Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förmån av en anställningsoption som anmäls i efterhand till skattemyndigheten i arbetsstaten

Diarienummer
A91/200/2013
Giltighet
- 29.9.2014

Har upphävts med anvisningen A113/200/2013, 30.9.2014

Beskrivning av ärendet

Inom vilken tid ska en förmån av en anställningsoption anmälas till skattemyndigheten i arbetsstaten för att skattefrihetsregeln i ISkL 77 § ska kunna tillämpas i Finland på utlandsarbetsinkomst?

Ställningstagande

Enligt 77 § 2 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen kan skattefrihetsregeln, om de övriga kraven uppfylls, tillämpas på en förmån av en anställningsoption om den skattskyldige lägger fram en tillräcklig utredning över att skattemyndigheten i arbetsstaten har underrättats om förmånen. I bestämmelsen ingår inte någon utsatt tid inom vilken skattemyndigheten i arbetsstaten måste underrättas om anställningsoptionen. Det ligger i sakens natur att arbetstagaren i allmänhet anmäler optionsförmånen till skattemyndigheten i arbetsstaten under det år då optionerna används eller under det år då arbetstagaren måste lämna in skattedeklaration för optionernas användningsår i arbetsstaten. Arbetstagaren ska deklarera optionsförmånen också i den finska skattedeklarationen. En optionsförmån som influtit under utlandsarbete utgör skattefri inkomst i Finland, förutsatt att arbetstagaren lägger fram en tillräcklig utredning om att kraven för tillämpning av skattefrihetsregeln uppfylls.

Eftersom i ISkL 77 § 2 mom. 2 punkten inte anges någon tidsgräns inom vilken skattemyndigheten i arbetsstaten måste underrättas om optionsförmånen, kan skattemyndigheten underrättas om optionsförmånen ännu efter att beskattningen verkställts för det år under vilket optionerna har använts. Om optionstagaren i efterskott anmäler optionsförmånen till skattemyndigheten i arbetsstaten kan han därefter med en omprövningsbegäran begära rättelse av beskattningen i Finland så att skattefrihetsregeln för utlandsarbetsinkomst ska tillämpas på den optionsförmån som influtit under utlandsarbetet. Å andra sidan om optionsrätten inte har deklarerats i Finland och beskattningen kommer att rättas till personens nackdel, kan denne ännu i det här skedet underrätta skattemyndigheten i arbetsstaten om optionsförmånen. Då rättas beskattningen i Finland inte till personens nackdel om fallet uppfyller kraven för att skattefrihetsregeln för utlandsarbetsinkomst kan tillämpas.

I situationer som beskrivits ovan ska skattemyndigheten i arbetsstaten underrättas om optionsförmånen inom en sådan tid att anmälan enligt gällande lag i arbetsstaten kan prövas där. Om skattemyndigheten i arbetsstaten underrättas om optionsförmånen så sent att anmälan inte kan prövas i arbetsstaten, anser man att skattemyndigheten i arbetsstaten inte har underrättats om förmånen på ett sådant sätt som avses i ISkL 77 § 2 mom. 2 punkten och att skattefrihetsregeln för utlandsarbetsinkomst således inte kan tillämpas på optionsförmånen. För att skattefrihetsregeln i arbetsstaten ska kunna tillämpas förutsätts inte att arbetsstaten de facto beskattar den i efterskott anmälda optionsförmånen. Det räcker att skattemyndigheten i arbetsstaten har underrättas om optionsförmånen inom en sådan tid att anmälan enligt gällande lag i arbetsstaten kan prövas där samt att de övriga kraven för tillämpningen av skattefrihetsregeln för utlandsarbetsinkomst uppfylls. Vid behov kan man be att personen lägger fram ett intyg från skattemyndigheten i arbetsstaten av vilket det framgår att skattemyndigheten i arbetsstaten har underrättats om optionsförmånen inom en sådan tid att fallet kan prövas där.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Ledande skattesakkunnig Taneli Lallukka