Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Under början av året samlade Skatteförvaltningen in 42,3 miljarder euro – sänkningen jämfört med i fjol är cirka 182 miljoner

Skatteförvaltningens meddelande, 8.7.2024

I januari–juni 2024 samlade Skatteförvaltningen in allt som allt 42,3 miljarder euro i skatteintäkter, vilket är 0,4 procent mindre än i fjol under motsvarande period. På grund av den relativt höga sysselsättningen var intaget av inkomstskatt för personer större än i fjol medan det samlades 21,6 procent mindre med överlåtelseskatt än för ett år sedan.   

Under den första halvan av 2024 samlades det in 20,4 miljarder euro i inkomstskatt för privatpersoner, vilket är 2,1 procent mer än i fjol.  

Även om antalet personer som har fått löneinkomster i år har varit lite mindre än i fjol har sysselsättningen i Finland fortfarande hållits på en relativt hög nivå. Sysselsättningen kombinerad med löneförhöjningar syns i det växande intaget av inkomstskatter: det samlades in 5,3 procent mer förskottsinnehållningar i början av året än under motsvarande period förra året, säger överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen. 

Intaget av tobaksskatt fördelas jämnare i år 

Att skatteintäkterna minskat under början av året beror på att det samlas in tobaksskatt jämnare än tidigare i år. 

År 2024 har tobaksskatten inte höjts, såsom under flera tidigare år.  

Till exempel före skatteförhöjningen i januari 2023 flyttade tobaksbolagen stora mängder med tobaksprodukter till sina skattepliktiga lager, då det statistikfördes till och med 670 miljoner euro i tobaksskatt för januari–februari 2023. I januari–februari i år var intaget av tobaksskatt 68 miljoner euro. 

– Intaget av tobaksskatt sjunker inte från förra året utan det fördelas jämnare under hela kalenderåret, uppskattar Luokkanen.  

Den ekonomiska osäkerheten minskade momsintaget från i fjol 

I januari–juni var momsintaget lite mindre än i fjol under motsvarande tid, totalt 10,5 miljarder euro, alltså 0,4 procent mindre än i fjol.  

På grund av den höga räntenivån och ekonomiska osäkerheten har konsumtionen ännu inte återhämtat sig. Intaget av moms följer den nominella utvecklingen av konsumtionen men under enskilda månader kan den variera mycket, säger Luokkanen.  

Höjningen av den allmänna momssatsen från 24 till 25,5 procent syns i statistiken över skatteintaget för första gången från och med november 2024.  

Källskatt har influtit på ränteinkomster efter en lång paus när bankerna började betala ränta på bankdepositioner år 2023. I början av året inflöt det 229 miljoner euro i källskatt på ränteinkomster vilket är hela 207 miljoner mer än under motsvarande period i fjol.  

Anspråkslös bostadshandel bet på överlåtelseskatteinkomsterna  

Det samlades in 21,6 procent mindre med skatteintäkter av överlåtelseskatter än för ett år sedan, allt som allt 255 miljoner euro. Bostads- och fastighetshandeln gick trögt i början av året vilket påverkar intaget av överlåtelseskatt.  

Också de i oktober 2023 sänkta överlåtelseskattesatserna minskar skatteintaget för i år jämfört med i fjol. 

Liten minskning i samfundsskatten 

I början av året var intaget av inkomstskatt för samfund 4,2 miljarder, vilket är 0,4 procent mindre än i fjol. Samfundsskattebeloppet påverkas i huvudsak av förskottsskatterna för det innevarande året och av tilläggsförskott, kvarskatter och skatteåterbäringar för tidigare skatteår. 

– Det går inte att på basis av beloppet av betalade förskottsskatter direkt dra slutsatser av hur mycket samfundsskatt det kommer att samlas in under året. I det stora hela underskattar företagen ofta sitt resultat som utgör grunden för fastställandet av förskottsskatterna, och ska därför ofta betala tilläggsförskott eller kvarskatt efter att räkenskapsperioden har gått ut, konstaterar Luokkanen. 

Intaget av bilskatt sjönk på grund av stillsam handel och bilar med låga utsläpp  

Bilskatteintaget fortsatte att minska: i början av året samlades det in 163 miljoner euro, vilket är 20,1 procent mindre än i januari­­–juni i fjol. 

Bilskattebeloppet har minskat sedan 2018 av många olika orsaker, till exempel bilar med låga utsläpp har blivit vanligare och både coronakrisen och Rysslands anfallskrig har påverkat ekonomin.   

Ingen alls bilskatt betalas för helt eldrivna person- och paketbilar om de har registrerats eller tagits i bruk efter oktober 2021. 

Bilskatten betalas när ett fordon registreras eller tas i bruk i Finland för första gången. Det typiska är att företaget som importerar fordonet betalar bilskatten.  

I Skatteförvaltningens skatteintag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter. Skatteförvaltningens intag omfattar inte heller avgifter av skattenatur som arbetslöshets- och pensionsförsäkringsavgifter. De skatteintäkter som Skatteförvaltningen samlar in redovisas utöver till staten också till kommunerna, församlingarna och FPA. Skatteförvaltningens siffror presenteras alltid till nominellt värde, det vill säga beräknat enligt gängse priser för året i fråga, och inflationens påverkan har inte beaktats i årsjämförelsen. 

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2024