Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Naturaförmånsvärdena för år 2023 har fastställts

Nyhet, 24.11.2022

Skatteförvaltningen har meddelat sitt årliga beslut om naturaförmånernas värde. I beslutet fastställs värden för de vanligaste naturaförmånerna, liksom bostadsförmåner, bilförmåner, kostförmåner och telefonförmåner. En naturaförmån från arbetsgivaren beskattas som arbetstagarens löneinkomst. Förmånens beskattningsvärde fastställs enligt naturaförmånsbeslutet.

Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2023

Kostförmåner kan fortfarande användas även för kostnader för transport av mat

Enligt beslutet kan kostförmånen också användas så att det i kostnaderna ingår kostnader för mattransport. Till den del motsvarar naturaförmånsbeslutet det beslut som meddelades för år 2022. Kostnaderna kan betalas exempelvis med lunchsedlar, lunchkort, mobilapplikationer eller andra motsvarande riktade betalningsmedel. Arbetsgivarens andel av måltids- och transportkostnaderna får dock vara högst 12,70 euro, som är kostförmånens maximibelopp. Om beloppet överskrids ska kostförmånen som arbetsgivaren gett (exempelvis i form av en lunchsedel eller ett eurobelopp som laddats in i ett betalningsmedel) värderas till det nominella värdet; beskattningsvärdet är med andra ord detsamma som förmånens nominella värde.

Det schablonmässiga penningvärdet för fri bilförmån har stigit med 2 cent/kilometer i och med att bränslepriserna höjts.

Det gränsvärde på 850 euro som beaktas i anskaffningspriset på bilens tilläggsutrustning har höjts till 1 200 euro enligt förändringen i konsumentprisindexet. Termen vinterdäck har för tydlighetens skull ändrats till vinterdäck med fälgar utan att tillämpningen av bestämmelsen ändras från nuvarande.

Bestämmelserna om rum med ugnsuppvärmning och biltelefon har tagits bort från beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022