Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur eu-rätt påverkar källbeskattningen av dividender och ansökan om återbäring

Nyhet, 25.11.2015

I EU-rätt kan allmänt och begränsat skattskyldiga behandlas i olika situationer på olika sätt. Objektivt sett borde behandlingen i allmänhet vara likadan i likadana situationer men den olika behandlingen kan också ha en legitimeringsgrund. Förfarandet som föranleds av legitimeringsgrunden måste dock stämma överens med proportionalitetsprincipen.

Artikeln om fri rörlighet för kapital i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF artikel 63) tillämpas också på staterna utanför EES-området. Legitimeringsgrunder kan utanför EES-området vara annorlunda än inom EES-området.

Dividender till samfund med hemvist utanför EES-området

I sitt avgörande av 13.1.2015 (HFD:2015:9) tillämpade högsta förvaltningsdomstolen (HFD) artikeln om fri rörlighet för kapital i ett fall där det var fråga om dividendutdelning till en trust som har sin hemvist i Förenta staterna och som bedriver placeringsverksamhet.

Den amerikanska trusten var ett enligt Förenta staternas lagstiftning reglerat investeringsbolag och en juridisk person som kan bedriva rörelse i eget namn. Trusten var också en s.k. sluten placeringsfond, vilket innebär att antalet andelar i fonden var fast. I den federala beskattningen betraktades trusten som ett samfund och faktisk förmånstagare till investeringstillgångarna och avkastningen. Sådana truster betalar i allmänhet i själva verket inte skatt till Förenta staterna.

HFD ansåg att trots att trusten hade drag som påminde om placeringsfonder kunde den närmast jämställas med ett finskt offentligt noterat aktiebolag som bedriver placeringsverksamhet. Eftersom dividender som ett inhemskt offentligt noterat aktiebolag (och också en inhemsk placeringsfond) mottar av ett inhemskt offentligt noterat bolag är skattefria i Finland och med beaktande av EU-domstolens rättspraxis om fri rörlighet för kapital enligt FEUF artikel 63, skulle källskatt enligt avgörandet inte tas ut på de dividender som trusten mottog av ett finskt börsbolag.

Förutsättningen för skattefriheten var enligt HFD:s avgörande tillräcklig jämförbarhet med ett motsvarande finskt samfund samt en bestämmelse om informationsutbyte i skatteavtalet.

Finska placeringsfonder betalar inte skatt till Finland

I Finland är placeringsfonder inte juridiska personer. De kan vara öppna avtalsbaserade placeringsfonder eller specialplaceringsfonder som avses i fondföretagsdirektivet (UCITS). En placeringsfond bildas av de tillgångar som privatpersoner och samfund placerat i den. Placeringsfonden ägs av placerarna. Tillgångarna förvaltas av en separat fondbolag. Andelarna i placeringsfonden kan fritt överlåtas och de kan också vara föremål för handel på börsen (ETF) om fonden är börsnoterad. En placeringsfond kan köpa och lösa in andelar med sina tillgångar.

Placeringsfonderna är samfund och därför separata skattskyldiga. De är dock befriade från skatt (20 § i inkomstskattelagen). Då man bedömer i hur hög grad en utländsk aktör som bedriver placeringsverksamhet kan jämställas med en finsk placeringsfond måste den utländska aktören till sin juridiska form och till sina övriga egenskaper motsvara mer en finsk placeringsfond än t.ex. ett finskt aktiebolag som bedriver placeringsverksamhet.

Andra samfund som är befriade från skatt

Utöver placeringsfonderna är också vissa andra i 20 § i inkomstskattelagen uppräknade samfund befriade från skatt på grund av den karaktär som verksamheten de bedriver har (t.ex. Finlands Bank, folkpensionsanstalten, kommunala pensionsanstalten Keva). FEUF artikel 63 och den rättspraxis som gäller artikeln förutsätter att också utländska aktörer som till sina egenskaper i tillräcklig grad motsvarar dessa samfund ska befrias från källskatt.  Skattefriheten förutsätter åtminstone att placeringsverksamheten som samfundet bedriver anses tjäna de offentliga serviceuppgifter som lagen ställer samfundet.

Ansökan om återbäring av källskatt på dividend

Skattefriheten för dividender gäller under vissa förutsättningar endast dividender till samfund med hemvist inom EES-området (3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst). Skattefriheten enligt inkomstskattelagen kan inte direkt tillämpas på utländska placeringsfonder eller andra aktörer som är befriade från skatt (20 § i inkomstskattelagen). EU-rättens artikel om fri rörlighet för kapital kan dock förutsätta skattefrihet.

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om återbäring av källskatt från samfund med hemvist inom EU och utanför EU från fall till fall med beaktande av högsta förvaltningsdomstolens avgörande ovan och sådan rättspraxis där det har tagits ställning till fri rörlighet för kapital.

Återbäring av källskatt ansöks med blanketten Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividendinkomst (blankett 6163r).

Aktören måste i sin återbäringsansökan ge en tillräcklig redogörelse om att den kan jämställas med en motsvarande finsk aktör för vilken dividenderna är skattefria (t.ex. aktiebolag, placeringsfond). Den sökande måste också ge en redogörelse om att den de facto inte får den i Finland uttagna källskatten avskriven i sin helhet på grund av skatteavtalet mellan Finland och samfundets hemviststat. En ytterligare förutsättning är att Finland och dividendtagarens hemviststat har avtalat på tillräckligt sätt om utbyte av beskattningsuppgifter.

Vid handläggningen av återbäringsansökningar följs de normala fristerna för överklagande.

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2015