Tulonsaajan lisätiedot

Ilmoita tulonsaajan lisätieto, jos jokin vaihtoehdoista koskee tulonsaajaa. Tarvittaessa voit valita useita tulonsaajan lisätietoja.

Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö

Ilmoita lisätieto, jos ilmoitat Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla ansaittuja suorituksia. Jos maksat tulonsaajalle myös muuta kuin maantielautalla tienattua tuloa, anna siitä erillinen palkkatietoilmoitus ilman tätä tulonsaajan lisätiedon tyyppiä.

Avainhenkilö

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaajalle maksettu tulo on avainhenkilön lähdeverolain mukaista tuloa tai palkkaa, joka on maksettu Pohjoismaisesta investointipankista annetun lain perusteella.

Avainhenkilö on ulkomaalainen asiantuntija, jolle maksetaan avainhenkilön lähdeveron alainen palkka. Avainhenkilölle maksettu palkka voidaan ilmoittaa millä tahansa tulorekisterissä käytössä olevalla palkkojen tulolajeilla. Tulonsaaja merkitään avainhenkilöksi.

Ulkomaalaisen erityisasiantuntijan palkkaa käsitellään ns. avainhenkilölain mukaisena tulona silloin, kun työntekijä tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi ja hänestä tulee näin yleisesti verovelvollinen jo työskentelyn alkaessa. Suomen kansalaisen palkkaa ei voida käsitellä avainhenkilölain mukaisena tulona. Avainhenkilötieto ilmoitetaan vain silloin, kun työntekijällä on verokortti, jossa on merkintä avainhenkilölain soveltumisesta

Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö

Ilmoita tieto, jos suoritus on maksettu diplomaattisen edustuston palveluksessa olevalle henkilölle, joka ei ole Suomen kansalainen. Älä ilmoita lisätietoa, jos henkilö on Suomen kansalainen.

EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja toimii Euroopan syyttäjänviraston eli EPPOn valtuuttamana Euroopan syyttäjänä ja Syyttäjälaitos ilmoittaa erityislainsäädäntöön perustuvaa vakuutuspalkkaa. Koska kyse ei ole ulkomailla tehdystä työstä, älä ilmoita tietoa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta.

Esiintyvä taiteilija

Ilmoita lisätieto, jos suoritus maksetaan taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot.

Osakasasemassa maksajaan

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.

Osaomistaja

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja on työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettu osaomistaja. Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työntekijän työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät.

Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema yrityksessä tai yhteisössä.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä mutta ei ole johtavassa asemassa, hän on osaomistaja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • tulonsaajalla on vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
 • tulonsaajalla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % kyseisen yrityksen tai yhteisön osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Jos tulonsaaja työskentelee yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa mutta hän ei ole yrittäjä, hän voi olla osaomistaja, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • tulonsaajalla on vähintään 15 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta
 • tulonsaajalla ja hänen perheenjäsenillään yhdessä on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta.

Yrittäjät eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia. Näin ollen osaomistajana ei pidetä YEL- tai MYEL-vakuutettua yrittäjää.

Lisätietoja aiheesta saat Työllisyysrahaston sivuilta

Rajakunnassa työskentelevä henkilö

Ilmoita lisätieto, jos kyseessä on pohjoismaisessa verosopimuksessa tarkoitettu rajakuntatyö. Rajakunnassa työskentelystä on kyse silloin, jos tulonsaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomen maarajaan. Lisäksi edellytyksenä on, että tulonsaaja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella.

Jos työntekijä tekee osan työstä Suomessa muualla kuin rajakunnassa, tähän työhön kohdistuva palkan osa verotetaan Suomessa. Näistä tuloista on annettava tulorekisteriin erillinen ilmoitus, jossa rajakuntatyöskentelyyn liittyvää tulonsaajan lisätietoa ei käytetä.

Suomen ja Ruotsin välisiä rajakuntia ovat

 • Suomessa: Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio, Ylitornio
 • Ruotsissa: Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå.

Suomen ja Norjan välisiä rajakuntia ovat

 • Suomessa: Enontekiö, Inari, Utsjoki
 • Norjassa: Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana.

Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)

Ilmoita lisätieto, jos olet ulkomainen työnantaja ja maksat tulonsaajalle palkkaa nettopalkkasopimuksen perusteella. Nettopalkkasopimus on sopimus, jonka perusteella työnantaja lupautuu maksamaan palkasta maksettavat verot ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut työntekijän puolesta. Lisätieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä

Ilmoita lisätieto, jos suorituksen maksaa ulkomainen työnantaja, ja suoritus maksetaan ulkomailla asuvalle vuokratyöntekijälle. Ilmoita lisätieto riippumatta työskentelyn kestosta tai työntekijän verotusasemasta (yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen).

Lisätietoa voi käyttää työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa, tulo ilmoitetaan normaalina palkkatulona, eikä lisätietoa Ulkomainen vuokratyöntekijä ilmoiteta.

Tieto on annettava vain vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat seuraavista maista tai seuraavilta alueilta:

 • Espanja, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua, Viro, Georgia, Moldova, Valko-Venäjä, Mansaari, Puola, Turkki, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymansaaret, Kypros, Tadžikistan, Saksa ja Turkmenistan
 • Bulgaria: Ilmoitus on annettava myös Bulgariassa asuvasta vuokratyöntekijästä, joka työskentelee Suomessa muun kuin bulgarialaisen työnantajan palveluksessa.
 • Verosopimusten ulkopuoliset maat: Tieto on annettava myös vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Jos ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, tai se ei ole hakeutunut työnantajarekisteriin, työnantaja ei toimita palkasta ennakonpidätystä, vaan työntekijä maksaa itse verot ennakkoverona.

Ulkomailla työskentelevä henkilö

Ilmoita lisätieto, jos tulonsaaja työskentelee ulkomailla. Tieto on annettava silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä ja suomalaisen työnantajan on vakuutettava ulkomailla työskentely Suomessa. Ilmoitusvelvollisuus on tällöin suomalaisella työnantajalla.

Tieto on annettava myös silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja ulkomaisen työnantajan on vakuutettava ulkomailla työskentely Suomessa. Ilmoitusvelvollisuus on tässä tapauksessa ulkomaisella työnantajalla.

Tietoa ei käytetä esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja tekee ulkomaille lyhytaikaisen työmatkan. Tietoa ei ilmoiteta myöskään silloin, jos henkilö ei ole vakuutettu Suomessa, vaikka hän työskentelisikin ulkomailla.

Lisätieto on ilmoitettava myös silloin, kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan, mutta lähettävä suomalainen yritys on vastuussa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Suomalaisen yrityksen on annettava ilmoitus palkasta ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tieto niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Urheilija

Ilmoita lisätieto, jos ilmoitat urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään vain urheilusta saatujen suoritusten ilmoittamiseen. Älä ilmoita lisätietoa, jos kyse on urheilijan muusta kuin urheilusta saamaansa palkkatuloa.

Urheilijan palkka on tyypillisesti joukkueurheilijalle pelaajasopimuksen perusteella maksettavaa palkkaa.

Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty

Ilmoita lisätieto, jos olet saanut valtiolta palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Työllistämistuki on palkkatukea tai valtion virastolle ja laitokselle osoitettua määrärahaa työttömän työnhakijan työllistämiseen.

Yhteisö

Yhteisö on jokin seuraavista:

 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • yhdistys
 • säätiö
 • muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, esimerkiksi ulkomainen kuolinpesä.

Tulorekisterissä käytössä oleva määritelmä poikkeaa tuloverolain yhteisön määritelmästä.

Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Ilmoita lisätieto, jos suoritus maksetaan yrittäjälle, jolla ei ole yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta esimerkiksi tulojen vähäisyyden tai yrittäjän iän vuoksi.

Älä ilmoita lisätietoa, jos maksat yrittäjälle työkorvausta.

Kun ilmoitat tämän lisätiedon tyypin, ilmoita myös Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Lue lisää ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet, luvusta 3 Yrityksille ja yrittäjille maksetut suoritukset.

Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona

Ilmoita lisätieto, jos olet ulkomainen työnantaja ja maksat palkkaa Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona.

Tieto ilmoitetaan vain silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Ilmoita lisäksi sen valtion maakoodi, jolla on tuloon verotusoikeus. Ilmoita maakoodi kohdassa Verosopimusvaltion maakoodi.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023