oc-#-proactiverejected
 • oc-#-agentJoined
  • Används för att meddela om handläggaren har anslutit sig till diskussionen, till exempel när handläggaren svarar på kundens första fråga.

E-tjänster

Det positiva kreditupplysningsregistret har två e-tjänster: e-tjänsten för organisationer och e-tjänsten för privatpersoner. I e-tjänsten för organisationer kan näringsidkare anmäla sig som lämnare av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret eller ansöka om dataanvändningstillstånd, som ger rätt att beställa utdrag ur kreditupplysningsregistret.

I e-tjänsten för privatpersoner kan privatpersoner granska sina senaste kredit- och inkomstuppgifter och utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dem samt anmäla ett frivilligt kreditförbud och ge sitt samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas vidare till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Privatpersonerna ser i e-tjänsten också vem som beställt utdraget ur kreditupplysningsregistret, tidpunkten för beställningen och användningsändamålet.

Våra e-tjänster sparar kakor (dvs. små textfiler) på din dator, telefon eller liknande enhet. Alla kakor i våra e-tjänster är tekniska kakor som gör det möjligt att använda e-tjänsten. Med hjälp av kakorna individualiseras personen som använder e-tjänsten och kakorna upprätthåller också användarens session i e-tjänsten.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i telefontjänsten och i e-tjänsterna för att fullgöra Inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)). Bestämmelserna om behandlingen finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (734/2022)) och i förvaltningslagen (Förvaltningslag (434/2003)).

Behandlingen av inspelningar av samtal och behandlingen av kakor i e-tjänsterna baserar sig på utförandet av Inkomstregisterenhetens uppgift av allmänt intresse (Artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen.

Förvaring av uppgifter

Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Vi sparar inspelningar av samtal i högst sex månader.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser har du om du så önskar rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter. Du lämna in begäran när som helst med en motivering som hänför sig till din personliga specifika situation. Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns en synnerligen viktig och motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024