Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Hakemus säilyttäjärekisteriin, täyttöohje – lomakkeet 6920 ja 6921

Lomakkeet saat lomakesivulta

Yleisiä ohjeita

Tämä täyttöohje koskee lomaketta, jolla haetaan säilyttäjärekisteriin (lomake 6920) ja jolla ilmoitetaan säilyttäjärekisterin muutoksista ja sen käytön lopettamisesta (lomake 6921).

Täytä tarvittavat kohdat ja muista liitteet.

Valitse lomakkeen kieli sen mukaan, millä kielellä haluat saada päätöksen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt:

Liitä hakemukseen

  • lomakkeessa mainitut liitteet
  • selvitys siitä, että hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus.

Lisätietoja säilyttäjärekisteristä: Rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet ja vastuut

Lomakkeen lähettäminen

Täytä hakemus ja lähetä se Verohallintoon. Verohallinnossa hakemus tunnistetaan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 550
00052 VERO
SUOMI

Voit myös lähettää hakemuksen ja liitteet turvasähköpostilla. Jos haluat käyttää turvasähköpostia, ilmoita siitä Verohallintoon sähköpostilla osoitteeseen financialsector(a)vero.fi. Lähetämme sinulle ohjeet hakemuksen tekemisestä.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet: lomake 6920 ja 6921

Alla on ensin säilyttäjärekisterin hakemuslomakkeen täyttöohje ja sen jälkeen muutos-ja lopettamisilmoituksen täyttöohje.

Hakemus säilyttäjärekisteriin (6920)

Hae tällä lomakkeella rekisteröintiä säilyttäjärekisteriin.

Hakija

Täytä tähän osaan hakijan tiedot: nimi, kotivaltio, hakijan yksilöivät tunnisteet sekä yhteyshenkilön tiedot.

Nimi

Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kaupparekisteriotteeseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

Kotivaltio

Hakijan kotivaltion on oltava EU:n alueella tai valtio, jonka kanssa Suomella on voimassa sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä.

Tarkista maat, joiden kanssa Suomella on voimassa verosopimus.

Hakijan yksilöivät tunnisteet

Ilmoita suomalainen Y-tunnus, verotunniste kotivaltiossa (TIN), mahdollinen muu rekisterinumero tai yritystunnus kotivaltiossa sekä GIIN-tunnus. Jos jotain tunnusta ei ole, voit jättää kohdan tyhjäksi.

Suomalainen Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisen myöntämä tunnus, jota käytetään yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen.

Kotivaltion verotunniste tarkoittaa jotain muuta tunnistetta, jonka yrityksen kotivaltion veroviranomainen tai muu viranomainen on myöntänyt yritykselle verotusta varten.

Ulkomainen rekisterinumero ja yritystunnus tarkoittavat rekisterinumeroa tai muuta yrityksen yksilöivää yritystunnusta, jonka yrityksen kotivaltio on myöntänyt yritykselle. Tunnus on yleensä merkitty yrityksen kaupparekisteriotteeseen tai muuhun rekisteriotteeseen.

GIIN on globaali välittäjätunnistenumero (Global Intermediary Identification Number), jonka Yhdysvaltojen verohallinto myöntää ulkomaiselle finanssilaitokselle.

Yhteyshenkilö

Ilmoita hakijan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Hakijan osoite

Ilmoita osoite vain, jos hakija ei ole vielä Verohallinnon asiakas eli hakijalla ei ole Y-tunnusta. Muutoin Verohallinto käyttää sitä osoitetta, mikä sillä jo on.

Ilmoita osoitteeksi hakijan julkinen osoite, joka julkaistaan Verohallinnon nettisivuilla julkisen säilyttäjärekisterin tiedoissa.

Merkitse katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa.

Hakijan postiosoite vain Verohallinnon käyttöön

Täytä tämä kohta vain, jos hakija ei ole vielä Verohallinnon asiakas (hakijalla ei ole Y-tunnusta) ja jos haluat veropostin muuhun osoitteeseen kuin hakijan julkiseen osoitteeseen.

Ilmoita osoite, johon verotusta koskeva posti lähetetään. Muutoin Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt siihen osoitteeseen, joka sillä on.

Jos haluat ilmoittaa hakijan osoitteeksi toisen yrityksen tai henkilön osoitteen tai ohjata postin jollekin tietylle henkilölle yrityksessä, kirjoita yrityksen tai henkilön nimi c/o-kenttään.

Merkitse c/o-tarkenne, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa.

Säilyttäjärekisteriin hakeminen

Ilmoita, mistä ajankohdasta alkaen hakija haluaa rekisteröityä säilyttäjärekisteriin. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva aloituspäivä. Huomioi, että hakija voidaan merkitä rekisteriin aikaisintaan sinä päivänä, kun päätös hakemuksen hyväksymisestä tehdään.

Säilyttäjärekisteriin voidaan merkitä säilyttäjä, jolla on lainsäädännön nojalla oikeus harjoittaa säilytystoimintaa. Säilyttäjällä on oltava säilytystoiminnan harjoittamiseen toimilupa, jonka sen sijaintivaltion asianomainen viranomainen on myöntänyt, ja toiminnan täytyy olla viranomaisen valvonnassa. Säilyttäjän kotivaltion pitää olla Euroopan unionin alueella tai sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus. Rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että säilyttäjään sovelletaan yhteistä tietojenvaihtostandardia tai rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevia säännöksiä sekä muuta lainsäädäntöä siten, että säilyttäjä on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tämän verotuksellisen asuinvaltion.

Verohallinto voi jättää säilyttäjän merkitsemättä rekisteriin, jos rekisteröitymisen edellytykset eivät täyty. Verohallinto voi myös hylätä sellaisen säilyttäjän hakemuksen, jonka voidaan aiempien laiminlyöntien perusteella olettaa laiminlyövän säilyttäjän velvoitteet tai jättävän maksamatta sille määrätyt verot.

Pääliike

Jos säilyttäjärekisteriin hakee sivuliike, ilmoita tässä kohtaa pääliikkeen nimi, kotivaltio, mahdollinen suomalainen Y-tunnus, rekisterinumero tai yritystunnus kotivaltiossa sekä osoite. Sivuliike ei ole erillinen oikeushenkilö, vaan osa pääliikettä. Tämän vuoksi Verohallinto kerää myös pääliikkeen tiedot. Kuitenkin vain sivuliike merkitään säilyttäjärekisteriin.

Jos sekä pääliike että sivuliike hakevat säilyttäjärekisteriin, täytä molemmille oma hakemuslomake.

Liitteet

Ulkomaisen yrityksen on liitettävä hakemukseen kopio toimiluvasta säilytystoiminnan harjoittamiseen, ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote sekä tarvittaessa yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai muu vastaava asiakirja täydentämään kaupparekisteriotetta.

Ulkomaiseen kaupparekisteriotteeseen pitää merkitä yrityksen nimi, kotivaltio, toimiala, tilikausi ja nimenkirjoitusoikeudet. Jos kaupparekisteriote tai muu vastaava ote ei sisällä näitä tietoja, hakemukseen on liitettävä myös sellainen kopio yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai vastaavista säännöistä, johon on merkitty puuttuvat tiedot. Lisäksi asiakirjoista on annettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, jos ne on laadittu jollain muulla kielellä. Jos hakija on sivuliike, hakemukseen on liitettävä myös pääliikkeen ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote.

Jos hakijan toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta, hakemukseen ei tarvitse liittää kopiota toimiluvasta.

Vakuutus

Allekirjoittamalla lomakkeen hakija vakuuttaa, että yrityksellä on säilytystoiminnan harjoittamiseen voimassa oleva toimilupa, jonka sijaintivaltion asianomainen viranomainen on myöntänyt, ja että toimintaa valvoo viranomainen. Lisäksi hakija vakuuttaa, että hakijaan sovelletaan yhteistä tietojenvaihtostandardia tai rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevia säännöksiä sekä muuta lainsäädäntöä niin, että säilyttäjä pystyy tunnistamaan asiakkaansa ja tämän verotuksellisen asuinvaltion.

Rekisteröitymällä hakija sitoutuu noudattamaan velvoitteita, jotka on määritelty lähdeverolain 10 b ja 10 c §:ssä (laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta). Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet ja vastuut.

Päiväys ja allekirjoitus

Lomakkeen voi allekirjoittaa henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Jos allekirjoittaja on joku muu, hakemukseen pitää liittää valtakirja.

Säilyttäjärekisterin muutos- ja lopettamisilmoitus (lomake 6921)

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa säilyttäjärekisterin muutoksista tai lopettamisesta.

Täytä hakijan ja pääliikkeen tiedot yllä kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoita hakijan nimi ja yksilöivät tunnisteet aina sekä muut kohdat, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

Ilmoita osoitteen muutoksesta yritys-ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi). Palveluun on tunnistauduttava. Voit ilmoittaa muuttuneen osoitteen myös muutosilmoituksella (Y4). Ilmoitukset löydät yritys-ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta www.ytj.fi.

Ulkomaiset säilyttäjät, joilla ei ole muuta verollista toimintaa Suomessa, voivat ilmoittaa osoitteen muutoksesta säilyttäjärekisterin muutos- ja lopettamisilmoituksen kohdassa Lisätietoja.

Säilyttäjärekisteristä poistaminen

Ilmoita päivämäärä, jolloin haluat rekisteröitymisen säilyttäjärekisteriin päättyvän. Merkitse päättymispäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai tuleva päättymispäivä. Huomioi, että rekisteröinti voi päättyä aikaisintaan sinä päivänä, kun päätös rekisteröinnin lopettamisesta tehdään.

Jos hakijan toiminta Suomessa päättyy kokonaan, ilmoita päivämäärä, jolloin toiminta päättyy. Tällöin myös Verohallinnon asiakassuhde päätetään ja suomalainen Y-tunnus poistetaan.

Toiminnan päättymisellä kokonaan tarkoitetaan, että hakijalla ei ole Suomessa enää mitään toimintaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2020