Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att göra en ansökan om förhandsavgörande och dispens och att meddela beslut i ärendet

Har getts
19.6.2013
Diarienummer
A15/200/2013
Giltighet
- 12.10.2017
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
1008/345/2009, 15.10.2009

Denna anvisning behandlar hur man till Skatteförvaltningen gör en ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning, mervärdesskatt, förskottsuppbörd, arbetsgivarens socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, överlåtelseskatt, lotteriskatt, källskatt, källskatt på ränteinkomst och fastighetsskatt.

Anvisningen kan till tillämpliga delar följas även när man gör andra ansökningar om förhandsavgörande samt ansökan om  för tillstånd att använda förluster och gottgörelse för bolagsskatt till Skatteförvaltningen. Anvisning för ansökan om förhandsavgörande hos Centralskattenämnden (CSN), tillsvidare endast på finska.

Information om förfaranden i anknytning till ansökningsärenden och de föreskrifter som ska tillämpas finns även i en separat tabell .pdf

Skatteförvaltningen meddelar ett avgiftsbelagt beslut till en ansökan om förhandsavgörande som anhängiggjorts. De avgifter som tas ut för beslut och sökande av ändring i dessa har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Frågor som gäller ansökningsärenden behandlas även i Anvisningen om skattebesvärsförfarandet och i anvisningen Förvaltningslagen och skattelagstiftningen. I förhandsavgörandeförfarandet tillämpas ytterligare Skattestyrelsens anvisning om behandling av insiderinformation (Dnr 80/09/2008).

Frågor som gäller dispens behandlas även i följande anvisningar

 • Fastställd förlust och ägarväxling (14.2.1996, Dnr 634/348/96)
 • dispens som gäller oanvända gottgörelser, skatteöverskott samt avdragande av förlust till den del som gäller koncernbidrag som ett bolag erhållit (Skattestyrelsens meddelande 2/1999, 17.2.1999) och
 • Dispens i samband med förluster, oanvända gottgörelser och skatteöverskott (Skattestyrelsens meddelande 12/1999, 13.9.1999)

Anvisningen tar inte upp de förhandsavgörandeförfaranden som hänför sig till centralskattenämndens behörighet, inte heller förhandsavgöranden som gäller försäkringspremieskatten. För försäkringspremieskatten gäller Anvisningen om försäkringspremieskatt.

Innehåll

1 Sökande
 1.1 Inkomstbeskattning
 1.2 Mervärdesbeskattning
 1.3 Övriga skatteslag
 1.4 dispens
2 Tid för inlämning av ansökan
 2.1 Inkomstbeskattning
 2.2 Övriga skatteslag
 2.3 dispens
3 Ansökan och inlämning av den till Skatteförvaltningen
 3.1 Ansökningsspråk
 3.2 Innehållet i ansökan
  3.2.1 Allmänna krav på innehållet
  3.2.2 Preciserad fråga om beskattning eller transaktion
  3.2.3 Utredning som ska ges i ansökan om förhandsavgörande och bilagor till denna
  3.2.4 Utredning som ska ges i ansökan om dispens och bilagor som ska bifogas ansökan
 3.3 Inlämning av ansökan till Skatteförvaltningen
 3.4 Komplettering och återtagande av ansökan
4 Förutsättningar för avgörande i sakfråga
5 Avgift som tas ut för beslutet och delgivning av beslutet
6 Tillämpning av beslutet och beslutets bindande verkan

 6.1 Inkomstbeskattning
 6.2 Mervärdesbeskattning
 6.3 Förskottsuppbörd och arbetsgivarens socialskyddsavgift
 6.4 Övriga skatteslag
 6.5 dispens
7 Sökande av ändring
 7.1 Allmänt om ändringssökande
 7.2 Ansökan om ändring som görs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och meddelande om detta

1 Sökande

Syftet med de förhandsavgöranden Skatteförvaltningen meddelar är att göra det möjligt för den skattskyldige att på förhand få besked i en enskild beskattningsfråga som är viktig eller exceptionell för honom. Sökanden får ansöka om förhandsavgörande även om han tidigare i sin beskattning förfarit på något visst sätt i ärendet. Förhandsavgörande kan i allmänhet sökas enbart i en fråga som gäller den egna beskattningen. Förutsättningarna för att ansöka om förhandsavgörande i olika skatteslag behandlas mer ingående nedan.

Man kan ansöka om förhandsavgörande även för nygrundade samfunds eller sammanslutningars del redan innan samfundet eller sammanslutningen har införts i handelsregistret. Då anses sökanden vara det nya samfundet eller den nya sammanslutningen. Etableringshandlingarna bifogas ansökningen om förhandsavgörande.

Ett samfund eller en näringssammanslutning kan ansöka om dispens om rätt att dra av förluster och oanvända gottgörelser utan hinder av att samfundet eller näringssammanslutningen har bytt ägare enligt 122 § i inkomstskattelagen.

1.1 Inkomstbeskattning

Förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning kan ansökas av den skattskyldige eller en sammanslutning (85 § i lagen om beskattningsförfarande). En ansökan om förhandsavgörande kan exempelvis gälla

 • hur lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på en planerad företagsomstrukturering
 • hur överlåtelser av egendom beskattas
 • hur föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning i lagen om beskattningsförfarande tillämpas på en planerad omstrukturering.

Frågan som ansökan om förhandsavgörande gäller ska uttryckligen hänföra sig till sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt inverka på den skatt som fastställs för sökanden.

Exempel 1: Moderbolaget i koncernen A Ab söker förhandsavgörande om huruvida det ekonomiska stöd A Ab ger sitt dotterbolag B Ab är skattepliktig inkomst för dotterbolaget. A Ab är inte den rätta sökanden eftersom frågan gäller beskattningen av B Ab:s inkomst. A Ab kan däremot få ett förhandsavgörande om huruvida det givna stödet är avdragsgillt i dess beskattning.
Exempel 2: A Ab söker förhandsavgörande om huruvida bolaget kan lösa in sina egna aktier av delägaren X utan att föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning i lagen om beskattningsförfarande tillämpas på arrangemanget. A Ab är inte den rätta sökanden eftersom tillämpningen av föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning på inlösningen av egna aktier inte skulle ha påföljder för bolagets inkomstbeskattning. Den rätta sökanden vore delägaren X för vars beskattning tillämpningen av föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning skulle ha påföljder.

1.2 Mervärdesbeskattning

Förhandsavgörande kan sökas om mervärdesbeskattningen då frågan gäller hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion (190 § i mervärdesskattelagen). Ansökan om förhandsavgörande kan exempelvis gälla

 • en transaktion under planering
 • en enskild försäljnings skattepliktighet
 • frågor som gäller försäljningslandet vid försäljning av varor och tjänster i anknytning till internationell handel
 • frågor som gäller rätt till avdrag.

Förhandsavgörandefrågan ska uttryckligen gälla sökandens egen beskattning. Dessutom ska frågan vara viktig för sökanden. Sökanden behöver inte vara skattskyldig, utan även den som planerar att inleda affärsverksamhet kan få förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen av verksamheten.

Exempel 3: B Ab söker förhandsavgörande om huruvida bolaget får köpa tillbehör i hemlandet utan mervärdesskatt om dessa används för att underhålla och reparera i huvudsak egna men även andras luftfartyg. Eftersom ansökningen inte gäller B Ab:s utan C Ab:s beskattning, är B Ab inte den rätta sökanden. Förhandsavgörande i ärendet kan sökas av C Ab, som säljer tillbehören och vars mervärdesbeskattning frågan som ställs i ansökan gäller.
Exempel 4: Föreningen D som 12 gånger i året ger ut en branschtidskrift som i huvudsak riktar sig till dess medlemmar begär förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller huruvida tryckeriet E har rätt att sälja upplagorna av tidskriften i fråga till föreningen utan mervärdesskatt med stöd av 56 § i mervärdesskattelagen. Förhandsavgörandefrågan gäller inte D:s egen beskattning utan hur mervärdesskattelagen ska tillämpas på beskattningen av E som säljer tidskriftsupplagorna. Rätt sökande vore E som säljer tidskriftsupplagorna och vars mervärdesbeskattning frågan gäller.

1.3 Övriga skatteslag

Förskottsuppbörd: Förhandsavgörande kan ansökas om oklarhet uppstår vad gäller verkställandet av förskottsinnehållningen (45 § i lagen om förskottsuppbörd). Förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan ansökas av prestationens betalare (t.ex. arbetsgivaren) eller av dess mottagare (t.ex. löntagaren). Förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan meddelas när det gäller en konkret och tillräckligt preciserad åtgärd som är planerad att vidtas och där det råder oklarhet om verkställandet av förskottsinnehållningen.

Ansökan om förhandsavgörande kan gälla:

 • förskottsinnehållningsskyldighet (t.ex. om det handlar om lön eller arbetsersättning),
 • beräkning av förskottsinnehållningsbeloppet (t.ex. värdet av en sommarstugeförmån) eller
 • penningvärdet av en förskottsinnehållningspliktig förmån (t.ex. en glesbygdsbostads naturaförmånsvärde).

Arbetsgivarens socialskyddsavgift: På förhandsavgöranden tillämpas bestämmelserna om förhandsavgöranden i lagen om förskottsuppbörd (8 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift). Förhandsavgörandet kan sökas av såväl prestationens betalare som dess mottagare. Förhandsavgörande om beloppet för socialskyddsavgiften kan dock sökas bara av prestationsbetalaren.

Arvsskatt: Förhandsavgörande kan efter arvlåtarens död ansökas av delägare i dödsboet och av legattagare. Den kvarlevande maken kan söka förhandsavgörande även om han eller hon inte är delägare i dödsboet (39 a § i lagen om skatt på arv och gåvor). Förhandsavgörande meddelas vanligen bara i frågor som gäller tolkning av skyldigheten att betala arvsskatt.

Gåvoskatt: Förhandsavgörande får sökas av både gåvogivaren och gåvotagaren (39 a § i lagen om skatt på arv och gåvor). Ansökan om förhandsavgörande kan gälla exempelvis överlåtelse av aktier i ett aktiebolag mot vederlag vid en generationsväxling varvid man kan ansöka om ett avgörande i fråga om arrangemangets eventuella gåvoskattspåföljder.

Överlåtelseskatt: Förhandsavgörande kan ansökas om huruvida sökanden är skyldig att betala överlåtelseskatt och hur stor skatten blir (39 § i lagen om överlåtelseskatt). Förhandsavgörande kan ansökas av den skattskyldige eller av någon annan som ansvarar för skatten enligt lagen om överlåtelseskatt.

Lotteriskatt: Förhandsavgörande kan ansökas av den som verkställer lotteriet angående om han är skyldig att betala lotteriskatt (15 § i lotteriskattelagen).

Källskatt: Förhandsavgörande kan ansökas av den skattskyldige eller av den som är skyldig att ta ut skatten (12a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst). Förhandsavgörande kan sökas om tillämpningen av ett internationellt avtal samt om huruvida källskatt ska uppbäras eller om vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt.

Källskatt på ränteinkomst: förhandsavgörande kan sökas av räntetagaren eller räntebetalaren (8 § i lagen om källskatt på ränteinkomst).

Fastighetsskatt: förhandsavgörande kan sökas av den skattskyldige som vanligen är fastighetens ägare (21 § i fastighetsskattelagen).

1.4 dispens

Ett samfund eller en näringssammanslutning kan ansöka om dispens om rätt att dra av förluster utan hinder av att samfundet eller näringssammanslutningen bytt ägare enligt 122 § i inkomstskattelagen (122 § 3 mom. i inkomstskattelagen). Aktiebolag och andelslag får ansöka om rätt att dra av förluster också från erhållna koncernbidrag (122 § 4 mom. inkomstskattelagen). Ett samfund får ansöka om dispens om rätt att dra av oanvända gottgörelser utan hinder av att samfundet bytt ägare enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

2 Tid för inlämning av ansökan

För ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen har en uttrycklig tidsfrist föreskrivits. I fråga om övriga skatteslag är utgångspunkten att förhandsavgörande kan sökas innan den skatt som ärendet i ansökan gäller skulle vara deklarerad eller betald eller förskottsinnehållningen skulle vara verkställd. Undantagen för de olika skatteslagen och anvisningar som gäller tidsfristen när dispenset ska sökas  tas upp nedan.

Den utsatta tiden för betalning av skatten kan gå ut medan ansökan behandlas. Då har sökanden ansvaret för de dröjsmålspåföljder som han åläggs att betala om beloppet av inbetald skatt inte varit tillräckligt på förfallodagen.

2.1 Inkomstbeskattning

Ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen ska göras före utgången av den tid inom vilken skattedeklarationen ska lämnas in. Med utsatt tid avses den allmänna tidsfrist som fastställts för inlämning av skattedeklarationen (Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar. Deklarationsuppskov som beviljats i enskilda fall påverkar inte den utsatta tiden för ansökan om förhandsavgörande.

Förhandsavgörande om inkomstbeskattningen kan meddelas högst för det skatteår som går ut under det kalenderår som följer efter beslutet. Om en ansökan lämnas in vid kalenderårets utgång och gäller förhandsavgörande för det skatteår som går ut året efter det följande kalenderåret, kan Skatteförvaltningen med sökandens samtycke vänta över årsskiftet innan beslut meddelas.

Exempel 5: A Ab:s räkenskapsperiod går ut 31.12.2012. Bolaget ska lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden går ut, d.v.s. 30.4.2013. Ab har beviljats uppskov för inlämnandet av skattedeklarationen fram till 15.5.2013. Ansökan om förhandsavgörande som gäller skatteåret 2012 ska likväl lämnas in senast 30.4.2013.
Exempel 6: B ansöker om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen för åren 2014 och 2015. Ansökningen anländer till Skatteförvaltningen 5.12.2013. Förhandsavgörande för skatteåret 2015 kan inte meddelas förrän år 2014. Skatteförvaltningen kan med sökandens samtycke uppskjuta behandlingen av ansökan till år 2014.

2.2 Övriga skatteslag

Mervärdesbeskattning: Förhandsavgörande ska ansökas i förväg. Förhandsavgörande kan inte ansökas för en transaktion som skett under en redan avslutad räkenskapsperiod.

Exempel 7: Det finländska bolaget A Kb ansöker i juni 2013 om förhandsavgörande om huruvida bolaget är skyldigt att betala mervärdesskatt när det säljer reklamtjänster till det svenska bolaget X AB. A Kb har ett fast driftställe i Sverige. Reklamtjänsterna har sålts sedan mars 2013 och kommer att säljas åtminstone fram till hösten följande år. Varje enskild försäljning av tjänsten faktureras separat.  A kan ansöka om förhandsavgörande för de försäljningar av tjänster som utförs i juni 2013 eller senare.

Förskottsuppbörd: Förhandsavgörande ska i princip ansökas innan den förskottsinnehållning som ansökan gäller skulle vara verkställd. Förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan inte ansökas i fråga om redan skedda fakta, utom i det fall att det återstår obetalda prestationer.

Exempel 8: X Ab ansöker i juni om förhandsavgörande om förskottsuppbörd som gäller huruvida bolaget ska verkställa förskottsinnehållning på dagtraktamenten som det betalar till sina anställda. Bolaget har inte verkställt förskottsinnehållning på de dagtraktamenten det betalat ut under året innan. Även om prestationer redan betalats kan X Ab ansöka om förhandsavgörande i fråga om de obetalda prestationer för vilka förskottsinnehållningen inte ännu behövt verkställas. Om nya prestationer inte längre är på kommande kan förhandsavgörande inte ansökas.

Arbetsgivarens socialskyddsavgift: Förhandsavgörande ska ansökas innan socialskyddsavgiften ska vara betald.

Arvsskatt: Förhandsavgörande kan ansökas efter arvslåtarens död. Ansökan ska lämnas in innan arvsbeskattningen verkställs.

Gåvoskatt: Ansökan om förhandsavgörande ska lämnas in innan gåvan getts eller fåtts.

Överlåtelseskatt: Förhandsavgörande ska ansökas innan den lagstadgade tiden för betalning av skatten löpt ut. Förhandsavgörande som gäller skatt på överlåtelse av en fastighet får sökas också efter att man ansökt om lagfart eller inskrivning, om Lantmäteriverket ansett att tillräcklig överlåtelseskatt inte har betalats då ansökan lämnades.

Lotteriskatt: Ansökan om förhandsavgörande ska lämnas in innan skatten ska vara betalad.

Källskatt: Förhandsavgörande kan sökas om hur ett internationellt avtal tillämpas på uppbörden av källskatt samt huruvida källskatt ska uppbäras eller om vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt. Ansökan ska lämnas in innan källskatten skulle vara uppburen.

Källskatt på ränteinkomst: Ansökan om förhandsavgörande ska lämnas in innan räntan betalats.

Fastighetsskatt: Förhandsavgörande kan sökas före fastighetskattedeklarationens sista inlämningsdag.

2.3 dispens

Lagen anger inte någon tidsfrist för inlämnandet av ansökan om dispens. Skatteförvaltningen anser att dispens som avser användning av förluster får sökas endast för sådana skatteår vars bokslut har fastställts.

3 Ansökan och inlämning av den till Skatteförvaltningen

3.1 Ansökningsspråk

Sökanden kan i princip framställa sin ansökan bara på finska eller svenska. Samer har dock rätt att använda antingen finska eller samiska. I behandlingen av ansökningsärenden på samiska tillämpas Skatteförvaltningens anvisning .

3.2 Innehållet i ansökan

3.2.1 Allmänna krav på innehållet

Ansökan om förhandsavgörande och dispens har fri form.  Ansökan ska dock framställas skriftligen och undertecknas. Det ska framgå ur ansökan om förhandsavgörand vilket skatteslag den gäller.

Ur ansökan ska även framgå sökandens namn, FO-nummer eller personbeteckning, hemkommun och kontaktuppgifterna för den person som ger tilläggsuppgifter. Om ärendet sköts av en utomstående part är det bra att nämna i ansökan om beslutet i ärendet ska meddelas till den som sköter ärendet eller till sökanden. Om ombudet inte är en advokat ska en fullmakt bifogas ansökan.

Om ansökan gäller inkomstbeskattning, ska det framgå för vilka skatteår förhandsavgörande söks.

Om ansökan gäller gåvobeskattning, ska både gåvogivaren och mottagaren framgå.

Om ansökan gäller förskottsuppbörd, ska namn, FO-nummer/personbeteckning och hemkommun framgå för den eller de som betalar respektive tar emot prestationen. Om prestationen betalas på lika grunder till en tillräckligt preciserad löntagargrupp kan förhandsavgörandet ansökas utan att prestationsmottagarna namnges separat.

Om ansökan gäller dispens ska ur ansökan framgå basuppgifterna om bolaget och om dess verksamhet.I ansökan ska uppges bolagets hemort, bransch, tidpunkten för grundandet, räkenskapsperiod, omsättning, personalantal samt uppgifter som beskriver verksamhetens art och omfattning. Ett koncernbolag uppges basuppgifterna om koncernen, utredning om koncernens struktur och om sökandebolagets funktionella ställning i koncernen.

3.2.2 Preciserad fråga om beskattning eller transaktion

I ansökan om förhandsavgörande ska man framställa en preciserad fråga om beskattningen eller om en transaktion. Förhandsavgöranden meddelas inte för generella eller teoretiska frågor. Exempelvis frågor om en planerad åtgärd medför skattepåföljder eller vilka skattepåföljder ett i ansökan beskrivet arrangemang kan få är inte specificerade beskattningsfrågor.

Exempel 9: Bolaget A ber om förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller vad för slags bevis bolaget behöver för att kunna registrera sig som mervärdesskatteskyldig för uthyrning av fastighet redan den dag byggarbetena inleds. A står i beråd att börja bygga en ny affärsfastighet vars lokaler bolaget kommer att hyra ut när byggnaden färdigställts.

Eftersom frågan är generell och inte handlar om hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion meddelas A inget förhandsavgörande. A ges skriftlig handledning (189 § i mervärdesskattelagen).

Exempel 10: B Ab ber om förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller om bolaget kan använda förhållandet mellan ytorna för lokaliteter i skattepliktig respektive icke skattepliktig verksamhet som fördelningsgrund när bolaget beräknar den avdragsgilla mervärdesskatten för sina utgifter för fastighetsskötselstjänster. B Ab äger kontorsfastigheten X. B har registrerat sig som mervärdesskatteskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten till de delar lokalerna används av mervärdesskatteskyldiga företag och av social- och hälsovårdsväsendet i staden Y. I fastigheten verkar även en läkarcentral som idkar verksamhet som är befriad från mervärdesskatt.

Eftersom frågan är generell och inte handlar om hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion meddelas B inget förhandsavgörande. B ges skriftlig handledning (189 § i mervärdesskattelagen).

Exempel 11: Bolaget A har ansökt om förhandsavgörande om förskottsuppbörden vad gäller om en prestation som baserar sig på ett samarbetsavtal under planering är arbetsersättning till F:ma B eller lön för vilken bolaget ska verkställa förskottsinnehållning. Eftersom bolaget inte ännu gjort samarbetsavtalet eller ett utkast till detta, är förskottsinnehållningsproblemet inte ännu konkret och inget förhandsavgörande kan meddelas.
Exempel 12: Personen B har sökt förhandsavgörande om vilka skatter han ska betala för försäljning av fastigheter.  Eftersom sökanden varken har preciserat fastigheterna som säljs eller ställt någon specifik fråga som gäller försäljningen av dessa, meddelas inget förhandsavgörande.
Exempel 13: Personen C har sökt förhandsavgörande om huruvida lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas i sökandens inkomstbeskattning på försäljningen av en i ansökan specificerad fastighet. Sökanden har framställt en preciserad inkomstskattefråga för vilken ett förhandsavgörande kan meddelas.

Inte heller frågan om det gängse värdet på en egendom är i sig en specificerad beskattningsfråga, utan man ska alltid precisera beskattningsärendet i ansökan och ange sambandet mellan egendomens gängse värde och beskattningen av sökanden.

Det handlar om en beskattningsfråga om värdering av tillgångar exempelvis då en delägare frågar om det uppstår förtäckt dividend då han säljer en aktie till bolaget för priset x euro.

Frågan gäller värdering av tillgångar även då den handlar om huruvida en arbetstagare i det ansökande bolaget får en förmån som betraktas som lön för vilken förskottsinnehållning ska verkställas om han vid en personalemission tecknar en aktie till priset y euro.

3.2.3 Utredning som ska ges i ansökan om förhandsavgörande och bilagor till denna

I ansökan ska en utredning jämte bilagor ges över allt som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Om ansökan gäller frågor kring hur ett avtal eller annat dokument tolkas i sökandens beskattning, ska en kopia av dokumentet i fråga bifogas ansökan. Sökanden svara själv för anskaffningen av behövlig utredning och för de kostnader detta medför. Skatteförvaltningen ansvarar för förfarandets allmänna förlopp och därmed bland annat för att sökanden vid behov begärs ge en tilläggsutredning.

Den behövliga utredningens innehåll och omfattning varierar. I frågor som gäller lagtolkning räcker det ofta att sökanden beskriver fakta i fallet. Gäller frågan däremot värdering eller bevis baserar sig avgörandet av ansökan i första hand på de bevis sökanden framställer.

I en värderingsfråga som gäller prisuppskattning ska sökanden framföra bevis på om huruvida priset man ämnar använda motsvarar gängse värde. Typiska bevis är bl.a. tillräckligt exakta och tillförlitliga värderingsutlåtanden och olika slags jämförelseuppgifter. Om värderingsutlåtanden är tillräckligt exakta och tillförlitliga och jämförelseuppgifterna jämförbara avgörs fall från fall.

I övriga bevisfrågor handlar det om tillämpning av bestämmelser som lämnar rum för tolkning. Sådana bestämmelser är exempelvis bestämmelsen om förtäckt dividend i inkomstbeskattningen och bestämmelserna om kringgående av skatt i olika skatteslag. Sökanden ska ge en utredning över bl.a. åtgärdens bakgrund, affärsekonomiska grunder och syfte samt skälen till de valda tillvägagångssätten.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller näringsverksamhet ska sökandens affärsrörelse beskrivas kortfattat. Handlar det om en ansökan om förhandsavgörande som gäller ett koncernbolag ska en utredning över koncernens struktur alltid bifogas ansökan.

Till en ansökan om förhandsavgörande som gäller omstruktureringar av företag och överlåtelser av tillgångar ska man bifoga alla dokument som hänför sig till ärendet, exempelvis avtal och köpebrev eller utkast till dessa. I ärenden som gäller omstruktureringar av företag ska man bifoga till ansökan en utredning över koncernens struktur före och efter de planerade omstruktureringarna.

Till en ansökan om interprissättning ska man bifoga bland annat en funktionsanalys, detaljerna för den föreslagna interprissättningsmetoden, ekonomisk information och de juridiska avtalen för den transaktion som avses i ansökan.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller mervärdesbeskattning och avser t.ex. huruvida en enskild försäljning är skattepliktig ska följande utredas.

 • vem säljer
 • vad säljs (varor eller tjänster specificerade)
 • till vem sker försäljningen (näringsidkare eller konsument)
 • var sker försäljningen (i Finland, ett annat EU-land eller utanför EU)
 • när sker försäljningen.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller förskottsuppbörd ska man uppge prestationen som ska betalas och grunden för denna. Behövliga bilagor, t.ex. arbets- eller ackordavtal, ska bifogas ansökan.

Handlar det om förskottsinnehållning av dagtraktamente ska sökanden redogöra för

 • platsen där arbetstagaren arbetar
 • arbetsresans mål
 • arbetsresans varaktighet
 • var resan börjar och var den slutar
 • arbetstagarens arbetsförhållanden
 • andra faktorer som påverkar ärendet.

Söks förhandsavgörande om förskottsuppbörd som gäller om en betald ersättning är lön eller arbetsersättning ska det ur ansökan eller bifogade avtalet framgå bl.a.

 • vad som görs
 • vem som gör på vilka villkor och med vems arbetsredskap och tillbehör det görs.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller gåvoskatt ska man precisera

 • tillgångarna som är föremål för överlåtelse
 • den planerade rättshandlingen
 • köpepriset som betalas för överlåtelsen
 • övriga överlåtelsevillkor (t.ex. utkast till köpebrev).

Gäller en ansökan om förhandsavgörande i gåvobeskattningen en generationsväxling i ett bolag ska dessutom följande bifogas till ansökan:

 • omnämnande av eventuellt beaktande av skattelättnad vid generationsväxling
 • utredning över bolagets verksamhet
 • bolagets bokslutsuppgifter för de tre senaste räkenskapsperioderna
 • det senaste bokslutets specifikationer till balansräkningen.

3.2.4 Utredning som ska ges i ansökan om dispens och bilagor som ska bifogas ansökan

Till ansökan ska bifogas:

 • utredning om ägarväxling och om dess tidpunkt
 • utredning om ägandet före och efter ägarväxlingen
 • utredning om de oanvända gottgörelser och skatteöverskott, för vilka dispens söks
 • utredning om de särskilda skäl enligt 122 § 3 mom. på grund av vilka dispens söks samtom att beviljandet av tillstånd är påkallat med hänsyn till sökandes fortsatta verksamhet
 • sökandes bokslutshandlingar för den senast utgångna räkenskapsperioden inklusive verksamhetsberättelse
 • om sökande är ett koncernbolag, koncernens bokslutshandlingar inklusive verksamhetsberättelse.

3.3 Inlämning av ansökan till Skatteförvaltningen

Ansökan om förhandsavgörande och dispens bifogas till en följebrevsblankett (Följebrev till ansökan om förhandsavgörande och dispens, 7300) Sökanden ska sända ansökan om förhandsavgörande till adressen som nämns i följebrevet.

3.4 Komplettering och återtagande av ansökan

Sökanden kan självmant under behandlingens lopp komplettera sin ansökan och lämna in utredningar som Skatteförvaltningen behöver för att kunna avgöra ärendet. Skatteförvaltningen kan även begära att sökanden kompletterar sin ansökan. Sökanden ska inom utsatt tid lämna in den komplettering som begäran om utredning gäller.

Sökanden kan under behandlingen skriftligen återkalla sin ansökan. I det fallet fattar Skatteförvaltningen ett skriftligt beslut om att avskriva ärendet, d.v.s. avsluta behandlingen av det.

4 Förutsättningar för avgörande i sakfråga

En ansökan om förhandsavgörande som innehåller en preciserad beskattningsfråga meddelas vanligen som ett avgörande i sakfrågan, om sökanden framställer en tillräckligt ingående utredning över åtgärden han avser att vidta. En ytterligare förutsättning är att det är osäkert hur åtgärden beskattas och att detta avgörs senast i samband med beskattningen. Ansökan kan lämnas oprövad om sökanden eller inlämningstiden för ansökan inte uppfyller de formella villkoren (se exempel i avsnitten 1 och 2).

I de skatteslag där både Skatteförvaltningen och centralskattenämnden är behöriga att meddela ett förhandsavgörande meddelar Skatteförvaltningen inte förhandsavgörande om sökanden har en ansökan i samma ärende som är anhängig eller avgjorts i centralskattenämnden  Andra ovillkorliga hinder för att meddela avgöranden i sakfrågor finns inte. Skatteförvaltningen kan dock låta bli att meddela ett avgörande i en sakfråga även av andra skäl, exempelvis i följande situationer:

Frågan som ställs i ansökan är oklar, generell eller teoretisk och sökanden har inte trots uppmaning förtydligat eller preciserat beskattningsfrågan eller kopplingen mellan frågan och en åtgärd som är i färde att vidtas.

Faktabeskrivningen är på alltför allmän nivå i ansökan, som trots uppmaning inte har preciserats tillräckligt.

Ansökan gäller bedömning av bevis och sökanden har trots uppmaning inte lämnat in tillräckliga bevis till stöd för ansökan.

Förhandsavgörande söks om skattebehandlingen av flera alternativa förfaringssätt och tecken tyder på att man är ute efter skatteförmåner, exempelvis gäller frågan högsta eller lägsta pris som kan användas i beskattningen eller under vilka villkor man kan befrias från skatt.

Förhandsavgörande söks med successiva och delvis varierade ansökningar som anknyter till samma ärendehelhet i syftet att utreda var gränsen går för om en åtgärd godkänns i beskattningen.

Inkomstskatt: förhandsavgörande behöver inte meddelas om frågan gäller ett allmänt juridiskt tolkningsproblem som saknar beskattnings- eller rättspraxis och det därför vore motiverat att ansöka om förhandsavgörande hos centralskattenämnden.

Förskottsuppbörd: förhandsavgörande kan inte meddelas i frågor som gäller

 • skatteplikt för inkomster
 • betalning av förskottsinnehållning
 • förskottsuppbörd,
 • arbetsgivares lönebetalningssätt eller -tidpunkt,
 • införande i förskottsuppbördsregistret
 • ärenden som i övrigt är klara.

Arvsskatt: förhandsavgörande meddelas vanligen bara i frågor som gäller tolkning av skyldigheten att betala arvsskatt. Förhandsavgörande meddelas i regel inte för arvsskattebelopp

Gåvoskatt: förhandsavgörande meddelas inte om det i ansökan frågas hur mycket man minst ska erlägga i vederlag för att överlåtelsen inte ska anses ha karaktär av gåva.

Överlåtelseskatt: förhandsavgörande meddelas inte om tillämpningen av skattefrihetsbestämmelserna i 43 och 43 a–43 c § i lagen om överlåtelseskatt. Enligt dessa bestämmelser kan beslut om skattefrihet meddelas i ett särskilt ansökningsförfarande efter överlåtelsen. Det går att få beslutet om skattefrihet redan innan skatten betalas. Då ska man innan skatten förfaller till betalning göra en separat ansökan och förete en utredning om förutsättningarna för skattefrihet.

5 Avgift som tas ut för beslutet och delgivning av beslutet

Skatteförvaltningens beslut som meddelas med anledning av en ansökan om förhandsavgörande och dispens är avgiftsbelagda. Om avgiftsbeloppen föreskrivs i finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (1042/2012) (finlex.fi). Till förordningen har fogats en avgiftstabell. Även Skatteförvaltningens anvisning Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer behandlar avgifter som Skatteförvaltningen tar ut på beslut i ansökningsärenden samt ändringssökande som gäller avgifter.

Beslutet meddelas skriftligen och delges sökanden per post mot mottagningsbevis. Skatteförvaltningen sänder alla begäranden om tilläggsutredningar som hänför sig till handläggningen av ansökan liksom även beslutet som meddelas i ärendet samt fakturan till den adress som sökanden uppger i ansökan (processadress), om man inte ansökan till någon del uppger annat. Om ingen processadress uppges i ansökan skickas dokumenten till den adress för sökanden som finns i Skatteförvaltningens kundregister.

6 Tillämpning av beslutet och beslutets bindande verkan

Skatteförvaltningen ska iaktta ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft om den skattskyldige så yrkar och om de verkliga omständigheterna motsvarar situationen som beskrivits i ansökan. Beslutet tillämpas inte om uppgifterna i ansökan konstateras vara felaktiga eller bristfälliga till den grad att det skulle ha påverkat avgörandet. Beslutet tillämpas inte heller då det lagrum som beslutet grundar sig på har ändrats.

6.1 Inkomstbeskattning

Skatteförvaltningen ska iaktta ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om inkomstbeskattningen om sökanden så yrkar. Ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen meddelas för en viss tid, dock högst för det skatteår som utgår senast under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Sökanden kan yrka på att förhandsavgörandet iakttas antingen genom att anteckna yrkandet på skattedeklarationsblanketten, genom att meddela yrkandet separat eller t.ex. genom att bifoga beslutet om förhandsavgörandet till skattedeklarationen.

6.2 Mervärdesbeskattning

Ett lagakraftvunnet förhandsbesked om mervärdesbeskattningen ska på yrkande av sökanden iakttas under den tid för vilken det har meddelats. Förhandsavgöranden som gäller mervärdesbeskattning meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet.

6.3 Förskottsuppbörd och arbetsgivarens socialskyddsavgift

Förhandsavgöranden som gäller förskottsuppbörden och arbetsgivarens socialskyddsavgift meddelas för viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet. Förhandsavgörandet ska iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats. Avgörandet tillämpas från och med att prestationsbetalaren fått kännedom om det. Ett förhandsavgörande som meddelats på ansökan av en prestationsmottagare ska iakttas om denne yrkar om detta till prestationsbetalaren.

Ett förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelar om förskottsuppbörd ska iakttas oavsett eventuellt besvär. Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett avgörande som Skatteförvaltningen meddelat, tillämpas det nya avgörandet från och med delfåendetidpunkten. Beslut som gäller arbetsgivarens socialskyddsavgift tillämpas dock retroaktivt.

6.4 Övriga skatteslag

Arvs- och gåvoskatt, överlåtelseskatt, lotteriskatt och fastighetsskatt: Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska på den skattskyldiges yrkande iakttas med bindande verkan så som fastställs i avgörandet.

Källskatt: Förhandsavgörandet iakttas vid den skatteuppbörd för vilken det har meddelats. Förhandsavgöranden som gäller källskatt meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet.

6.5 dispens

Ett dispens som har vunnit laga kraft tillämpas på tjänstens vägnar. Om det på grund av beslutet som ges med anledning av ansökan om dispens för den sökande uppstår rätt att utnyttja fastställda förluster för ett sådant skatteår för vilket beskattningen har slutförts, rättas beskattningen till förmån för sökande.

7 Sökande av ändring

7.1 Allmänt om ändringssökande

Det går att överklaga beslut om förhandsavgöranden och dispens samt beslut att lämna ansökan oprövad. Däremot kan man inte överklaga beslut om att inte meddela förhandsavgörande.

Till beslutet som sänds till sökanden fogas en besvärsanvisning. Ur besvärsanvisningen framgår

 • besvärsmyndigheten till vilken beslutet överklagas
 • myndigheten till vilken besvärsskriften ska skickas
 • besvärstiden och hur den beräknas
 • anvisningar om vad besvärsskriften bör innehålla och vilka bilagor som måste bifogas besväret
 • anvisning om tillställandet av besväret

7.2 Ansökan om ändring som görs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och meddelande om detta

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan i 30 dagar ansökan om ändring i ett förhandsavgörande och 60 dagar i ett beslut som avser dispens som Skatteförvaltningen meddelat. Tiden för ansökan om ändring räknas från att beslutet fattats.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan inom besvärstiden meddela av särskilda skäl att den inte använder sin rätt att söka ändring i ett ärende som gäller förhandsavgörande (26 § i lagen om Skatteförvaltningen). Det handlar inte om ett förvaltningsbeslut och meddelandet motiveras inte. Förfarandet är avsett som ett undantag och Enheten för bevakningen av skattetagarnas rätt överväger saken fall för fall.

Den som söker förhandsavgörande ska framställa en begäran om försnabbat meddelande om ändringssökande då ansökan lämnas in eller medan den handläggs. Som särskilt skäl betraktas att sökanden har bråttom att genomföra den rättshandling som avses i förhandsavgörandet och att den juridiska osäkerheten i ärendet medför betydande problem för sökanden.

Den som söker förhandsavgörande ska i sin ansökan påvisa att särskild brådska föreligger och att osäkerheten skulle orsaka betydande problem för sökandens ekonomiska verksamhet.

I genuint brådskande situationer är det sålunda möjligt för den skattskyldige att sätta igång med den rättshandling han planerat utan att han behöver invänta att rättbevakningsenhetens besvärstid gått ut.


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Elena Vigren

 

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2014