Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018

Har getts
25.8.2022
Diarienummer
VH/5523/00.01.00/2021
Giltighet
25.8.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A190/200/2017, 28.11.2017

Kapitel 1.2 i anvisningen har ändrats. Kapitel 1.4 har kompletterats med uppgifter om fartygsleverans och med ett exempel. Definitionen av begreppet återexport har lagts till i samma kapitel. Kapitel 2.3 har kortats ned. Exemplet i kapitlet har preciserats med uppgifter om momsfrihet för lastnings-, lossnings- och transportkostnader, och kapitlet har kompletterats med uppgifter om beräkning av skattegrunden för momsfria importer. De uttryck som använts i kapitel 2.4 har preciserats. Kapitel 2.5 har kompletterats med uppgifter om hur särskilda förfaranden vid import deklareras med en deklaration av skatter på eget initiativ. Kapitel 3 har kompletterats med uppgifter om hur näringsförbud påverkar bestämmandet av det särskilda förfarande. Kapitel 5 har strukits. I anvisningen har även tekniska ändringar gjorts.

1 Allmänt om momsbeskattningen vid import 

1.1 De väsentligaste förändringarna fr.o.m. 1.1.2018

Mervärdesbeskattningen av varuimport överförs från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018 för importer som görs av dem som införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Dessa importörer räknar och deklarerar momsen på införseln på eget initiativ i samma momsdeklaration som de övriga affärstransaktionerna som hänför sig till skatteperioden. Skatten hänförs till den kalendermånad då förtullningsbeslutet har utfärdats och det motsvarande avdraget hänförs till samma månad. Om de importerade varorna i sin helhet används i avdragbart bruk blir det ingen moms att betala.

Tullen kommer även framöver att ansvara för förtullningen av import. Tullen fastställer inte längre beloppet på moms som ska betalas för import och inte heller huruvida import är momsfri för importörer som är införda i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen uppbär fortfarande tull och avgifter samt andra skatter än moms på varorna. De avgifter som Tullen uppbär bestäms enligt varans tullposition, ursprung och tullvärde för alla kunders del.

Tullen ansvarar även för mervärdesbeskattningen av importen som görs av andra än de som införts i registret över mervärdesskatteskyldiga. Tullen ansvarar för mervärdesbeskattningen också då importören är en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga och importen inte har samband med hans affärsverksamhet.

Med varuimport avses import av varor till EU:s skatteområde. Varuimport är i regel skattepliktig.

Distansförsäljning av varor som importeras till konsumenter behandlas i anvisningen Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor. För försändelser vars värde är högst 150 euro kan skatten för distansförsäljning av varor som importeras till konsumenter anmälas och betalas i importsystemet. Importsystemet behandlas närmare i anvisningen De särskilda ordningarna för mervärdesskatt.

1.2 Behörig myndighet

De nya behörighetsbestämmelserna mellan Skatteförvaltningen och Tullen trädde i kraft 1.1.2018. En avgörande tidpunkt för fastställande av behörigheten mellan Skatteförvaltningen och Tullen är den tidpunkt då skyldigheten att betala momsen uppkommer, dvs. den tidpunkt då tulldeklarationen godtas.

Vilken myndighet som är behörig beror på om importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då det av Tullen fastställt förtullningsbeslutet godtas. Importörens registrering kan med hjälp av företags- och organisationsnumret (FO-numret) kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemet på www.ytj.fi. Skatteförvaltningen är behörig myndighet då importören har införts i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas.

Tullen är behörig myndighet för mervärdesbeskattningen av import om importören inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Sådana importörer är främst privatpersoner och sådana allmännyttiga samfund som inte överhuvudtaget bedriver momspliktig verksamhet. Tullens behörighet omfattar dessutom all import i strid med tullbestämmelserna, t.ex. då varorna inte över huvud taget har anmälts till Tullen eller Tullens förfaringsbestämmelser inte har följts.

Tullen ansvarar även för mervärdesbeskattningen av sådana i mervärdesskattesregistret införda fysiska personers importvaror som inte har något samband med personernas affärsverksamhet. Fysiska personer som införts i mervärdesskatteregistret ska i tulldeklarationer använda sitt FO-nummer när det är fråga om varor som importeras för affärsverksamheten. I dessa fall är Skatteförvaltningen behörig myndighet. I andra importsituationer ska fysiska personer som införts i mervärdesskatteregistret uppge sin personbeteckning. I dessa fall är Tullen behörig myndighet.

I fråga om juridiska personer är det av en avgörande betydelse om de, vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas, är införda i mervärdesskatteregistret. Vilken myndighet som är behörig påverkas därför inte av att importören retroaktivt efter importen införs i registret över mervärdesskatteskyldiga och inte heller av att importören retroaktivt avregistreras. Det spelar ingen roll för vilket ändamål enskilda varupartier importeras. Till exempel kommuner behöver inte vid importtidpunkten specificera varor som importeras för olika ändamål. Även orsaken till att en importör är införd i mervärdesskatteregistret saknar betydelse. Till exempel överlåtare av nyttjanderätt till fastighet och primärproducenter kan vara införda i mervärdesskatteregistret. Om momsregistreringen av importören ännu är anhängig vid den tidpunkt då tulldeklarationen av importen godtas, uppbärs momsen av Tullen.

Registret över mervärdesskattskyldiga kan också omfatta sådana utländska aktörer utan etablering i Finland som är deklarationsskyldiga, till exempel aktörer som gör gemenskapsinterna varuförvärv. En näringsidkare som anmält sig som deklarationsskyldig kan inte anmäla skatt som ska betalas eller dras av eller import på sin momsdeklaration. En näringsidkare som ska registrera sig som deklarationsskyldig ska anmäla sig som momsskyldig, om näringsidkaren gör en import.

Medlemmarna i en mervärdesskattegrupp agerar helt självständigt som importörer. Medlemmarna i en skattskyldighetsgrupp behandlas som momsskyldiga och behörig myndighet är därmed Skatteförvaltningen. Även staten, statliga ämbetsverk och andra statliga inrättningar är momsskyldiga. Momsstatusen av enskilda ämbetsverk framgår inte av Företags- och organisationsdatasystemet. Om importören är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning måste ämbetsverket eller inrättningen vid importen använda FO-numret för sitt räkenskapsverk. Den behöriga myndigheten är Skatteförvaltningen.

1.3 Den åländska skattegränsen

Åland hör inte till Europeiska unionens (EU) mervärdesskatte- eller accisområde. Åland hör dock till EU:s tullunion och tullområde. Vid mervärdesbeskattningen betraktas landskapet Åland som ett tredje territorium gentemot såväl övriga Finland som andra EU-länder.

Till följd av Ålands särställning finns det mellan landskapet Åland och EU:s mervärdesskatteområde en skattegräns som gäller mervärdesbeskattningen. Med EU:s mervärdesskatteområde avses i praktiken EU-länderna till vilket också övriga Finland hör. Skattegränsen betyder att på försäljning av varor och varutransaktioner mellan landskapet Åland och EU:s mervärdesskatteområde tillämpas mervärdesskattelagens export- och importbestämmelser om handel med tredjeländer. Exporthandeln är befriad från moms, eftersom varorna beskattas på destinationsorten i samband med importen. Också import som görs av andra än näringsidkare från Åland till det övriga Finland och tvärtom är momspliktig, om det inte särskilt har föreskrivits att den är momsfri.

Ytterligare information om bestämmelserna om Ålands skattegräns och beskattningsförfarandet finns i den separata anvisningen Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

1.4 Import i Finland

Med import av varor avses införsel av varor till EU-området. Importen sker i Finland om varan är i Finland när den införs till EU. Detta är huvudregeln för import från område utanför EU:s tull- och skatteområde, dvs. t.ex. vid import av varor från Kina direkt till Finland. Import är även införsel av varor från EU:s tullområde, men utanför EU:s skatteområde, t.ex. import från Kanarieöarna till Finland.

Tidpunkten för skyldigheten att betala momsen är den samma som tidpunkten då tullskulden uppstår. Momsskyldigheten uppkommer i regel vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas för varor som övergått till fri omsättning.

Importen anses ske i Finland även då en vara vid införsel till EU:s tullområde hänförs till något av följande förfaranden, och varan är i Finland när den upphör att omfattas av något av följande förfaranden:

  • tillfällig lagring (artikel 144 i unionens tullkodex)
  • förfarande för lagring enligt artikel 237 i unionens tullkodex
  • förfarande för aktiv förädling (artikel 256 i unionens tullkodex)
  • förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar (artikel 250 i unionens tullkodex)
  • förfarande för extern transitering (artikel 226 i unionens tullkodex)
  • förfarande för intern transitering (artikel 227 i unionens tullkodex) eller något av de ovannämnda förfarandena då varan införs från EU:s tullområde men från området utanför EU. Om de varor som importeras från t.ex. Kanarieöarna till Finland är i Finland när varorna upphör att omfattas av förfarandet för intern transitering, sker importen i Finland.

Dessa förfaranden skjuter upp beskattningstidpunkten för importen ända tills förfarandet upphör och det bestäms att varorna ska övergå till fri omsättning.

Fördelaktig tullbehandling på grund av särskild slutanvändning (end-use) och tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar är inte förfaranden som skjuter upp mervärdesbeskattningen på importen. I dessa situationer uppkommer skyldigheten att betala momsen vid tidpunkten då tulldeklarationen för hänförande av varor till dylikt förfarande godtas. Momsen ska deklareras och betalas på normalt sätt.

Återexport avslutar ett förfarande som skjuter upp importen. Enligt tullkodexen är det fråga om återexport när icke-unionsvaror förs ut ur unionens tullområde. Med icke-unionsvaror avses varor som inte har tillverkats i EU eller som inte har förtullats i EU för fri omsättning. Oförtullade varor, som är under tullövervakning och som fortfarande vid återexporttidpunkten är underställda tullförfaranden som skjuter upp importen, kan återexporteras till ett område utanför EU utan att varorna övergår till fri omsättning. Då sker en import inte heller med tanke på mervärdesbeskattningen. Ytterligare information om återexport finns i Tullens anvisning Återexport.

Beroende på situation kan varor som kommer från områden utanför EU genom olika tullförfaranden levereras till fartyg och luftfartyg som används i yrkesmässig internationell trafik i Finland.  När en vara genom ett förfarande för extern transitering transporteras från ett område utanför EU direkt till ett fartyg som används i yrkesmässig internationell trafik, anses en momspliktig import inte ske om Tullens fartygsleveransförfarande tillämpas. Dessutom är en förutsättning att importen av varor är momsfri och punktskattefri. Ytterligare information om fartygsleveransförfarandet finns i Tullens anvisning Fartygsleveransförfarande.

Exempel 1: Bolag A säljer bränsle till bolag B som idkar yrkesmässig internationell sjötrafik. A köper bränslet från Norge och säljer det till B för B:s fartyg i Helsingfors. Vid transporten av bränslet till Finland anmäler A bränslet för Tullen och bränslet hänförs till förfarande för extern transitering. A levererar genast bränslet i en tankbil direkt till B:s fartyg. Tullen beviljar A tillstånd att lossa bränslet i B:s fartyg och A anmäler mängden lossat bränsle till Tullen. B:s fartyg tankas med bränslet och förfarandet för extern transitering avslutas.

I Finland övergår bränslet inte i något skede till fri omsättning förrän det omedelbart levererats till B:s fartyg som används i internationella trafik. Det är inte fråga om en sådan import som avses i 86 § i MomsL, och det sker ingen beskattningsgrundande händelse. Det innebär att A inte lämnar uppgifter om import av bränslet på momsdeklarationen.

När en unionsvara som i ett annat EU-land (inom EU:s tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering importeras till Finland via ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln enligt mervärdesskattelagen inte som import av vara.

Varuimporten anses ske i Finland då icke-unionsvaror är i Finland i förfarandet för aktiv förädling, tullagerförfarandet eller förfarandet för temporär import fullständigt befriade från importtullar och tullagstiftningens bestämmelser för motsvarande varor tillämpas på dem och icke-unionsvaran blir en unionsvara. Ytterligare information om Tullens förfaranden finns på Tullens webbplats (Tullförfaranden vid import).

Moms betalas inte på import av en vara som överförs i skatteupplagringsförfarande. Ytterligare information om skatteupplagringsförfarandet finns i Skatteförvaltningens anvisning Skatteupplag i mervärdesbeskattningen.

2 Momsförfarandet 

2.1 Skatt på eget initiativ

Moms på import som Skatteförvaltningen ansvarar för är en skatt som deklareras och betalas på eget initiativ. På denna skatt tillämpas inte tullagstiftningens förfarandebestämmelser. Med skatt på eget initiativ avses en skatt som den skattskyldige räknar och betalar på eget initiativ. Mervärdesskatteskyldiga importörer räknar och deklarerar momsen på införseln samt skattegrunden på eget initiativ i momsdeklarationen på samma sätt som uppgifterna om övriga affärstransaktioner som hänförs till skatteperioden. Tullen överlåter de tullklarerade importerade varorna till sina kunder som införts i registret över mervärdesskattskyldiga oberoende av om momsen för importen är betald.

En importör som införts i registret över mervärdesskattskyldiga uppger momsen som ska betalas på varan som han har importerat och momsen som avdras samtidigt, om varan används i avdragbart bruk i affärsverksamheten. Därmed uppkommer det ingen moms att betala. Detta förfarande kallas för uppskovsförfarande och det tillämpas automatiskt på alla importörer som är införda i mervärdesskatteregistret. Förfarandet förutsätter inte tillståndsförfarande eller särskilda kriterier eller samlad garanti.

2.2 Skattskyldig

Deklaranten är skyldig att betala skatt på import av en vara (MomsL 86 b §). Med deklarant avses den i vars namn tulldeklarationen ges. Med deklarant avses även en person som inger en deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport.

Tulldeklarationen kan ges av en person som kan lämna alla uppgifter som krävs för tillämpningen av de bestämmelser som gäller för det tullförfarande för vilket varorna är deklarerade. Denna person måste också kunna uppvisa dessa varor för Tullen. Om godtagandet av tulldeklarationen dock leder till särskilda skyldigheter för en bestämd person, ska denne ge den ifrågavarande tulldeklarationen själv eller genom sin representant.

Om representanten handlar i sitt eget namn för huvudmannens räkning är det frågan om indirekt ombudskap. I sådant fall är importören av varan, dvs. huvudmannen, skattskyldig i stället för det indirekta ombudet. Skattskyldig för importen är även den som har ställning av deklarant eller som dennes huvudman om införseln sker från Europeiska unionens tullområde till gemenskapen. Rätten att dra av moms på import gäller enbart huvudmannen, dvs. importören av varorna. Importskatten deklareras i huvudmannens momsdeklaration och även motsvarande avdrag då importen har skett till bruk som berättigar till avdrag.

Vid indirekt ombudskap ska ombudet ange huvudmannens personbeteckning i tulldeklarationen, när det är fråga om en fysisk persons privatimport. I övriga situationer uppges huvudmannens FO-nummer.

2.3 Skattegrunden i mervärdesbeskattningen

Grunden för den moms som ska betalas för import av varor är i princip det tullvärde som Tullen har fastställt enligt EU:s tullagstiftning (MomsL 88 §) utökat med de poster som avses i MomsL 91 §, 93 § och 93 a §. Tullvärdet fastställs av Tullen i enlighet med EU:s tullagstiftning. Bestämmelserna för hur skattegrunden räknas har inte ändrats. Den momsskyldiga importören räknar själv mervärdesskattegrunden och skattens belopp. Skattebeloppet fås genom att multiplicera skattegrunden med den tillämpade momssatsen (24, 14 eller 10 procent). Momssatsen bestäms enligt varuslaget.

Vid både momspliktiga och momsfria importer fastställs skattegrunden på samma sätt. Momsfria importer medför ingen skyldighet att betala moms på importen. Bestämmelser om momsfria importer finns i 94–96 § och 72 h § i mervärdesskattelagen.

Tullen fastställer tullvärdet i första hand på basis av varans handelsvärde. Handelsvärdet är priset, som man faktiskt har betalat eller ska betala för varan då den säljs för att transporteras till EU:s tullområde. Enligt tullbestämmelserna ska importören i samband med förtullningen uppvisa varans handelsfaktura, av vilket det framgår bl.a. varans pris och leveransvillkor. I samband med förtullningen av importen får kunden ett förtullningsbeslut av Tullen. Tullvärdet och de avgifter som Tullen uppbär framgår av förtullningsbeslutet. Om priset eller andra därmed samhörande poster har angetts i annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt en av Tullen fastställd valutaomräkningskurs.

Då skattegrunden räknas utökas tullvärdet med skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som vid förtullningen ska uppbäras till staten eller EU i samband med importen av varan, med undantag för momsen.  I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som ska betalas utanför Finland. I momsgrunden inkluderas dock inte t.ex. bilskatt eller oljeskyddsavgift. (MomsL 93 §)

I momsgrunden för import ska även inkluderas i MomsL 91 § avsedda transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan, fram till den första destinationsorten i Finland som finns angiven i transportavtalet.  Om det redan vid den tidpunkt då skyldighet att betala moms uppstår, är känt att varan transporteras till en annan destinationsort i Finland eller ett annat EU-land, inkluderas de nämnda kostnaderna dock i skattegrunden fram till denna destinationsort. Destinationsorten framgår vanligtvis av de fraktsedlar eller andra transportdokument som hänför sig till importen. Om destinationsorten inte annars kan utredas, kan den första platsen där lasten lossas betraktas som destinationsort. Bestämmelsen tillämpas både på transporter som ordnats av säljaren och på transporter som ordnats av köparen. Enligt 71 § 2 punkten i MomsL är försäljningen av dessa tjänster som hänför sig till importen momsfri, om tjänstens värde ska inkluderas i skattegrunden för den importerade varan.

Exempel 2: En momsskyldig näringsidkare importerar varor från Kina till Helsingfors efter vilket transporten fortsätter till den slutliga destinationsorten Tammerfors. Förtullningsdagen enligt förtullningsbeslutet är 14.2.2022. Varans tullvärde är enligt förtullningsbeslutet 8 750 e och tullar samt avgifter som Tullen uppbär är sammanlagt 323,75 e. De momsfria lastnings- och lossningskostnaderna samt kostnaderna för transporten från Helsingfors till Tammerfors är sammanlagt 1 426,25 e. Skattegrunden för momsen är 10 500 e (tullvärdet 8 750 e + tullarna 323,75 e + lastningen och lossningen samt transporten från Helsingfors till Tammerfors 1 426,25 e).

Ytterligare information om hur skattegrunden vid import fastställs finns i anvisningen Momsgrund vid import.

2.4 Periodisering

När en införd vara har övergått till fri omsättning, har den skattskyldige fått ett förtullningsbeslut, av vilket det till exempel framgår tullvärde, tullar och de avgifter som Tullen tagit ut samt tulldeklarationens godkännandedatum och dagen som varan övergick till fri omsättning. Sådan skatt på import som ska betalas till Skatteförvaltningen ska hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har getts (MomsL 135 a §). I förtullningsbeslutet har datumet angetts i punkten ”övergång till fri omsättning” eller i en separat punkt, ”förtullningsdag”.

Om det i 100 a § avsedda särskilda förfarandet tillämpas på den skattskyldiges import, hänförs momsen till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala moms har uppkommit, dvs. enligt den dag då förtullningsbeslutet godtas. Mer information om det särskilda förfarandet finns i punkt 3 Särskilt förfarande.

Tidpunkterna för att betala moms och för att dra av skatt sammanfaller. Momsen på importen hänförs till samma skatteperiod som avdraget. Om de importerade varorna i sin helhet används i avdragbart bruk blir det ingen moms att betala.

2.5 Deklarering och betalning av skatt

Momsskyldiga importörer deklarerar momsen på införseln på eget initiativ i samma momsdeklaration som de andra affärstransaktioner som hänför sig till skatteperioden. Momsen betalas på eget initiativ för varje skatteperiod. Vid betalningen ska referensnumret för skatter på eget initiativ användas. Varje skattskyldig har ett eget permanent referensnummer.

Om den skattskyldiges skatteperiod är en kalendermånad ska momsdeklarationen lämnas in senast den 12 i den andra kalendermånaden efter skatteperioden (MomsL 147 §).

Det finns två punkter i momsdeklarationen som hänför sig till deklaration av moms vid varuimport:

  • Momsgrunden för import anges i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”.
  • Skatten på import anges i punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.

Import som sker i Finland är i vissa situationer momsfri (MomsL 94–96 § och 72 h §). Detta gäller t.ex. import på investeringsguld. En sådan import deklareras i momsdeklarationen på följande sätt:

  • Momsgrunden för import anges i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”.
  • Skatt räknas inte på skattefri import. I punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU” deklareras 0,00 euro.

I momsdeklarationen ska inga ovannämnda uppgifter om import lämnas, om en vara vid importen omfattas av ett sådant förfarande som enligt 86 § i MomsL skjuter upp importen, till exempel ett förfarande för extern transitering. Om varan är i Finland när förfarandet avslutas, lämnas uppgifter om momsbeskattning av import inte förrän förfarandet har avslutats med övergång till fri omsättning.

På importer som görs av momsskyldiga importörer som hör till Skatteförvaltningens behörighetsområde tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL). På dessa importer tillämpas inte bestämmelsen om att det minsta skattebelopp som indrivs är 5 euro. (MomsL 101 b §)

Om det senare sker ändringar i uppgifter som inverkar på beräkningen av t.ex. tullvärdet eller att avgifter som Tullen uppbär har ändrats ska momsdeklarationen korrigeras så att den motsvarar de ändrade uppgifterna. Korrigeringen görs genom att ge en ersättande momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Ytterligare information om korrigering av momsuppgifter finns på Skatteförvaltningens webbplats, ”Hur korrigeras uppgifter i momsdeklarationen?”.

Förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar ska förvaras som en del av bokföringsmaterial. De är också förutsättningen för rätten att dra av moms (MomsL 102 a §).

3 Särskilt förfarande 

Skatteförvaltningen har rätt att bestämma att ett särskilt förfarande ska tillämpas under en föreskriven tid om högst 36 månader på import som görs av en skattskyldig som gjort sig skyldig till eller sannolikt kommer att göra sig skyldig till missbruk (MomsL 100 a §). I det särskilda förfarandet ska den skattskyldige deklarera och betala importskatten separat till Skatteförvaltningen och får varorna utlämnade från Tullen först då momsdeklarationen har lämnats och betalning har skett. Importskatten ska hänföras till den kalendermånad då tulldeklarationen har godtagits.

Skatteförvaltningen har rätt att överföra en skattskyldig till det särskilda förfarandet, om den skattskyldige under de föregående 12 månaderna väsentligen har försummat eller kan antas väsentligen försumma sina skyldigheter vid beskattningen på det sätt som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (FörskL) eller på något annat motsvarande sätt. Enligt kriterierna för avförande ur förskottsuppbördsregistret (FörskL 26 § 2–3 mom.) kan också beaktas försummelser som begåtts av samfund eller sammanslutningar som den skattskyldige tidigare lett eller av ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser i andra samfund eller sammanslutningar som denne lett. Vid försummelser beaktar man företagets alla skatteslag och försummelser av bokföringsskyldigheten. Under dessa förutsättningar kan även nya företag överföras från det normala uppskovsförfarandet till det särskilda förfarandet.

Skatteförvaltningen har rätt att överföra en skattskyldig importör till det särskilda förfarandet, om denne återkommande eller allvarligt brutit mot tullagstiftningen. Tullen följer uppfyllandet av de ovannämnda kriterierna och håller Skatteförvaltningen informerad.

Skatteförvaltningen kan också överföra en importör till det särskilda förfarandet, om ett sådant näringsförbud som avses i lagen om näringsförbud (1059/1985) har meddelats den skattskyldige. Om den skattskyldige är ett samfund eller en sammanslutning, kan den skattskyldige överföras till det särskilda förfarandet, om näringsförbud har meddelats den person som leder samfundet eller sammanslutningen.

Skatteförvaltningen ger ett överklagbart beslut om överföringen till det särskilda förfarandet. Beslutet delges den skattskyldige innan beslutet träder i kraft och den skattskyldige bereds tillfälle att inkomma med utredning. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Med stöd av 31 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) är beslutet dock verkställbart trots anförande av besvär. Om en importör vill få varorna i sin besittning så snart som möjligt, kan importören deklarera och betala importskatten till Skatteförvaltningen separat så snart tulldeklarationen har godtagits, redan före den normala deklarations- och betalningstiden (MomsL 147 §).

Exempel 3: Importören omfattas av det särskilda förfarandet. Importtulldeklarationen godtas i maj. Importören deklarerar importen i momsdeklarationen som hen ger för maj. Importören kan ge en separat momsdeklaration för importen redan i maj, så snart tulldeklarationen har godtagits. Samtidigt betalar importören momsen med ett referensnummer för skatter på eget initiativ. I momsdeklarationen kan inte ännu då inkluderas moms på eller avdrag för andra affärstransaktioner som ska periodiseras till maj månad, eftersom deklarations- och betalningstiden för deras del går ut först den 12 juli. Övriga skatter och avdrag som hänför sig till maj deklareras i en ersättande deklaration som ges senast den 12 juli och som också på nytt innehåller de importskatter som redan deklarerats. Avdraget på importmomsen som betalats separat ska på normalt sätt hänföras till den kalendermånad under vilken förtullningsbeslutet har gjorts. I praktiken kan förtullningsbeslut inte göras förrän importmomsen har betalts, vilket innebär att importören som är i det särskilda förfarandet inte får räkna sig avdraget till godo förrän momsen faktiskt är betald.

4 Förhandsavgörande och skriftlig handledning

Skatteförvaltningen kan på kundens skriftliga ansökan ge ett förhandsavgörande om hur mervärdesskattelagen kommer att tillämpas på den sökandes affärstransaktion. Skatteförvaltningen kan även ge skriftlig handledning till den skattskyldige (MomsL 189 §). 

Förhandsavgörandet om moms på import av varor kan meddelas av antingen Tullen eller Skatteförvaltningen. Avgörande är om den sökande är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid ansökningstidpunkten för ansökan om förhandsavgörande. Om sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga vid den tidpunkt då ansökan anhängiggörs ges förhandsbeskedet av Skatteförvaltningen. Förhandsavgörandet meddelas emellertid av Tullen, om den sökande är en fysisk person som införts i registret över mervärdesskattskyldiga och den import som avses i ansökan inte har något samband med den sökandes affärsverksamhet. I fråga om meddelande av ett förhandsavgörande och förhandsavgörandets giltighet gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om förhandsavgöranden som meddelas av Skatteförvaltningen. (MomsL 190 § 5 mom.)

Om sökanden har varit momsregistrerad då ansökan om förhandsavgörande anhängiggjordes saknar det betydelse om huruvida sökande avförs ur registret över mervärdesskatteskyldiga under den tid som förhandsavgörandet är i kraft eller redan innan förhandsavgörandet ges. På motsvarande sätt saknar det betydelse om sökanden av ett förhandsavgörande från Tullen införs i mervärdesskatteregistret under den tid som förhandsavgörandet är i kraft eller redan innan avgörandet ges. Förhandsavgörandet är också i dessa situationer bindande under förutsättning att de för rättsfrågan relevanta omständigheterna är oförändrade. Frågan om registrering eller avregistrering av sökanden har i praktiken ingen betydelse för förhandsavgörandets bindande verkan, eftersom de materiella bestämmelserna om beskattning av import är desamma oberoende av om det är Skatteförvaltningen eller Tullen som svarar för skatteuppbörden.

Ytterligare information om ansökan om förhandsavgörande finns i anvisningen ”Att göra en ansökan om förhandsavgörande och dispens och att meddela beslut i ärendet”.

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

skattesakkunnig Jussi Levänen

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2022