Ändringar i anmälan till inkomstregistret år 2022

9.12.2021

Från och med år 2022 används vid anmälan av cykelförmån eller personalbiljettförmån inkomstslagen Skattefri andel av personalbiljett (341) och Skattefri andel av cykelförmån (363), om förmånen getts genom att sänka penninglönen och ge en skattefri förmån motsvarande sänkningens belopp.

För detta har det till dessa inkomstslag lagts till en möjlighet att separat anmäla försäkringsuppgift. Försäkringsuppgiften behövs på grund av att beloppet på den skattepliktiga lönen och den lön som omfattas av sjukförsäkringsavgiften i dessa situationer skiljer sig från beloppet på övriga löner som omfattas av socialförsäkringsavgifter. Anvisningen som gällt 2021 för användningen av inkomstslag för situationer med ställföreträdande betalare upphör i den här situationen. Närmare anvisningar för anmälan om förmån som getts genom sänkning av penninglönen finns i den detaljerade anvisningen för naturaförmåner och kostnadsersättningar.

Det har även gjorts preciseringar i andra detaljerade anvisningar för löner. Ett sammandrag av ändringarna finns i början av respektive anvisning. Exempelvis har det i anvisningen för korrigering tydligare förts fram att rättelse av förskottsinnehållning beror på kalenderåret medan korrigering av arbetstagaravgifterna påverkas av orsaken till rättelsen.

Andra ändringar i anmälan om löneuppgifter

På Anmälan om löneuppgifter har typ av betalare ändrats från ”Tillfällig arbetsgivare” till formen ”Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)”. Med ändringen preciseras när uppgiften ska användas.

Från och med nästa år kan den nya uppgiften bilens utsläppsvärde anges för en bilförmån. Uppgiften uppges om beloppet av bilförmånen har sänkts på grund av tjänstebilens nollutsläpp eller låga utsläpp. Beloppet på bilförmånen kan sänkas om bilens koldioxidutsläpp är högst 100 gram per kilometer.

Även till inkomstslaget Arvode för familjevårdare (328) har möjligheten att anmäla försäkringsuppgift lagts till. Genom att anmäla försäkringsuppgift går det att avvika från presumtionsbestämmelserna för inkomstslagets socialförsäkringsavgifter. 

En ny behandlingsregel har lagts till på anmälan om löneuppgifter:

  • Om typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren är ”Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet”, ska uppgifterna för ”Typ av undantagssituation för försäkring” ges på anmälan. Detta kan göras genom att för de aktuella socialförsäkringarna uppge typerna av undantagssituation för försäkring separat eller med en typ som täcker alla.
  • Dessutom har nya behandlingsregler tillkommit för anmälan av internationella situationer.
  • Likaså har en del av behandlingsreglerna för anmälan till Keva preciserats.

Det har också gjorts förändringar i behandlingsreglerna för återkrav av löner. Genom behandlingsreglerna förhindras att återkrav anmäls innan det faktiskt har genomförts. Som återkravsdatum kan inte heller en tidpunkt innan inkomstregistret infördes anges. Anmälan om återkrav ska lämnas först när inkomsten har återkrävts. Dessutom kan inte förskottsinnehållning och källskatt anmälas som negativa om det för ett inkomstslag i anmälan har getts uppgift om återkrav.

Ändringar i arbetsgivarens separata anmälan

I fortsättningen kontrolleras giltighetstiden för arbetspensionsförsäkringens pensionsarrangemangsnummer gentemot rapporteringsperioden. Därigenom kan man till exempel med anmälan för rapporteringsperioden för december uppge det pensionsarrangemangsnummer som då varit i kraft, även om själva anmälan skulle ges i januari efter att arbetspensionsbolaget ändrats.

På arbetsgivarens separata anmälan har det som en ny uppgift som ska anmälas för hushåll lagts till typ av betalare: hushåll och hushåll i arbetsgivarring. Ett hushåll ska alltid uppge hushåll som typ av betalare. Om flera hushåll tillsammans har anställt en arbetstagare och en person sköter utbetalningen av lön och anmälningen av uppgifter, ska hushåll och hushåll i arbetsgivarring uppges som typ av betalare.

Ändringar i anmälan om förmånsuppgifter

För förmåner införs fem nya inkomstslag:

  • 1417 Arbetslivspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)
  • 1418 Arbetslivspension (direkt tilläggspensionsarrangemang)
  • 1419 Partiell förtida ålderspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)
  • 1420 Partiell förtida ålderspension (direkt tilläggspensionsarrangemang)
  • 1421 Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som har betalts i ett

I behandlingsreglerna för återbetalning av förmåner har det i tillämpliga delar gjorts motsvarande ändringar som i behandlingsreglerna för återkrav av löner.

I anmälan om förmånsuppgifter har det lagts till en behandlingsregel, som ska förhindra att uppgifterna ogrundad förmån och återkrav kan uppges för vissa inkomstslag. Dessa inkomstslag är antingen förluster eller avdrag från inkomst. En förteckning över inkomstslagen finns i dokumentet Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022.

Det har även gjorts preciseringar i de detaljerade anvisningarna för förmåner.

Påföljdsavgifterna gäller även förmåner i fortsättningen

År 2021 har det inte påförts påföljdsavgifter för försenad anmälning av förmånsuppgifter. Övergångsperioden upphör den 31 december 2021.

I fortsättningen påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift, om de obligatoriska uppgifter som ska lämnas in om betalade prestationer till inkomstregistret anmäls efter den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen. Förfarandet används redan för anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

Målet med påföljdsavgifterna är att främja att korrekta uppgifter anmäls i rätt tid. Läs mer om påföljdsavgifter.

Mer information om ändringarna år 2022

Inspelning och presentationsmaterial från webbseminariet Årsändringar i inkomstregistret 2022

Närmare anvisningar för anmälan för år 2022 finns i inkomstregistrets detaljerade anvisningar. Uppdaterade anvisningar för anmälan om löner och förmåner publiceras när översättningarna blivit färdiga.

På sidan Dokumentation har gränssnittsbeskrivningar för inlämnande och distribution av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret samt tillämpningsanvisningar för dem publicerats. Till exempel inkomstslagen för löner och förmåner finns beskrivna i dokumenten:

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021