Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ny lagstiftning möjliggör användning av automation i beskattningen

Nyhet, 23.3.2023

Den nu stadfäste nya lagstiftningen som gäller automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen fastställer i hurdana ärenden och hur en myndighet får fatta beslut automatiskt.

Användningen av automation är nödvändig i beskattningen på grund av att stora datamängder behandlas i den. Automationen förbättrar likabehandling av kunder och effektiverar beskattningsarbetet.

Ny lagstiftning säkrar en laglig grund för Skatteförvaltningens automatiserade beslutsfattande. Lagstiftningen gör det också möjligt att utvidga automationen exempelvis till bil- och punktbeskattningen samt till avgöranden som gäller begäranden om omprövning.

Den allmänna lagen om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen träder i kraft 1.5.2023. De automatiserade avgöranden som redan används ska ändras att motsvara den nya lagstiftningen inom 18 månader från att lagen trätt i kraft. De specialbestämmelserna om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden som kompletterar lagen träder i kraft 1.1.2024. 

Strikta gränser för automatiserat beslutsfattande

Den nya lagstiftningen ställer strikta gränser för användningen av automatiserat beslutsfattande. Myndigheten kan avgöra ett ärende automatiskt endast om beslutet inte förutsätter prövning från fall till fall. Det automatiserade beslutsfattandet ska grunda sig på exakta, på förhand fastställda behandlingsregler. Reglerna å sin sida ska grunda sig på lagstiftningen och en människa ska ansvara för att utarbeta reglerna. Skatteförvaltningens automatiserade beslutsfattandet fungerar redan nu på detta sätt.

De största ändringarna i Skatteförvaltningens verksamhet är hur beslut som gäller användningen av automationen ska dokumenteras och hur Skatteförvaltningen ska berätta om automationen för de kunder som ärendet gäller. Skatteförvaltningen utarbetar de nya förfaranden som behövs och informerar kunderna om dem inom övergångsperioden.

Läs mera

Sidan har senast uppdaterats 23.3.2023