Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lagändringen höjer skatterna för många fastighetsägare – kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera uppgifterna vid behov

Skatteförvaltningens meddelande, 15.3.2024

På grund av lagändringen har många kommuner höjt fastighetsskattesatsen på mark vilket för fastighetsägarna syns som högre skatt än tidigare. Fastighetsbeskattningsbesluten för alla fastighetsägare finns nu i MinSkatt. Privatpersoner ska kontrollera och komplettera fastighetsbeskattningsbeslutet senast den 7 maj, samfund senast den 30 april.

Fastighetsbeskattningsbesluten för 2024 finns nu i MinSkatt för alla fastighetsägare. För många har fastighetsskatten stigit från året innan.

Kommunerna bestämmer det fastighetsskattesatserna medan lagen fastställer den nedre och övre gränsen för dessa skatteprocenter. Från och med ingången av 2024 avskildes fastighetsskattesatserna för byggnader och mark från varandra, och den nedre gränsen för mark steg från 0,93 till 1,3 procent.

Fastighetsskatten på mark är nu 1,3–2 procent beroende på kommun. Fastighetsskatten på byggnader är 0,93–2 procent.

– Enligt våra uppgifter har största delen av kommunerna höjt fastighetsskattesatsen på mark för fastigheter i och med ändringen vilket för fastighetsägare syns som högre skatt, säger skattesakkunnig Annika Stark från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen redovisar fastighetsskatten i sin helhet till kommunerna. I mars–april publicerar Skatteförvaltningen preliminär statistik över de fastighetsskatter som ska betalas för året 2024.

Det höjer fastighetsskatten på byggnader när byggpriserna stigit

Den höjda fastighetsskatten kan också bero på andra orsaker.

Kommunen kan ha granskat och korrigerat uppgifterna om byggnaderna inom sitt område och anmält ändringarna till Skatteförvaltningen.

Byggnadskostnadsindexet påverkar fastighetsskatten på byggnader och utgör grunden för återanskaffningsvärdet på en byggnad. Eftersom det har blivit dyrare att bygga har det byggnadskostnadsindex som används i fastighetsbeskattningen för i år stigit med 2,1 procent från i fjol.

Om en fastighet genomgått ombyggnader eller sommarstugan ändrats till permanent bostad ska du deklarera ändringarna

Fastighetsägaren ska kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet. Om uppgifterna om fastigheten stämmer och är uppdaterade behöver du inte göra någonting med beslutet.

Om uppgifterna behöver korrigeras eller kompletteras ska privatpersoner göra ändringarna senast den 7 maj. Den utsatta dagen för samfund är den 30 april. Lättast är det att korrigera fastighetsbeskattningsbeslutet i MinSkatt.

– Om omfattande ombyggnader har gjorts på fastigheten i fjol, såsom att det har lagts till vattenledning, avlopp eller maskinell luftkonditionering, ska de deklareras nu. Också när användningsändamålet med byggnaden har ändrats, till exempel sommarstugan har ändrats till stadigvarande bostad, ska ändringarna anges på fastighetsskattedeklarationen, säger Stark.

Fastighetsskattebeloppet ändras om fastighetsägaren anmäler ändringar till Skatteförvaltningen, såsom modernisering av en byggnad eller en ändring av användningsändamålet.

Nya fastighetsägare: försäkra att Skatteförvaltningen har uppgifterna om fastigheten

Skatteförvaltningen får uppgifterna om fastighetsaffären från Lantmäteriverket och skickar nya fastighetsägare ett fastighetsbeskattningsbeslut. Fastighetsskatten för i år betalar den person som har ägt fastigheten den 1 januari 2024.

Om den nya ägaren exempelvis på grund av felaktiga uppgifter inte får ett fastighetsbeskattningsbeslut ska hen ändå meddela Skatteförvaltningen uppgifterna om sin fastighet.

Vid ingången av detta år trädde en lagändring i kraft i och med vilken fastighetsägaren kan den nya fastighetsägaren påföras att betala skatteförhöjning om uppgifterna om fastigheten inte har deklarerats till Skatteförvaltningen.

Beställ en e-faktura nu – cirka en fjärdedel betala för sent i fjol

Största delen av fastighetsägarna har förfallodagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober eller alternativt i september och november. Det lönar sig att beställa en e-faktura för fastighetsskatten till den egna nätbanken för att inte glömma en förfallodag som infaller flera månader senare.

I fjol betalade cirka 550 000 fastighetsägare sin fastighetsskatt för sent och blev tvungna att betala ränta på den.

I år kommer fakturan på fastighetsskatten till nätbanken tidigare än i fjol, två månader före förfallodagen.

– Nu när fastighetsskatten annars också är aktuell lönar det sig att gå till den egna nätbanken och beställa e-fakturor från Skatteförvaltningen. Då kommer fakturan på fastighetsskatten direkt till nätbanken 2 månader före förfallodagen, påminner Stark.

För att få fastighetsskattefakturan som en e-faktura ska den beställas i nätbanken senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024