Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018

Har getts
28.11.2017
Diarienummer
A190/200/2017
Giltighet
1.1.2018 - 24.8.2022
Bemyndigande
Lagen om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

En ändring har gjorts i anvisningens kapitel 1.2. Den gäller hur statliga ämbetsverk och statliga inrättningar använder FO-nummer vid importen av varor. Ändringen tillämpas från och med 1.2.2018.

Kapitel 1.2 har uppdaterats på grund av en förändring gällande utländska näringsidkares deklarationsskyldighet. En näringsidkare som är deklarationsskyldig för gemenskapsinterna försäljningar eller gemenskapsinterna förvärv bör anmäla sig som momsskyldig för rörelseverksamhet, om näringsidkaren utöver gemenskapsinterna försäljningar eller gemenskapsinterna förvärv även idkar import. En registrering som deklarationsskyldig räcker därmed inte framöver i dessa fall. Förändringen tillämpas från och med 1.5.2019.   

1 Allmänt om momsbeskattningen vid import

1.1 De väsentligaste förändringarna fr.o.m. 1.1.2018

Mervärdesbeskattningen av varuimport överförs från Tullen till Skatteförvaltningen fr.o.m. den 1 januari 2018 för importer som görs av dem som införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Dessa importörer räknar och deklarerar momsen på införseln på eget initiativ i samma momsdeklaration som de övriga affärstransaktionerna som hänför sig till skatteperioden. Skatten hänförs till den kalendermånad då förtullningsbeslutet har utfärdats och det motsvarande avdraget hänförs till samma månad. Om de importerade varorna i sin helhet används i avdragbart bruk blir det ingen moms att betala.

Tullen kommer även framöver att ansvara för förtullningen av import för de importörer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen uppbär fortfarande tull och avgifter samt andra skatter än moms på varorna. De avgifter som Tullen uppbär bestäms enligt varans tullposition, ursprung och tullvärde för alla kunders del.

Tullen ansvarar även för mervärdesbeskattningen av importen som görs av andra än de som införts i registret över mervärdesskatteskyldiga. Tullen ansvarar för mervärdesbeskattningen också då importören är en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga och importen inte har samband med hans affärsverksamhet.

Med varuimport avses import av varor till EU:s skatteområde. Varuimport är i regel skattepliktig.

1.2 Behörig myndighet

De nya behörighetsbestämmelserna mellan Skatteförvaltningen och Tullen träder i kraft den 1.1.2018. En avgörande tidpunkt för fastställande av behörigheten mellan Skatteförvaltningen och Tullen är den tidpunkt då skyldigheten att betala momsen uppkommer, dvs. den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. Tidpunkten för godtagandet antecknas automatiskt i förtullningsbeslutet.

Vilken myndighet som är behörig beror på om importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas. Importörens registrering kan med hjälp av företags- och organisationsnumret (FO-nummer) kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemet på adressen www.ytj.fi.  Skatteförvaltningen är behörig myndighet då importören har införts i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas.

Tullen är behörig myndighet för mervärdesbeskattningen av import om importören inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Sådana importörer är främst privatpersoner och sådana allmännyttiga samfund som inte överhuvudtaget bedriver momspliktig verksamhet. Tullens behörighet omfattar dessutom all import i strid med tullbestämmelserna, t.ex. då varorna inte över huvud taget har anmälts till Tullen eller Tullens förfaringsbestämmelser inte har åtföljts.

Tullen ansvarar även för mervärdesbeskattningen av sådana i mervärdesskattesregistret införda fysiska personers importvaror som inte har något samband med personernas affärsverksamhet. Fysiska personer som införts i mervärdesskatteregistret ska i tulldeklarationer använda sitt FO-nummer när det är fråga om varor som importeras för affärsverksamheten. I dessa fall är Skatteförvaltningen behörig myndighet. I andra importsituationer ska fysiska personer som införts i mervärdesskatteregistret uppge sin personbeteckning. I dessa fall är Tullen behörig myndighet.

I fråga om juridiska personer är det av en avgörande betydelse om de, vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas, är införda i mervärdesskatteregistret, oberoende av för vilket ändamål enskilda varupartier importeras. Till exempel kommuner behöver inte vid importtidpunkten specificera varor som importeras för olika ändamål. Även orsaken till att en importör är införd i mervärdesskatteregistret saknar betydelse. Till exempel överlåtare av nyttjanderätt till fastighet och primärproducenter kan vara införda i mervärdesskatteregistret. Om momsregistreringen av importören ännu är anhängig vid den tidpunkt då tulldeklarationen av importen godtas, uppbärs momsen av Tullen.

I registret över momsskyldiga kan finnas utländska aktörer utan placering i Finland som endast är deklarationsskyldiga för gemenskapsinterna försäljningar och/eller gemenskapsinterna förvärv. En deklarationsskyldig utländsk näringsidkare, som utöver gemenskapsinterna försäljningar eller gemenskapsinterna förvärv även idkar import, bör anmäla sig som momsskyldig för rörelseverksamhet. I dessa fall räcker inte enbart en registrering som deklarationsskyldig för gemenskapsinterna försäljningar eller gemenskapsinterna förvärv. Detta gäller även sådana utländska näringsidkare som idkar mervärdesskattefri import i Finland enligt MomsL 94 b §. Läs mera i Skatteförvaltningens anvisningar Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland och Tillämpning av skattefriheten i 94 b § i mervärdesskattelagen vid import.

Medlemmarna i en mervärdesskattegrupp agerar helt självständigt som importörer. Medlemmarna i en skattskyldighetsgrupp behandlas som momsskyldiga och behörig myndighet är därmed Skatteförvaltningen. Även staten, statliga ämbetsverk och andra statliga inrättningar är momsskyldiga. Momsstatusen av enskilda ämbetsverk framgår inte av Företags- och organisationsdatasystemet. Om importören är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning måste ämbetsverket eller inrättningen vid importen använda FO-numret för sitt räkenskapsverk. Den behöriga myndigheten är Skatteförvaltningen.

1.3 Ålands skattegräns

Åland hör inte till Europeiska unionens (EU) mervärdesskatte- eller accisområde. Landskapet tillhör dock EU:s tullunion och tullområde. Vid mervärdesbeskattningen betraktas landskapet Åland som ett tredje territorium gentemot såväl övriga Finland som andra EU-länder.

Till följd av Ålands särställning finns det mellan landskapet Åland och EU:s mervärdesskatteområde en skattegräns som gäller mervärdesbeskattningen. Med EU:s mervärdesskatteområde avses i praktiken EU-länderna till vilket också övriga Finland hör. Skattegränsen betyder, att på försäljning av varor och varutransaktioner mellan landskapet Åland och EU:s mervärdesskatteområde tillämpas mervärdesskattelagens export- och importbestämmelser om handel med tredje länder. Exporthandeln är befriad från moms, eftersom varorna beskattas på destinationsorten i samband med importen. Också import som görs av andra än näringsidkare från Åland till det övriga Finland och tvärtom är momspliktig, om det inte särskilt har föreskrivits att den är momsfri.

Ytterligare information om bestämmelserna om Ålands skattegräns och  beskattningsförfarandet finns i den separata anvisningen Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

1.4 Import i Finland

Med import av varor avses införsel av varor till EU-området. Importen sker i Finland om varan är i Finland när den införs till EU. Detta är huvudregeln för import från område utanför EU:s tull- och skatteområde, dvs. t.ex. vid import av varor från Kina direkt till Finland. Import är även införsel av varor från EU:s tullområde, men utanför EU:s skatteområde, t.ex. import från Kanarieöarna till Finland.

Tidpunkten för skyldigheten att betala momsen är den samma som tidpunkten då tullskulden uppstår.  Momsskyldigheten uppkommer i regel vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas för varor som övergår till fri omsättning.

Importen anses ske i Finland även då en vara vid införsel till EU:s tullområde hänförs till något av följande förfaranden, och varan är i Finland när den upphör att omfattas av något av följande förfaranden:

  • tillfällig lagring (artikel 144 i unionens tullkodex)
  • förfarande för lagring enligt artikel 237 i unionens tullkodex
  • förfarande för aktiv förädling (artikel 256 i unionens tullkodex)
  • förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar (artikel 250 i unionens tullkodex)
  • förfarande för extern transitering (artikel 226 i unionens tullkodex)
  • förfarande för intern transitering (artikel 227 i unionens tullkodex) eller något av de ovannämnda förfarandena då varan införs från EU:s tullområde men från området utanför EU. Om de varor som importeras från t.ex. Kanarieöarna till Finland är i Finland när varorna upphör att omfattas av förfarandet för intern transitering, sker importen i Finland.

Dessa förfaranden skjuter upp beskattningstidpunkten för importen ända tills förfarandet upphör och varorna övergår till fri omsättning.

Fördelaktig tullbehandling på grund av särskild slutanvändning (end-use) och tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar är inte förfaranden som skjuter upp mervärdesbeskattningen på importen. I dessa situationer uppkommer skyldigheten att betala momsen vid tidpunkten då tulldeklarationen för hänförande av varor till dylikt förfarande godtas. Momsen ska deklareras och betalas på normalt sätt.

Fartygsleverans nämns inte i mervärdesskattelagen som ett förfarande som skjuter upp importen när det gäller momsen. Återexport nämns inte heller i mervärdesskattelagen. I beskattningspraxisen har man dock tolkat att om varorna som är under tullkontroll (oförtullade varor) återexporteras till ett område utanför EU innan de övergår till fri omsättning, sker det inte heller import i mervärdesbeskattningen.

När en unionsvara som i ett annat EU-land (inom EU:s tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering importeras till Finland via ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln enligt mervärdesskattelagen inte som import av vara. Med en unionsvara avses en vara som tillverkats inom EU:s tullområde eller en vara som importerats till EU:s tull- och skatteområde från ett område utanför EU och tullklarerats till fri omsättning.

Varuimporten anses ske i Finland då andra än unionsvarorna är i Finland i förfarandet för aktiv förädling, tullagerförfarandet eller förfarandet för temporär import fullständigt befriade från importtullar och tullagstiftningens bestämmelser för motsvarande varor tillämpas på dem och icke-unionsvaran blir en unionsvara. Mera om förfarandena finns på Tullens webbsida.

Moms betalas inte på import av en vara som överförs i skatteupplagringsförfarande. Mera om skatteupplagringsförfarandet finns i anvisningen Skatteupplag i mervärdesbeskattningen.

2 Momsförfarandet

2.1 Skatt på eget initiativ

Moms på import som Skatteförvaltningen ansvarar för är en skatt som deklareras och betalas på eget initiativ. På denna skatt tillämpas inte tullagstiftningens förfarandebestämmelser. Med skatt på eget initiativ avses en skatt som den skattskyldige räknar och betalar på eget initiativ. Mervärdesskatteskyldiga importörer räknar och deklarerar momsen på införseln samt skattegrunden på eget initiativ i momsdeklarationen på samma sätt som uppgifterna om övriga affärstransaktioner som hänförs till skatteperioden. Tullen överlåter de tullklarerade importerade varorna till sina kunder som införts i registret över mervärdesskattskyldiga oberoende av om momsen för importen är betald.

En importör som införts i registret över mervärdesskattskyldiga uppger momsen som ska betalas på varan som han har importerat och momsen som avdras samtidigt, om varan används i avdragbart bruk i affärsverksamheten. Därmed uppkommer det ingen moms att betala. Detta förfarande kallas för uppskovsförfarande och det tillämpas automatiskt på alla importörer som är införda i mervärdesskatteregistret. Förfarandet förutsätter inte tillståndsförfarande eller särskilda kriterier eller samlad garanti.

2.2 Den skattskyldige

Deklaranten är skyldig att betala skatt på import av en vara (MomsL 86 b §). Med deklarant avses den i vars namn tulldeklarationen ges. Med deklarant avses även en person som inger en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport.  

Tulldeklarationen kan ges av en person som kan lämna alla uppgifter som krävs för tillämpningen av de bestämmelser som gäller för det tullförfarande för vilket varorna är deklarerade. Denna person måste också kunna uppvisa dessa varor för Tullen. Om godtagandet av tulldeklarationen dock leder till särskilda skyldigheter för en bestämd person, ska denne ge den ifrågavarande tulldeklarationen själv eller genom sin representant.

Om representanten handlar i sitt eget namn för huvudmannens räkning är det frågan om indirekt ombudskap. I sådant fall är importören av varan, dvs. huvudmannen, skattskyldig i stället för det indirekta ombudet. Skattskyldig för importen är även den som har ställning av deklarant eller som dennes huvudman om införseln sker från Europeiska unionens tullområde till gemenskapen. Rätten att dra av moms på import gäller enbart huvudmannen, dvs. importören av varorna. Importskatten deklareras i huvudmannens momsdeklaration och även motsvarande avdrag då importen har skett till bruk som berättigar till avdrag.

Vid indirekt ombudskap ska ombudet ange huvudmannens personbeteckning i tulldeklarationen, när det är fråga om en fysisk persons privatimport. I övriga situationer uppges huvudmannens FO-nummer.

2.3 Skattegrunden i mervärdesbeskattningen

Grunden för den moms som ska betalas för import av varor är i princip det tullvärde som Tullen har fastställt enligt EU:s tullagstiftning (MomsL 88 §) utökat med de poster som avses i MomsL 91 §, 93 § och 93 a §. Tullvärdet fastställs av Tullen i enlighet med EU:s tullagstiftning. Bestämmelserna för hur skattegrunden räknas har inte ändrats. Den momsskyldige importören räknar själv mervärdesskattegrunden och skattens belopp. Skattebeloppet fås genom att multiplicera skattegrunden med den tillämpade momssatsen (24, 14 eller 10 procent). Momssatsen bestäms enligt varuslaget.

Tullen fastställer tullvärdet i första hand på basis av varans handelsvärde. Handelsvärdet är priset, som man faktiskt har betalat eller ska betala för varan då den säljs för att transporteras till EU:s tullområde. Enligt tullbestämmelserna ska importören i samband med förtullningen uppvisa varans handelsfaktura, ur vilket framgår bl.a. varans pris och leveransvillkor. I samband med förtullningen av importen får kunden ett förtullningsbeslut av Tullen. Tullvärdet och de avgifter som Tullen uppbär framgår av förtullningsbeslutet. Om priset eller andra härmed samhörande poster har angetts i annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt en av Tullen fastställd valutaomräkningskurs.

Då skattegrunden räknas utökas tullvärdet med skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som vid förtullningen ska uppbäras till staten eller EU i samband med importen av varan, med undantag för momsen. I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland. I skattegrunden för moms inkluderas dock inte t.ex. bilskatt eller oljeskyddsavgift (MomsL 93 §).

Om också punktskatt ska betalas för varan uppbär Tullen punktskatten på basis av förtullningsbeslutet om Tullen inte har beviljat importören anstånd med betalningen. Om importören har beviljats anstånd med betalning, ska punktskattedeklarationen lämnas in inom fyra vardagar efter att produkterna överlåtits till fri omsättning. I båda situationerna ska punktskattebeloppet inkluderas i momsens skattegrund. Antidumpnings- och utjämningstullar samt oljeavfallsavgift inkluderas i momsgrunden vid import på samma sätt som punktskatt.

I momsgrunden för import ska även inkluderas i MomsL 91 § avsedda transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan, fram till den första destinationsorten i Finland som finns angiven i transportavtalet. Om det redan vid den tidpunkt då skyldighet att betala moms uppstår, är känt att varan transporteras till en annan destinationsort i Finland eller ett annat EU-land, inkluderas de nämnda kostnaderna dock i skattegrunden fram till denna destinationsort. Destinationsorten framgår vanligtvis av de fraktsedlar eller andra transportdokument som hänför sig till importen. Om destinationsorten inte annars kan redas ut, kan den första platsen där lasten lossas betraktas som destinationsort. Regeln tillämpas både på transporter som ordnats av säljaren och på transporter som ordnats av köparen. Enligt MomsL 71 § 2 punkten är försäljningen av dessa tjänster som hänför sig till importen momsfri då tjänstens värde ska inkluderas i skattegrunden för den importerade varan.

EXEMPEL 1: En momsskyldig näringsidkare importerar varor från Kina till Helsingfors efter vilket transporten fortsätter till den slutliga destinationsorten Tammerfors. Förtullningsdagen enligt förtullningsbeslutet är 14.2.2018. Varans tullvärde är enligt förtullningsbeslutet 8 750 e och tullar samt avgifter som Tullen uppbär är sammanlagt 323,75 e. Lastnings- och lossningskostnaderna samt transportkostnaderna från Helsingfors till Tammerfors är sammanlagt 1 426,25 e. Skattegrunden för momsen är 10 500 e (tullvärdet 8 750 e + tullarna 323,75 e + lastningen och lossningen samt transporten från Helsingfors till Tammerfors 1 426,25 e).

Momsgrunden för import av en vara som sålts vid en tullauktion är varans auktionspris. I detta fall inkluderas inte skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som uppbärs till staten eller EU i skattegrunden. (MomsL 93 §)

Vid fastställande av momsgrunden vid import tillämpas samma växelkurs som vid fastställandet av tullvärdet vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala skatt (MomsL 101 a §). Detaljerade bestämmelser om växelkurs vid fastställande av tullvärdet finns i artikel 53 i tullkodexen och artikel 48 i genomförandeordningen (EU) 2015/2447.

Skattegrunden för skatten på ett datamedium och ett därpå lagrat ADB-standardprogram är det sammanlagda värdet av datamediet och det därpå lagrade ADB-programmet (MomsL 89 §).

I MomsL 90 § stadgas om skattegrunden för en vara som har varit utanför EU för reparation, tillverkning eller annan behandling och likaså för en vara av samma slag som har importerats i stället för den som skickades för reparation.  Skattegrunden är beloppet av reparations-, behandlings- eller motsvarande kostnader och fraktkostnaderna samt värdet av delar som fogats till varan utanför EU. Detta stadgande tillämpas emellertid inte om varan momsfritt har sålts till ett område utanför EU eller om en vara som i Finland varit i avdragsgill användning och varan har sålts till utanför EU (MomsL 90 §).

2.4 Periodisering

Sådan skatt på import som ska betalas till Skatteförvaltningen ska hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har getts dvs. kalendermånaden enligt förtullningsbeslutets förtullningsdag. Den skattskyldige har då i sin användning förtullningsbeslutet varav framgår t.ex. förtullningsvärdet, tullar och avgifter som Tullen uppbär samt dagen för godtagandet av förtullningsbeslutet. Dagen för godtagandet är vanligtvis den samma som förtullningsdagen men de kan också vara olika dagar.

Om det i 100 a § avsedda särskilda förfarandet tillämpas på den skattskyldiges import, hänförs momsen enligt den dag då förtullningsbeslutet godtas dvs. till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala moms har uppkommit. Mer information om det särskilda förfarandet finns i punkt 3 Särskilt förfarande.

Tidpunkterna för momsen betalningsskyldighet och avdrag av momsen sammanfaller. Momsen på importen hänförs till samma skatteperiod som avdraget. Om de importerade varorna i sin helhet används i avdragbart bruk blir det ingen moms att betala.

2.5 Deklarering och betalning av skatt

Momsskyldiga importörer deklarerar momsen på införseln på eget initiativ i samma momsdeklaration som de andra affärstransaktioner som hänför sig till skatteperioden. Momsen betalas på eget initiativ för varje skatteperiod.  Vid betalningen ska referensnumret för skatter på eget initiativ användas. Varje skattskyldig har ett eget permanent referensnummer.

Om den skattskyldiges skatteperiod är en kalendermånad ska momsdeklarationen lämnas in senast den 12 dagen i den andra kalendermånaden efter skatteperioden (MomsL 147 §).

Det finns två punkter i momsdeklarationen som hänför sig till deklaration av moms vid varuimport:

- Momsgrunden för import anges i punkt ”Import av varor från utanför EU”

- Importmomsen anges i punkt ”Moms på import av varor från utanför EU”

Import som sker i Finland är i vissa situationer momsfri (MomsL 94–96 och 72 h §). Detta gäller t.ex. import investeringsguld. Dylik import deklareras i momsdeklarationen på följande sätt:

- Momsgrunden för import anges i punkten ”Import av varor från utanför EU”

- På momsfri import räknas inte moms att betala. I punkt ”Moms på import av varor från utanför EU” deklareras 0,00 euro.

På importer som görs av momsskyldiga importörer som hör till Skatteförvaltningens behörighetsområde tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL). På dessa importer tillämpas inte bestämmelsen om att det minsta skattebelopp som uppbärs eller indrivs är 5 euro (MomsL 101 b §).

Om det senare sker ändringar i uppgifter som inverkar på beräkningen av t.ex. tullvärdet eller att avgifter som Tullen uppbär har ändrats ska momsdeklarationen korrigeras så att den motsvarar de ändrade uppgifterna. Korrigeringen görs genom att ge en ersättande momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Ytterligare information om korrigering av momsuppgifter finns på Skatteförvaltningens webbsida.

Förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar ska förvaras som en del av bokföringsmaterial. De är också förutsättningen för rätten att dra av moms (MomsL 102 a §).

3 Särskilt förfarande

Skatteförvaltningen har rätt att bestämma att ett särskilt förfarande ska tillämpas under en föreskriven tid om högst 36 månader på import som görs av en skattskyldig som gjort sig skyldig till eller sannolikt kommer att göra sig skyldig till missbruk (MomsL 100 a §). I det särskilda förfarandet ska den skattskyldige deklarera och betala importskatten separat till Skatteförvaltningen och får varorna utlämnade från Tullen först då momsdeklarationen har lämnats och betalning har skett. Importskatten ska hänföras till den kalendermånad då tulldeklarationen har godtagits.

Skatteförvaltningen har rätt att överföra en skattskyldig till det särskilda förfarandet, om den skattskyldige under de föregående 12 månaderna väsentligen har försummat eller kan antas väsentligen försumma sina skyldigheter vid beskattningen på det sätt som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (FörskL) eller på något annat motsvarande sätt. Enligt kriterierna för avförande ur förskottsuppbördsregistret (FörskL 26 § 2–3 mom.) kan också beaktas försummelser som begåtts av samfund eller sammanslutningar som den skattskyldige tidigare lett eller av ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser i andra samfund eller sammanslutningar som denne lett.

Vid försummelser beaktar man företagets alla skatteslag och försummelser av bokföringsskyldigheten. Under dessa förutsättningar kan även nya företag överföras från det normala uppskovsförfarandet till det särskilda förfarandet. Utöver ovan nämnd har Skatteförvaltningen även rätt att överföra en skattskyldig importör till det särskilda förfarandet, om denne återkommande eller allvarligt brutit mot tullagstiftningen. Tullen följer uppfyllandet av de ovan nämnda kriterierna och håller Skatteförvaltningen informerad.

Skatteförvaltningen ger ett överklagbart beslut om överföringen till det särskilda förfarandet. Beslutet delges den skattskyldige innan beslutet träder i kraft och den skattskyldige bereds tillfälle att inkomma med utredning. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Med stöd av 31 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) är beslutet dock verkställbart trots anförande av besvär. Om en importör vill få varorna i sin besittning så snart som möjligt, kan importören deklarera och betala importskatten till Skatteförvaltningen separat så snart tulldeklarationen har godtagits, redan före den normala deklarations- och betalningstiden (MomsL 147 §).

EXEMPEL 2: Importören omfattas av det särskilda förfarandet. Importtulldeklarationen godtas i maj. Importören deklarerar importen i momsdeklarationen som ges för maj. Han kan ge en separat momsdeklaration för importen redan i maj, så snart tulldeklarationen har godtagits, och samtidigt betala momsen med sitt vanliga referensnummer. I momsdeklarationen kan inte ännu då inkluderas moms på eller avdrag för andra affärstransaktioner som ska periodiseras till maj månad, eftersom deklarations- och betalningstiden för deras del går ut först den 12 juli. Övriga skatter och avdrag som hänför sig till maj deklareras i en ersättande deklaration som ges senast den 12 juli och som också på nytt innehåller de importskatter som redan deklarerats. Avdraget på importmomsen som betalats separat ska på normalt sätt hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har gjorts. I praktiken kan förtullningsbeslut inte göras förrän importmomsen har betalts, vilket innebär att importören som är i det särskilda förfarandet inte får räkna sig avdraget till godo förrän momsen faktiskt är betald.

4 Förhandsavgörande och skriftlig handledning

Skatteförvaltningen kan på kundens skriftliga ansökan ge ett förhandsavgörande om hur mervärdesskattelagen kommer att tillämpas på den sökandes affärstransaktion. Skatteförvaltningen kan även ge skriftlig handledning till den skattskyldige (MomsL 189 §).

Förhandsavgörandet om moms på import av varor kan meddelas av antingen Tullen eller Skatteförvaltningen. Avgörande är om den sökande är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid ansökningstidpunkten för ansökan om förhandsavgörande. Om sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga vid den tidpunkt då ansökan anhängiggörs ges förhandsbeskedet av Skatteförvaltningen. Förhandsavgörandet meddelas emellertid av Tullen, om den sökande är en fysisk person som införts i registret över mervärdesskattskyldiga och den import som avses i ansökan inte har något samband med den sökandes affärsverksamhet. I fråga om meddelande av ett förhandsavgörande och förhandsavgörandets giltighet gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om förhandsavgöranden som meddelas av Skatteförvaltningen. (MomsL 190 § 5 mom.)

Om sökanden har varit momsregistrerad då ansökan om förhandsavgörande anhängiggjordes saknar det betydelse om huruvida sökande avförs ur registret över mervärdesskatteskyldiga under den tid som förhandsavgörandet är i kraft eller redan innan förhandsavgörandet ges. På motsvarande sätt saknar det betydelse om sökanden av ett förhandsavgörande från Tullen införs i mervärdesskatteregistret under den tid som förhandsavgörandet är i kraft eller redan innan avgörandet ges. Förhandsavgörandet är också i dessa situationer bindande under förutsättning att de för rättsfrågan relevanta omständigheterna är oförändrade. Frågan om registrering eller avregistrering av sökanden har i praktiken ingen betydelse för förhandsavgörandets bindande verkan, eftersom de materiella bestämmelserna om beskattning av import är desamma oberoende av om det är Skatteförvaltningen eller Tullen som svarar för skatteuppbörden.

Ytterligare information om ansökan om förhandsavgörande finns i anvisningen ”Att göra en ansökan om förhandsavgörande och dispens och att meddela beslut i ärendet”.

5 Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft den 1 januari 2018. Anvisningen tillämpas på import för vilken skyldigheten att betala skatt har uppstått 1.1.2018 eller senare.

Skatteförvaltningen uppbär momsen på importer för vilka skyldigheten att betala skatt uppstår den 1.1.2018 eller senare och som görs av importörer som införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen ansvarar för beskattningen av import som utförs av fysiska personer, om importen inte har något samband med deras affärsverksamhet. Ärenden som är anhängiga den 1.1.2018 överförs inte från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen ansvarar för rättelse av beslut som den fattat 31.12.2017 eller tidigare samt för efterbeskattningen som hänför sig till dem.

 

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Anne Kaleva
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2017