Årsändringar 2023: små preciseringar i inkomstregistrets datainnehåll och vid behandling av uppgifter

29.6.2022

De ändringar vid anmälan till inkomstregistret som redan nu har fastslagits för införande 2023 presenterades för samarbetsnätverket och programvaruföretagen i början av juni. Det kommer att ske ändringar i anmälningarna om löne- och förmånsuppgifter.

I lagberedningen finns det fortfarande vissa frågor vars avgörande kan bidra till att fler ändringar görs. Vi följer hur lagberedningen framskrider och ger alltid information om aktuella ändringar som rör inkomstregistret på vår webbplats. Vi ger även separat information om ändringarna till medlemmarna i samarbetsnätverket och de programvaruföretag som meddelat sin kontaktperson till inkomstregistret.

De ändringar som redan har fastslagits och de frågor som är under uppföljning, som regeringens förslag om ekonomisk arbetsgivare, har i korthet presenterats i materialet för programvaruhusdagen.

Före årsskiftet kommer vi att ordna ett kundevenemang där vi går igenom de ändringar som börjar gälla vid årsskiftet.

Ändringar i anmälan om löneuppgifter 1.1.2023

Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer får i fortsättningen inte innehålla white space -tecken. Sådana tecken är exempelvis mellanslag och radbyten. Detaljerad information om tecknen har införts i schemadokumentet för sändning av löneuppgifter.

I fortsättningen är det inte möjligt att ange samfund som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren, om finsk personbeteckning har valts som typ av inkomsttagarens identifierare.

Det nya värde som ska införas i koduppsättningen för löner och den därtill hörande behandlingsregeln gäller endast ett litet antal åklagare. I koduppsättningen införs följande typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen. Det är fråga om en försäkringslön som utifrån speciallagstiftning har betalats för annat än utlandsarbete till en person som bemyndigats av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Samtidigt förhindras att sexmånadersregeln anges vid användning av denna typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Ändringar i anmälan om förmånsuppgifter 1.1.2023

På anmälan om förmånsuppgifter införs ett nytt inkomstslag: Omställningspenning (1426). Inkomstslaget hänför sig till stöd för sysselsättning av personer som fyllt 55 år. Omställningsskyddspenning betalas av arbetslöshetskassorna och FPA.

För inkomstslagen för familjeledigheter införs förmånsenhet som obligatorisk uppgift. Som förmånsenhet ska antalet dagar anges. Uppgiften är obligatorisk från och med 2023 och detta gäller både gamla inkomstslag och de nya inkomstslag som börjar gälla 1.8.2022.

Genom behandlingsregler förhindras dessutom att en ställföreträdande betalare byts ut på en ersättande anmälan samt görs en ändring så att uppgiften Datakälla blir obligatorisk för makuleringsmaterial som hänför sig till förmåner.

Teckenantalet i förklaringar om fel utökas

Inkomstregistrets mål är att under innevarande år göra förklaringarna till de felkoder som används i det tekniska gränssnittet med lättfattliga. Samtidigt utökas det maximala teckenantalet från nuvarande 200 till 450 tecken.

Reformen av familjeledigheter träder i kraft 1.8.2022

I början av augusti införs följande inkomstslag för familjeledigheter: graviditetspenning, föräldrapenning, partiell föräldrapenning och särskild graviditetspenning. De nya inkomstslagen visas också i namnen på orsakskoderna för avlönad och oavlönad frånvaro. Uppgifter kan anmälas 45 dagar före betalningsdagen, dvs. fr.o.m. 17 juni.

Ta även del av de tekniska dokumenten för 2023

Den tekniska dokumentationen för 2023 har publicerats. Samtidigt har vi frångått de årsvisa dokumentationssidorna. På sidan Dokumentation hittar du framöver inkomstregistrets innehållsbeskrivningar och scheman, både de gällande och de som träder i kraft inkommande år.

Dokumentationen för 2023 tillämpas på anmälningar där prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag är 1.1.2023 eller senare. Uppgifter kan anmälas tidigast 45 dagar före årsskiftet.

Även dokumentationen för tidigare år finns fortfarande till påseende på en separat arkivsida.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2022