Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

Har getts
7.12.2023
Diarienummer
VH/6575/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Anvisningen är avsedd för parter som verkar som ställföreträdande betalare och för egentliga arbetsgivare.

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • ställföreträdande betalares och egentliga arbetsgivares skyldigheter att anmäla uppgifter till inkomstregistret
 • anmälningar som en ställföreträdande betalare lämnat till inkomstregistret
 • anmälningar som av en egentlig arbetsgivare lämnats till inkomstregistret i situationer med ställföreträdande betalare.

I anvisningen presenteras en bassituation och anmälningsskyldigheterna som anknyter till denna. Dessutom har man separat med hjälp av exempel beskrivit anmälan i de vanligaste situationerna med ställföreträdande betalare: anmälan av prestationer som betalats av FPA, ett konkursbo, välfärdsområden och lönegarantin.

I anvisningens exempel presenteras inte alla uppgifter som ska ges obligatoriskt, utan endast de uppgifter som behövs i situationer med ställföreträdande betalare. De penningbelopp som använts i exemplen är riktgivande. Förskottsinnehållningen fastställs utifrån en förskottsinnehållningsprocent enligt mottagare.

Mer detaljerad information om hushållens anmälningsskyldigheter finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: hushåll som uppdragsgivare.

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare.

Följande kompletteringar och preciseringar har gjorts i anvisningen:

 • Texten om anmälan av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren i ställföreträdarens och den egentliga arbetsgivarens anmälningar har kompletterats i kapitel 2.1.
 • I kapitel 2.2 har de uppgifter som ska lämnas i exemplet preciserats.
 • Kapitel 2.3 har försetts med en länk till en anvisning om anmälan av naturaförmåner.
 • Anvisningen om ansökan om Suomi.fi-fullmakter och anvisningen om användning av anmälningskanaler har kompletterats i kapitel 2.4.
 • Kapitel 2.4.4 har försetts med ett nytt exempel på anmälan om utdelning och det befintliga exemplet har kompletterats.

I exemplen i anvisningen ligger beloppen av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för arbetstagare och beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på samma nivå som under 2023. Beloppen för respektive år finns på sidan med försäkringsuppgifter. I exemplen motsvarar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift det belopp som används för personer som inte fyllt 53 år och för personer som fyllt 62 år.

1 Allmänt om situationer med ställföreträdande betalare

Med ställföreträdande betalare avses en betalare som med sina egna medel betalar lön eller någon annan prestation för en part som har den egentliga betalningsskyldigheten (egentlig arbetsgivare). Dessutom sköter en ställföreträdande betalare enligt lag eller avtal anmälan av uppgifter till myndigheterna för den egentliga arbetsgivaren (till exempel anmälningar till inkomstregistret). I regel betalar den ställföreträdande betalaren löner och verkställer förskottsinnehållning, men den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

Som ställföreträdande betalare verkar i allmänhet utsökningsverken, välfärdsområden, städerna, FPA, Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och konkursbon. Också andra betalare kan verka som ställföreträdande betalare, till exempel en fordringsägare, en borgensman eller någon annan betalare för en arbetsgivare som har råkat ut för ekonomiska svårigheter samt i vissa undantagssituationer även bostadsaktiebolag. Även koncernbolag och utländska arbetsgivare kan anlita ställföreträdande betalare.

Begreppet ställföreträdande betalare ska hållas isär från termen ombud. Ett ombud verkar för den egentliga betalarens (till exempel arbetsgivarens) räkning och i dennas namn. Verksamheten grundar sig alltid på ett befullmäktigande. För betalningarna använder ombudet också sin huvudmans medel. Ett ombud och den egentliga arbetsgivaren kan komma överens om att ombudet för den egentliga arbetsgivaren också sköter alla dennas arbetsgivarskyldigheter. Ombudsverksamheten tas inte upp till någon närmare behandling i denna anvisning.

I egenskap av ställföreträdande betalare är välfärdsområdena från och med 1.1.2023 en betydande aktör i situationer där välfärdsområdet sköter löneutbetalningen till en personlig assistent och skyldigheterna att anmäla uppgifter för den hjälpbehövandes räkning.

Den ställföreträdande betalaren kan i samma material anmäla uppgifterna för alla arbetstagare hos den egentliga arbetsgivaren. I samma material kan man inte anmäla prestationer som man i egenskap av ställföreträdande betalare betalat och prestationer som av samma part betalats till de egna arbetstagarna. Mer information om anmälningar finns i inkomstregistrets övriga detaljerade anvisningar.

1.1. Den ställföreträdande betalarens skyldigheter

Till en arbetstagare eller annan inkomsttagare betalar en ställföreträdande betalare för den egentliga arbetsgivarens räkning en prestation med sina egna medel. Enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) är en ställföreträdande betalare skyldig att verkställa förskottsinnehållning, även om det arbete för vilket prestationen betalas har gjorts för den egentliga arbetsgivarens räkning. Om i stället för betalaren dennes borgensman, fordringsägare eller någon annan betalare (ställföreträdande betalare) betalar ett lönetillgodohavande till en arbetstagare, är den som gjort betalningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning på det belopp som ska betalas, om sådan inte tidigare har verkställts. På motsvarande sätt är utsökningsmyndigheten skyldig att verkställa förskottsinnehållning på medel som ackumulerats vid utsökning och ett konkursbo på en betalning som görs från tillgångar som hör till boet.

Den ställföreträdande betalaren ska till inkomstregistret lämna en anmälan om utbetalda löner och verkställda förskottsinnehållningar. Den ställföreträdande betalaren ska dessutom till inkomstregistret anmäla arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier som uppburits av arbetstagaren, om den ställföreträdande betalaren på den lön som utbetalats till en arbetstagare uppburit och dragit av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter. Inkomsten beskattas i inkomsttagarens beskattning på basis av den ställföreträdande betalarens anmälan. På motsvarande sätt är en borgensman, en fordringsägare eller annan betalare skyldig att i egenskap av ställföreträdande betalare lämna en anmälan om de utbetalda prestationerna till inkomstregistret. Om den egentliga arbetsgivaren försummar sin anmälningsskyldighet, kan den egentliga arbetsgivaren påföras arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter redan på basis av den ställföreträdande betalarens anmälningar.

Den ställföreträdande betalarens skyldigheter kan variera enligt vad som avtalats om dem mellan den ställföreträdande betalaren och den egentliga arbetsgivaren. I regel är en ställföreträdande betalare inte skyldig att betala arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter, utan den egentliga arbetsgivaren svarar för dessa.

1.2. Arbetsgivarens skyldigheter

Även om en ställföreträdande betalare för den egentliga arbetsgivaren utbetalar löner, är den egentliga arbetsgivaren också skyldig att i en anmälan om löneuppgifter och för varje inkomsttagare separat anmäla lönerna som utbetalats av den ställföreträdande betalaren. I anmälan används särskilda inkomstslag som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare.

Om den ställföreträdande betalaren har betalat sådan inkomst som inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter behöver den egentliga arbetsgivaren inte lämna någon anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

Den egentliga arbetsgivaren är skyldig att på lönerna som utbetalats av den ställföreträdande betalaren betala arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Detta innebär att den egentliga arbetsgivaren ska se till att en arbetspensionsförsäkring tecknas hos någon arbetspensionsanstalt (tecknar en försäkring hos något arbetspensionsbolag eller ordnar försäkringen genom en pensionsstiftelse eller -kassa). På detta sätt står ett pensionsarrangemangsnummer till den egentliga arbetsgivarens förfogande för pensionsförsäkringen.

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring genom att sluta ett försäkringsavtal med ett olycksfallsförsäkringsbolag. Försäkringen ska tecknas innan arbetet påbörjas. Arbetsgivaren är i egenskap av försäkringstecknare skyldig att betala försäkringspremien. Inkomstregistrets anmälan om löneuppgifter ska användas för att anmäla arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnumret, om arbetsgivaren samtidigt har mer än en gällande arbetsolycksfallsförsäkring.

Arbetsgivaren är också skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremierna och lämna anmälningarna om löneuppgifter till inkomstregistret. På motsvarande sätt är arbetsgivaren skyldig att betala och anmäla arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret, och för detta ändamål används arbetsgivarens separata anmälan.

Mer detaljerad information om hushållens anmälningsskyldigheter finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: hushåll som uppdragsgivare.

1.3. Utsatt datum för anmälningarna

En ställföreträdande betalare ska anmäla kontant utbetalda prestationer i regel senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. Med betalningsdag avses den dag då betalningen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. på inkomsttagarens konto.

Den egentliga arbetsgivaren måste till inkomstregistret lämna en anmälan om löneuppgifter samt arbetsgivarens separata anmälan för varje löneutbetalningsmånad senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden (12 § 9 mom. lagen om inkomstdatasystemet). Om den egentliga arbetsgivaren dessutom själv har gjort utbetalningar till en inkomsttagare ska också dessa, utöver betalningarna som gjorts av den ställföreträdande betalaren, anmälas. I detta fall bör man dock observera att det utsatta datumet för anmälan av betalningarna som gjorts av den egentliga arbetsgivaren i regel är den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

En närmare beskrivning av de utsatta tiderna för anmälan och sanktionerna som påförs om dessa inte iakttas finns i anvisningarna Anmälan av inkomstuppgifter: påföljdsavgifter samt i anvisningen Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret.

1.4 Termer

Termer och förklaringar
Term Förklaring
Ställföreträdande betalare En betalare som med sina egna medel betalar lön eller någon annan prestation för en part som har den egentliga betalningsskyldigheten (egentlig arbetsgivare).
Egentlig arbetsgivare En part som har en juridisk skyldighet att utbetala löner till och försäkra en arbetstagare. Den egentliga arbetsgivaren är en part som har anställt en arbetstagare och för vars räkning arbetstagaren utför arbete.
Ombud En part som verkar för den egentliga arbetsgivarens räkning och i dennas namn. Verksamheten grundar sig alltid på ett befullmäktigande. För betalningarna använder ombudet också sin huvudmans medel.
Avtalsarbetsgivare Arbetspensionsbranschens benämning på en arbetsgivare som har gällande ArPL-försäkring (pensionsarrangemangsnummer NN-xxxxxxxx) dvs. försäkringsavtal med ett arbetspensionsbolag. En arbetsgivare ska ingå försäkringsavtal, om den har minst en fastanställd arbetstagare eller om den till visstidsanställda arbetstagare under sex månader betalar lön som sammanlagt uppgår till minst 9 822euro (år 2024).
Tillfällig arbetsgivare En benämning som används inom arbetspensionsbranschen för en arbetsgivare som inte har en giltig ArPL-försäkring dvs. ett giltigt försäkringsavtal med ett arbetspensionsbolag. Arbetsgivaren behöver inte ingå försäkringsavtal, dvs. den kan vara tillfällig arbetsgivare, om den inte har en enda fastanställd arbetstagare och om den till visstidsanställda arbetstagare under sex månader betalar lön som sammanlagt uppgår till mindre än 9822 euro (år 2024).
Personlig assistent Med personlig assistent avses en arbetstagare som har anställts som assistent för exempelvis en svårt funktionshindrad person.
Hjälpbehövande Med detta avses en person som får assistans, dvs. den egentliga arbetsgivaren. Den assisterade kan till exempel vara en minderårig eller omyndig person.
En ställföreträdande betalares anmälan Med en ställföreträdande betalares anmälan avses en av den ställföreträdande betalaren inlämnad anmälan om löneuppgifter som betalaren är skyldig att för varje inkomsttagare och på basis av de utbetalda prestationerna lämna till inkomstregistret.
Den egentliga arbetsgivarens anmälan Med den egentliga arbetsgivarens anmälan avses en anmälan om löneuppgifter för en inkomsttagare som den egentliga arbetsgivaren lämnar till inkomstregistret och som gäller de löner som den ställföreträdande betalaren har utbetalat. Dessutom ska den egentliga arbetsgivaren anmäla eventuella andra betalningar som arbetsgivaren själv har gjort till inkomsttagaren. Med den egentliga arbetsgivarens anmälan avses dessutom arbetsgivarens separata anmälan av det totala beloppet av sjukförsäkringsavgiften vilken lämnas av den egentliga arbetsgivaren.

2 Anmälan av betalningar som gjorts av en ställföreträdande betalare till inkomstregistret i olika situationer

2.1. Bassituation

En ställföreträdande betalare anmäler med en anmälan om löneuppgifter kontanta betalningar och dessutom andra förmåner med ett penningvärde till inkomstregistret i regel senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. En ställföreträdande betalare kan använda alla inkomstslag som finns i inkomstregistret. Med tillämpning av antingen det snäva anmälningssättet (anmälningssätt 1) eller det omfattande anmälningssättet (anmälningssätt 2) anmäler en ställföreträdande betalare till inkomstregistret exempelvis utbetalda penninglöner. En närmare beskrivning av anmälan av löner finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som dras av från lönen. I uppgiftsgruppen Ställföreträdande betalare uppger den ställföreträdande betalaren att hen är ställföreträdande betalare; hen uppger även den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare.

Inkomsten och den verkställda förskottsinnehållningen beaktas i inkomsttagarens beskattning enligt den ställföreträdande betalarens anmälan. Sådana tilläggsuppgifter om inkomsttagaren som påverkar beskattningen ska därför lämnas i den ställföreträdande betalarens anmälan. Sådana tilläggsuppgifter är följande:

 • Hyrd arbetstagare som bor utomlands
 • Person som arbetar i en gränskommun
 • Person som arbetar utomlands
 • Idrottare
 • Uppträdande artist
 • Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet
 • Person som arbetar på Ålands landskapsfärja
 • Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet
 • Person som använder en faktureringstjänst och som inte har ett FO-nummer
 • Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning
 • Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen
 • Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön).

Däremot fastställs arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter på basis av egentliga arbetsgivarens löneuppgiftsanmälan och arbetsgivarens separata anmälan. Eftersom socialförsäkringsavgifterna bygger på den egentliga arbetsgivarens anmälan, ska den egentliga arbetsgivarens anmälan förses med sådana tilläggsuppgifter om inkomsttagaren som socialförsäkrarna behöver. Sådana tilläggsuppgifter är följande:

 • delägare
 • i delägarställning visavi betalaren

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren används när den situation eller det villkor som beskrivs i förklaringen till tilläggsuppgiften om inkomsttagaren gäller inkomsttagaren. Läs mer i anvisningen Löner: anmälan av information till inkomstregistret, kapitel 4.2 Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Den egentliga arbetsgivaren måste till inkomstregistret lämna en anmälan om löneuppgifter samt arbetsgivarens separata anmälan om lönerna som utbetalats av den ställföreträdande betalaren. Om den egentliga arbetsgivaren dessutom själv betalar prestationer till en inkomsttagare, ska också dessa anmälas. Den egentliga arbetsgivarens anmälan kan också lämnas av någon annan part, till exempel den ställföreträdande betalaren, om denna och den egentliga arbetsgivaren kommit överens om detta separat. Också i detta fall är det den egentliga arbetsgivaren som svarar för att uppgifterna anmäls.

Om den ställföreträdande betalaren har betalat inkomst som inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter, behöver den egentliga arbetsgivaren inte lämna anmälningarna.

I anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret ska den egentliga arbetsgivaren tillämpa de särskilda inkomstslagen som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare (se förteckning nedan). Den egentliga arbetsgivaren anmäler lönen med inkomstslaget ”Av ställföreträdande betalare utbetald lön på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivares socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjukdoms-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier)”, om den lön som utbetalats till en inkomsttagare omfattas av alla socialförsäkringsavgifter. En inkomst anmäls med inkomstslaget för den aktuella försäkringspremien, om lönen endast omfattas av någon av arbetsgivaravgifterna. En inkomst anmäls med inkomstslaget ”Lön som utbetalts av en ställföreträdande betalare och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift”, om inkomsten omfattas av exempelvis endast arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Flera inkomstslag som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare kan uppges för samma prestation (se exempel 3, tabell 2 i avsnitt 2.1 samt exempel 9, tabell 2 i avsnitt 2.5).

Den egentliga arbetsgivaren kan i sin anmälan använda följande inkomstslag:

Inkomstslagets namn och kod
Kod* Inkomstslagets namn
321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
322 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift
323 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift
325 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

* Koden som står före inkomstslagets namn är kodvärdet för inkomstslaget som används i anmälan om löneuppgifter.

En betald prestation anmäls enligt vilka olika arbetsgivarskyldigheter arbetsgivaren har gällande den aktuella inkomsten.

Den egentliga arbetsgivaren ska uppge alla de uppgifter om arbetsgivaren och inkomsttagaren som behövs av dem som använder uppgifterna. Arbetsgivaren ska således anmäla alla mer exakta kontaktuppgifter som arbetspensionsanstalten behöver, om den egentliga arbetsgivaren är exempelvis en tillfällig arbetsgivare. På motsvarande sätt ska de uppgifter om inkomsttagaren uppges som användarna behöver, till exempel om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. Dessutom rekommenderas det att den egentliga arbetsgivaren anmäler de nödvändiga anställningsuppgifterna om inkomsttagaren och också eventuella frånvarouppgifter. Det är rekommenderbart att anmäla inkomsternas intjäningsperioder, eftersom uppgiften behövs av flera informationsanvändare.

Om den ställföreträdande betalaren har betalat lön två gånger under månaden, kan vilken som helst av betalningsdagarna anmälas i den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter. Det viktigaste är att anmälningen riktas till rätt betalningsmånad. Alternativt kan den egentliga arbetsgivaren, om hen så vill, ge separata anmälningar om löneuppgifter för vardera prestation den ställföreträdande betalaren betalat.

Förutom de prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare ska den egentliga arbetsgivaren dessutom anmäla de prestationer den själv betalat till inkomsttagaren. I detta fall bör man dock observera att det utsatta datumet för anmälan av betalningarna som gjorts av den egentliga arbetsgivaren i regel är den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. De uppgifter om prestationer som betalats av arbetsgivaren själv kan lämnas inom samma tidsfrist som uppgifterna om lönerna som betalats av en ställföreträdande betalare, dvs. senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden, om prestationsbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo.

Den egentliga arbetsgivarens och den ställföreträdande betalarens löneutbetalningsperioder kan avvika från varandra.

Den egentliga arbetsgivaren måste till inkomstregistret också lämna arbetsgivarens separata anmälan där arbetsgivaren uppger det uträknade totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och det belopp som ska dras av och uträknats på basis av poster som eventuellt ska dras av från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Ett hushåll ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan, om en lön som utbetalats till en inkomsttagare överskrider 1 500 euro per år. Mer detaljerad information om hushållens anmälningsskyldigheter finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: hushåll som uppdragsgivare.

Inlämnandet av arbetsgivarens separata anmälan påverkas av huruvida den ordinarie arbetsgivaren betalar lön regelbundet eller tillfälligt samt huruvida betalningen har varit inkomst som ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften eller någon annan inkomst.

 • Den ställföreträdande betalaren betalar under en månad prestationer, vilka omfattas av sjukförsäkringsavgiften och den egentliga arbetsgivaren är en regelbunden arbetsgivare:
  • Den egentliga arbetsgivaren meddelar varje månad det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.
 • Den ställföreträdande betalaren betalar under en månad prestationer, vilka omfattas av sjukförsäkringsavgiften och den egentliga arbetsgivaren är en tillfällig arbetsgivare:
  • Den egentliga arbetsgivaren meddelar det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, varje månad som löner betalats ut
 • Den ställföreträdande betalaren betalar under en månad endast sådana prestationer, som inte omfattas av sjukförsäkringsavgift och den egentliga arbetsgivaren är en regelbunden arbetsgivare:
  • Om en prestation till exempel har varit arbetsersättning, mötesarvode eller kostnadsersättningar till utomstående ska den egentliga arbetsgivaren anmäla beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till 0 euro.
 • Den ställföreträdande betalaren betalar under en månad endast sådana prestationer, som inte omfattas av sjukförsäkringsavgift och den egentliga arbetsgivaren är en tillfällig arbetsgivare:
  • Om en prestation till exempel har varit mötesarvode eller kostnadsersättningar till utomstående ska den egentliga arbetsgivaren anmäla beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till 0 euro.
  • Arbetsgivarens separata anmälan behöver inte lämnas in, om en prestation till exempel har varit arbetsersättning.

Anmälan av prestationer som utbetalas i form av en lönegaranti och anmälan av prestationer som betalats av konkursbon beskrivs separat i avsnitt 2.4.

Sammanställning: anmälan i en vanlig situation

Tabell: Sammanställning: anmälan i en vanlig situation
1. Löneuppgiftsanmälan (ställföreträdande betalare)
Betalarens FO-nummer Tillgängliga inkomstslag Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer* Anmärkningar

FO-numret för den som betalar inkomsten för den egentliga arbetsgivarens räkning

Alla inkomstlag i inkomstregistret (100–400-serierna) enligt vad som har betalats och tagits ut

Lämnas ej

En separat anmälan för varje inkomsttagare lämnas in.

Med anmälan ges även

 • uppgiften ”Fungerar som ställföreträdande betalare”
 • FO-numret för den som den ställföreträdande betalaren utför betalningen åt (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare).
2. Löneuppgiftsanmälan (egentlig arbetsgivare)
Betalarens FO-nummer Tillgängliga inkomstslag Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer* Anmärkningar

Den egentliga arbetsgivarens FO-nummer

321 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

eller alternativt inkomstslagen 322–325 enligt den inkomst som omfattas av socialförsäkringsavgifter och betalats av den ställföreträdande betalaren

Den egentliga arbetsgivarens pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer

En separat anmälan för varje inkomsttagare lämnas in.

Om den inkomst som den ställföreträdande betalaren har betalat inte omfattas av socialförsäkringen lämnas inte egentliga arbetsgivarens löneuppgiftsanmälan.

Det är rekommendabelt att med anmälan även lämna

 • uppgifter om anställningsförhållandet
 • frånvarouppgifter
 • intjäningsperioder för inkomsterna.
2. Arbetsgivarens separata anmälan (egentlig arbetsgivare)
Betalarens FO-nummer Tillgängliga inkomstslag Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer* Anmärkningar

Den egentliga arbetsgivarens FO-nummer

101 Ej utbetald lön

102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt)

103 Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 

Pensionsarrangemangsnummer för den egentliga arbetsgivaren anges om uppgiften Ej utbetald lön (101) lämnas.

Inlämnandet av arbetsgivarens separata anmälan påverkas av

 • huruvida den egentliga arbetsgivaren betalar lön regelbundet eller tillfälligt
 • huruvida betalningen gäller inkomst som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften eller någon annan inkomst.

Se närmare anvisningar i avsnitt 2.1.

* Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer  ska anges endast om arbetstagarna är försäkrade med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Exempel 1: Basfall, den egentliga arbetsgivaren är en avtalsarbetsgivare

En ställföreträdande betalare har den 15 augusti för den egentliga arbetsgivaren betalat en tidlön på 1 500 euro och ett kvällsskiftestillägg på 500 euro till en inkomsttagare och på prestationerna verkställt en förskottsinnehållning på 400 euro samt uppburit arbetstagarens socialförsäkringsavgifter.

Den ställföreträdande betalaren anmäler följande uppgifter till inkomstregistret:

Exempel 1, tabell 1/3
Anmälan om löneuppgifter som lämnats av en ställföreträdande betalare
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.08.20xx

Prestationsbetalarens (=den ställföreträdande betalaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 1234567-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer

Arbetsgivarens identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-1234

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1500.00
207 Kvällsskiftstillägg 500.00
402 Förskottsinnehållning 400.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.00

Den ställföreträdande betalaren uppbär inte arbetstagarens socialförsäkringsavgifter och drar inte heller av dessa från lönen i alla betalningssituationer. I syfte att fastställa och bekräfta arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska den egentliga arbetsgivaren i sin egen anmälan uppge de löner som utbetalats av den ställföreträdande betalaren och på vilka arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna.

Till inkomstregistret anmäler den egentliga arbetsgivaren löner som den ställföreträdande betalaren har utbetalat till inkomsttagaren:

Exempel 1, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.08.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-1234

Yrkesklassificering:Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod:NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 01.08–15.08.20xx

2000.00

Arbetsgivaren ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifter som den har betalat på basis av de löner som den ställföreträdande betalaren har utbetalat.

Arbetsgivaren anmäler:

Exempel 1, tabell 3/3
Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.09.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan:

Betalningsmånad: 08

Betalningsår: 20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 26.80

Exempel 2: Basfall, den egentliga arbetsgivaren är en tillfällig arbetsgivare.

En ställföreträdande betalare betalar en prestation på 1 650 euro till en inkomsttagare. Beloppet inkluderar en ackordslön på 1 000 euro, ersättning för uppsägningstid på 500 euro och en ersättning för väntetid på 150 euro.

Den ställföreträdande betalaren verkställer förskottsinnehållning (375 euro) på inkomsttagarens lön. Dessutom uppbär den ställföreträdande betalaren arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter på den lön (1 000 euro) som omfattas av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. Lönen för väntetiden och ersättningen för uppsägningstiden omfattas inte av socialförsäkringsavgifter.

Den ställföreträdande betalaren anmäler med anmälan om löneuppgifter uppgifterna till inkomstregistret.

Exempel 2, tabell 1/4

Anmälan om löneuppgifter som lämnats av en ställföreträdande betalare (anmälningssätt 2 för penninglöner)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (=den ställföreträdande betalaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 77885544-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 01010101-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
227 Ackordslön 1000.00
208 Ersättning för uppsägningstid 500.00
217 Lön för väntetid 150.00
402 Förskottsinnehållning (på 1 650 euro) 375.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (på 1 000 euro) 71.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie (på 1 000 euro) 15.00

Alternativt kan den ställföreträdande betalaren anmäla utbetalda penninglöner enligt anmälningssätt 1. En närmare beskrivning av de olika sätten för att anmäla penninglöner finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som dras av från lönen. I detta fall lämnar den ställföreträdande betalaren följande typ av anmälan:

Exempel 2, tabell 2/4
Anmälan om löneuppgifter som lämnats av en ställföreträdande betalare (anmälningssätt 1 för penninglöner, alternativt sätt)
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (=den ställföreträdande betalaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 77885544-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 01010101-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
101

Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift:

Omfattas av socialförsäkringsavgifter:

Som grund för försäkringsavgift: Nej

1650.00
103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 1000.00
402 Förskottsinnehållning (på 1 650 euro) 375.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1000 euro) 71.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1 000 euro) 15.00

Den egentliga arbetstagaren är skyldig att anmäla löntagarens löner på vilka arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifter. Av den lön som utbetalats av den ställföreträdande betalaren omfattas endast ackordslönen på 1 000 euro av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter, och därför ska den egentliga arbetsgivaren anmäla detta belopp i den egentliga arbetsgivarens anmälan:

Exempel 2, tabell 3/4

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Typ av betalare: Tillfällig arbetsgivare

Uppgifter om inkomsttagaren (+ namn- och adressuppgifter samt kommunikationsspråk)

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-4321

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer:NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 01.02–28.02.20xx

1000.00

Om en tillfällig arbetsgivare lämnar löneuppgifterna in på en pappersblankett eller på en webblankett för e-tjänster, ska arbetsgivaren endast ange arbetspensionspensionsanstaltens bolagskod. Om uppgifterna meddelas via ett tekniskt gränssnitt eller en laddningstjänst, ska utöver bolagskoden också anges det pensionsarrangemangnummer som är avsett för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifter som den har betalat på basis av lönerna.

Arbetsgivaren anmäler:

Exempel 2, tabell 4/4

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag:05.03.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad:02

Betalningsår: 20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 13.40

Exempel 3: Basfall, inkomst utbetalas till en 16-åring.

En ställföreträdande betalare utbetalar för den egentliga arbetsgivaren en tidlön på 2 250 euro till en 16-årig sommarjobbare. Inkomsttagaren är 16 år, och därför ligger inkomsten inte till grund för arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringspremierna. Däremot omfattas inkomsten av sjukförsäkringsavgift samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier.

I den ställföreträdande betalarens anmälan behöver den ställföreträdande betalaren inte ta ställning till uppgifterna om socialförsäkring till följd av att den ställföreträdande betalaren inte svarar för att betala dessa.

Den ställföreträdande betalaren anmäler följande:

Exempel 3, tabell 1/3

Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 01.04.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.04.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 30.04.20xx

Prestationsbetalarens (=den ställföreträdande betalaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 1234567-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 11223344-5 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-1111

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 2250.00
402 Förskottsinnehållning 450.00

Trots att den ställföreträdande betalaren inte behöver ta ställning till socialförsäkringsavgifterna, ska den egentliga arbetsgivaren i sin egen anmälan uppge all nödvändig väsentlig information om socialförsäkringen. Inkomsten utbetalas till en 16-åring, och därför ligger inkomsten inte till grund för arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringspremierna. Däremot ligger inkomsten till grund för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgiften samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremierna. Av denna anledning anmäler den egentliga arbetsgivaren uppgifterna på följande sätt:

Exempel 3, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 01.04.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.04.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 15.04.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 11223344-5 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-1111

Yrkesklassificering:Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod: NNNNN

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
324

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremie

Intjäningsperiod: 16.03–31.03.20xx

2250.00
325

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 16.03–31.03.20xx

2250.00

Arbetsgivaren ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifter som den har betalat på basis av lönerna.

Arbetsgivaren anmäler:

Exempel 3, tabell 3/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.05.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan:

Betalningsmånad:04

Betalningsår: 20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 30.15

Den egentliga arbetsgivaren ska också anmäla de prestationer den själv betalat till inkomsttagaren samt verkställd förskottsinnehållning på lönen och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter som tagits ut på lönen, om också den egentliga arbetsgivaren själv utöver den ställföreträdande betalaren betalar prestationer till en inkomsttagare.

Exempel 4: Den egentliga arbetsgivaren betalar också själv lön till en inkomsttagare

En ställföreträdande betalare har för en egentlig arbetsgivare betalat en tidlön på 1 750 euro till en inkomsttagare. Dessutom betalar den egentliga arbetsgivaren en övertidsersättning på 175 euro till inkomsttagaren.

Den ställföreträdande betalaren anmäler de betalda prestationerna till inkomstregistret:

Exempel 4, tabell 1/3

Anmälan om löneuppgifter som lämnats av en ställföreträdande betalare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 30.11.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.11.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 30.11.20xx

Prestationsbetalarens (=den ställföreträdande betalaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 1234567-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmåå-3322

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1750.00
402 Förskottsinnehållning 350.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(på 1750 euro)
125.12
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1 750 euro) 26.25

Den egentliga arbetsgivaren ska anmäla lönerna som en ställföreträdande betalare utbetalat till en inkomsttagare. Den egentliga arbetsgivaren kan också anmäla prestationer som den själv betalat i samma anmälan som den anmäler lönerna som betalats av den ställföreträdande betalaren, om den ställföreträdande betalaren och den egentliga arbetsgivaren samma betalningsdag har utbetalat inkomst till en inkomsttagare.

Anmälan ska också lämnas om förskottsinnehållning som verkställts på prestationer som arbetsgivaren betalat själv och om arbetstagarens socialförsäkringsavgifter som tagits ut på dessa:

Exempel 4, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 30.11.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.11.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 30.11.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-3322

Yrkesklassificering:Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 01.11–30.11.20xx

1750.00
235

Övertidsersättning

Intjäningsperiod: 16.11–17.11.20xx

175.00
402 Förskottsinnehållning (på 175 euro) 35.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 175 euro) 12.51
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 175 euro) 2.63

Arbetsgivaren ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifter som den har betalat på basis av de löner som den ställföreträdande betalaren och arbetsgivaren själv har utbetalat.

Arbetsgivaren anmäler:

Exempel 4, tabell 3/3
Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.12.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 11

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 29.45

2.2. Välfärdsområdet som ställföreträdande betalare (personlig assistent och hjälpbehövande)

Arbetsgivarskyldigheter anknyter till anställning av en personlig assistent. Många välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar har med en hjälpbehövande slutit avtal om skötsel av arbetsgivarskyldigheterna som anknyter till utbetalningen av lön till en personlig assistent.

Välfärdsområdet verkar som ställföreträdande betalare när löner utbetalas för personliga assistenter med egna medel. I egenskap av ställföreträdande betalare lämnar välfärdsområdet en anmälan på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.1. Ofta sköter välfärdsområdet på den hjälpbehövandes vägnar även de övriga arbetsgivarskyldigheterna, till exempel anmälningarna om löneuppgifter för den egentliga arbetsgivaren och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret samt betalningen av socialförsäkringsavgifterna till socialförsäkringsanstalterna. Till denna del verkar välfärdsområdet för den egentliga arbetsgivaren på basis av ett avtal och sköter i egenskap av ombud försäkringarna, betalningen av försäkringspremier och anmälan.

Då det är fråga om en situation med ställföreträdande betalare och den hjälpbehövande är minderårig, anmäls alltid den hjälpbehövande personens uppgifter som den egentliga arbetsgivarens uppgifter till inkomstregistret. Förfarandet gäller även om man ingått avtal med vårdnadshavaren.

Förutom välfärdsområdet kan även en välfärdssammanslutning verka som ställföreträdande betalare.

Exempel 5: Välfärdsområdet betalar lönen för en personlig assistent.

I augusti utbetalar välfärdsområdet till en personlig assistent en lön på 1 000 euro, och på denna verkställer kommunen en förskottsinnehållning på 200 euro.

Välfärdsområdet anmäler utbetalningen till inkomstregistret som ställföreträdande betalare:

Exempel 5, tabell 1/3

Välfärdsområdets löneuppgiftsanmälan som ställföreträdande betalare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.8.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.08.20xx

Prestationsbetalarens (= kommunen som verkar som ställföreträdande betalare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 77885544-8 (den ställföreträdande betalarens identifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: Personbeteckning (finsk)

Arbetsgivarens identifierare: ddmmåå-9999 (den hjälpbehövandes kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare:ddmmåå-4321 (kundidentifierare för den personliga assistenten som är inkomsttagare)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1000.00
402 Förskottsinnehållning 200.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
71.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 15.00

I syfte att fastställa och bekräfta arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska den egentliga arbetsgivaren i sin egen anmälan uppge de löner som utbetalats av den ställföreträdande betalaren och på vilka arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna. Välfärdsområdet kan verka för den egentliga arbetsgivaren och anmäla uppgifterna till inkomstregistret, om detta har avtalats med den egentliga arbetsgivaren.

Exempel 5, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter) som lämnas av antingen den hjälpbehövande själv eller välfärdsområdet

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.08.20xx

Prestationsbetalarens (=den hjälpbehövande som är den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-9999 (den hjälpbehövandes kundidentifierare)

Typ av betalare: Hushåll

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-4321 (kundidentifierare för assistenten som är inkomsttagare)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 01.08–15.08.20xx

1000.00

Arbetsgivaren (eller välfärdsområdet som verkar som ombud) ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som den har betalat på basis av lönerna. Ett hushåll ska lämna arbetsgivarens separata anmälan, om hushållet till samma mottagare betalar en lön på mer än 1 500 euro per kalenderår.

Arbetsgivaren (eller välfärdsområdet som verkar som ombud) anmäler följande:

Exempel 5, tabell 3/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan) som lämnas av antingen den hjälpbehövande eller välfärdsområdet

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.09.20nn

Prestationsbetalarens (=den hjälpbehövande som är den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-9999 (den hjälpbehövandes kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 08

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 13.40

2.3. Stöd för privat vård (lön)

FPA anmäler i egenskap av ställföreträdande betalare uppgifterna om de löner som utbetalats till skötaren som står i anställningsförhållande till familjen. FPA är ställföreträdande betalare när det gäller stöd för privat vård och betalar inte socialförsäkringsavgifter för stöd för privat vård. På den prestation som FPA betalat uppbärs inte heller arbetstagarens socialförsäkringsavgifter.

En familjemedlem (familj) ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna och socialförsäkringsavgifterna för en skötare som är anställd i arbetsavtalsförhållande även när det gäller stöd för privat vård. Med familjemedlem avses den person som till FPA lämnat ansökan om stöd för privat vård.

Familjemedlemmen ska för skötaren som är anställd i ett arbetsförhållande teckna en arbetspensionsförsäkring och betala arbetslöshetsförsäkringspremierna. En familjemedlem ska också hos ett olycksfallsförsäkringsbolag teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring innan en barnskötare inleder sitt arbete. I ovan beskrivna situationen anmäler FPA med ställföreträdande betalares anmälan den familjemedlemmens uppgifter, som ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna, som den egentliga arbetsgivarens uppgifter. Familjemedlemmen sköter arbetsgivarskyldigheterna och anmäler betalda löner samt övriga uppgifter i anmälan om löneuppgifter med den egentliga arbetsgivarens anmälan. Familjemedlemmen använder de inkomstslag som reserverats för den egentliga arbetsgivarens användning. Det är viktigt att samma familjemedlem som till FPA lämnat ansökan om stöd för privat vård tecknar avtalen om pensions- och arbetsolycksfallsförsäkring. Därtill är det viktigt att ange samma familjemedlems personbeteckning som betalare i egentliga arbetsgivarens anmälan.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften indelas i arbetsgivarens och arbetstagarens betalningsandel, och båda fastställs som en procentuell andel av lönerna. Grunden för beräkningen av arbetstagarens andel är det sammanlagda beloppet av bruttolönen som betalas av familjemedlemmen och FPA:s stöd för privat vård, men familjemedlemmen innehåller hela arbetstagarens andel från lönen som betalas till skötaren. Arbetspensionsbolaget debiterar arbetsgivaren för hela arbetspensionsförsäkringsavgiften som inkluderar arbetsgivarens och arbetstagarens andel. Arbetslöshetsförsäkringsavgifter sköts på samma sätt. Om den lön som betalas till arbetstagaren inte räcker till för innehållning av arbetstagarens betalningsandel, betalar familjemedlemmen arbetstagarens betalningsandel till arbetspensionsbolaget och anmäler på arbetstagarens vägnar betalningsandelarna som naturaförmån med inkomstslaget Annan naturaförmån (317) och som debiterade arbetstagaravgifter med inkomstslaget Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (413) och Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414). Anmälan i en sådan situation beskrivs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar, kapitel 1.3 Övriga skattepliktiga naturaförmåner.

Familjemedlemmen ska anmäla det stöd för privat vård som barnskötaren som är anställd i arbetsförhållande fått med inkomstslaget ”Lön som betalats av ställföreträdande betalare, för vilken arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna (321)”. Det har ingen betydelse huruvida familjen betalar någon annan inkomst till barnskötaren. Anmälan ska lämnas, även om familjen inte betalar någon annan inkomst. Om familjen under samma månad betalar någon annan inkomst till en barnskötare, kan man i samma anmälan anmäla både de löner som betalats av den ställföreträdande betalaren och andra prestationer som betalats av familjen.

På den prestation som FPA betalat uppbärs inte arbetstagarens socialförsäkringsavgifter. Familjen uppbär arbetstagaravgifterna på den del av lönen som den själv betalat och dessutom på löneandelen som betalats av FPA. Familjen ska i en egen anmälan anmäla arbetstagarens socialförsäkringsavgifter på både den inkomst den betalat själv och på den inkomst som betalats av FPA.

Det är viktigt att den familjemedlem som till FPA lämnat ansökan om stöd för privat vård ingår ett pensionsförsäkringsavtal och med sin personbeteckning anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Uppgifterna kan anmälas i inkomstregistrets e-tjänst eller genom exempelvis tjänsten Palkka.fi eller någon annan motsvarande tjänst som bildar de behövliga anmälningarna till inkomstregistret.

Exempel 6: FPA betalar stöd för privat vård till en skötare som anställts av en familj. Familjen betalar inte själv några prestationer till inkomsttagaren.

FPA betalar 300 euro till skötaren. Familjen betalar inte någon annan inkomst till barnskötaren. FPA lämnar den ställföreträdande betalarens anmälan om stödet för privat vård som betalats av FPA:

Exempel 6, tabell 1/3
Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter som lämnats av FPA
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (= FPA som verkar som ställföreträdande betalare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 11111111-1 (FPA:s kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: Personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: ddmmåå-9988 (familjemedlemmens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
355 Stöd för privat vård (lön) 300.00
402 Förskottsinnehållning 60.00

I syfte att fastställa och bekräfta arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska den familjemedlem som verkar som egentlig arbetsgivare i sin egen anmälan uppge de löner som utbetalats av FPA och på vilka arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna.

Exempel 6, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan som lämnas av familjemedlemmen (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 28.02.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Typ av betalare: Hushåll

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321 Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift 300.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 300 euro) 21.45
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 300 euro) 4.50

Den familjemedlem som verkar som arbetsgivare ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som hen på basis av FPA:s löner betalat, om det aktuella hushållet till samma mottagare betalar en lön på mer än 1 500 euro per kalenderår.

I detta fall anmäler familjemedlemmen beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som uträknats på lönerna (300 euro) som ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften:

Exempel 6, tabell 3/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan som lämnats in av en familjemedlem (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.03.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåååå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 02

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 4.02

Om familjen därtill betalar någon annan inkomst till barnskötaren, ska även denna anmälas till inkomstregistret. De övriga prestationerna som familjen betalat till en inkomsttagare kan anmälas i samma anmälan som används för att anmäla löner som betalats av den ställföreträdande betalaren, om prestationerna betalas under samma betalningsdag.

Exempel 7: Utöver stödet för privat vård som betalas av FPA betalar familjen lön till skötaren.

FPA betalar 300 euro till skötaren. Dessutom betalar familjen 1 000 euro i lön till skötaren. FPA lämnar den ställföreträdande betalarens anmälan om stödet för privat vård som betalats av FPA:

Exempel 7, tabell 1/3
Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter som lämnats av FPA
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (= FPA som verkar som ställföreträdande betalare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 11111111-1 (FPA:s kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: Personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: ddmmåå-9988 (familjemedlemmens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
355 Stöd för privat vård (lön) 300.00
402 Förskottsinnehållning 60.00

I syfte att fastställa och bekräfta arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska den familjemedlem som verkar som egentlig arbetsgivare i sin egen anmälan uppge de löner som utbetalats av FPA och på vilka arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna. På motsvarande sätt ska familjen anmäla de löner som den själv har betalat till inkomsttagaren.

Exempel 7, tabell 2/3

Den egentlig arbetsgivarens anmälan som lämnats in av familjemedlemmen (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 28.02.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Typ av betalare: Hushåll

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift

Intjäningsperiod: 01.02–28.02.20xx

300.00
101

Lön totalt

Intjäningsperiod: 01.02–28.02.20xx

1000.00
402 Förskottsinnehållning (på 1 000 euro) 200.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (på 1 300 euro) 92.95
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie (på 1 300 euro) 19.50

Den familjemedlem som verkar som arbetsgivare ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som hen på basis av FPA:s och familjens löner betalat, om det aktuella hushållet till samma mottagare betalar en lön på mer än 1 500 euro per kalenderår.

Familjemedlemmen anmäler det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som uträknats på lönerna (1 300 euro) som ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften:

Exempel 7, tabell 3/3

Den egentlig arbetsgivarens anmälan som lämnats in av familjemedlemmen (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.03.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåååå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 02

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 17.42

2.4. Lönegaranti och konkurssituationer

Ansökan om lönegaranti sänds till Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen). Lönegarantisystemet är ett system som tryggar utbetalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på en anställning i arbetsförhållande, om arbetsgivaren blir insolvent. Lönegarantin innebär inte nödvändigtvis att företaget är i konkurs utan det kanske bara har tillfälliga betalningssvårigheter.

Som lönegaranti utbetalas arbetstagarens fordringar som uppstått i en anställning och vars grund och belopp man har kunnat utreda. Lönegaranti kan sökas av en arbetstagare eller en arbetstagarorganisation till vilken en arbetstagare har överfört sina fordringar för inkassering. Om arbetsgivaren är försatt i konkurs kan lönegarantin på arbetstagarnas vägnar i visa fall sökas även av konkursboet. NTM-centralen återkräver den betalda lönegarantin från arbetsgivaren, dennes konkursbo och andra eventuella betalningsskyldiga.

Ställföreträdande betalare vid konkurs är beroende på situationen antingen NTM-centralen (avsnitt 2.4.1) eller konkursboet (avsnitt 2.4.2).

Vid anmälan är det särskilt viktigt att notera att uppgifterna anges med hjälp av den rätta betalarens identifierare:

 • Om det är fråga om lönefordringar som ska bevakas, ange konkursgäldenärens FO-nummer som betalarens FO-nummer i den egentliga arbetsgivarens anmälan.
 • Om det är fråga om boets masskuld, ange konkursboets FO-nummer som betalarens FO-nummer i den egentliga arbetsgivarens anmälan.

Utifrån identifieraren får socialförsäkringsanstalterna information om vilken typ av löner det är fråga om och kan fastställa betalningarna korrekt.

Lönefordringar som ska bevakas är de fordringar som uppstått före konkursen fram till datumet för konkursen, inklusive den dag då betalaren försattes i konkurs. De fordringar som ska bevakas omfattar i praktiken alla fordringar som normalt betalas på ett så kallat slutkonto, till exempel semesterersättningar.

Löner i en masskuld i sin tur är fordringar som uppkommit under tiden efter att konkursen börjat, alltså i praktiken endast lön för två veckors uppsägningstid med eventuella tillägg. Semesterersättningen är en massfordran bara om den under arbetsförhållandet har bestämts procentbaserat.

Om en ställföreträdande betalare anmäler löneuppgifter vid en konkurs med webblankett i e-tjänsten eller via laddningstjänsten, ska anmälaren ha Suomi.fi-fullmakt att uträtta inkomstregisterärenden på betalarens, den egentliga arbetsgivarens eller bådas vägnar. Vid konkurs görs anmälningar ofta på många olika parters vägnar. Om till exempel en boförvaltare anmäler uppgifter på både konkursboets och konkursgäldenärens vägnar, behöver boförvaltaren separata fullmakter att uträtta ärenden på bådas vägnar.

 • För att uträtta konkursboets ärenden används konkursboets FO-nummer och den fullmakt som har beviljats för FO-numret. Ett FO-nummer ska ansökas separat för konkursboet hos Skatteförvaltningen, det beviljas inte automatiskt. Konkursgäldenärens ärenden uträttas med konkursgäldenärens FO-nummer.
 • En advokatbyrå eller någon annan som fungerar som ett ombud ger ärendefullmakt till personer som sköter boförvaltarens och boutredningsmannens uppdrag. Boförvaltaren ska ansöka om Suomi.fi-fullmakter med fullmaktsansökan. Fullmakter ska ansökas separat för att uträtta konkursboets ärenden och för att uträtta konkursgäldenärens ärenden. Därför ska två fullmaktsansökningar lämnas in: en med konkursboets FO-nummer och en med konkursgäldenärens FO-nummer. Domstolens intyg över att personen har förordnats till uppdraget som boförvaltare ska bifogas till fullmaktsansökan. Se närmare anvisningar om befullmäktigande.

En ställföreträdande betalare kan även anmäla uppgifter till inkomstregistret via ett program som använder direkt det tekniska gränssnittet, till exempel ett löneräkningssystem. Dåidentifieras anmälaren med ett certifikat som inkomstregistret har beviljat och Suomi.fi-fullmakter behövs inte. Läs mer om elektroniska tjänster i inkomstregistret. Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett endast av särskilda skäl. Läs mer om användning av pappersblanketter.

2.4.1 NMT-centralen betalar lön som lönegaranti

NTM-centralen verkar som ställföreträdande betalare, när Nylands NTM-central betalar arbetstagarnas löner i form av en lönegaranti. Denne verkställer förskottsinnehållning på lönen och drar av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie.

NTM-centralen lämnar till inkomstregistret anmälningarna om löneuppgifter för varje inkomsttagare separat senast den femte dagen efter betalningsdagen. Till inkomstregistret ger den egentliga arbetsgivaren inkomsttagarens anmälningar om löneuppgifter om lönerna som betalats som NTM-centralens lönegaranti genom att använda de i avsnitt 2.1 beskrivna särskilda inkomstslag för egentliga arbetsgivare som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare. Dessutom lämnar den egentliga arbetsgivaren arbetsgivarens separata anmälan. Den egentliga arbetsgivarens anmälningar (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar) lämnas för varje löneutbetalningsmånad senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på betalningsmånaden. Den egentliga arbetsgivarens anmälningar lämnas in antingen med den ordinarie arbetsgivarens eller med konkursboets identifierare, beroende på om det är fråga om en lönefordran som ska övervakas eller en lönefordran i masskuld.

2.4.1.1 NMT-centralen betalar lönefordringar som ska bevakas

Lönefordringar som ska bevakas är sådana löner och ersättningar som uppstått innan företaget försattes i konkurs.

Exempel 8: NMT-centralen betalar lönefordran som ska bevakas.

Nylands NTM-central betalar till en arbetstagare dennas lönefordran på 2 000 euro. På inkomsten verkställs en förskottsinnehållning på 500 euro. NMT-centralen anmäler den betalda prestationen till inkomstregistret. Fordran har uppstått före konkursen.

Exempel 8, tabell 1/3
Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter som lämnas av NMT-centralen
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 03.12.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.12.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.12.20xx

Prestationsbetalarens (=NTM-centralen) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 77885544-8 (Nylands NTM-centralens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 2000.00
402 Förskottsinnehållning 500.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 30.00

Till Pensionsskyddscentralen (PSC) sänder Nylands NTM-central beslutet om lönegaranti. PSC sänder beslutet om lönegaranti till det rätta försäkringsbolaget på basis av den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare, till exempel FO-numret, samt pensionsarrangemangsnumret.

Den egentliga arbetsgivaren lämnar anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan på följande sätt:

Exempel 8, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 03.12.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.12.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.12.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321

Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift

2000.00

Anmälan ska innehålla uppgifter om konkursgäldenärens, alltså den ordinarie arbetsgivarens pensions- och olycksfallsförsäkring. Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer ska anmälas endast om arbetstagarna är försäkrade med flera än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Exempel 8, tabell 3/3
Den egentliga arbetsgivarens anmälan (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.01.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 12

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 28.60
2.4.1.2 NTM-centralen betalar löner i en masskuld

NTM-centralen kan även betala löner i en masskuld som lönegaranti för ett konkursbos räkning. Löner i en masskuld är sådana fordringar som uppstår efter konkursen.

Exempel 9: NTM-centralen betalar en lönefordran som utgör masskuld, inkomsttagaren har sagts upp efter en permittering som varat i över 200 dagar (s.k. permittering på oviss tid).

NTM-centralen betalar för ett konkursbos räkning lön till en arbetstagare som har varit permitterad i över 200 dagar och som därefter sägs upp. Konkursboet låter inte utföra arbete under uppsägningstiden. För prestationen lämnar NTM-centralen in ställföreträdande betalarens anmälan genom att använda inkomstslaget 208 Ersättning för uppsägningstid. Inkomsten omfattas inte av socialförsäkringsavgifter. I uppgiftsgruppen Ställföreträdande betalare på anmälan anges om den egentliga arbetsgivaren konkursboets identifierare (på motsvarande sätt som i exempel 8, där konkursgäldenärens identifierare angavs i tabell 1).

Konkursboet anmäler inte prestationen med den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter, eftersom inkomsten inte omfattas av socialförsäkringsavgifter. Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in med konkursboets identifierare.

Exempel 10: NTM-centralen betalar en lönefordran som utgör masskuld, konkursboet låter inte utföra arbete under uppsägningstiden.

NTM-centralen betalar lön till en arbetstagare för ett konkursbos räkning. Konkursboet låter inte utföra arbete under uppsägningstiden. För prestationen lämnar NTM-centralen in ställföreträdande betalarens anmälan på samma sätt som vid betalning av fordringar som ska bevakas (på motsvarande sätt som i exempel 8, där konkursgäldenärens identifierare angavs i tabell 1).

Konkursboet anmäler prestationen med den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets identifierare (se exempel 13, tabell 1) och anmäler uppgift om arbetspensionsförsäkringen samt arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangsnumret. Skyldigheten för arbetsolycksfallsförsäkring utesluts genom att ange typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

I anmälan används följande inkomstslag:

 • 322 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift
 • 323 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
 • 325 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Konkursboet lämnar dessutom in arbetsgivarens separata anmälan med sin identifierare.

I denna situation lämnar konkursboet dessutom in en anmälan om löneuppgifter även med konkursgäldenärens identifierare genom att använda inkomstslaget 

 • 324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift.

I konkursgäldenärens anmälan anges dessutom uppgifter om yrkesklassificering. Om arbetstagarna är försäkrade med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, anmäls även försäkringsnummer och bolagskod för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

2.4.2 Konkursboet betalar lön (påskyndad lönegaranti)

Ett konkursbo kan ansöka om lönegarantin på arbetstagarnas vägnar genom att göra en gemensam ansökan till Nylands NTM-central. En lönegaranti för både lönefordringar som ska bevakas och löner som utgör massaskuld kan ansökas i ett påskyndat förfarande.

Ett konkursbo ansöker som lönegaranti en bruttosumma av lönefordringarna från vilken arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier har dragits av. Lönegarantin betalas till konkursboets konto. Boet betalar ut löner till arbetstagarna, verkställer förskottsinnehållningar på lönerna och gör eventuella andra redovisningar. Arbetsgivaravgifterna samt arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier är antingen skuld som bevakas av arbetsgivaren eller konkursboets skuld beroende på fordringarna.

Konkursboet lämnar in den ordinarie arbetsgivarens anmälningar med konkursgäldenärernas identifierare när det är fråga om en lönefordran som ska bevakas och med konkursboets identifierare när det är fråga om lönefordringar som utgör massaskuld. Om konkursboet fortsätter konkursgäldenärens affärs- eller näringsverksamhet och betalar löner för arbete som utförts efter konkursen, är konkursboet den egentliga arbetsgivaren. I sådana fall ska konkursboet med sin egen identifierare lämna in anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar (med undantag anmälan av bevakade lönefordringar som beskrivs nedan).

Om konkursboet inte alls låter utföra arbete under uppsägningstiden med en uppsagd arbetstagare, ska konkursboet göra två anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret för att uppgifterna ska förmedlas på rätt sätt till de olika försäkringsbolagen. Mer om detta undantag i kapitel 2.4.2.3.

2.4.2.1 Lönefordringar som ska bevakas

När konkursboet ansöker om bevakade lönefordringar som tillhör inkomsttagarna i ett påskyndat förfarande hos Nylands NTM-central, betalar NTM-centralen in det sammanlagda beloppet av fordringarna på konkursboets konto. Konkursboet betalar ut löner till inkomsttagarna, verkställer förskottsinnehållning och lämnar in anmälningar till inkomstregistret.I så fall gör den NTM-central i Nyland som beviljat lönegarantin inga anmälningar.. I detta fall fungerar konkursboet som ställföreträdande betalare för den ordinarie arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären. NTM-centralen drar av arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier från lönegarantin som betalas åt konkursboet, som i sin tur inte innehåller dem från lönen. Konkursboet ska ändå anmäla dessa med den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter.

Konkursboet lämnar in anmälningarna till inkomstregistret som ställföreträdande betalare med sitt eget FO-nummer (se exempel 11 tabell 1). Konkursboet gör även den egentliga arbetsgivarens anmälan. På den egentliga arbetsgivarens anmälan anges det konkursdrabbade bolaget som betalare med sin identifierare (se exempel 11 tabell 2).

När konkursboet betalar löner i en situation med påskyndad lönegaranti kan man inte på samma gång anmäla bevakade löner och löner i masskuld eftersom betalarens uppgifter är olika. I den påskyndade lönegarantin ska några av följande anmälningar göras beroende på situationen:

 • Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter (bevakade löner)
 • Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare (bevakade löner)
 • Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets anmälan (löner som utgör masskuld se kap. 2.4.2.3)
 • Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens identifierare
 • Arbetsgivarens separata anmälan med konkursboets identifierare

Nedan beskrivs hur man anmäler i de olika situationerna och med vilka identifierare.

Exempel 11: Påskyndad lönegaranti, konkursboet betalar lönefordringar som ska bevakas

Ett bolag har försatts i konkurs 1.3.20xx, och arbetstagarnas löner för det aktuella året är obetalda. Fordringar som ska bevakas är lönerna för perioden 1.1–1.3.20xx och masskulder är lönerna för perioden 2.3–15.3. Åt inkomsttagaren betalas 2 000 euro varav 1 700 euro i bevakade löner som hänför sig till perioden 1.1–1.3.20xx och 300 euro i masskuld som hänför sig till perioden 2.3–15.3.20xx. (Anmälan av löner i masskuld beskrivs i exempel 12.)

Konkursboet har ansökt om lönegaranti för arbetstagarna av de löner som ska bevakas och de som ingår i masskulden genom att lämna en gemensam ansökan till NTM-centralen. Lönegarantin betalas till konkursboets konto. Boförvaltaren betalar nettolönerna till mottagarna 15.3 och redovisar förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen.

De bevakade lönefordringarna hänför sig till tiden före konkursen. Den ställföreträdande betalarens anmälan anges med konkursboets FO-nummer (exempel 11 tabell 1). Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter anges med den egentliga arbetsgivares, dvs. konkursgäldenärens, FO-nummer och försäkringsuppgifter (exempel 11 tabell 2).

Exempel 11, tabell 1/3

Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.01.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 01.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1700.00
402 Förskottsinnehållning 500.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 121.55
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 25.50

Den egentliga arbetsgivarens anmälan anges med den egentliga arbetsgivares, dvs. konkursgäldenärens, FO-nummer och försäkringsuppgifter (exempel 9, tabell 2).

Exempel 11, tabell 2/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan med konkursgäldenärens identifierare (anmälan om löneuppgifter)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.01.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 01.03.20xx

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321 Lön som en ställföreträdande betalare har utbetalat och på vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift 1700.00

Den egentliga arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären, har arbetsgivarens skyldighet att betala sjukförsäkringsavgifter på de lönefordringar som ska bevakas. Konkursboet lämnar in arbetsgivarens separata anmälan och använder den egentliga arbetsgivarens (konkursgäldenärens) FO-nummer:

Exempel 11, tabell 3/3

Den egentliga arbetsgivarens anmälan med konkursboets identifierare (arbetsgivarens separata anmälan)

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=den egentliga arbetsgivaren) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 22.78

 

2.4.2.2. Konkursboet betalar löner i masskuld

Löner som utgör masskuld är fordringar som uppstått under tiden efter att konkursen började, alltså vanligen endast lön för två veckors uppsägningstid jämte eventuella tillägg.Semesterersättningen är en massfordran bara om den under arbetsförhållandet har bestämts procentbaserat.

Vid löner som utgör masskuld är det inte fråga om en egentlig ställföreträdande betalare. Konkursboet betalar lönerna med boets medel och är också skyldigt att teckna arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Konkursboet lämnar in anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret med sitt eget FO-nummer.De uppgifter om försäkringar (pensionsarrangemangnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer) som konkursboet har avtalat om för masskuldelöner ska anmälas (se dock punkt 2.4.2.3 om inget arbete utförs under uppsägningstiden).Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer ska meddelas endast om arbetstagarna är försäkrade med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Uppgifterna lämnas in med en vanlig anmälan om löneuppgifter enligt exempel 12 (tabell1).

Exempel 12: Konkursboet betalar lön för uppsägningstid som masskuld

Ett bolag har försatts i konkurs 1.3.20xx, och arbetstagarnas löner för det aktuella året är obetalda. Fordringar som ska bevakas är lönerna för perioden 1.1–1.3.20xx och masskulder är lönerna för perioden 2.3–15.3. Åt inkomsttagaren betalas 2 000 euro varav 1 700 euro i bevakade löner som hänför sig till perioden 1.1–1.3.20xx och 300 euro i masskuld som hänför sig till perioden 2.3–15.3.20xx. (Bevakade löner anmäls enligt exempel 11.)

Konkursboet har ansökt om lönegaranti för arbetstagarna av de löner som ska bevakas och de som ingår i masskulden genom att lämna en gemensam ansökan till NTM-centralen. Lönegarantin betalas till konkursboets konto. Boförvaltaren betalar nettolönerna till mottagarna 15.3 och redovisar förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen.

Exempel 12, tabell 1/2
Anmälan om löneuppgifter som lämnats in av konkursbo
Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 02.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 15.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-4321

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Uppgift om arbetspensionsförsäkring:Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare

Arbetspensionsanstaltens bolagskod:NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 300.00
402 Förskottsinnehållning 50.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 21.45
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 4.50

På löner som utgör massaskuld betalar konkursboet också arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med konkursboets medel och lämnar arbetsgivarens separata anmälan med konkursboets FO-nummer.

Mer information finns i Skatteförvaltningens Anvisning för konkursförvaltare.

Exempel 12, tabell 2/2
Arbetsgivarens separata anmälan som lämnats in av ett konkursbo

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 4.02
2.4.2.3 Undantag: konkursboet låter inte utföra arbete med uppsagda arbetstagare

Om konkursboet inte alls låter utföra arbete under uppsägningstiden med en uppsagd arbetstagare, ska konkursboet anmäla lönerna i masskuld med två anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret för att uppgifterna ska förmedlas på rätt sätt till de olika försäkringsbolagen. Med sin egen kundidentifierare lämnar konkursboet uppgifter om löner där man utesluter skyldigheten för arbetsolycksfallsförsäkring (se exempel 13, tabell 1). Från denna anmälan förmedlas uppgifterna till exempelvis Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden och arbetspensionsanstalterna. Dessutom ska konkursboet göra en annan anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens kundidentifierare där man meddelar samma lön med inkomstslag 324 ”Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift” (se exempel 13, tabell 2). Från denna anmälan förmedlas informationen till arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget.

Exempel 13: Masskuld som konkursboet anmält, när konkursboet inte låter utföra arbete med uppsagda.

Konkursboet lämnar in två anmälningar om löneuppgifter: en med sitt eget FO-nummer och en med konkursgäldenärens FO-nummer.

Anmälan om löneuppgifter med konkursboets identifierare

Konkursboet lämnar in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret med sitt eget FO-nummer. Med anmälan lämnas in uppgiften för typ av undantag för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Med anmälan lämnas in uppgifter om konkursboets försäkring, arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnummer.

Exempel 13, tabell 1/3

Anmälan om löneuppgifter med konkursboets identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod:

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 02.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 15.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-1234

Uppgift om arbetspensionsförsäkring:Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare

Arbetspensionsanstaltens bolagskod:NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:NN-XXXXXXXX

Typ av undantagssituation för försäkring:Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 300.00
402 Förskottsinnehållning 50.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
21.45
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 4.50

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare:

Konkursboet anmäler löneuppgifter till inkomstregistret med konkursgäldenärens FO-nummer för arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget. Med anmälan lämnas in uppgifter om konkursgäldenärens arbetsolycksfallsförsäkring med inkomstslag ”324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift”. Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer ska anges endast om arbetstagarna är försäkrade med fler än en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Exempel 13, tabell 2/3

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod (Den egentliga arbetsgivaren kan uppge sin egen löneutbetalningsperiod):

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 02.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 15.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 02020202-1 (den egentliga arbetsgivarens dvs. konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (inkomsttagarens kundidentifierare)

Identifierare: ddmmååå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift 300.00

I undantag är konkursboet också skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift varmed arbetsgivarens separata anmälan lämnas in med konkursboets FO-nummer.

Exempel 13, tabell 3/3

Arbetsgivarens separata anmälan med konkursboets identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 4.02
2.4.2.4 Arbetsgivarens separata anmälan vid konkurs

Då man betalar bevakade lönefordringar ska man lämna in arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens FO-nummer. Då man betalar masskuldelöner, t.ex. lön för uppsägningstid ska detta anmälas med konkursboets FO-nummer.

Exempel 14: Arbetsgivares separata anmälan över lönefordringar som ska bevakas och masskuldelöner.

Arbetsgivarens separata anmälan över lönefordringar som ska bevakas med konkursgäldenärens identifierare:

Lönefordringarna som ska bevakas är 1700 euro i exemplet.

Exempel 14, tabell 1/2

Arbetsgivarens separata anmälan över lönefordringar som ska bevakas med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursgäldenärens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:02020202-1 (konkursgäldenärens kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 22.78

Arbetsgivarens separata anmälan över masskuldelöner med konkursboets identifierare:

Löner som utgör masskuld är 300 euro i exemplet.

Exempel 14, tabell 2/2

Arbetsgivarens separata anmälan över masskuldelöner med konkursboets identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursboet) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:01010101-2 (konkursboets kundidentifierare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp) 4.02

Om ett bolag försätts i konkurs under en pågående månad ska man lämna in två  arbetsgivarens separata anmälan för månaden i fråga. Det totala beloppet på sjukförsäkringsavgiften anmäls med konkursgäldenärens FO-nummer fram till konkursdatumet och beloppet anmäls med konkursboets FO-nummer för tiden efter konkursdatumet.

Exempel 15: Arbetsgivarens separata anmälan då bolag försätts i konkurs i mitten av en månad.

Bolaget försätts i konkurs 15.8.20xx. Den egentliga arbetsgivaren dvs. konkursgäldenären lämnar in arbetsgivarens separata anmälan för augusti månad och meddelar det totala beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för tiden 1–15.8.20xx. Konkursboet gör också en anmälan för augusti månad och meddelar det totala beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för tiden 16.8–31.8.20xx.

2.4.3 Anmälningar av konkurser i tabell

I tabellen beskrivs de anmälningar som ska lämnas in i vissa situationer vid betalning av lönegaranti och vid konkurs.

Tabell över hur man lämnar in anmälningar om löneuppgifter.

Löner som ska betalas ut från lönegarantin utifrån arbetstagarnas ansökningar.

1. En ställföreträdande betalares anmälan (Nylands NTM-central betalar lönen som lönegaranti och lämnar in anmälan)

Betalarens FO-nummer: Nylands NTM-centrals FO-nummer

Inkomstslag: inkomstslagen i 100- och 200-serien.

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Lämnas ej.

2. Den egentliga arbetsgivarens anmälan (tiden före konkursen, bevakade fordringar)

Betalarens FO-nummer: Den konkursdrabbade arbetsgivarens FO-nummer

Inkomstslag: 321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Den konkursdrabbade arbetsgivarens pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer

3. Den egentliga arbetsgivarens anmälan (tiden efter konkursen, massfordringar)

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: 321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer som konkursboet tecknat

Påskyndad lönegaranti, löner som ska betalas ut omfattas av lönegaranti som konkursboet fördelar bland arbetstagarna: Bevakade fordringar

1. Den ställföreträdande betalarens anmälan (konkursboet anmäler)

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: inkomstslagen i 100- och 200-serien.

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Lämnas ej.

2. Den egentliga arbetsgivarens anmälan (tiden före konkursen, bevakade fordringar)

Betalarens FO-nummer: Den konkursdrabbade arbetsgivarens FO-nummer

Inkomstslag: 321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Den konkursdrabbade arbetsgivarens pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*

Påskyndad lönegaranti, löner som ska betalas ut omfattas av lönegaranti som konkursboet fördelar bland arbetstagarna: Masskuldefordringar

1. Konkursboets anmälan om löneuppgifter

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: inkomstslagen i 100- och 200-serien.

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Konkursboets pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer

Undantag: konkursboet låter inte göra arbete med en uppsagd arbetstagare under uppsägningstiden men betalar lön för uppsägningstiden såsom en lönefordran som utgör massaskuld

1. Konkursboets anmälan om löneuppgifter

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: inkomstslagen i 100- och 200-serien.

Pensionsarrangemangsnummer för försäkring som konkursboet tecknat: Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet: (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

2. Konkursgäldenärens anmälan om löneuppgifter

Betalarens FO-nummer: Den konkursdrabbade arbetsgivarens FO-nummer

Inkomstslag: 324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Den konkursdrabbade arbetsgivarens arbetsolycksfallsförsäkrings försäkringsnummer

Löner som ska betalas ej lönegaranti (konkursboet betalar lönen med egna medel)

1. Den ställföreträdande betalarens anmälan (tiden före konkursen, bevakade fordringar)

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: inkomstslagen i 100- och 200-serien.

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Lämnas ej.

2. Den egentliga arbetsgivarens anmälan (tiden före konkursen, bevakade fordringar)

Betalarens FO-nummer: Den konkursdrabbade arbetsgivarens FO-nummer

Inkomstslag: 321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Den konkursdrabbade arbetsgivarens pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*

3. Den egentliga arbetsgivarens anmälan (tiden efter konkursen, obs detta är inte egentligen en ställföreträdande betalare)

Betalarens FO-nummer: Konkursboets FO-nummer

Inkomstslag: Inkomstslag i100 och 200-serien när det inte är fråga om en ställföreträdande betalare

Pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer*: Konkursboets pensionsarrangemangsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer

* Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer ska anges endast om arbetstagarna är försäkrade med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

2.4.4 Betalning av utdelning

När konkursboet är utrett ska i regel följande anmälningar om de utdelningar som betalas lämnas till inkomstregistret:

 • ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets FO-nummer, så att man i uppgiftsgruppen Ställföreträdande betalare anger konkursgäldenärens FO-nummer som den egentliga arbetsgivarens identifierare
 • den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens FO-nummer, så att man anger den betalda prestationen med inkomstslagen 321–325, som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare, i enlighet med vilka försäkringsavgifter den utbetalade inkomsten har omfattats av
 • arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens FO-nummer.

På utdelningar tas socialförsäkringsavgifter vanligen inte ut. Avgifterna ska i regel tas ut endast om lönefordran undantagsvis får full utdelning, menen arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utgör ett undantag. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning för konkursförvaltare. Därtill ska arbetslöshetsförsäkringspremier endast debiteras då en lönefordran undantagsvis får full utdelning.

Om ingen socialförsäkringsavgift ska tas ut på utdelningen enbart på grund av att full utdelning inte fås, ska uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring inte användas i anmälan. Även om avgifterna inte tas ut i en sådan situation, innebär det inte att prestationen inte omfattas av socialförsäkringsavgifter. Dessa uppgifter i Typ av undantag för försäkring användas endast i situationer där betalaren inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren, till exempel på grund av att inkomsttagaren är av en viss ålder. Vid betalning av utdelningar är det vanligen inte fråga om ett sådant undantag från försäkringsskyldigheten. Om fordran inte får full utdelning och någon annan anledning därutöver, exempelvis ålder, medför att betalaren inte har någon skyldighet att försäkra inkomsttagaren, ska typerna av undantagssituationer för försäkring anmälas på normalt sätt enligt inkomstregistrets anvisningar. Läs mer i rekommendation nr 04 från delegationen för konkursärenden: Frågor rörande anställningsförhållanden i konkurs.

Exempel 16: Fordran får inte full utdelning och baserat på inkomsttagarens ålder behöver arbetstagaren inte försäkras

Ett konkursbo betalar 2 000 euro i utdelning för bevakade lönefordringar, som inte får full utdelning. Inkomsttagaren har varit en 15 år gammal sommarvikarie och därför är betalaren inte skyldig att betala arbetspensions-, arbetslöshets- och sjukförsäkringsavgifter.

Anmälan om löneuppgifter med den ställföreträdande betalarens identifierare:

Exempel 16, tabell 1/3

Anmälan om löneuppgifter med den ställföreträdande betalarens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedatum: 01.01.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 01.03.20xx

Uppgifter om prestationsbetalaren (= konkursboet)

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-2 (kundidentifierare för konkursboet)

Typ av undantagssituation för försäkring:

Ej försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Ej försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Ej försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Fungerar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivare: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 02020202-1 (kundidentifierare för den egentliga arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (kundidentifierare för inkomsttagaren)

Identifierare: ddmmåå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 2000.00
402 Förskottsinnehållning 400.00

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare:

Exempel 16, tabell 2/3

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod 

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedatum: 02.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 15.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursgäldenärens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 02020202-1 (kundidentifierare för den egentliga arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (kundidentifierare för inkomsttagaren)

Identifierare: ddmmååå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
324 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremierna 2000.00

Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens identifierare:

Exempel 16, tabell 3/3

Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursgäldenärens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:02020202-1 (kundidentifierare för konkursgäldenären)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 0.00

Om konkursboet inte tar ut en av socialförsäkringsavgifterna på grund av att fordran inte får full utdelning, ska inkomstslaget för den aktuella socialförsäkringsavgiften inte anmälas i anmälan om löneuppgifter överhuvudtaget.

Exempel 17: Utdelning för lönefordran som ska bevakas

Ett konkursbo betalar 1 000 euro i utdelning för bevakade lönefordringar, som inte får full utdelning. Konkursboet lämnar in ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter, och anger i uppgiftsgruppen Ställföreträdande betalare uppgifter om konkursgäldenären. Konkursboet tar inte ut arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på prestationen. I anmälan om löneuppgifter anmäler konkursboet därför inte heller inkomstslagen 413 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie eller 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Dessutom lämnar konkursboet in den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter på konkursgäldenärens vägnar. I anmälan används konkursgäldenärens FO-nummer och följande inkomstslag som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare:

322 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift
324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift
325 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Även arbetsgivarens separata anmälan lämnas in med konkursgäldenärens identifierare.

Eftersom de lönefordringar som betalas inte fått full utdelning betalar konkursboet inte någon arbetslöshetsförsäkringspremie. Här används därför undantagsvis inte inkomstslaget 321 eller 323 så att korrekta uppgifter även förmedlas till Sysselsättningsfonden. Om lönefordringarna får full utdelning ska konkursboet betala arbetslöshetsförsäkringspremier och ange inkomstslaget 321 eller 323.

Exempel 17, tabell 1/3

Anmälan om löneuppgifter med den ställföreträdande betalarens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedatum: 01.01.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 01.03.20xx

Uppgifter om prestationsbetalaren (= konkursboet)

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 01010101-2 (kundidentifierare för konkursboet)

Uppgiftsgruppen ställföreträdande betalare

Fungerar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivare: FO-nummer eller personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: 02020202-1 (kundidentifierare för den egentliga arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (kundidentifierare för inkomsttagaren)

Identifierare: ddmmåå-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1000.00
402 Förskottsinnehållning 200.00

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare:

Exempel 17, tabell 2/3

Anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod 

Löneutbetalningsdag: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedatum: 02.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 15.03.20xx

Prestationsbetalarens (=konkursgäldenärens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 02020202-1 (kundidentifierare för den egentliga arbetsgivaren, dvs. konkursgäldenären)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning (kundidentifierare för inkomsttagaren)

Identifierare: ddmmååå-1234

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod:NNNNN

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
322 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetspensionsförsäkringsavgiften 1000.00
324 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremierna 1000.00
325 Lön som en ställföreträdande betalare har betalat och för vilken arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgiften 1000.00

Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens identifierare:

Exempel 17, tabell 3/3

Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens identifierare

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Anmälningsdag: 05.04.20nn

Prestationsbetalarens (=konkursgäldenärens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare:02020202-1 (kundidentifierare för konkursgäldenären)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 03

Betalningsår:20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 15.30

2.5 Korrigering av uppgifter i situationer med ställföreträdande betalare

Prestationsbetalaren ansvarar för att de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret är riktiga och även för korrigering av dem. I situationer med ställföreträdande betalare kan det vid korrigering krävas åtgärder av såväl den ställföreträdande betalaren som den egentliga arbetsgivaren. Ofta ska den ställföreträdande betalaren korrigera ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter som lämnats in, och den egentliga arbetsgivare ska på motsvarande sätt korrigera den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan som lämnats in. Vilka anmälningar som ska korrigeras och av vem beror på den enskilda situationen.

Uppgifter korrigeras i inkomstregistret i regel genom att lämna in en ersättande anmälan för samma betalningsdag som den ursprunglig anmälan. Med en ersättande anmälan lämnas alla uppgifter som var riktiga i den ursprungliga anmälan samt eventuella nya och ändrade uppgifter. En korrigering ska hänföras till den ursprungliga anmälan med en anmälningsreferens. Det går inte att korrigera inkomster genom att använda negativa tal, dvs. tal med minus som förtecken.

I vissa situationer ska den tidigare inlämnade anmälan makuleras och en helt ny anmälan lämnas in. Den ursprungliga anmälan ska makuleras till exempel vid korrigering av betalningsdagen, löneutbetalningsperioden eller den i uppgiftsgruppen Ställföreträdande betalare angivna egentliga arbetsgivarens kundidentifierare. Makulering av uppgifter behandlas mer detaljerat i avsnitt 6 i anvisningen Makulering av uppgifter i inkomstregistret.

Läs mer om korrigering av uppgifter i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret. I denna anvisning beskrivs härnäst mer detaljerat situationer som gäller ogrundad förmån och återkrav i just situationer med ställföreträdande betalare.

2.5.1 En ställföreträdande betalare har betalat inkomst till för högt belopp (ogrundad förmån och återkrav)

En prestation som har betalats av en ställföreträdande betalare kan helt eller delvis bli en ogrundad förmån, om inkomst till exempel har betalats till för högt belopp. En ogrundad förmån återkrävs vanligen från inkomsttagaren. Återkravet kan göras som brutto- eller nettoåterkrav. När en inkomsttagare betalar tillbaka en prestation till för högt belopp, ska uppgift om återbetalningen anmälas till inkomstregistret med en ny anmälan.

Läs mer om skillnaderna mellan brutto- och nettoåterkrav och anmälan av återkrav i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

I situationer med ställföreträdande betalare anmäls ogrundad förmån och återkrav till inkomstregistret på ett sätt som avviker lite från andra situationer.

När prestationen till för högt belopp upptäcks, dvs. en inkomst som har betalats tidigare av en ställföreträdande betalare blir en ogrundad förmån:

 • ska anmälan om löneuppgifter som lämnats av den egentliga arbetsgivaren korrigeras
 • ska arbetsgivarens separata anmälan som lämnats av den egentliga arbetsgivaren korrigeras
 • är det inte obligatoriskt att korrigera den ursprungliga anmälan som lämnats av den ställföreträdande betalaren.

När inkomsttagaren återbetalat prestationen till för högt belopp:

 • ska den ställföreträdande betalaren lämna in en ny anmälan om det återkrävda beloppet
 • den egentliga arbetsgivaren gör ingen anmälan.

Uppgifterna korrigeras på detta sätt för att den prestation som blivit en ogrundad förmån inte är inkomst som omfattas av socialförsäkringsavgifter. I situationer med ställföreträdande betalare fastställs socialförsäkringsavgifterna utifrån den anmälan som den egentliga arbetsgivaren har lämnat, varför den ska korrigeras. Även arbetsgivarens separata anmälan ska korrigeras, om beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ändras. I andra situationer än sådana med ställföreträdande betalare ska alltid alla ursprungliga anmälningar korrigeras enligt inkomstregistrets allmänna anvisningar.

Vid korrigeringar i anknytning till situationer med ställföreträdande betalare kan det krävas kontakt mellan den ställföreträdande betalaren och den egentliga arbetsgivaren.

2.5.1.1 Den egentliga arbetsgivaren korrigerar de ursprungliga anmälningarna

När en prestation till för högt belopp upptäcks ska den egentliga arbetsgivaren korrigera sin anmälan om löneuppgifter i inkomstregistret, för att socialförsäkringsavgifterna ska fastställas korrekt. I anmälan korrigeras inkomstslagen 321–325 som är avsedda för situationer med ställföreträdande betalare. Den inkomst som omfattas av socialförsäkringsavgifter ska korrigeras till rätt belopp. Vid korrigeringen får inte uppgiften Ogrundad förmån användas för inkomstslaget. Om hela prestationen blir en ogrundad förmån, ska beloppet av inkomstslaget ändras till 0 euro. Den egentliga arbetsgivaren ska även korrigera arbetsgivarens separata anmälan, om beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som ska betalas ändras.

2.5.1.2 Den ställföreträdande betalaren lämnar in en ny anmälan om återkrav

När inkomsttagaren har återbetalat prestationen till för högt belopp, lämnar den ställföreträdande betalaren in en ny anmälan om det återkrävda beloppet till inkomstregistret. Beloppet ska med andra ord inte korrigeras på den ursprungliga anmälan.

Följande uppgifter ska lämnas in för en återkrävd inkomst:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återkrav
 • Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet (om nettoindrivning) eller källskatt på det återkrävda beloppet (om nettoindrivning)
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod.

Dessutom kan följande kompletterande uppgifter lämnas in om återkrävd inkomst:

 • Intjäningsperiod för den återkrävda inkomsten
 • Ursprunglig betalningsdag.

Läs mer om anmälan om återkrav i anvisningen.

2.5.2     Anmälan om återkrav: välfärdsområdet, NTM-central eller konkursbo som ställföreträdande betalare

Om en prestation till för högt belopp har betalats av en välfärdsområdet, NTM-central (vid lönegaranti) eller ett konkursbo återkrävs inkomsten från den inkomsttagare till vilken prestationen ursprungligen har betalats.

När en välfärdsområdet är ställföreträdande betalare och återkräver lön som har betalats till en personlig assistent, lämnar välfärdsområdet in en ny ställföreträdande betalarens anmälan om återkravet. Dessutom korrigerar välfärdsområdet inkomstslagen för situationer med ställföreträdande betalare på den egentliga arbetsgivarens anmälan som välfärdsområdet har lämnat in i egenskap av ombud. Välfärdsområdetkorrigerar också arbetsgivarens separata anmälan på den hjälpbehövandes vägnar. Läs mer om hur välfärdsområdet anmäler återkrav.

När en NTM-central är ställföreträdande betalare och av en inkomsttagare återkräver en prestation som har betalats som lönegaranti eller en del av prestationen, lämnar NTM-centralen in en ny ställföreträdande betalarens anmälan om återkravet. Dessutom korrigerar den egentliga arbetsgivaren inkomstslagen för situationer med ställföreträdande betalare i sin anmälan om löneuppgifter och vid behov även sin arbetsgivarens separata anmälan.

När ett konkursbo är ställföreträdande betalare för en konkursgäldenär och av en inkomsttagare återkräver en betalad prestation eller en del av prestationen, lämnar konkursboet in en ny ställföreträdande betalarens anmälan om återkravet. Dessutom ska inkomstslagen för situationer med ställföreträdande betalare korrigeras på den anmälan som har lämnats in med konkursgäldenärens, dvs. den egentliga arbetsgivarens identifierare. Vid behov ska också arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

Exempel 18: En ställföreträdande betalare har i augusti betalat 1 000 euro till en inkomsttagare på den egentliga arbetsgivarens vägnar, och på inkomsten har en förskottsinnehållning på 200 euro verkställts. Prestationen har anmälts till inkomstregistret med den ställföreträdande betalarens anmälan och med den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget ”321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter” samt med arbetsgivarens separata anmälan inlämnad av den egentliga arbetsgivaren.

Hela den prestation som den ställföreträdande betalaren har betalat återkrävs netto från inkomsttagaren i september. Den ställföreträdande betalaren lämnar in en ny anmälan om återkrav av prestationen till inkomstregistret när inkomsttagaren har betalat tillbaka prestationen.

Den egentliga arbetsgivaren lämnar in en ersättande anmälan där denne korrigerar det med inkomstslag 321 angivna beloppet som omfattas av socialförsäkringsavgifter. Den egentliga arbetsgivaren korrigerar även arbetsgivarens separata anmälan.

Exempel 18, tabell 1/3
Ny anmälan om löneuppgifter över återkrav inlämnad av en ställföreträdande betalare

Åtgärdstyp Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod

Betalningsdag eller annan anmälningsdag 15.09.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.09.20xx

Lönebetalningsperiodens slutdatum: 30.09.20xx

Prestationsbetalarens (= den ställföreträdande betalarens) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 77885544-8 (den ställföreträdande betalarens kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen STÄLLFÖRETRÄDANDE BETALARE

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: FO-nummer

Arbetsgivarens identifierare: 1234567-8 (den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ppkkvv-4321

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
201 Tidlön 1000.00
 

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 01.08.20xx–30.08.20xx*

 
  Tilläggsuppgifter om återkrav  
 

Datum för återkrav: 15.09.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.08.–30.08.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.08.20xx*

 

200.00

*Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Med den ursprungliga löneutbetalningsperiod som ska anges i tilläggsuppgifterna om återkravet avses den löneutbetalningsmånad under vilken den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Den egentliga arbetsgivarens ersättande anmälan om löneuppgifter

Exempel 18, tabell 2/3
Den egentliga arbetsgivarens ersättande anmälan om löneuppgifter

Åtgärdstyp: Ersättande anmälan

Löneutbetalningsperiod

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.08.20xx

Prestationsbetalarens(= egentlig arbetsgivare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare;1234567-8

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ppkkvv-4321

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod: NNNNN

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift 0.00
  Intjäningsperiod 01.08.–15.08.20xx  
Exempel 18, tabell 3/3

Den egentliga arbetsgivarens ersättande anmälan för arbetsgivarens separata anmälan

Åtgärdstyp: Ersättande anmälan

Anmälningsdag: 15.09.20nn

Prestationsbetalarens (= egentlig arbetsgivare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare1234567-8

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 08

Betalningsår: 20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 0.00

* Om den egentliga arbetsgivaren inte har betalat några andra prestationer under rapporteringsperioden, korrigeras beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till 0 euro, eftersom arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte ska betalas för ogrundad förmån. Om arbetsgivaren även har betalat inkomst som ligger till grund för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift under samma rapporteringsperiod, dras den ogrundade förmånens ursprungligen inkluderade andel av från det totala beloppet av sjukförsäkringsavgiften.

2.5.3 Anmälan om återkrav: FPA som ställföreträdande betalare

När FPA återkräver stöd för privat vård, återkrävs inkomsten från familjen, även om prestationen tidigare hade betalats till en skötare som står i anställningsförhållande till familjen. Skötaren betalar prestationen till familjen, och skötaren eller en familjemedlem meddelar FPA om återbetalningen. Därefter anmäler FPA återkravet av stöd för privat vård till inkomstregistret. Skötaren ska återbetala stödet för privat vård brutto, även om hen har fått det netto. Skötaren eller en familjemedlem kontaktar FPA och skickar betalningskvittot och en utredning av återkravet till FPA. De nödvändiga utredningarna ska skickas som bilaga i e-post till vekki@kela.fi.

FPA lämnar in en ny ställföreträdande betalarens anmälan till inkomstregistret där FPA anmäler återkravet av inkomsten. I den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter korrigerar en familjemedlem beloppet av inkomstslaget ”321 Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter”. Om hela det stöd för privat vård som den ställföreträdande betalaren har betalat är en ogrundad förmån, anges 0 euro som inkomstslagets belopp. Om endast en del av stödet för privat vård är en ogrundad förmån, ska den ogrundade förmånens andel dras av från det belopp som anges med inkomstslaget.

Familjemedlemmen ska också korrigera arbetsgivarens separata anmälan, om familjen har lämnat in en separat anmälan om stödet för privat vård till inkomstregistret. Den familjemedlem som verkar som arbetsgivare ska med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som hen på basis av FPA:s löner betalat, om familjemedlemmen i fråga till samma mottagare betalar en lön på mer än 1 500 euro per kalenderår. Om inkomsten blir en ogrundad förmån, räknas den inte med i beloppet.

Exempel 19: FPA har ursprungligen betalat 300 euro i stöd för privat vård (se exempel 6). Familjen har inte betalat någon annan inkomst till skötaren. 100 euro av prestationen blir en ogrundad förmån, som återkrävs brutto från inkomsttagaren. FPA anmäler återkravet till inkomstregistret efter att familjen har meddelat FPA om att prestationen har återkrävts från inkomsttagaren.

En familjemedlem korrigerar det belopp som angetts med inkomstslag 321 i den egentliga arbetsgivarens anmälan. Samtidigt korrigerar familjemedlemmen arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier. Familjemedlemmen korrigerar även arbetsgivarens separata anmälan. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier kan korrigeras endast om korrigeringen görs under samma kalenderår.

Exempel 19, tabell 1/3
Ny anmälan om löneuppgifter över återkrav inlämnad av FPA som ställföreträdande betalare

Åtgärdstyp: Ny anmälan

Löneutbetalningsperiod

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 31.03.20xx

Prestationsbetalarens (= FPA som verkar som ställföreträdande betalare) uppgifter

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 11111111-1 (FPA:s kundidentifierare)

Uppgiftsgruppen STÄLLFÖRETRÄDANDE BETALARE

Verkar som ställföreträdande betalare: Ja

Typ av identifierare för arbetsgivaren: Personbeteckning

Arbetsgivarens identifierare: ddmmåå-9988 (familjemedlemmens kundidentifierare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
355 Stöd för privat vård (lön) 100.00
 

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–10.02.20xx*

 
  Tilläggsuppgifter om återkrav  
 

Datum för återkrav: 20.03.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.02.–10.02.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.02.20xx*

 

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Med den ursprungliga löneutbetalningsperiod som ska anges i tilläggsuppgifterna om återkravet avses den löneutbetalningsmånad under vilken den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Exempel 19, tabell 2/3
Ersättande anmälan om löneuppgifter inlämnad av familjemedlem (egentlig arbetsgivare)

Åtgärdstyp: Ersättande anmälan

Löneutbetalningsperiod

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens begynnelsedag: 01.02.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdag: 10.02.20xx

Prestationsbetalarens (= egentlig arbetsgivare) uppgifter

Typ av identifierare: HPersonbeteckning

Identifierare: ddmmåå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Uppgifter om inkomsttagaren

Typ av identifierare: Personebteckning

Identifierare: ddmmåå-6655 (kundidentifierare för inkomsttagaren som är skötare)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering

Yrkesklassens kod: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: NN-XXXXXXXX

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
321 Uppgifter om inkomstslag Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgift 200.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (på 200 euro) 14.30
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie (på 200 euro) 3.00

Den familjemedlem som verkar som arbetsgivare ska dessutom med arbetsgivarens separata anmälan anmäla det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som hen på basis av FPA:s löner betalat, om familjemedlemmen i fråga till samma mottagare betalar en lön på mer än 1 500 euro per kalenderår. I detta fall korrigerar familjemedlemmen i anmälan beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som uträknats på lönerna (200 euro) som ligger till grund för sjukförsäkringsavgiften:

Exempel 19, tabell 3/3
Ersättande anmälan för arbetsgivarens separata anmälan inlämnad av familjemedlem (egentlig arbetsgivare)

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Anmälningsdag: 15.03.20nn

Prestationsbetalarens (egentlig arbetsgivare) uppgifter

Typ av identifierare: Personbeteckning

Identifierare: ddmmåååå-9988 (kundidentifierare för familjemedlemmen som verkar som egentlig arbetsgivare)

Uppgifter i anmälan

Betalningsmånad: 02

Betalningsår: 20nn

Kod Uppgifter om inkomstslag euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 2.68

 

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2023