Palvelussuhteen päättymisen syy

Valitse Kevan koodisto, jos palvelussuhde on vakuutettu JuEL:n mukaan ja sille on ilmoitettu loppupäivä. Koodistoa ylläpitää Keva, ja siinä on yksi päättymisen syykoodi kutakin eläketurvaa kohti. Eri eläketurvien koodistot ovat Kevan verkkosivuilla.

Valitse Suomen Pankin koodisto, jos kyseessä on Suomen Pankin palvelussuhde ja palvelussuhteelle on ilmoitettu loppupäivä. Koodistoa ylläpitää Suomen Pankki.

Valitse muissa tapauksissa Tulorekisterin koodisto. Koodistoa ylläpitää tulorekisteri, ja se on kaikkien suoritusten maksajien käytettävissä. Suositus on ilmoittaa tulorekisterin koodiston mukainen syy aina, kun palvelussuhteen päättymisen syy on tiedossa.

Tulorekisterin ylläpitämän koodiston mukaiset arvot eivät siirry JuEL-vakuuttajalle eivätkä Suomen Pankille. Suositus kuitenkin on, että kyseiset työnantajat antavat ilmoituksissa myös tulorekisterin ylläpitämän koodiston mukaiset arvot, jotta muut tiedon käyttäjät voivat hyödyntää niitä. Palvelussuhteen päättymisen syytietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ratkaistaan tulonsaajan oikeus etuuteen.

Tulorekisterin ylläpitämän koodiston arvot ovat seuraavat:

Tulorekisterin ylläpitämän koodiston arvot
Koodiarvo Selite
1 Oma irtisanoutuminen, kun työntekijä itse päättää työsuhteensa. Tietoa käytetään myös, kun työntekijä purkaa työsuhteensa. Syy irtisanoutumiseen tai työsuhteen purkamiseen voi olla mikä tahansa, kuten terveydellinen tai muu henkilökohtainen syy. Tietoa voidaan käyttää myös silloin, kun työntekijä irtisanoutuu tai purkaa työsuhteen koeaikana.
2 Muu syy, jos koodistosta ei löydy muuta sopivaa vaihtoehtoa palvelussuhteen päättymiselle. Muu syy voi olla esimerkiksi työntekijän kuolema.
3 Henkilöstä riippuvainen syy, kun työntekijä on omalla menettelyllään aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työtehtävien laiminlyönti tai päihtyneenä työskentely. Tietoa voidaan käyttää, kun työnantaja irtisanoo työntekijän tai purkaa hänen työsuhteensa työntekijästä riippuvaisesta syystä. Tietoa voidaan käyttää myös silloin, kun työnantaja irtisanoo tai purkaa työsuhteen koeaikana.
4 Tuotannolliset ja taloudelliset syyt, kun työsuhde päättyy yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
5 Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta, kun työnantaja ja työntekijä yhdessä sopivat työsuhteen päättymisestä ja sen ehdoista.
6 Eläkkeelle siirtyminen, kun työsuhde päättyy työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle. Tällöin on suositeltavaa ilmoittaa myös tulolajien ansaintakaudet. Kohdassa voidaan ilmoittaa muillakin perusteilla kuin vanhuuseläkkeelle eläkkeelle siirtyneet, kuten työkyvyttömyyseläkkeelle tai varhaiseläkkeelle jäävät henkilöt. Jos palvelussuhde päätetään vanhuuseläkkeelle siirtymisen perusteella, kaikkien maksajien pitää ilmoittaa syy 6 Eläkkeelle siirtyminen.

Lue lisää vanhuuseläkkeelle siirtymisen ilmoittamisesta.

7 Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen, kun palvelussuhteelle on sovittu päättymispäivä työsopimuksessa tai virkanimitystä koskevassa asiakirjassa. Palvelussuhteen päättymisen syyksi ilmoitetaan määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen myös silloin, kun palvelussuhde on rajattu kestämään tietyn työtehtävän suorittamisen ajan, esimerkiksi rakennustyömaalla rakennustyön valmistumiseen saakka.