Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bilskatteintäkterna sjönk med en fjärdedel år 2023 – orsaken är att andelen elbilar har ökat och utsläppen från bilar med förbränningsmotor har minskat

Skatteförvaltningens meddelande, 13.2.2024

Enligt Skatteförvaltningens nyaste statistik påfördes totalt 382,6 miljoner euro i bilskatt för cirka 159 300 fordon år 2023. Även om antalet bilbeskattade fordon ökade med 3,6 procent påfördes det 24 procent mindre med bilskatt än året innan.

Bilskatten är en engångsskatt som betalas för person- och paketbilar, motorcyklar och tre- eller fyrhjulingar som registreras eller tas i bruk i Finland för första gången. Intäkterna av bilskatten intäktsförs i sin helhet till staten.

Bilskatten beräknas på fordonets beskattningsvärde som baserar sig på fordonets allmänna detaljhandelspris på den finska marknaden. Skatteprocenten för person- och paketbilar bestäms utifrån det CO2-utsläppsvärde som biltillverkaren har angett och för motorcyklar på basis av slagvolymen.

– Statens intäkter av bilskatten beror alltså på hur många fordon det finns att bilbeskatta, priset på fordonen och utsläppen från dem, adderar metodchef Tapio Rouhiainen från Skatteförvaltningen.

Elbilar är befriade från bilskatt

År 2023 var andelen eldrivna fordon 28,5 procent av alla bilbeskattade fordon men endast 2,4 procent av det påförda bilskattebeloppet flöt in av eldrivna fordon.

– Orsaken är att ingen bilskatt behöver betalas för person- och paketbilar som helt drivs med el om bilen har registrerats eller tagits i bruk den 1 oktober 2021 eller senare, berättar Ruohiainen.

Även om ingen bilskatt betalats för elbilar är de med i statistiken eftersom ett bilbeskattningsbeslut också fattas om elbilar. Betraktat enligt drivkraften hade nya dieseldrivna personbilar det högsta medianbeloppet av bilskatt (5 076 euro) under 2023.

Enligt det staplade stapeldiagrammet påfördes personbilar totalt 310,5 miljoner euro i bilskatt under år 2023. Av detta belopp påfördes största delen, 174,9 miljoner euro, bensindrivna personbilar. Den näst största delen, 62,2 miljoner euro, påfördes laddhybridbilar. Den tredje största delen, 61,6 miljoner euro, påfördes dieseldrivna personbilar. Sammanlagt 55,2 miljoner euro i bilskatt påfördes paketbilar. Av detta belopp påfördes 53,5 miljoner euro dieseldrivna paketbilar. Sammanlagt 16,3 miljoner euro i bilskatt påfördes motorcyklar och sammanlagt 0,6 miljoner euro påfördes fordon i övriga fordonskategorier.

Leveranssvårigheter har skjutit upp registreringen av nya elbilar

Av de personbilar som påfördes bilskatt år 2023 var 63,5 procent nya.

Av de nya personbilarna var 40,3 procent bensindrivna, medräknat de bensinhybrider som laddas under körning, och 33,2 procent renodlade elbilar. Andelen eldrivna bilar av alla nya personbilar har ökar snabbt under de senaste åren (9,5 % år 2021 och 17,4 % år 2022).

– År 2023 ökade antalet särskilt i och med de elbilar som hade beställts under tidigare år och som på grund av leveranssvårigheter registrerades först under 2023, förklarar Rouhiainen.

Enligt dessa cirkeldiagram utformade per år utgjorde bensindrivna personbilar 40,3 procent av alla nya personbilar år 2023. År 2021 var andelen bensindrivna personbilar 58,4 procent av alla nya personbilar och 53,3 procent år 2022. År 2023 var 33,2 procent av de nya personbilarna eldrivna. I fråga om eldrivna personbilar var den motsvarande andelen 9,5 procent år 2021 och 17,4 procent år 2022. År 2023 utgjorde laddhybrider 20,1 procent av alla nya personbilarna. För laddhybriders del var den motsvarande andelen 20,4 procent år 2021 och 19,9 procent år 2022. Av nya personbilar var 5,8 procent dieseldrivna år 2023. År 2021 var den motsvarande andelen dieseldrivna personbilar 10,8 procent och 8,6 procent år 2022.

Största delen av begagnade bilar är laddhybrider, dieselns popularitet minskar

Laddhybrider utgjorde merparten (36,9 %) av alla de begagnade personbilar som påförts bilskatt under 2023. Andelen laddhybridbilar av begagnade personbilar har ökat med 14,6 procentenheter från året 2021. Också andelen elbilar av bilbeskattade begagnade personbilar har ökat tydligt.

Ännu 2022 var största delen av de bilbeskattade begagnade personbilarna dieseldrivna men dessas andel sjönk från 17,7 procentenheter till 12,8 procent år 2023.

Medianåldern för bilbeskattade begagnade fordon sjönk till 3 år under 2023 (år 2022 var den 5 år).

Enligt cirkeldiagrammen utformade per år utgjorde laddhybridbilar 36,9 procent av alla begagnade personbilar år 2023. År 2021 var andelen laddhybrider 22,3 procent av alla begagnade personbilar och 28,5 procent år 2022. År 2023 var 28,6 procent av de begagnade personbilarna eldrivna. Den motsvarande andelen eldrivna personbilar var 3,2 procent år 2021 och 11,6 procent år 2022. År 2023 utgjorde bensindrivna personbilar 20,3 procent av alla begagnade personbilar. Den motsvarande andelen bensindrivna var 31,8 procent år 2021 och 26,6 procent år 2022. Av begagnade personbilar var 12,8 procent dieseldrivna år 2023. Den motsvarande andelen dieseldrivna personbilar var 40,7 procent år 2021 och 30,5 procent år 2022.

Tesla överlägsen etta av elbilarna

År 2023 var de allmännaste bilmärkena Toyota (12,8 % av alla bilbeskattade fordon), Volkswagen (10,0 %), Mercedes-Benz (9,1 %), Volvo (8,6 %) och Tesla (7,2 %) när både nya och begagnade fordon inberäknas.

Av elfordonen var de allmännaste märkena Tesla (25,3 %), Volkswagen (11,1 %) och Mercedes-Benz (7,4 %). Cirka hälften av Teslorna var nya och hälften begagnade.

Stapeldiagrammet berättar om vilka elbilsmärken det fattades flest bilbeskattningsbeslut år 2023. Fordonen är indelade i begagnade och nya bilar. Det finns mest Teslor, sammanlagt 11 498 bilar av vilka 5 948 är nya och 5 550 begagnade. Näst mest finns det elbilar av märket Wolkswagen, totalt 5 053 bilar. Av dessa är 3 780 nya och 1 273 begagnade. Tredje mest finns det elbilar av märket Mercedes-Benz, totalt 3 378 bilar. Av dessa är 2 111 nya och 1 267 begagnade. Det finns 2 821 Skoda-elbilar av vilka 2 418 är nya. Av märket BMW finns det sammanlagt 2 791 elbilar av vilka 2 078 är nya och 713 begagnade. Det finns 2 635 Volvon av vilka 2 511 är nya. Av märket Audi finns det 2 353 elbilar av vilka 1 691 är nya och 662 begagnade. Totalt 1 855 elbilar är av märket Peugeot och av dessa är 1 677 är nya. Det finns totalt 1 770 elbilar av märket Hyundai och av dessa är 1 138 är nya. Av märket Polestar finns det totalt 1 759 av vilka 997 bilar är nya.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2024