Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ilmoitus tulosta lähdeveroa varten – (lomake 6220), täyttöohje

Yleiset ilmoitusohjeet

Lomakkeella 6220 voit ilmoittaa Suomesta saadut tulot lähdeverotusta varten. Voit antaa ilmoituksen joko yksityishenkilönä tai yhteisön (osakeyhtiön) puolesta.

Lomakkeen 6220 saat lomakesivulta. Palauta lomake osoitteeseen, joka on kerrottu lomakkeen etusivulla.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, tulon maksajan pitää yleensä periä lähdeveroa Suomesta saamastasi tulosta (laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 §). Maksaja perii veron samalla kun maksaa tulon.

Joissakin tapauksissa sinun pitää kuitenkin itse ilmoittaa tulo Verohallinnolle ja maksaa lähdevero. Tulon maksaja (esimerkiksi työnantaja) ei välttämättä peri lähdeveroa esimerkiksi silloin, jos tulo ei ole rahaa vaan esimerkiksi optioita tai etuuksia, tai jos osingot on maksettu muuna kuin rahana, esimerkiksi osakkeina. Ilmoita tällaiset tulot itse. Ilmoituksesi perusteella saat Verohallinnolta päätöksen lähdeverosta ja tarvittavat maksuohjeet. Jos lähdevero korkoineen on alle 10 euroa vuodessa, Verohallinto ei peri lähdeveroa.

Lue lisää osingon verotuksesta, kun osinkoa ei makseta rahana.

Lähdeveroprosentti perustuu lähdeverolakiin. Suomen ja tulon saajan asuinvaltion välinen verosopimus voi kuitenkin vaikuttaa niin, että veroprosentti pienenee tai tulosta ei tarvitse maksaa lainkaan veroa .

Lue lisää rajoitetusti verovelvollisen osingoista, koroista ja rojalteista.

Yksityishenkilön ilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivänä. Määräpäivän näet veroilmoituksesta. Jos et ole saanut veroilmoitusta, ilmoita tiedot silti Verohallinnolle ja tarkista ilmoituksen määräpäivä Verohallinnon päätöksestä. Huomaa, että yhteisöjen aikataulu on erilainen ja myös yksityishenkilöillä määräpäivä vaihtelee (katso tarkemmin päätöksen 4 ja 11 §).

Esimerkki 1: Rajoitetusti verovelvollinen yksityishenkilö on saanut lähdeveron alaista tuloa verovuodelta 2021. Hänen on ilmoitettava tulot lähdeverotusta varten viimeistään esitäytetyn veroilmoituksensa määräpäivänä. Jos hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on ilmoitettava tulot viimeistään 24.5.2022.

Esimerkki 2: Rajoitetusti verovelvollinen yhteisö on saanut lähdeveron alaista tuloa verovuodelta 2021. Yhteisön tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisön on ilmoitettava tulot viimeistään 2.5.2022.

Huomaa, kuitenkin, että voit joutua maksamaan huojennettua viivästyskorkoa, jos et ole maksanut tarpeeksi lähdeveroa tulojen maksuvuoden aikana. Vältyt huojennetulta viivästyskorolta, jos ilmoitat tulot jo ennen veroilmoituksen määräpäivää, viimeistään tulojen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun aikana. Ilmoita siis esimerkiksi verovuoden 2021 tulot viimeistään 31.1.2022. Huomaa kuitenkin, että yhteisöillä tilikausi voi vaikuttaa huojennetun viivästyskoron laskentaan, lue lisää Huojennettua viivästyskorkoa maksetaan jäännösverosta ja lisäennakosta.

Veroilmoituksen määräpäivästä riippumatta tulot voi kuitenkin aina ilmoittaa vielä kolmen vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jolloin vero olisi pitänyt periä. Tällöin seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Verovuosilta 2014–2016 ilmoituksen voi jättää viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Täyttöohjeet

Merkitse rastilla, annatko ilmoituksen yksityishenkilönä (luonnollinen henkilö) vai yhteisön puolesta.

Täytä lomakkeesta tarvittavat kohdat sen mukaan, annatko luonnollisen henkilön vai yhteisön ilmoituksen.

1 Ilmoittaja

Täytä henkilö- ja yhteystietosi. Jos ilmoitat yhteisön puolesta, täytä yhteisöä koskevat tiedot yhteystietoineen. On tärkeää, että täytät huolellisesti kaikki kohdat.

Jos ilmoitat yksityishenkilönä, merkitse kohtaan 1.1 sukunimesi ja kohtaan 1.2 etunimesi. Älä merkitse arvonimiä tai siviilisäätyä. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta (kohta 1.3), merkitse kohtaan 1.4 syntymäaikasi tai kohtaan 1.11 verotunniste asuinvaltiossasi (TIN).

Jos annat yhteisön ilmoituksen, ilmoita yhteisön nimi kohdassa 1.1. Kohdat 1.2–1.4 voit silloin jättää tyhjäksi. Muista ilmoittaa yhteisön verotunniste kohdassa 1.11.

Merkitse kohtaan 1.9 asuinvaltio ja kohtaan 1.10 asuinvaltiosi maakoodi. Huomaathan, että rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI). Voit tarkistaa maakoodin seuraavilta sivuilta:

Kerro kohdassa 1.12, onko saamasi tulo niin sanottua avainhenkilön tuloa. Jos annat ilmoituksen yhteisön puolesta, jätä kohta tyhjäksi.

2 Ilmoitusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos olet valtuutettu asiamies ja teet hakemuksen toisen henkilön tai yhteisön puolesta, täytä omat tietosi kohtiin 2.1–2.9. Liitä mukaan valtakirja ja rastita kohta 2.10.

3 Tuloa koskevat tiedot

Merkitse kohtaan 3.1, mitä tuloa ilmoitat. Rastita vain yksi vaihtoehto. Jos haluat ilmoittaa useampia erityyppisiä tuloja, täytä jokaisesta tulon tyypistä oma lomake.

Täytä kohtaan 3.2 tulon maksajan nimi ja kohtaan 3.3 maksajan Y-tunnus. Merkitse yksityiskohtaiset tiedot tulosta ja siitä peritystä verosta kohtiin 3.4–3.7. Kohtaan 3.8 voit kirjoittaa tarvittaessa lisätietoja tulosta.

Jos tuloa on maksettu useana eri päivänä, merkitse kohtaan 3.4. ensimmäinen maksupäivä ja kohtaan 3.8. loput maksupäivät.

Merkitse päiväys ja allekirjoita lomake.

Jos annat ilmoituksen yhteisön puolesta, liitä hakemukseen tosite maksetusta tulosta.

Yksityishenkilön ilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja tai muita tositteita tulon maksamisesta ja veron perimisestä. Säilytä tositteet itselläsi. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.