Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verotuksen muutoksia 2023

Uutinen, 13.12.2022

Tämä on kooste keskeisistä vuonna 2023 voimaan tulevista muutoksista verotukseen. Osa muutoksista on lakialoitteita tai hallituksen esityksiä, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Uutista päivitetään vuoden 2022 loppuun saakka.

Henkilöverotus

Vuoden 2023 luontoisetuarvot

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle.

Päätöksessä todetaan, että ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Vapaan autoedun käyttökustannusten kaavamaisia arvoja on korotettu polttoaineen hinnan nousun perusteella 2 senttiä / kilometri. Päätöksessä todetaan myös, että autoedun arvoa määrättäessä lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin lisävarusteiden arvo ylittää 1 200 euroa. Raja-arvo oli aiemmin 850 euroa.

Lisätietoa:

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2023

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 48 euroa (45 euroa v. 2022), osapäivärahan 22 euroa (20 euroa v. 2022) ja ateriakorvauksen 12 euroa (11,25 euroa v. 2022). Verovapaa kilometrikorvaus on 53 senttiä kilometriltä (46 senttiä v. 2022).

Lisätietoa: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vuonna 2023

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen tilapäiset korotukset ovat voimassa myös vuonna 2023. Vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Jos vähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa.

Lisätietoa: Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Sähkövähennys avuksi suuriin sähkölaskuihin

Sähkövähennystä voi saada, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi. Vähennyksen voi saada vain 1.1.–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta. Vähennyksen voi saada, jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä voi hakea OmaVerossa tammikuusta alkaen. Huomaa, että sähkövähennystä ja Kelan myöntämää sähkötukea tai toimeentulotukea ei voi saada samaan aikaan.

Lisätietoja: Sähkövähennys

Asuntolainan korkovähennys poistuu

Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verotuksessa. Sama koskee ensiasunnon velan korkoja. Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2022 verotuksessa asuntolainan korkovähennys on enää 5 prosenttia.

Työtulovähennykseen korotus yli 60-vuotiaille

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävää työtulovähennystä korotetaan porrastetusti 60 vuotta täyttäneillä. Työtulovähennys tehdään verosta. Työtulovähennystä korotetaan

  • 200 eurolla 60–61-vuotiailla
  • 400 eurolla 62–64-vuotiailla
  • 600 eurolla 65 vuotta täyttäneillä.

Invalidivähennys poistuu

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Taustalla on hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset. Vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen.

Invalidivähennys säilyy Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa.

Ruotsi lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Suomessa Ruotsin eläkettä saa noin 18 000 henkilöä. Ruotsin takuueläke on mukana verokortin laskennassa, joten vuoden 2023 perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on aina syytä tehdä verokorttimuutos OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 000.


Yritysverotus

Tutkimus- ja kehitystoimintaan pysyvä verokannustin

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yrityksille uusi verokannustin, joka koskisi tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kyseessä olisi tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnattu yhdistelmävähennys, joka koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä. Yleistä lisävähennystä sovellettaisiin verovuodesta 2023 alkaen ja ylimääräistä lisävähennystä verovuodesta 2024 alkaen Valtiovarainvaliokunta on ehdottanut eduskunnalle lakialoitteen hyväksymistä.

Lisätietoa: LA 69/2022 (eduskunta.fi) 

Henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta

Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Muutos on voimassa 1.1. - 30.4.2023. Henkilökuljetusten myyntiin on sovellettu 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Lisätietoa: Kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 - 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Lisätietoa: Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Alustatalouden toimijoille tiedonantovelvollisuus

Digitaalisen alustatalouden toimijoilla eli alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja alkaa 1.1.2023 ja tiedot pitää antaa vuosittain.

Lisätietoa: Digitaaliset alustat: uusi tiedonantovelvollisuus vuodesta 2023 alkaen

Korkovähennysoikeutta rajoitetaan

Elinkeinoverolaissa muutetaan korkovähennysrajoitussäännösten tasevertailuun perustuvaa poikkeusta. Sääntelyyn tehtiin muutoksia myös edellisenä vuonna. Nyt tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi myös suoritettujen korkojen määrä. Poikkeuksen hyödyntämistä rajoitetaan tilanteissa, joissa konsernista merkittävän osuuden omistaville tahoille on suoritettu konsernitilinpäätöksen mukaan korkoja vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle suoritetuista koroista. Myös julkisia infrastruktuurihankkeita koskevan poikkeuksen käyttöalaa laajennetaan.

Lisätietoja: HE 202/2022 (eduskunta.fi)

Peitelty osinko kokonaan veronalaiseksi

Peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että jatkossa peitelty osinko on saajalleen kokonaan veronalaista tuloa.

Lisätietoja: HE 227/2022 (eduskunta.fi)

Apteekkiveron laskentaan muutos

Apteekkiveron perusteena olevasta arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään tukkuhinnaltaan yli 1500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäverottomasta vähittäishinnasta 1683,92 euroa ylittävä osuus. Toisin sanoen tukkuhinnaltaan yli 1500 euron hintaisten lääkevalmisteiden vähittäishinnasta lasketaan apteekkiveron perusteeseen 1683,92 euroa pakkaukselta. Muutos tulee voimaan 1.1.2023.

Lisätietoa: HE 245/2022 (eduskunta.fi)

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tuonti - muutos ajalliseen kohdistamiseen alv-ilmoituksella

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan arvonlisäveroilmoituksella sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Jos arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia.

Vähennettävä vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu.

Lisätietoa: Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen veroraja – tavaroiden maahantuonti 

Arvonlisäveron erityisjärjestelmässä annetun ilmoituksen korjaamiseen muutoksia

Arvonlisäveron erityisjärjestelmässä annettavassa ilmoituksessa oleva virhe korjataan myöhemmin annettavassa ilmoituksessa. Muutos koskee 1.7.2023 ja sen jälkeen alkavia verokausia. Nykyisen säännöksen mukaan virhe pitää korjata aina myöhemmältä verokaudelta annettavassa ilmoituksessa, mutta lakimuutoksen myötä virhe voidaan korjata myös esimerkiksi myöhässä annettavassa aiemman verokauden ilmoituksessa.

Lisätietoa: HE 226/2022 (eduskunta.fi)

Sosiaalivakuutusmaksuihin muutoksia

Lisätietoa vuoden 2023 muutoksista ohjeessa: Sosiaalivakuutusmaksut

Valmisteverotus

EMCS-järjestelmä uudistuu helmikuussa

EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, jossa ilmoitetaan valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden siirtoja jäsenmaiden välillä. EMCS-järjestelmä uudistuu 13.2.2023. Järjestelmässä ilmoitetaan jatkossa väliaikaisesti verottomien tuotteiden lisäksi myös tuotteet, joista on maksettu valmisteverot lähtömaassa. EMCS-ilmoitukset annetaan OmaVerossa tai API-rajapinnan kautta. EMCS-järjestelmä ei koske kuluttajien tekemiä alkoholiostoksia ulkomailta.

Virvoitusjuomaveroon uusia veroluokkia

Hallitus on esittänyt muutoksia virvoitusjuomaveroon. Muutos tarkoittaisi, että sokerittomien ja vähäsokeristen juomien virvoitusjuomavero pienenee ja enemmän sokeria sisältävien juomien vero kasvaa. Uusia veroluokkia olisi aiemman kahden sijaan kuusi.

Virvoitusjuomaveron muutokset tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun ehdotetun virvoitusjuomaveron EU:n valtiontukisäännösten mukaisuudesta on saatu varmistus Euroopan komissiolta.

Lisätietoa: HE 280/2022 (eduskunta.fi)

Lämmitysbiokaasun verotukea pienennetään ja sähköpolttoaineiden verotusta tarkennetaan

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän biokaasun verotukea pienennetään. Verottomuus poistuu, ja jatkossa biokaasu on valmisteverollista. Kestävän lämmitysbiokaasun energiasisältöveron määrä on energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen eli 1,20 euroa megawattitunnilta.

Muuta kuin biologista alkuperää olevien nestemäisten tai kaasumaisten uusiutuvien polttoaineiden, eli ns. sähköpolttoaineiden, verotusta tarkennetaan. Tällä selkeytetään, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.

Tupakkaveroa korotetaan vaiheittain

Eduskunta hyväksyi vuonna 2021 lakimuutoksen, jolla tupakkaveroa korotetaan vaiheittain vuosina 2022–2023. Kaikkiaan näiden vuosien aikana savukkeiden veroa korotetaan keskimäärin 13 prosenttia, kääretupakan 40 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 24 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 31 prosenttia. Korotukset toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana neljässä vaiheessa.

Jäteveroon muutoksia

Jäteveroa korotetaan vuodesta 2023 alkaen 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Veropohjaa laajennetaan. Jäteveroa maksetaan vuodesta 2023 alkaen myös rakentamisessa ja purkamisessa syntyvästä kipsijätteestä.


Muita muutoksia

Verojen yhteenveto uudistuu

Verohallinto lähettää asiakkaalle tarvittaessa verojen yhteenvedon. Yhteenveto kertoo verojen maksutilanteesta ja esimerkiksi siitä, jos maksuja on maksamatta tai jos maksuja on käytetty eri verolajeille.

Yhteenvedon uudistuminen tuo toivottuja muutoksia kirjeen ulkoasuun ja sisältöön. Kirjeen sisällön järjestystä on paranneltu, ja tarvittavat viite- ja tilinumerot ja sekä maksettava veron määrä korkoineen löytyvät nyt heti kirjeen alusta. Parannuksia on tehty myös yhteenvedon taulukoihin. Muutokset näkyvät ensimmäistä kertaa tammikuun yhteenvedossa.

Maa- ja metsätalouden veroilmoituslomakkeita ei enää postiteta – ilmoitukset voi antaa esimerkiksi OmaVerossa

Maatalouden ja metsätalouden veroilmoituslomakkeita ei enää lähetetä postitse keväällä 2023. Suosittelemme veroilmoituksen antamista OmaVerossa, jonka veroilmoituspohjassa ovat valmiina esimerkiksi edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot. Veroilmoituksen voi kuitenkin edelleen antaa tarvittaessa paperilomakkeella. Verotusyhtymät ja kuolinpesät saavat paperilomakkeen tammikuussa edelleen postitse.

Yrityksille rajapinta kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen

Jatkossa kotitalous- tai remonttityötä tehnyt yritys voi ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työkorvaukset asiakkaidensa puolesta Verohallintoon. Uusi ilmoittamisen rajapinta otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa.

Kun Verohallinto saa tiedot rajapinnan kautta, ne siirtyvät kotitalousvähennyksen saajalle OmaVeroon - ja aikanaan myös esitäytetylle veroilmoitukselle tarkistettavaksi. Halutessaan asiakas voi hyödyntää kotitalousvähennyksen tietoja jo verokortillaan. Jatkossa myös Verohallinto saattaa ehdottaa asiakkaalle uutta verokorttia kotitalousvähennystietojen perusteella, jos muutos veroihin on merkittävä.

Henkilötunnukset poistetaan Verohallinnon kirjeistä

Verohallinto poistaa henkilötunnukset suurimmasta osasta henkilöasiakkaille lähetettävistä kirjeistä. Taustalla on tietosuojavaltuutetun ohjaus, jonka mukaan henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

Tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaisesti Verohallinto on arvioinut, onko henkilötunnuksia tarpeen merkitä Verohallinnon henkilöasiakkaille lähettämiin päätöksiin ja muihin kirjeisiin. Arvioinnin tuloksena Verohallinto on päättänyt poistaa henkilötunnustiedon useista kirjeistä. Poisto koskee myös keinotunnuksia. Henkilötunnus säilytetään niissä kirjeissä, jotka lähetetään tai on tarkoitettu esitettäväksi kolmannelle osapuolelle, kuten työnantajalle tai muulle suorituksenmaksajalle ja joissa henkilötunnus on asiakkaan yksiselitteiseksi yksilöimiseksi tarpeen. Tällaisia kirjeitä ovat esimerkiksi verokortti ja verotustodistus.

Hyvinvointialueet muuttavat kuntien ja valtion vero-osuuksia

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi verotuloja ohjataan kunnilta valtiolle vuoden 2023 alusta: kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta kasvatetaan vastaavasti. Henkilöasiakkaiden kokonaisveroprosentti pysyy lähes ennallaan.

Valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään: tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Ansiotulovähennys, opintorahavähennys ja perusvähennys myönnettiin aikaisemmin vain kunnallisverotuksessa, mutta jatkossa ne myönnetään sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.

Muutokset eivät koske Ahvenanmaan verotusta.

 

Uutista on päivitetty 20.12. ja 30.12.2022 sekä 4.4.2023.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022