Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsuppbördsregistering och inkomstskattskyldigheten hos utländska företag

Har getts
18.2.2008
Diarienummer
284/345/2008
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom L om skatteförvaltningen (1557/1995)

1.Allmänt

Denna anvisning är avsedd för utländska företag som inleder sin verksamhet med försäljningen av tjänster i Finland.

Ett utländskt företag är ett bolag eller en annan juridisk enhet som har grundats för att bedriva näringsverksamhet och som registrerats enligt den interna lagstiftningen i sin hemviststat. Utländska företag är begränsat skattskyldiga i Finland och således skyldiga att betala skatt endast på sina inkomster från Finland. Inkomsten från Finland kan i sådana fall vara föremål för källskatt eller inkomstskatt.

Ett utländskt företag som huvudsakligen bedriver sin näringsverksamhet utomlands och endast har några enstaka kortvariga uppdrag i Finland har nödvändigtvis inte alls något fast driftställe i Finland. I sådana fall är företaget inte skyldigt att betala inkomstskatt i Finland. I stället kan inkomsten från Finland omfattas av källbeskattningen.

Om näringsverksamheten utvidgas och stadgar sig, kan företaget anses ha ett fast driftställe i Finland. Då är företaget skyldigt att betala finsk inkomstskatt på det fasta driftställets samtliga inkomster. De nya bestämmelserna om registrering i skatteförvaltningen i Finlands förskottsuppbördsregister trädde i kraft 1.1.2007.

De nya bestämmelserna gör att sådana utländska företag och näringsidkare som tillfälligt är verksamma i Finland kan registrera sig i förskottsuppbördsregistret . Registreringen gör att den finska prestationsbetalaren inte längre är skyldig att ta ut källskatt.

Ett utländskt företag kan också ha sådana skyldigheter i Finland som hänför sig till momsbeskattningen eller arbetsgivarprestationerna.

Det finns en egen anvisning för Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning. Det finns en egen anvisning också för förfarandet med betalning och återbäring av källskatt då en finländsk part låter utföra arbetet Arbetsersättning till utländskt företag.

2.Utländskt företag som bedriver verksamhet endast i liten skala i Finland

2.1. Källskatt på arbetsersättningar

Om ett utländskt företag inte anses ha ett fast driftställe i Finland, är det inte skyldigt att betala inkomstskatt i Finland. Den finländsk part som låter utföra ett arbete kan emellertid vara skyldig att ta ut källskatt på en arbetsersättning som betalats till det utländska företaget då arbetet har utförts i Finland.  Källskatt på arbetsersättningen kan komma i fråga i synnerhet då det utländska företaget bedriver sin näringsverksamhet huvudsakligen utomlands men sköter några enskilda tillfälliga och kortvariga uppdrag i Finland.

Arbetsersättning är en ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst. Om en faktura hänför sig till en arbetsersättning men också innehåller varuförsäljning, ska källskatt tas ut på hela summan.

Den som låter utföra ett arbete behöver inte ta ut källskatt på arbetsersättningen, om

  1. det utländska företaget är förskottsuppbördsregistrerad eller
  2. det utländska företaget lägger fram ett källskattekort där skatten tas ut enligt 0 % eller
  3. det utländska företaget lägger fram en annan utredning som gör att skatt inte kan tas ut. Med annan utredning avses en sådan handling som visar att det inte finns förutsättningar för företaget att ha ett fast driftställe.

Observera dock att när arbetsersättning betalas för utfört husbygge, mark- och anläggningsarbete, vattenbyggande eller annat byggarbete, installations- eller monteringsarbete, skeppsbyggnad, transportarbete eller städning, omsorgs- eller vårdarbete, kan den som låter utföra arbetet låta bli att ta ut källskatt endast då prestationstagaren är förskottsuppbördsregistrerad eller lägger fram ett källskattekort enligt 0 %.

Källskatten på arbetsersättningar är 13 % då mottagaren av arbetsersättningen är ett företag som är jämförbart med aktiebolag eller personbolag och 35 % då mottagaren är en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare. 
 
Om ett utländskt företag vill slippa betala källskatt på en mottagen arbetsersättning, är det enklast om företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering eller ett källskattekort där skatten ska tas ut enligt 0 %.

2.2. Förskottsuppbördsregistrering eller källskattekort?

Om det utländska företaget har bara några enstaka uppdrag i Finland som företaget kan individualisera och det finns ett avtal om uppdraget, kan det utländska företaget ansöka om ett källskattekort där skatten ska tas ut enligt 0 %. Källskattekortet beviljas på viss tid för uppdraget i fråga.

Om företaget har flera uppdrag i Finland men det inte i början av verksamheten kan individualisera dem alla, bör företaget registrera sig i förskottsuppbördsregistret. Registreringen i förskottsuppbördsregistret gäller en viss tid. 

Genom att lägga fram ett källskattekort enligt 0 % eller registrera sig i förskottsuppbördsregistret behöver källskatt inte tas ut på det utländska företagets arbetsersättning eller ansöka om källskatteåterbäring i onödan.

2.3. Registrering i förskottsuppbördsregistret

Ett utländskt företag kan införas i förskottsuppbördsregistret i Finland om det bedriver förvärvsverksamhet i Finland och Finland har ingått ett skatteavtal med företagets hemviststat.

Det utländska företaget registrerar sig i förskottsuppbördsregistret med blankett Y1 och en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare med blankett Y3, på Företags- och organisationsdatasystemets hemsidor www.ytj.fi. Ett företag som förmedlar utländsk arbetskraft registrerar sig i förskottsuppbördsregistret med blankett 6149a, Anmälan om förskottsuppbördsregistrering.

Till ansökan bifogas dessutom en bilaga till Y-blankett eller 6206a, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland. Till ansökan ska bifogas ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och dess översättning till finska, svenska eller engelska. Ansökan kan behandlas snabbare om det utländska företaget bifogar till sin ansökan en kopia av ackords- eller uppdragsavtalet eller en annan preciserande beskrivning om verksamheten i Finland.

Ansökan skickas till adressen PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors. Ansökan ska helst lämnas in i tid och senast innan företaget inleder faktureringen i Finland.

Uppgiften om företaget är förskottsuppbördsregistrerad är offentlig. Den som betalar arbetsersättningar ska kontrollera om prestationstagaren är förskottsuppbördsregistrerad. Registreringen kan också kontrolleras på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats www.ytj.fi > informationstjänst. Uppgifter kan sökas med företagets namn eller FO-nummer. Förskottsuppbördsregistreringen kan också kontrolleras hos skattebyrån.

2.4. Avregistrering från förskottsuppbördsregistret

Om företagets verksamhet i Finland upphör, avregistrerar skatteverket företaget från förskottsuppbördsregistret. Företaget ska anmäla om nedläggningen av företagsverksamheten med en Y-blankett.

Skatteverket kan avregistrera från förskottsuppbördsregistret ett företag som försummar sina skyldigheter i samband med beskattningen. Ett utländskt företag utan ett sådant fast driftställe i Finland som avses vid inkomstbeskattningen kan ha skyldigheter t.ex. i fråga om momsskyldigheten. Om skatteverket t.ex. skickar en utredningsbegäran till ett förskottsuppbördsregistrerat företag angående företagets verksamhet i Finland, ska företaget ge sådana utredningar som behövs. Om företaget inte ger något svar, kan det avregistreras.

Skattemyndigheten kan avregistrera eller låta bli att registrera ett företag också om den som leder företaget tidigare försummat sina skyldigheter personligen eller genom företaget han företrätt.

2.5. Källskattekort

Källskattekortet beviljas på viss tid för uppdraget i fråga. Detta förutsätter att det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland. I källskattekortet förordnas att den källskatt som tas ut från företaget är 0 %.

Ett utländskt företag ansöker om källskattekort med blankett 6202a, Utländskt företags ansökan om källskattekort. Till ansökan ska bifogas ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och dess översättning till finska, svenska eller engelska. Ansökan kan behandlas snabbare om man bifogat till ansökan också en kopia av ackords- eller uppdragsavtalet om det arbete för vilket man ansöker källskattekortet.

2.6. Återbäring av källskatt som tagits ut till för stort belopp

Företaget bör ansöka om förskottsuppbördsregistrering eller 0 %:s källskattekort så tidigt som möjligt – innan uppdraget börjar eller senast innan företaget börjar faktureringen i Finland. Om arbetsersättning betalas ut innan företaget har förskottsuppbördsregistrerats eller innan företaget beviljats ett källskattekort, bör utbetalaren i regel ta ut källskatt på arbetsersättningen. Företaget kan ansöka om återbäring av den för stora källskatten om Finland inte är berättigat att beskatta inkomsten.

Det finns två alternativa sätt för att få skatten i återbäring:

1. Det finländska företaget som tagit ut skatten återbetalar skatten till det utländska företaget

Det utländska företaget kan ge till det finländska företaget en utredning om att källskatt inte behövdes ta ut. En sådan utredning är i praktiken ett källskattekort som skatteverket beviljat retroaktivt och enligt vilket skatten ska tas ut enligt 0 %. Som en tillräcklig utredning anses emellertid inte att företaget senare har införts i förskottsuppbördsregistret. Efter att ha mottagit det retroaktiva skattekortet kan det finländska företaget återbetala till det utländska företaget den tidigare uttagna källskatten genom att dra av skatten från de källskatter som ska betalas senare under samma år. Om någon källskatt inte ska betalas under samma år, kan skatt inte återbetalas genom avdrag. I sådana fall ska det utländska företaget självt ansöka om återbäring hos skatteverket.

2. Det utländska företaget ansöker om återbäring hos skatteverket

Det utländska företaget kan ansöka om återbäring av källskatten hos skatteverket med blankett 6203r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt. Till ansökan bifogas utbetalarens verifikation om betalningen och den uttagna skatten samt utbetalarens försäkran om att källskatt inte återbetalats till sökanden. Om företaget tidigare beviljats källskattekort, ska till ansökan bifogas en utredning av när skattekortet beviljats och av vilket skatteverk. Till ansökan bör också bifogas närmare information om företagets verksamhet i Finland samt det eventuella ackords- eller uppdragsavtalet.

3.Utländskt företag med fast driftställe i Finland

3.1. Fast driftställe

Fast driftställe definieras i den finska lagstiftningen i 13 a § i inkomstskattelagen (1535/1992). Därtill finns det i de skatteavtal Finland har ingått preciserande bestämmelser om hur man ska definiera det fasta driftstället i fråga om företag med hemvist i avtalsstater. På skatteförvaltningens webbplats finns det en länk till Gällande skatteavtal 1.1.2011.

Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. En sådan plats för affärsverksamhet kan i princip vara vilken som helst lokal, byrå, plats för företagsledning, fabrik, verkstad, anläggning eller installationsprojekt. Det förutsätts att platsen för affärsverksamhet är till viss grad bestående både till dess geografiska läge och till verksamhetens varaktighet. En tillfällig och kortvarig rörelseverksamhet leder i allmänhet inte till att ett fast driftställe uppstår. Ett fast driftställe kan också uppstå under vissa förutsättningar, t.ex. då företaget har en s.k. osjälvständig representant i Finland.

Byggnads- eller installationsverksamhet kan bilda ett fast driftställe för företaget om verksamheten varar längre än den i skatteavtalet angivna tidsgränsen eller i en situation då skatteavtalet inte tillämpas om verksamheten bedrivs i stor skala. Tidsgränsen för byggnadsverksamhet i skatteavtalen är i allmänhet 12 månader, men t.ex. i skatteavtalet mellan Finland och Estland är tidsgränsen 6 månader.

Om företaget anses ha ett fast driftställe eller inte avgörs fall för fall. Den skattskyldige kan vid behov ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsbesked hos Nylands skatteverk om huruvida företaget anses ha ett fast driftställe i Finland

3.2. Etablering av rörelseverksamheten i Finland

Nylands skatteverk registrerar som skatteförvaltningens kunder alla de utlänningar som bedriver näringsverksamhet i Finland.
 
Det utländska företaget registrerar sig som skatteförvaltningens kund i de olika registren med blankett Y1 (pdf) och en utländsk enskild rörelseidkare eller yrkesutövare med blankett Y3 (pdf), på FODS hemsida www.ytj.fi. På dessa blanketter anmäler man sig i skatteförvaltningens register: förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga samt registret över arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Till ansökan bifogas dessutom bilaga till Y-blankett eller 6206a, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland. Till ansökan ska bifogas ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och dess översättning till finska, svenska eller engelska.

Företaget ska också uppskatta på Y-blanketten omsättningen under den första räkenskapsperioden och det beskattningsbara resultatet. Företaget påförs förskottsskatter på basis av den egna uppskattningen. Att företaget är registrerat i förskottsuppbördsregistret betyder att företaget betalar inkomstskatterna själv i form av förskottsskatter.

Blanketten ska undertecknas av de personer som har firmateckningsrätt. Etableringsanmälan kan postas till följande adress: PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Om näringsidkarens registeruppgifter ändras eller verksamheten läggs ned, ska detta anmälas till registret. Ett utländskt samfund anmäler ändringarna med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 och en utländsk enskild näringsidkare med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 på FODS hemsida www.ytj.fi

3.3. Inkomstbeskattningen av det fasta driftstället

Det fasta driftställets beskattningsbara inkomst räknas ut i Finland enligt näringsskattelagen (L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24.6.1968/360). Utländska företag lämnar in sina inkomstskattedeklarationer vid samma tidpunkt som motsvarande inhemska företag, dvs. tidpunkten avgörs enligt räkenskapsperioden. Räkenskapsperioden för det utländska företagets fasta driftställe avgörs enligt huvudaffärens räkenskapsperiod. Det fasta driftstället i Finland är skyldigt att ha en särskild bokföring.

Utländska företag använder i tillämpliga delar samma av Skattestyrelsen fastställda skattedeklarationsblanketter som motsvarande inhemska företag. Blanketter finns att få på finska, svenska och engelska på skatteförvaltningens webbplats och på skatteförvaltningens kontor. 

Det fasta driftstället av ett sådant utländskt företag som kan jämföras med ett finskt aktiebolag betalar skatt på sina inkomster enligt den normala samfundsskatteskalan (26 % för år 2008). Inkomsten av det fasta driftstället när det gäller rörelse- och yrkesverksamhet i övriga företagsformer beskattas som inkomst av de begränsat skattskyldiga fysiska personer som är delägare. Rörelse- och yrkesinkomsten fördelas då i förvärvs- och kapitalinkomst enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Skattesatsen på utländska begränsat skattskyldiga fysiska personers kapitalinkomster är 28 procent, medan förvärvsinkomsterna beskattas enligt den progressiva skatteskalan.

3.4. Källbeskattning

Den som låter utföra ett arbete behöver inte ta ut källskatt på arbetsersättningen om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsersättningen betalas innan företaget införs i förskottsuppbördsregistret, ska den finska betalaren av arbetsersättningen ta ut källskatt på ersättningen. Källskatt kan inte återbäras till företaget om Finland har rätt att beskatta inkomsten, dvs. om företaget har ett fast driftställe i Finland. Den uttagna källskatten räknas företaget till godo i den slutliga beskattningen. Till skattedeklarationen bifogas betalarens verifikation över den uttagna källskatten.

3.5. Undanröjande av dubbelbeskattning

Den inkomst som ett utländskt företag erhållit i Finland beskattas ofta också i företagets hemviststat. För att undvika dubbelbeskattningen kan beskattningen lindras antingen i företagets hemviststat antingen med stöd av skatteavtalet eller med stöd av den interna lagstiftningen i hemviststaten. Företagets hemviststat undanröjer dubbelbeskattningen i allmänhet genom att antingen avräkna den utländska skatten eller undanta den utländska inkomsten från skatteplikt.

4.Moms- och arbetsgivarregistren

Det utländska företaget kan ansöka om momsregistrering och arbetsgivarregistrering med de Y-blanketter som nämns i punkt 3.2.

a. Registret över momsskyldiga

Mervärdesskatt ska betalas på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland, även om verksamheten bedrivs av en utländsk näringsidkare. Den allmänna momssatsen i Finland är 23 %. En utländsk näringsidkare är alltid momsskyldig när verksamhet bedrivs från ett sådant fast driftställe i Finland som avses i momsbeskattningen. Det fasta driftstället i momsbeskattningen uppstår delvis på olika grunder som i inkomstbeskattningen. Ett fast driftställe i momsbeskattningen uppstår t.ex. i byggnads- och installationsverksamheten om ett entreprenadsobjekt eller flera successiva entreprenadobjekt varar över 9 månader. En utländsk näringsidkare är momsskyldig också t.ex. då näringsidkaren säljer varor eller tjänster i Finland till privatpersoner eller sådana utländska företag som inte har ett sådant fast driftställe i Finland och som inte har införts i de momsskyldigas register.
 
Om utlänningen inte är skyldig att registrera sig i de momsskyldigas register i Finland, är köparen i allmänhet skyldig att betala skatt på de varor och tjänster som utlänningen sålt i Finland (omvänt skattskyldighet).

Ytterligare information om momsbeskattningen finns i sidorna Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland och Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster.

b. Arbetsgivarregistret

Utländskt företag utan ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen
Ett utländskt företag utan fast driftställe i Finland behöver inte i allmänhet registrera sig som arbetsgivare. Då har arbetstagarna i det utländska företaget själv ansvaret för att skatter på löneinkomsterna betalas till Finland i förskottsskatter.

Ett utländskt företag som betalar löner för arbete som utförts i Finland kan dock undantagsvis införas i arbetsgivarregistret i Finland, även om det inte anses ha ett fast driftställe i Finland.
Utländskt företag med ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen
Ett utländskt företag med fast driftställe i Finland ska anmäla sig i arbetsgivarregistret om det har sådan lönebetalning som hänför sig till det fasta driftstället. Registrerade arbetsgivare omfattas av samma uppgiftsskyldigheter och övriga förpliktelser som arbetsgivare som registrerats i Finland. Ytterligare information om arbetsgivarförpliktelserna finns i Skattestyrelsens publikation Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag (julkaisu 281).

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Byråinspektör Iisa Väänänen

Tilläggsinformation:

Företagsskattebyrån vid Nylands skatteverk:
Aspnäsgatan 5, Helsingfors (ingång från Sörnäs strandväg)
PB 30, 00052 SKATT
Telefonnummer 029 512 001

Huvudstadsregionens skattebyrå
Råtorpsvägen 8 A
Vanda (Myrbacka)
PB 400, 00052 SKATT
Telefonväxel 020 612 000
Fax 029 512 001

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2011