Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Samfundets ansökan om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatt, blankettanvisning

Förskott beräknas utgående från de skattedeklarationer som lämnats in för det senast utgångna skatteåret eller utgående från en ansökan om ändring av förskottet. Skatteåret består av de räkenskapsperioder som går ut under samma kalenderår. Eftersom man lämnar in en separat inkomstskattedeklaration för varje räkenskapsperiod kan det beräknade förskottet grunda sig på fler än en skattedeklaration. Man kan söka ändring i sina förskott om det förskott som fastställts för det senast utgångna skatteåret, det innevarande skatteåret eller det följande skatteåret är för högt eller för lågt. Det är också möjligt att ansöka om förskottsskatt om förskottsskatt inte alls har påförts.

Förskottet ska så noggrant som möjligt motsvara skatteårets slutliga skatt. Grunderna för beräkningen av förskottet och förfallodagarna för förskottsraterna nämns i beslutet om förskottsskatt.

Ansökan och dess bilagor

Samfundet kan ansöka om ett nytt förskott eller ändring av förskottet med en uträkning av förskottsskatt som skickas elektroniskt till Skatteförvaltningen. Samfundet kan skicka sin ansökan om ändring av förskott till Skatteförvaltningen elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt. Elektroniska ansökningar kan också skickas in via Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt. Pappersansökningar godkänns endast av särskilda skäl.

I ansökan antecknas endast sådana uppgifter som gäller det skatteår vars förskottsskatt man söker ändring i.

Det är inte obligatoriskt att lämna bilagor. Vid behov ber Skatteförvaltningen om utredningar som behövs för att handlägga ansökan.

Om man ansöker om nedsättning av förskott för det innevarande skatteåret ska man i uträkningen ange inkomsterna och utgifterna för hela skatteåret. För att höja förskottet räcker det att man i uträkningen uppskattar hela skatteårets beskattningsbara inkomst.

Förhöjning, nedsättning eller avlyftande av förskott

Man kan ansöka om förhöjning av förskott om förskottet är för lågt. Om förskottet har fastställts till ett för stort belopp kan man ansöka om nedsättning av förskottet. Det är också möjligt att avlyfta hela förskottet om någon slutlig skatt inte alls kommer att påföras.

Man ska ansöka om höjning, sänkning eller avlyftande av förskott inom tio månader räknat från skatteårets utgång. Av datatekniska orsaker kan Skatteförvaltningen dock inte behandla ansökningar om ändring av förskott som anländer strax före slutförandet av beskattningen. För att en ansökan om ändring av förskottsskatten ska kunna beaktas i beskattningsbeslutet när beskattningens slutförs rekommenderas det att ändringar av förskottsskatten söks inom nio månader från skatteårets utgång.

Bolagets skatteår går ut den dag då den sista av räkenskapsperioderna som går ut under kalenderåret går ut. Om till exempel bolagets räkenskapsperiod går ut 30.6.2018 och följande räkenskapsperiod inte går ut under kalenderåret 2018, anses bolagets skatteår 2018 gå ut 30.6.2018 och det rekommenderas att bolaget ansöker om ändring av förskottet för 2018 senast 31.3.2019. Om bolagets följande räkenskapsperiod dock till exempel är 1.7.2018–31.12.2018, anses bolagets skatteår 2018 gå ut först 31.12.2018 och det rekommenderas att bolaget senast 30.9.2019 ansöker om ändring av förskottet.

Nytt förskott eller förhöjning av förskott som söks efter skatteårets utgång

Genom förskott som fastställs efter skatteårets utgång (s.k. tilläggsförskott) kan samfundet komplettera sin förskottsuppbörd och påverka räntepåföljderna. Förskott kan kompletteras utan ränta under den första månaden efter skatteårets utgång. Vill man att samfundet påförs förskott efter skatteårets utgång ska man begära detta med en ansökan om ändring av förskottet hos Skatteförvaltningen.

Genom att ansöka om ett nytt förskott eller förhöjning av förskottet efter skatteårets utgång kan samfundet påverka förfallodagen för tilläggsförskottet. Förskott som fastställts efter skatteårets utgång förfaller till betalning i regel tre veckor efter beslutsdagen (den antagna förfallodagen) I e-tjänsten MinSkatt kan man som förfallodag välja vilken bankdag som helst före den antagna förfallodagen, dock inte tidigare än beslutsdagen.

Behandling av ansökan

När ansökan har behandlats ser man beslutet om förskottsskatt i MinSkatt. Elektroniskt inlämnade ansökningar behandlas utan dröjsmål. De fastställda förskottsskatterna och deras betalningsuppgifter visas i MinSkatt.

Skatteförvaltningen återbetalar utan separat ansökan förskott som betalats till ett för stort belopp ungefär en vecka efter förskottsberäkningen. Någon ränta betalas inte på förskott som har återbetalats före utgången av den månad som följer på skatteårets utgång. Beräkningsmånadens förskottsrat ändras inte i och med att förskottet rättas, om inte totalbeloppet på förskottet blir så mycket lägre att raten försvinner helt och hållet. Om man ansöker om nedsättning av förskottet före förfallodagen kan raten avlyftas om kunden vill det. Då ska man ge en fritt formulerad redogörelse för omständigheterna och bifoga den till ansökan om ändring av förskottet.

Uträkning av förskottsskatt

När man ansöker om ändring för ett skatteår som redan gått ut (kolumnen till vänster) ska man i uträkningen av förskottsskatt ange skatteårets resultat separat för varje förvärvskälla och beräknat enligt skattebestämmelserna. Om man ansöker om förskott eller ändring av förskott för det innevarande eller det följande skatteåret (den mellersta kolumnen och kolumnen till höger), ska man uppskatta hela skatteårets resultat i samtliga förvärvskällor.

Under de olika förvärvskällornas resultat anges bokföringens totalresultat eller -förlust för alla de räkenskapsperioder som gått ut under skatteåret. Om samfundet söker ändring i förskottsskatterna för innevarande eller följande år ska det också fylla i en uträkning om hur skatteårets resultat har bildats. Först specificerar man de skattepliktiga intäkterna. Sedan ska man dra av de avdragbara kostnaderna. Skillnaden mellan dessa poster är den uppskattade beskattningsbara inkomsten från alla förvärvskällor sammanlagt.

Resultatet i näringsverksamhetens förvärvskälla

Ange i den här punkten intäkterna minskade med kostnaderna.

Resultatet i den personliga förvärvskällan

Ange i denna punkt intäkterna i den personliga förvärvskällan minskade med kostnaderna.

Resultatet i jordbrukets förvärvskälla

Ange i den här punkten intäkterna i jordbrukets förvärvskälla minskade med kostnaderna.

Skattepliktiga intäkter

Omsättning

Ange i den här punkten omsättningen enligt bokföringen.

Finansiella intäkter

Ange i den här punkten de skattefria eller delvis skattepliktiga dividenderna, ränteintäkterna, inkomstandelarna från sammanslutningar och andra motsvarande intäkter.

Övriga intäkter

Ange i den här punkten de skattepliktiga intäkterna av anläggningstillgångar, bidragen, hyrorna och andra motsvarande intäkter.

Avdragbara kostnader

Material och tjänster

Ange i den här punkten inköpen av varor och tjänster under de räkenskapsperioder som gått ut under skatteåret samt förändringen av lager.

Personalkostnader

Ange i den här punkten lönerna, arvodena, pensionerna och lönebikostnaderna.

Avskrivningar och nedskrivningar

Ange i den här punkten avskrivningarna och nedskrivningarna som är avdragbara i beskattningen.

Finansiella kostnader

Ange i den här punkten räntekostnaderna, de utdelade koncernbidragen och övriga motsvarande kostnader.

Övriga kostnader

Ange i den här punkten kostnaderna för lokaler, förnödenheter, resor och marknadsföring samt andra motsvarande kostnader.

Sammanlagt

Ange i den här punkten skillnaden mellan skattepliktiga intäkter och avdragbara kostnader.

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2014