Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Työsuhdeoptioedun ilmoittaminen jälkikäteen työskentelyvaltion veroviranomaiselle

Diaarinumero
A91/200/2013
Voimassaolo
- 29.9.2014

Kumottu ohjeella A113/200/2013, 30.9.2014

Asian kuvaus

Missä ajassa työsuhdeoptioetu tulee ilmoittaa työskentelyvaltion veroviranomaiselle, jotta etuun voidaan Suomessa soveltaa TVL 77 §:ssä olevaa ulkomaantyötulon verovapaussääntöä?

Kannanotto

Tuloverolain 77 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ulkomaantyötulon verovapaussääntö voi muiden säännöksessä mainittujen edellytysten täyttyessä soveltua työsuhdeoptioetuun, jos henkilö esittää riittävän selvityksen siitä, että etu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon. Säännöksessä ei ole asetettu aikarajaa sille, missä ajassa työsuhdeoptioetu täytyy saattaa työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon. Asian luonteesta johtuu, että työntekijä yleensä ilmoittaa optioedun työskentelyvaltion veroviranomaiselle optioiden käyttövuonna tai sinä vuonna, jona optioiden käyttövuoden veroilmoitus on työskentelyvaltiossa annettava. Työntekijän tulee ilmoittaa optioetu myös Suomen veroilmoituksella. Ulkomaan työskentelyn ajalta kertynyt optioetu on Suomessa verovapaata tuloa, jos työntekijä esittää selvityksen ulkomaantyötulon verovapaussäännön soveltumisedellytysten täyttymisestä.

Koska TVL 77 §:n 2 momentin 2 kohdassa ei ole asetettu aikarajaa sille, missä ajassa optioetu on saatettava työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon, optioetu voidaan saattaa työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon vielä senkin jälkeen kun optioiden käyttövuoden verotus on toimitettu. Jos henkilö ilmoittaa jälkikäteen optioedun työskentelyvaltion veroviranomaiselle, hän voi tämän jälkeen pyytää oikaisuvaatimuksella Suomen verotuksen oikaisemista siten, että ulkomaan työskentelyn aikana kertyneeseen optioetuun sovelletaan ulkomaantyötulon verovapaussääntöä. Toisaalta myös silloin, kun optioetua ei ollut ilmoitettu Suomen veroilmoituksella ja verotusta ollaan oikaisemassa henkilön vahingoksi, henkilö voi vielä tässä vaiheessa ilmoittaa optioedun työskentelyvaltion veroviranomaiselle, jolloin verotusta ei Suomessa oikaista vahingoksi, jos ulkomaantyötulon verovapaussäännön edellytykset täyttyvät.

Edellä mainitun tyyppisissä tilanteissa optioetu on saatettava työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon sellaisessa ajassa, että ilmoitus voidaan ottaa työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan siellä tutkittavaksi. Jos optioetu ilmoitetaan työskentelyvaltion veroviranomaiselle niin myöhään, että ilmoitusta ei voida ottaa työskentelyvaltiossa tutkittavaksi, optioetua ei ole saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon TVL 77 §:n 2 momentin 2 kohdan tarkoittamalla tavalla eikä ulkomaantyötulon verovapaussääntö sovellu optioetuun. Ulkomaantyötulon verovapaussäännön soveltuminen ei edellytä sitä, että työskentelyvaltio tosiasiallisesti verottaa sinne jälkikäteen ilmoitetun optioedun. Riittävää on, että optioetu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon sellaisessa ajassa, että ilmoitus voidaan ottaa työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan siellä tutkittavaksi, ja että muut ulkomaantyötulon verovapaussäännön soveltumisedellytykset täyttyvät. Tarvittaessa henkilöä voidaan pyytää esittämään työskentelyvaltion veroviranomaisen antama todistus, josta ilmenee, että optioetu on ilmoitettu työskentelyvaltion veroviranomaiselle sellaisessa ajassa, että ilmoitus voidaan ottaa siellä tutkittavaksi.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka