Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskatt ska fortfarande betalas för alkohol som beställts från en utländsk webbutik – den skärpta övervakning som Skatteförvaltningen och Tullen utfört har minskat nätbeställningarna med 60 procent

Skatteförvaltningens meddelande, 27.9.2023

Skatteförvaltningen och Tullen anser att det är bra att regeringen planerar att förtydliga lagstiftningen som hänför sig till e-handel med alkohol. Reformerna kräver visserligen lagstiftningsförändringar för att förverkligas.

Efter att det nya regeringsprogrammet publicerats har många kontaktat Skatteförvaltningen eftersom de felaktigt förmodat att inget punktskatt längre behöver betalas till Finland för alkoholdrycker som beställts via nätet.

I regeringsprogrammet har det skrivits in att regeringen vill klarlägga tolkningar som hänför sig till e-handel med alkohol så att finländarna ska ha rätt att köpa alkohol från en webbutik i ett annat EU-land. I regeringsprogrammet strävas det dessutom efter att utvidga skattskyldigheten för köparen i e-handel med alkohol.

Ur skattelagstiftningens synvinkel går det i dagsläget att beställa alkohol från utländska webbutiker så länge som punktskatterna betalas. Skattelagarna och alkohollagen står i strid mot varandra i fråga om e-handel.

- Ur konsumentens synvinkel är det utan vidare bra om lagstiftningen förtydligas. Tills vidare fortsätter vi dock enligt nuvarande praxis, alltså köparen ska i MinSkatt lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet som motsvarar punktskatten innan beställningen kommer till Finland, säger styrnings- och övervakningschef Sami Peltola från Skatteförvaltningen.

Oklarheter i vem som betalar punktskatten

I dagsläget är det ställvis svårt att tolka vem som ska stå för betalningen av punktskatten på den alkohol som köps via nätet. Säljaren ska betala punktskatten för de alkoholdrycker som beställts via nätet om säljaren direkt eller indirekt arrangerar transporten. Om det är köparen som arrangerar transporten av beställningen är det köparen som ska betala punktskatten. En del av webbutikerna som säljer alkohol ändrar ofta kutymen för sin transport av beställningar.

Sami Rakshit, direktör för övervakningsenheten på Tullen, anser att det viktigt med regeringsprogrammets mål att förtydliga den oklara tolkningen av distansförsäljning.

- Det är ur största vikt för konsumentbeställaren att det ur skatte- och alkohollagstiftningens synvinkel är entydigt hur hen ska gå till väga då hen beställer alkohol från utlandet så att beställaren säkert har en möjlighet att förstå de ansvar och skyldigheter som anknyter till beställningen. Samtidigt säkerställs också att myndighetsavgöranden och tolkningar gjorda av myndigheterna blir enhetliga och också att beskattningen blir rätt, säger Rakshit.

Alkoholbeställningar från webbutiker har minskat med 60 procent

Från och med november 2022 har Skatteförvaltningen och Tullen utövat skärpt övervakning av finländarnas alkoholbeställningar från utländska webbutiker. Syftet med den skärpta övervakningen är att säkerställa att punktskatterna på de alkoholdrycker som beställts från utlandet betalas till Finland.

Under den skärpta övervakningen har alkoholbeställningarna från utländska webbutiker minskat med mer än 60 procent. Uppgifterna om att antalet alkoholbeställningar minskat baserar sig på uppföljningsuppgifter som samlats in om Tullens observationer av utvecklingen av antalet beställningar från de största alkoholwebbutikerna.

Under den skärpta övervakningen omhändertar Skatteförvaltningen de alkoholförsändelser för vilka det säljande företaget enligt myndighetsuppgifterna ska betala punktskatterna och för vilka den anmälan som krävs inte har lämnats och ingen säkerhet betalats.

- Många har sannolikt låtit bli att beställa drycker via nätet för att de inte ska bli omhändertagna på grund av att säljaren inte har betalat punktskatterna. Beställningsviljan har säkert också minskat i och med att Skatteförvaltningen har skickat beskattningsbeslut till köpare i situationer där köparen är skyldig att betala punktskatterna. Punktskattebeloppet kan lätt fördubbla priset på den förmånliga dryckesbeställningen, säger Peltola.

Oavsett att antalet nätbeställningar har minskat måste varje stoppat varuparti granskas separat och samma parti kan inkludera beställningar gjorda av flera hundra personer. Då kan också de beställningar bli fördröjda för vilka punktskatterna har betalats.

Skärpt övervakning av e-handel med alkohol minskade antalet beställningar 2022–2023.
Beskattningsbeslut om obetalade skatter till hundratals privatpersoner

Under den skärpta övervakningen har Tullen i samband med införseln i landet kontrollerat transporter med alkoholdrycker köpta via nätet. Tullen har stoppat de alkoholförsändelser om vilka nödvändiga myndighetsanmälningar inte har lämnats.

Mellan november 2022 och augusti 2023 har Tullen stoppat allt som allt 371 778 liter alkohol som köpts från webbutiker. Cirka 70 procent av de stoppade dryckerna är öl, cirka 15 procent vin och resten andra drycker.

Utifrån Tullens observationer får Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter antingen för ett beslut om att omhänderta produkterna eller för att upprätta ett behörigt beskattningsbeslut.

Under den skärpta övervakningen har Skatteförvaltningen omhändertagit de alkoholförsändelser som Tullen stoppat och för vilka det säljande företaget enligt myndighetsuppgifterna ska betala punktskatterna och för vilka den anmälan som krävs inte har lämnats och ingen säkerhet betalats. Mellan november 2022 och augusti 2023 fattade Skatteförvaltningen ett beslut om att omhänderta totalt 100 000 liter alkoholdrycker. 

Under samma tidsperiod skickade Skatteförvaltningen dessutom ett beskattningsbeslut till hundratals privatpersoner som enligt myndighetsuppgifterna har ansvaret för punktskatterna på sina beställningar och som inte hade lämnat en förhandsanmälan om och betalat en säkerhet för sina alkoholbeställningar.

FAKTA: Skärpt övervakningen av e-handel med alkohol

 • Den skattekontroll som Skatteförvaltningen och Tullen genomför inleddes i november 2022. Syftet med skärpt övervakning är att säkerställa att punktskatterna på de alkoholdrycker som köps från utländska webbutiker betalas till Finland.
 • När alkohol som beställts från webbutiker anländer till Finland intervjuar Tullen chauffören och sätter sig in i transportdokumenten samt utreder hos Skatteförvaltningen om de krävda säkerheterna för beställningarna har betalats och förhandsanmälningarna lämnats. Om det finns skäl att misstänka att verksamheten i fråga om alkoholtransporten strider mot bestämmelserna, omhändertar Tullen alkoholen och utför en kontroll och upprättar en förteckning per varuparti.
 • Skatteförvaltningen beslutar om fortsatta åtgärder:
  • Om anmälan och säkerheten saknas när säljaren enligt myndighetsuppgifterna ansvarar för skatterna, det vill säga det är fråga om distansförsäljning, fattar Skatteförvaltningen ett beslut om omhändertagande och då stannar försändelsen för att vänta på att skatterna betalas.
  • Om köparen har ansvaret för skatterna på alkoholbeställningen, det vill säga det är fråga om distansköp, fortsätter försändelsen från Tullen till kunden efter Skatteförvaltningens utredning och Skatteförvaltningen skickar kunden ett beskattningsbeslut i efterhand.
 • Myndigheterna meddelar transportören av alkoholprodukterna och det säljande företaget om att försändelsen stoppats och om ett eventuellt omhändertagande. Det lönar sig för kunderna att i första hand rikta sina eventuella förfrågningar om de egna beställningarna till det säljande företaget.
 • Uppskattningsvis 33 miljoner liter alkohol köptes från utländska webbutiker i fjol. Skatteförvaltningen uppskattar att det på eget initiativ betalats punktskatter endast för cirka en procent av de alkoholdrycker som beställts via nätet i fjol, och att Finland därför förlorar uppskattningsvis 80–100 miljoner euro i skatteintäkter per år.
 • Den skärpta övervakningen av e-handel med alkohol pågår åtminstone till slutet av 2023.
 • Skatteförvaltningen och Tullen har fått tre miljoner euro i finansiering av finansministeriet för den skärpta övervakningen. 
Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023