Palkkatietoilmoitus

Anna palkkatietoilmoitus vain, jos olet maksanut palkkaa. Jos olet säännöllinen työnantaja eli kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin, muista kuitenkin ilmoittaa Ei palkanmaksua -tieto työnantajan erillisilmoituksella, jos et ole maksanut palkkaa.

Ilmoita palkkatietoilmoituksella yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut palkat ja muut suoritukset. Tiedot ilmoittaa aina maksaja tai maksajan valtuuttama henkilö. Kaikkien suoritusten maksajien, eli työnantajien, yhdistysten ja organisaatioiden, pitää ilmoittaa tiedot maksetuista suorituksista tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Lue lisää ilmoittamisen määräajoista.

Huom. Ilmoitusta ei voi tallentaa luonnoksena.

Voit myös käyttää aiemmin antamaasi palkkatietoilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana. Hae tällöin ilmoitus Annetut ilmoitukset -sivulta.

Ilmoitus on jaettu seitsemään vaiheeseen:

 1. Yleistiedot
 2. Maksaja
 3. Tulonsaaja
 4. Maksetut suoritukset
 5. Poissaolot
 6. Kansainvälinen työskentely
 7. Esikatselu

Vaiheiden välillä voi liikkua sivun alussa olevan vaihepolun kautta tai painamalla Seuraava tai Edellinen. Jos painat Poistu, kaikki täyttämäsi tiedot tyhjennetään, etkä voi enää palata ilmoitukseen.

 

1. Yleistiedot

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

Ilmoita päivä, jona suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä. Voit ilmoittaa tiedot aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää.

Jos et ilmoita maksettuja suorituksia, anna ilmoituksen lähetyspäivä. Jos ilmoitat pelkän luontoisedun, tarkista ilmoittamisen määräajat.

Palkanmaksukausi

Kun olet antanut maksupäivän, pääset antamaan palkanmaksukauden. Se on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Palkanmaksukauden alkupäivä ja loppupäivä ovat molemmat pakollisia tietoja.

Jos kyse on muusta suorituksesta kuin palkasta (esimerkiksi työkorvaus tai kokouspalkkio, jota ei makseta työsuhteessa), ilmoita palkanmaksukautena aikaväli, jolta suoritus maksetaan. Palkanmaksukausi voi olla myös yhden päivän pituinen.

Ilmoituksen viite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Tarvitset viitettä, jos haluat myöhemmin hakea antamasi ilmoituksen tulorekisteristä, korjata sitä tai mitätöidä sen. Voit muodostaa ilmoitusviitteen itse. Jos et anna ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi ja näet viitteen, kun olet lähettänyt ilmoituksen.

Jos muodostat ilmoitusviitteen itse, sen on oltava jokaiselle ilmoitukselle erilainen. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen. Se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita mutta ei välilyöntejä. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Ilmoituksen yhteyshenkilö

Jokaisella ilmoituksella on oltava yhteyshenkilö. Oletuksena yhteyshenkilöksi on täytetty palveluun kirjautunut henkilö. Voit vaihtaa yhteyshenkilöä tai ilmoittaa useamman yhteyshenkilön tiedot.

Ilmoita ainakin yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Sähköposti ja vastuualue ovat vapaaehtoisia tietoja. Jos haet Kelan sairauspäivärahaa tai perhevapaakorvausta palkallisesta poissaolosta ja ilmoitat korvaushakemustiedot sivulla Poissaolot, ilmoita kuitenkin vähintään yksi yhteyshenkilö, jonka vastuualueena ovat sisällölliset asiat ja jolle on ilmoitettu sähköpostiosoite.

Yhteyshenkilön tietoja saattavat tarvita esimerkiksi viranomaiset tai vakuutusyhtiöt, jos ne tarvitsevat lisätietoja maksajan ilmoituksista. Valitse vastuualueeksi sisällölliset asiat, jos yhteyshenkilö voi antaa lisätietoja ilmoitetuista palkkatiedoista. Valitse tekniset asiat, jos yhteyshenkilö voi antaa lisätietoja aineistoon liittyvistä teknisistä asioista. Tätä tietoa käytetään yleensä vain silloin, kun tiedot on lähetetty teknisen rajapinnan kautta toisesta ohjelmistosta tai tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa.

 

2. Maksaja

Maksajan perustiedot

Osa tiedoista kuten maksajan nimi ja tunniste on tuotu suoraan järjestelmästä asiointiroolisi perusteella. Voit muokata joitain tietoja. Jos maksajalla on useita tunnisteita, ilmoita ne kaikki.

Voit lisätä useamman rinnakkaisen tunnisteen painamalla Lisää tunniste -painiketta.

Jos maksajalla on suomalainen henkilötunnus, tarvittavat tiedot ovat esitäytettyinä.

Jos maksajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita aina maksajan nimi ja syntymäaika.

Maksajan osoite

Ilmoita osoite, jos

 • maksajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai
 • maksaja on tilapäinen työnantaja (ei TyEL-sopimusta)
 • osoite on ulkomailla.

Osoite on esitäytetty, jos tulorekisteri on saanut tiedot esimerkiksi väestötietojärjestelmästä.

Maksajan aliorganisaatio

Jos organisaatio on jaettu aliorganisaatioihin, voit ilmoittaa maksajana toimivan aliorganisaation tiedot. Jos tunniste on esitäytetty kirjautumistietojen ja käyttämäsi valtuuden perusteella, sitä ei voi muuttaa.

Maksajan oman koodiston mukaisen aliorganisaation tunnisteen voi ilmoittaa, jos maksaja on liittänyt aliorganisaation tunnisteen henkilölle antamaansa valtuuteen Suomi.fi-palvelussa. Maksajan muodostama tunniste voi olla esimerkiksi tilityspisteen tunniste. Tunnisteella annetut ilmoitukset näkyvät vain valtuutetuille henkilöille. Lue lisää tunnisteen käytöstä.

Kevan ilmoittajakoodistoa käyttävät Kela sekä kunta-alan, valtion ja kirkon työnantajat. Kevan ilmoittajakoodiston mukainen tunniste ilmoitetaan vain silloin, kun maksetaan työeläkevakuutettavaa tuloa. Virastotunnistetta käyttävät valtion eri virastot ja muut valtionhallinnon toimijat.

Voit antaa tarvittaessa useamman aliorganisaation tunnisteen.

Maksajan tyyppi

Valitse ne vaihtoehdot, jotka koskevat maksajaa. Muuten jätä kohta tyhjäksi. Lue lisää maksajan tyypeistä.

Jos maksaja on tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta), ilmoita tieto osana työeläkevakuutustietoja sivulla Tulonsaaja.

Kotitalous on valittuna valmiiksi, koska asioit tulorekisterissä yksityishenkilönä.

Kotitalouksien työnantajaringistä on kyse, kun olet yhdessä toisten kotitalouksien kanssa palkannut työntekijän ja ilmoitat tiedot koko ringin puolesta.

Sijaismaksaja

Valitse Maksaja toimii sijaismaksajana, jos toimit sijaismaksajana eli maksat palkan tai muun suorituksen varsinaisen työnantajan puolesta. Ilmoita tällöin myös varsinaisen työnantajan nimi ja tunniste.

Huomaa, että yksityishenkilö ei yleensä toimi sijaismaksajana. Sijaismaksaja on eri asia kuin asiamies: valtuutettu asiamies toimii päämiehensä nimellä ja käyttää tämän varoja.

Sijaismaksajana voivat toimia ulosottovirastot, hyvinvointialueet, Kela, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), konkurssipesät ja takaajat. Varsinaisena työnantajana puolestaan voivat toimia esimerkiksi konkurssivelallinen yritys, henkilökohtaisen avustajan palkannut henkilö tai perhe, jonka palkkaamalle hoitajalle maksetaan yksityisen hoidon tukea. Lue lisää sijaismaksajatilanteista.

Valitse Maksettu palkkaturvana, jos ELY-keskus maksaa työntekijälle palkan palkkaturvana suoraan. Älä ilmoita tätä tietoa, jos palkan maksaa konkurssipesä (nopeutettu palkkaturva).

Ulkomaisen työnantajan edustaja

Ilmoita edustajan tiedot, jos maksaja on ulkomainen työnantaja, joka on lähettänyt Suomeen työntekijöitä.

Edustajalla tarkoitetaan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaista edustajaa. Edustajan on oltava työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko Suomessa työskentelyn ajan. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin joko ulkomainen työnantaja tai edustaja. Jos ulkomainen työnantaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, edustajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot.

Ilmoita edustajan Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus sekä nimi. Jos suomalaista tunnistetta ei ole, ilmoita ulkomainen tunniste ja osoite.

 

3. Tulonsaaja

Tulonsaajan perustiedot

Ilmoita tulonsaajan palkkatiedot ensisijaisesti suomalaisilla tunnisteilla:

 • Ilmoita suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus aina, jos tulonsaajalla on sellainen.
 • Ilmoita ulkomainen henkilötunnus tai ulkomainen yritystunnus, jos suomalaista tunnistetta ei ole. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoita molemmat.
 • Ilmoita verotunniste (TIN), jos tulonsaaja ei asu Suomessa. Jos tulonsaajalla on myös suomalainen tunniste tai ulkomainen henkilötunnus, on suositeltavaa ilmoittaa kaikki tiedossa olevat tunnisteet.
 • Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, ilmoita se ja valitse tunnisteen tyypiksi Muu tunnus. Ilmoita lisäksi ulkomainen henkilötunnus, jos se on tiedossa.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita myös nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Jos tulonsaaja on organisaatio, jolla ei ole Y-tunnusta, ilmoita yrityksen nimi ja osoite.

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tiedot

Ilmoita, jos tulonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Yhteisöä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi.

Ilmoita myös valtio, jossa tulonsaaja asuu vakituisesti. Valitse asuinvaltion maakoodi valikosta.

Valitse Tulosta tehdään ennakonpidätys, jos rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta tulosta ei peritä lähdeveroa vaan tehdään ennakonpidätys. Silloin tulonsaajalla on oltava rajoitetusti verovelvollisen verokortti, joka on voimassa maksuhetkellä. Jos tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen Suomessa, älä valitse tietoa.

Tulonsaajan osoite

Ilmoita osoite seuraavasti:

 • Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista tunnistetta, valitse osoitteen tyypiksi joko osoite kotivaltiossa tai osoite työskentelyvaltiossa.
 • Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, valitse osoitteen tyypiksi Osoite kotivaltiossa ja ilmoita osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa.

Voit antaa myös molemmat, sekä kotivaltion että työskentelyvaltion osoitteen.

Tulonsaajan lisätiedot

Valitse ne vaihtoehdot, jotka koskevat tulonsaajaa. Muuten jätä kohta tyhjäksi. Voit valita useamman vaihtoehdon. Lue lisää tulonsaajan lisätiedoista.

Tulonsaajan vakuutustiedot

Ilmoita tulonsaajan vakuuttamistiedot. Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole tai tulonsaaja on vakuutettu toisessa valtiossa, ilmoita myös näistä poikkeustilanteista.

Työeläkevakuutus

Ilmoita tiedot, jos työntekijä tai yrittäjä on eläkevakuutettu Suomessa.

Tieto työeläkevakuutuksesta:

 • Valitse Työntekijän työeläkevakuutus, jos tulonsaajan vakuuttaminen perustuu johonkin seuraavista laeista:
  1. työntekijän eläkelaki TyEL (395/2006)
  2. julkisten alojen eläkelaki JuEL (81/2016)
  3. merimieseläkelaki MEL (1290/2006)
  4. ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006)
  5. Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukainen eläkesääntö
  6. Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukainen eläkesääntö.
 • Valitse Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. MYEL on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin.
 • Valitse Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Jos valitsit Työntekijän työeläkevakuutus, valitse listasta sen työeläkelaitoksen yhtiötunnus, josta olet ottanut vakuutuksen. Työeläkelaitos voi olla esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkesäätiö. Jos maksajalla on vakuutussopimus työeläkelaitoksen kanssa, ilmoita myös eläkejärjestelynumero. Lue lisää eläkejärjestelynumeron ilmoittamisesta.

Jos maksajalla ei ole voimassa olevaa vakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa, ilmoita tieto Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta). Vakuutussopimus pitää tehdä, jos työnantajalla on yksi tai useampi vakituinen työntekijä tai se maksaa palkkoja puolen vuoden aikana yli tietyn euromäärän.  Lue lisää tilapäisestä työnantajasta.

Työtapaturmavakuutus

Ilmoita työtapaturmavakuutusyhtiön tiedot, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijöitään useammalla kuin yhdellä työtapaturmavakuutuksella. Jos kaikki lakisääteisesti työtapaturmavakuutetut tulonsaajat on vakuutettu samalla vakuutusnumerolla, tietoja ei tarvitse antaa.

Ilmoita suomalaisesta vakuutusyhtiöstä aina tunnisteen tyypiksi Y-tunnus. Jos yhtiöllä ei ole suomalaista tunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste ja sen maakoodi. Vakuutusnumeron saat siltä vakuutusyhtiöltä, josta vakuutus on otettu.

Vakuuttamisen poikkeustilanteet

Ilmoita tiedot, jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole tai tulonsaaja on vakuutettu toisessa valtiossa. Vakuuttamisen poikkeustilanteet on jaettu tavallisiin vakuuttamisen poikkeustilanteisiin sekä kansainvälisiin tilanteisiin, joissa tulonsaaja on vakuutettu kokonaan tai osittain toisessa valtiossa.

Ei vakuuttamisvelvollisuutta

Ilmoita, jos maksajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa esimerkiksi sen vuoksi, että tulonsaaja on tietyn ikäinen, tulot jäävät alle tietyn rajan tai suoritus maksetaan yrittäjälle.

Valitse, mitä vakuutuksia tieto koskee. Esimerkiksi YEL- tai MYEL-vakuutetusta yrittäjästä ilmoitetaan Ei vakuuttamisvelvollisuutta: työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Lue lisää vakuutustietojen ilmoittamisesta.

Tässä ilmoittamasi vakuuttamisen poikkeustilanteet koskevat kaikkia ilmoituksen tulolajeja.

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamisen piiriin

Ilmoita, jos tulonsaaja on vakuutettu toisessa valtiossa. Kansainvälisissä tilanteissa tulonsaaja voi olla vakuutettu toisessa valtiossa eli hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin. Valitse, mitä vakuutuksia tilanne koskee.

Tässä ilmoittamasi vakuuttamisen poikkeustilanteet koskevat koko ilmoitusta.

Tulonsaajan palvelussuhde

Tulonsaajan palvelussuhdetiedoissa ilmoitetaan tulonsaajan ammattiluokka, palvelussuhteen tiedot, rekisteröinnin peruste, työehtosopimus ja toimipaikka. Useimmissa tilanteissa tulonsaajasta on tarpeen ilmoittaa vain ammattiluokka.

Ammattiluokka

Ilmoita Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kevan, Trafin ja Suomen Pankin nimikkeistöjä käyttävät vain tietyt maksajat eläkevakuutuksen tarpeisiin. Näidenkin maksajien on valtiotyönantajaa lukuun ottamatta annettava aina lisäksi Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu.

Ammattiluokan tyyppi:

 • Valitse Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10), jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Saat oikean koodin omalta työtapaturmavakuutusyhtiöltäsi.
 • Valitse Kevan nimikkeistö, jos palvelussuhde on vakuutettu julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.
 • Valitse Suomen Pankin nimikkeistö, jos kyseessä on Suomen Pankin palvelussuhde.
 • Valitse Trafin nimikkeistö, jos palvelussuhde on vakuutettu merimieseläkelain (MEL) mukaan.

Valitse ensin ammattiluokan tyyppi ja hae sitten tunniste valikosta. Valikossa näytetään kerralla korkeintaan 500 ammattiluokkaa.

Ammattinimike on yleensä vapaaehtoinen, täydentävä tieto. Anna se vain, jos olet antanut myös ammattiluokan tyypin ja tunnisteen. Ammattinimike on pakollinen ainoastaan silloin, jos työnantaja hakee poissaolosta Kelan sairauspäivärahaa ja tulonsaajasta on ilmoitettu Kevan nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste.

Lue lisää ammattiluokista.

Palvelussuhteen tiedot

Palvelussuhteita ovat työsuhteet ja virkasuhteet. Ilmoita tiedot, jos tulonsaaja on palvelussuhteessa maksajaan.

Palvelussuhteessa maksajaan:

 • Valitse Kyllä, jos tulonsaaja on palvelussuhteessa maksajaan.
 • Valitse Ei, jos tulonsaajalle maksetaan suorituksia esimerkiksi toimeksiannon tai muun sopimuksen perusteella.
 • Valitse Ei valintaa, jos et halua ilmoittaa tietoja.

Ilmoita palvelussuhteen tyyppi (kokoaikainen tai osa-aikainen) ja palvelussuhteen kesto (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen). Palvelussuhteen tyyppi on pakollinen, jos haet Kelan perhevapaakorvausta palkallisesta poissaolosta ja ilmoitat korvaushakemustiedot sivulla Poissaolot.

Jos tulonsaaja työskentelee osa-aikaisesti, ilmoita aina myös osa-aikaisuuden prosenttiosuus.

Ilmoita säännöllinen sovittu viikkotyöaika tunteina. Säännöllinen viikkotyöaika voi vaihdella sovellettavan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan.

Valitse palkkauksen muoto (kuukausipalkka, tuntipalkka tai urakkapalkka). Palkkauksen muodoksi on valittava vähintään kuukausi- tai tuntipalkka, jos haet Kelan sairauspäivärahaa tai perhevapaakorvausta palkallisesta poissaolosta ja ilmoitat korvaushakemustiedot sivulla Poissaolot.

Ilmoita palvelussuhteen voimassaoloajan alkupäiväksi päivämäärä, jona yhdenjaksoinen palvelussuhde on alkanut. Palvelussuhteen alkupäivä ei muutu esimerkiksi silloin, jos määräaikaisuutta jatketaan. Palvelussuhteen katsotaan olevan yhdenjaksoinen, jos välissä ei ole yhdenkään päivän katkosta. Jos palvelussuhde jatkuu ilman katkoksia, kaikilla tulonsaajan palkkatietoilmoituksilla ilmoitetaan sama palvelussuhteen alkupäivä.

Ilmoita myös palvelussuhteen voimassaoloajan loppupäivä, jos se on tiedossa. Jos ilmoitat palvelussuhteen päättymisen syyn, ilmoita aina loppupäivä. Voimassaoloaika on pakollinen myös silloin, jos haet Kelan sairauspäivärahaa tai perhevapaakorvausta palkallisesta poissaolosta ja ilmoitat korvaushakemustiedot sivulla Poissaolot.

Ilmoita palvelussuhteen päättymisen syy, jos työntekijän palvelussuhde on päättynyt tai päättymässä ja syy on tiedossa. Jos työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle, ilmoita aina palvelussuhteen päättymisen syy ja valitse tulorekisterin koodiston 6 Eläkkeelle siirtyminen. Lue lisää palvelussuhteen päättymisen syykoodeista.

Palvelussuhteen rekisteröinnin peruste

Ilmoita rekisteröinnin peruste vain silloin, kun kyseessä on julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde.

Tiedolla erotellaan esimerkiksi tietty palvelussuhteen tyyppi tai ammattiryhmä. JuEL:n mukaan vakuutetuissa palvelussuhteissa voit ilmoittaa samalla ilmoituksella useiden tulonsaajan palvelussuhteiden (eli eri voimassaoloaikojen) ansioita ja muita tietoja vain, jos palvelussuhteiden rekisteröinnin peruste on sama. Muutoin eri palvelussuhteista on annettava erilliset palkkatietoilmoitukset.

Työehtosopimus

Jos tulonsaaja on palvelussuhteessa, ilmoita, mitä työehtosopimusta palvelussuhteeseen sovelletaan. Jos työehtosopimusta ei ole listalla, valitse Muu työehtosopimus. Jos valtakunnallista työehtosopimusta ei ole, valitse Alalla ei ole valtakunnallista työehtosopimusta.

Työehtosopimus on aina vapaaehtoinen tieto.

Toimipaikka

Ilmoita paikka, jossa tulonsaaja työskentelee ja jossa hänen varsinainen työpaikkansa sijaitsee. Jos tulonsaaja työskentelee useammassa toimipaikassa, ilmoitetaan sen toimipaikan nimi, jossa hän on työskennellyt eniten.

Toimipaikka on aina vapaaehtoinen tieto. Jos ilmoitat toimipaikan, suositus on, että ilmoitat sekä toimipaikan koodin eli toimipaikkatunnuksen että osoitteen. Saat toimipaikkatunnuksen Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä osoitteesta yritys.rekisteri@stat.fi.

Tulonsaajan muut tiedot

Näitä tietoja tarvitsevat vain harvat maksajat.

Tulonsaajan aliorganisaatio

Jos organisaatio on jaettu aliorganisaatioihin, ilmoita sen aliorganisaation tiedot, johon tulonsaaja kuuluu. Voit eritellä tulonsaajien palkkatietoilmoitukset esimerkiksi ammattiryhmittäin tai toimialoittain työtapaturmavakuutuksen tai työterveyshuollon tarpeisiin. Voit muodostaa itse haluamasi aliorganisaation tunnisteen. Tieto on aina vapaaehtoinen.

Työeläkemaksun tiedot

Jätä tämä kohta tyhjäksi, jos annat uutta ilmoitusta tai korjaat aiempaa ilmoitusta, jossa näitä tietoja ei ole annettu. Maksun viitenumeroa ja tarkennetta käytetään korjauksen kohdistamiseen silloin, kun tiedot on alun perin ilmoitettu esimerkiksi Palkka.fi:n kautta ja työeläkemaksut on maksettu samalla kun on tehty ilmoitus tulorekisteriin.

 

4. Maksetut suoritukset

Ilmoita tulolajeittain eriteltynä kaikki suoritukset, jotka on maksettu tulonsaajalle samana maksupäivänä. Ilmoita myös tuloista vähennettävät erät.

Tulonsaajan palkka voi koostua erilaisista tuloista. Ilmoita tiedot käyttämällä tulolajeja. Tulonsaajalle on voitu maksaa aikapalkan lisäksi esimerkiksi kustannusten korvauksia, provisioita tai ylityökorvauksia.

Rahapalkat voi ilmoittaa joko yhteissummana (tulolajit 101–106) tai eritellä tarkemmin (tulolajit 201–239). Jos ilmoitat rahapalkat eritellysti, tiedon käyttäjien ei tarvitse jälkikäteen pyytää lisätietoja tuloista.

Tietyt tulot ja maksut pitää aina ilmoittaa omilla tulolajeillaan: esimerkiksi työkorvaus, luontoisedut, ennakonpidätys ja työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Lue lisää palkkojen tulolajeista.

Näin lisäät ilmoitukselle tulolajin

Aloita tulolajin ilmoittaminen painamalla Lisää tulolaji tai vähennettävä erä. Tämä avaa erillisen ikkunan, johon tulolajin tiedot täytetään.

 • Valitse tulolaji Voit hakea tulolajia koodilla, nimellä tai nimen osalla. Listassa ovat kaikki ilmoituksen maksupäivänä käytössä olevat tulolajit.
 • Ilmoita suorituksen määrä euroina.
 • Ilmoita ansaintakausi. Ansaintakausi on vapaaehtoinen tieto, mutta sen ilmoittamista suositellaan erityisesti veronalaisille tuloille sekä tuloille, joiden perusteella lasketaan sosiaalivakuutusmaksuja. Ansaintakautta ei tarvitse ilmoittaa verovapaille kustannusten korvauksille, esimerkiksi päivärahoille ja kilometrikorvauksille. Ilmoita ansaintakauden alku- ja loppupäivä. Jos tulon ansaintakausi on sama kuin ilmoituksen palkanmaksukausi, paina Ansaintakausi on sama kuin palkanmaksukausi -painiketta niin päivämäärät kopioituvat suoraan. Voit ilmoittaa myös useita ansaintakausia, jos samana päivänä maksettu tulo on ansaittu useissa eri jaksoissa. Lue lisää ansaintakauden ilmoittamisesta.
 • Jos tulolajista pitää antaa lisätietoja (esimerkiksi luontoisedut tai takaisinperityt suoritukset), täytä ne. Paina lopuksi Tallenna, niin ikkuna sulkeutuu ja näet tulolajin tiedot ilmoituksessa.

Tulolajit, joista pitää antaa lisätietoja

304 Autoetu

Ilmoita autoedusta aina edun tyyppi ja auton ikäryhmä. Jos auton käyttökustannukset lasketaan ajopäiväkirjan mukaan kuukausikohtaisen arvon sijasta, ilmoita myös auton kilometrimäärä.

Autoedun tyyppi:

 • Valitse Käyttöetu, jos tulonsaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.
 • Valitse Vapaa autoetu, jos työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuvat kustannukset.

Valitse ikäryhmä rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden mukaan. Auto kuuluu ryhmään A kolmen ensimmäisen käyttövuoden ajan, ryhmään B kolmen seuraavan vuoden ajan ja ryhmään C tämän jälkeen. Jos autoetu on annettu ja käytössä ulkomailla, ilmoita ikäryhmäksi aina U.

Jos autoedusta on peritty tulonsaajalta korvaus, ilmoita se tulolajilla 401 Autoedusta peritty korvaus.

Ilmoita myös auton päästöarvo, jos olet alentanut autoedun määrää siksi, että auto on nollapäästöinen tai vähäpäästöinen. Päästöarvon voi ilmoittaa vain, jos maksupäivä on vuosina 2022–2025.

334 Ravintoetu

Valitse tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, jos ilmoitat ravintoedun tulolajilla 334 ja jos työnantaja perii tulonsaajalta ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen. Jätä tällöin Ravintoetu-tulolajin määrä tyhjäksi. Älä ilmoita perittyä määrää erikseen tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus.

Jos tulonsaajalta peritään verotusarvoa pienempi korvaus, ilmoita tulolajilla 334 Ravintoetu verotusarvon määrä kokonaisuudessaan. Ilmoita työntekijältä perityn omavastuun määrä tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus.

331 Päiväraha

Ilmoita, mitä verovapaita päivärahoja tulolajilla ilmoitettu määrä sisältää. Tyyppejä voi valita useita: päivärahojen määrä voi esimerkiksi sisältää sekä kokopäivärahaa että osapäivärahaa. Erilaisten päivärahojen määriä ei tarvitse eritellä.

Päivärahan tyyppi:

 • Ateriakorvaus on verovapaa kustannusten korvaus ateriointikuluista, jotka johtuvat työmatkasta. Ilmoita ateriakorvaukset joko omalla tulolajillaan 303 Ateriakorvaus tai osana tulolajia 331 Päiväraha, mutta ei molemmilla tavoilla.
 • Osapäiväraha maksetaan, kun työmatka kestää 6–10 tuntia.
 • Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatka kestää yli 10 tuntia.
 • Ulkomaan päiväraha maksetaan, kun työmatka suuntautuu Suomen ulkopuolelle.
 • Ulkomaan työskentelyyn liittyviä verovapaita korvauksia maksetaan, kun työnantaja maksaa tulonsaajan muutosta, matkoista ja ulkomailla asumisesta aiheutuvia kustannuksia.
317 Muu luontoisetu

Ilmoita, mitä etuja tulolajilla ilmoitettu määrä sisältää. Tyyppejä voi valita useita.

Asuntoedun, ravintoedun ja puhelinedun voi ilmoittaa joko yhteissummana tulolajilla 317 Muu luontoisetu tai yksitellen omilla tulolajeillaan. Jos erittelet edut tarkemmin, älä ilmoita niitä uudelleen yhteissummana.

Jos perit ravintoedusta sen verotusarvon vastaavan korvauksen, etu pitää aina ilmoittaa tulolajilla 334 Ravintoetu. Tulolajia 317 Muu luontoisetu ei voi tällöin käyttää.

Valitse tyyppi Muut edut, jos ilmoitat muita verotettavia luontoisetuja, kuten autotalli- ja vene-etuja, palkaksi katsottuja henkivakuutus- ja eläkevakuutusmaksuja, perimättä jätettyjä työntekijän vakuutusmaksuja, yksilöimättömästä lahjakortista syntyviä etuja tai merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saamia luontoisetuja.

Luontoiseduista autoetu, työsuhdematkalippuetu, polkupyöräetu ja asuntolainan korkoetu pitää aina ilmoittaa omilla tulolajeillaan. Niitä ei voi sisällyttää tulolajiin 317 Muu luontoisetu.

311 Kilometrikorvaus

Ilmoita verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrien määrä.

Voit ilmoittaa kilometrien määrät palkanmaksukausittain. Vuoden aikana maksettujen korvausten kilometrimäärät pitää kuitenkin ilmoittaa viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan maksettuja kilometrikorvauksia.

Jos maksat matkakustannusten korvauksia rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti (päivittäiset asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkat), älä anna tietoa kilometrimääristä.

Muut tulolajista annettavat tiedot

Vakuuttamistiedon tyyppi

Jokaiselle tulolajille on määritelty etukäteen, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulo on. Oletus vastaa tyypillistä maksutilannetta. Jos suoritus maksetaan oletusarvon mukaisesti, älä valitse mitään tyyppiä. Ei valintaa tarkoittaa, että sosiaalivakuutusmaksu määräytyy tulolajin oletuksen mukaan. Vakuuttamistiedon tyyppejä ei voi antaa kaikille tulolajeille.

Jos sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen poikkeaa tulolajin oletuksesta, ilmoita, mitkä maksut poikkeavat. Sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen voi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, onko tulonsaaja palvelussuhteessa maksajaan vai ei. Tulolajien sosiaalivakuuttamisen oletusarvot ja säännöt on kuvattu sivulla Palkkojen tulolajit.

Esimerkki: Palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle on maksettu luentopalkkio. Suoritus ilmoitetaan tulolajilla 214 Luentopalkkio. Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Koska luentopalkkio on maksettu palvelussuhteessa ja siitä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut, maksaja ilmoittaa tiedot valitsemalla tulolajin vakuuttamistiedon tyypiksi Sosiaalivakuutusmaksujen alainen (koodit 2-6): Kyllä.

Tulolajin lisätiedot (mm. perusteeton etu ja takaisinperintä)

Valitse ne vaihtoehdot, jotka koskevat suoritusta. Muuten jätä kohta tyhjäksi.

Valitse Maksettu muuna kuin rahana, jos yleensä rahana maksettava vastike työstä annetaan esimerkiksi osakkeina tai optioina.

Valitse Kertakorvaus, jos suoritus maksetaan vain kerran, esimerkiksi tietyltä ajalta kertynyt bonus tai työsuhteen päättyessä maksettava kertatulo.

Valitse Perusteeton etu, jos korjaat alkuperäistä ilmoitusta ja tulonsaajalla ei ole ollut oikeutta tuloon.

Valitse Takaisinperintä, jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu suoritus on peritty tulonsaajalta takaisin. Anna takaisinperinnästä myös muita tietoja osiossa Takaisinperinnän lisätiedot.

Ilmoita takaisinperintäpäiväksi se päivä, jona tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin maksajalle.

Jos suoritus on peritty tulonsaajalta nettona, ilmoita myös takaisinperittävään suoritukseen kohdistuva ennakonpidätys tai lähdevero riippuen siitä, kumpi näistä on toimitettu alkuperäisestä liikasuorituksesta. Suoritus voidaan periä nettona, jos se maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa, jolloin verotus ei ole vielä valmistunut eikä tuloa ole siten otettu huomioon tulonsaajan verotuksessa.

Ilmoita myös liikasuorituksen alkuperäinen palkanmaksukausi ja alkuperäisen ilmoituksen maksupäivä. Jotta liikasuorituksen voi ilmoittaa takaisinperityksi, se on pitänyt ensin korjata perusteettomaksi eduksi alkuperäiseen ilmoitukseen. Jos peritään kerralla takaisin suorituksia, jotka on maksettu usean palkanmaksukauden aikana, ilmoita jokaisen palkanmaksukauden suoritus omalla tulolajillaan. Ilmoita jokaiselle tulolajille vain yksi alkuperäinen palkanmaksukausi.

Lue lisää perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisesta.

Kuuden kuukauden sääntö

Jos tulonsaaja työskentelee muualla kuin Suomessa, ilmoita, sovelletaanko tuloon kuuden kuukauden sääntöä. Kuuden kuukauden sääntöä voidaan soveltaa vain Suomessa yleisesti verovelvollisiin tulonsaajiin.

Valitse Kyllä, jos kuuden kuukauden sääntöä sovelletaan kyseiseen tulolajiin ja seuraavat ehdot täyttyvät:

 • henkilön oleskelu ulkomailla johtuu kyseisestä työstä
 • oleskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta eikä työntekijä oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuusi päivää työskentelykuukautta kohden
 • Suomen ja työskentelyvaltion välillä on tuloverotusta koskeva sopimus, jonka mukaan työskentelyvaltiolla on oikeus verottaa kyseistä tuloa.

Ilmoita tällöin myös työskentelyvaltion maakoodi.

Valitse Ei, jos työntekijälle on määritelty vakuutuspalkka, mutta kuuden kuukauden sääntö ei sovellu. Ilmoita tieto näissä tapauksissa vain tulolajille 352 Vakuutuspalkka.

Lue lisää kansainvälisten tilanteiden ilmoittamisesta.

Palkan yksikkö

Jos maksat tulonsaajalle esimerkiksi tuntipalkkaa, ilmoita toteutuneiden työtuntien määrä, palkan yksikkö ja tuntipalkka. Palkan yksikkö on vapaaehtoinen tieto.

Merityötulo

Ilmoita, jos suoritus on maksettu merityötulona. Valitse tällöin tieto Suoritus on maksettu merityötulona. Ilmoita tarvittaessa myös cross trade -aika ja nostettavissaolokausi.

Jos työntekijän palkka on merityötuloa, merkitse nämä tiedot kaikkiin maksettuihin suorituksiin, annettuihin etuihin ja tuloista vähennettäviin eriin. Tiedot merkitään myös esimerkiksi luontoiseduista perittyihin korvauksiin ja ennakonpidätykseen.

Lue lisää merityötulon ilmoittamisesta.

 

5. Poissaolot

Ilmoita poissaolot, jos tulonsaaja on palvelussuhteessa maksajaan. Ilmoita sekä palkalliset että palkattomat koko päivän poissaolot. Suositus on, että edellisen palkanmaksukauden poissaolot ilmoitetaan viimeistään kuluvan palkanmaksukauden ilmoituksella.

Poissaolot ovat lisätietoja, jotka kannattaa ilmoittaa palkanmaksun yhteydessä. Eri viranomaiset tarvitsevat päätöksenteossaan tietoja tulonsaajan poissaoloista. Jos ilmoitat poissaolot tulorekisteriin, tiedon käyttäjät eivät kysy tietoja jälkikäteen.

Jos tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan etkä ole ilmoittamassa kansainvälisen työskentelyn tietoja tällä ilmoituksella, voit siirtyä vaihepolusta suoraan esikatseluun.

Lue lisää poissaolojen ilmoittamisesta ja Kelan korvausten hakemisesta.

Lue lisää erityyppisistä poissaoloista.

Poissaolojen ilmoitusjakso

Ilmoita ajanjakso, jolta tulonsaajan poissaolot ovat tiedossasi. Ilmoita poissaolojen ilmoitusjakso, vaikka poissaoloja ei olisi ollut. Ilmoitusjakso voi olla eripituinen kuin palkanmaksukausi. Tulonsaajan poissaolotiedot on suositeltavaa ilmoittaa viimeistään seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella. Esimerkiksi jos palkanmaksukausi on tammikuu, ilmoita tammikuun poissaolot viimeistään helmikuun ilmoituksella. Näin tietojen käyttäjät, kuten etuuksien käsittelijät, saavat poissaolotiedot riittävän nopeasti käyttöön.

Jos tulonsaaja ei ole ollut poissa edellisen palkanmaksukauden aikana, voit ilmoittaa pelkän poissaolojen ilmoitusjakson, mikä kertoo siitä, että poissaoloja ei ole ollut tarkastelujakson aikana.

Palkattomat poissaolojaksot

Aloita poissaolon ilmoittaminen painamalla Lisää palkaton poissaolo. Tämä avaa erillisen ikkunan, johon poissaolojakson tiedot täytetään.

Valitse poissaolon syy. Lue lisää palkattomien poissaolojen syykoodeista.

Ilmoita ajanjaksoksi yhtäjaksoinen poissaolo, jonka ajalta tulonsaajalle ei makseta palkkaa. Tulorekisteriin ilmoitetaan yleensä vain koko päivän poissaolot. Ilmoita osapäiväinen poissaolo vain, jos vähintään yhden kokonaisen päivän jatkunut sairauspoissaolo on alkanut kesken työpäivän.

Vapaaehtoisena tietona voit ilmoittaa poissaolopäivien lukumäärän.

Paina lopuksi Tallenna, niin ikkuna sulkeutuu ja näet poissaolojakson tiedot ilmoituksessa. Voit lisätä ilmoitukselle useita poissaolojaksoja.

Palkalliset poissaolojaksot

Aloita poissaolon ilmoittaminen painamalla Lisää palkallinen poissaolo. Tämä avaa erillisen ikkunan, johon poissaolojakson tiedot täytetään.

Valitse poissaolon syy. Lue lisää palkallisten poissaolojen syykoodeista.

Ilmoita poissaolon ajalta maksettu palkka. Erittele se osa palkasta, joka on maksettu poissaolon ajalta. Ilmoita palkka lisäksi tulolajeittain eriteltynä sivulla Maksetut suoritukset.

Ilmoita ajanjaksoksi yhtäjaksoinen poissaolo, jonka ajalta tulonsaajalle maksetaan palkkaa. Tulorekisteriin ilmoitetaan yleensä vain koko päivän poissaolot. Ilmoita osapäiväinen poissaolo vain, jos vähintään yhden kokonaisen päivän jatkunut sairauspoissaolo on alkanut kesken työpäivän.

Vapaaehtoisena tietona voit ilmoittaa poissaolopäivien lukumäärän. Laske lukumäärään seuraavat työpäivät:

 • tulonsaaja on ollut koko päivän poissa ja saanut palkkaa
 • tulonsaaja on ollut osan päivästä poissa osittaisen hoitovapaan tai kuntoutuksen vuoksi.

Ilmoita poissaolon arvioitu päättymispäivä vain, jos tiedossasi on, että palkallinen poissaolo jatkuu ilmoittamasi poissaolojakson jälkeen mutta poissaolon palkkaa ei voi kokonaisuudessaan vielä ilmoittaa. Jos ilmoittamasi poissaolojakso kattaa koko poissaoloajan, arvioitua päättymispäivää ei ilmoiteta.

Kelan korvaushakemustiedot

Ilmoittamalla korvaushakemustiedot voit hakea tulonsaajan palkallisesta poissaolosta joko Kelan sairauspäivärahaa tai perhevapaakorvausta. Jos ilmoitat tiedot, Kela käsittelee ilmoituksen työnantajan hakemuksena. Korvaushakemuksen voi täyttää vain tulonsaajasta, jolla on suomalainen henkilötunnus.

Valitse haettava korvaus kohdasta Maksutiedon tyyppi. Voit ilmoittaa maksulle viitenumeron tai tarkenteen, mutta et molempia.

Jos haluat antaa hakemukseen liittyviä lisätietoja, voit kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin kohtaan Korvaushakemuksen lisätiedot.

Kela käsittelee hakemuksen vain silloin, jos ilmoituksen tiedot ovat muodollisesti oikein. Lue lisää Kelan korvausten hakemisesta.

Paina lopuksi Tallenna, niin ikkuna sulkeutuu ja näet poissaolojakson tiedot ilmoituksessa

 

6. Kansainvälinen työskentely

Ilmoita tulonsaajaa koskevat kansainväliset tiedot. Tällä sivulla olevia tietoja on annettava esimerkiksi silloin, kun työntekijä työskentelee asuinvaltionsa ulkopuolella. Kansainvälisissä tilanteissa työnantajan on yleensä ilmoitettava, missä maassa työntekijä on työskentelynsä aikana vakuutettu ja mihin maahan ennakonpidätys toimitetaan.

Kansainvälisestä tilanteesta on kyse silloin, kun työntekijä lähtee Suomesta ulkomaille työskentelemään tai kun työntekijä tulee ulkomailta Suomeen.

Voit ilmoittaa kansainvälisen työskentelyn tiedot erillisenä palkkatietoilmoituksena tai osana sellaista palkkatietoilmoitusta, jossa on mukana myös samalle tulonsaajalle maksettuja suorituksia. Ilmoita suoritukset tällöin normaalisti sivulla Maksetut suoritukset.

Koska ilmoitat yksityishenkilönä maksamiasi palkkoja, ei yleensä ole kyse kansainvälisistä tilanteista. Voit siis ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä suoraan seuraavalla sivulle eli esikatseluun.

Sosiaaliturvaa koskeva todistus

Valitse valikosta sopiva vaihtoehto, jos työntekijällä on A1-todistus tai muu sosiaaliturvaa koskeva sopimus eli hän ei ole vakuutettu maassa, jossa työskentelee. Ilmoita myös tilanteesta, jossa työntekijä työskentelee muussa kuin EU- tai ETA-maassa tai maassa, jolla ei ole sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa, tai tulee tällaisesta maasta työskentelemään Suomeen.

Esimerkki: Tulonsaaja työskentelee Suomessa, mutta on vakuutettu lähtövaltiossaan EU:n sisällä. Tulonsaajalla on kotimaastaan A1-todistus. Maksaja ilmoittaa tiedon Suomeen A1-todistus tai sopimus.

Kansainvälisen työskentelyn tiedot

Valitse, mitä kansainvälisen työskentelyn tietoja ilmoitat. Voit valita useita vaihtoehtoja.

 • Valitse NT1, jos työntekijä aloittaa työskentelyn toisessa Pohjoismaassa ja ennakonpidätys toimitetaan edelleen Suomeen.
 • Valitse NT2, jos työntekijä aloittaa työskentelyn ulkomailla ja ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen kuuden kuukauden säännön perusteella.
 • Valitse Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista, jos ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen kuuden kuukauden säännön perusteella.
 • Valitse Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, jos ulkomainen työnantaja vuokraa työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ilmoita tällöin myös tiedot ulkomaisen työnantajan edustajasta Maksaja-sivulla.

Lue lisää kansainvälisten tietojen ilmoittamisesta.

NT-tiedot

Ilmoita vähintään yhden työskentelyvaltion tiedot, jos valitsit äskeisessä kohdassa NT1 tai NT2.

Työskentelyvaltio

Ilmoita valtio, jossa työntekijä työskentelee. Ilmoita myös oleskelujaksot työskentelyvaltiossa ja muut tarvittavat lisätiedot. Aloita ilmoittaminen painamalla Lisää työskentelyvaltion tiedot. Tämä avaa erillisen ikkunan, johon valtion tiedot täytetään.

Jos olet ilmoittamassa NT1- tai NT2-tietoja, ilmoita aina vähintään:

 • Työskentelyvaltion maakoodi
 • Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus tulonsaajan tuloon (kyllä/ei).
 • Työnantajalla on työskentelyvaltiossa kiinteä toimipaikka, jonka tulosta tulonsaajan palkka rasittaa (kyllä/ei)
 • Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa.

Vapaaehtoisena tietona voit antaa yhden tai useamman paikkakunnan, jossa työntekijä työskentelee.

Jos olet ilmoittamassa NT1-tietoja, ilmoita lisäksi:

 • Toimeksiantajan tiedot. Kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, toimeksiantaja on yritys tai muu taho, jolle työntekijä työskentelee työskentelyvaltiossa. Toimeksiantaja voi olla esimerkiksi paikallinen urakoitsija, rakennuttaja tai muu asiakas.
 • Toimeksiantajan osoite on ilmoitettava, jos toimeksiantajalla ei ole suomalaista tunnistetta.

Jos olet ilmoittamassa NT2-tietoja, ilmoita lisäksi:

 • Työskentelyjaksot ulkomailla. Voit ilmoittaa useita erillisiä jaksoja. Työskentelyjakso voi olla lyhyempi kuin oleskelujakso, jos työntekijä esimerkiksi lomailee samassa maassa ennen tai jälkeen työskentelyn. Lomapäivät ilmoitetaan osana oleskelujaksoa. Työskentelyjakson katsotaan päättyneen sinä päivänä, jolloin työskentelynsä lopettanut työntekijä olisi voinut lähteä työskentelyvaltiosta. Jos oleskelu työskentelyvaltiossa johtuu ainoastaan työstä, myös saapumispäivä ja lähtöpäivä lasketaan työskentelyjaksoon.
 • Rahapalkka. Ilmoita tiedot silloin, kun sosiaalivakuutusmaksujen perusteena on vakuutuspalkka ja tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö.
 • Muut korvaukset ja edut. Ilmoita tiedot silloin, kun sosiaalivakuutusmaksujen perusteena on vakuutuspalkka ja tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö. Etuja voi valita useita. Etujen euromääriä ei ilmoiteta.

Paina lopuksi Tallenna, niin ikkuna sulkeutuu ja näet työskentelyvaltion tiedot ilmoituksessa. Voit ilmoittaa useamman työskentelyvaltion tiedot esimerkiksi tilanteessa, jossa työskentelyvaltio vaihtuu kesken komennuksen.

Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista

Jos valitsit Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista, ilmoita tarkemmat tiedot jaksoista.

Oleskelujaksot Suomessa

Ilmoita ulkomailla työskentelevän työntekijän oleskelujaksot Suomessa, jos ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen kuuden kuukauden säännön perusteella. Ilmoita jaksot, jotka työntekijä oleskelee Suomessa yhtäjaksoisesti poistumatta välillä maasta. Voit myös ilmoittaa, että työntekijä ei ole oleskellut Suomessa lainkaan. Tiedot voidaan ilmoittaa joko kuukausittain maksetun palkan yhteydessä tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Oleskelujaksoon lasketaan sekä työskentelypäivät että lomapäivät. Jaksoon lasketaan myös osittaiset päivät kuten saapumispäivä ja lähtöpäivä.

Vapaaehtoisena tietona voit ilmoittaa myös ulkomaisen työntekijän oleskelujaksot Suomessa, jos hän on tullut ulkomailta työskentelemään Suomeen.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

Jos valitsit Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, ilmoita tarkemmat tiedot aloittamisesta.

Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkka

Ilmoita arvio palkan määrästä, joka maksetaan vuokratyöntekijälle Suomessa tehdystä työstä koko kalenterivuoden aikana. Lisää arvioon mahdolliset luontoisedut (esimerkiksi asuntoetu, puhelinetu tai ravintoetu) ja veronalaiset kustannusten korvaukset (esimerkiksi veronalaiset kilometrikorvaukset). Ilmoita arvio palkasta euroina.

Suomalainen työn teettäjä

Ilmoita tiedot yrityksestä tai henkilöstä, joka on tilannut ulkomaista vuokratyövoimaa Suomessa tehtävään työhön. Ilmoita työn teettäjän Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus. Jos suomalaista tunnistetta ei ole, ilmoita ulkomainen tunniste ja muita tietoja.

Työskentelyjaksot Suomessa

Ilmoita jaksot, jotka ulkomainen vuokratyöntekijä työskentelee Suomessa. Anna vähintään alkupäivä. Jos loppupäivä ei ole tiedossa, voit ilmoittaa arvioidun loppupäivän esimerkiksi seuraavan kalenterivuoden puolelle.

 

7. Esikatselu

Tarkista esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Voit palata takaisin muokkaamaan ilmoitusta painamalla Edellinen tai siirtymällä toiselle sivulle sivun alussa olevan vaihepolun kautta.

Suurin osa virheistä tarkistetaan samalla kun täytät ilmoitusta. Jos ilmoitukseen on jäänyt puutteita tai virheitä, esikatselun yhteenvedon alla on lista virheilmoituksia. Voit lähettää ilmoituksen vasta sitten, kun olet korjannut virheet. On myös tiettyjä tarkistuksia, jotka voidaan tehdä vasta sitten, kun painat Lähetä. Jos näissä tarkistuksissa löytyy vielä virheitä, ilmoitukset näytetään esikatselusivulla.

Kun olet tarkistanut tiedot, paina Lähetä. Palvelu kertoo, että ilmoitus on vastaanotettu ja että tiedot tallennetaan tulorekisteriin. Sivulla näkyy myös ilmoitusviite, jonka avulla voit myöhemmin esimerkiksi hakea ilmoitusta tulorekisteristä.

Jos painat esikatselussa Poistu, antamasi tiedot eivät tallennu tulorekisteriin vaan ilmoituksen tiedot tyhjennetään.

 

Lähetetyn ilmoituksen katseleminen

Voit tarkastella lähettämiäsi ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset. Hae ilmoitusta esimerkiksi käyttämällä maksajan ilmoitusviitettä tai aikaväliä. Hakua voi rajata myös muilla hakuehdoilla.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022