Anvisning för ifyllningen: blankett 6165r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt på annan inkomst än dividend-, ränte- och royaltyinkomst (andra än fysiska personer, t.ex. samfund)

Allmänt

Fyll i denna blankett om inkomsttagaren är ett utländskt företag, en utländsk sammanslutning, ett utländskt bolag eller en annan utländsk juridisk person, alltså inte en fysisk person. Du kan söka om återbäring av källskatt t.ex. för arbetsersättning.

Bifoga till ansökan

  • ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och dess översättning till finska, svenska eller engelska
  • ett eventuellt uppdrags- eller entreprenadavtal som gäller arbetsersättningen.

Du behöver inte bifoga verifikationer till ansökan. Om ett utländskt företag ansöker om återbäring under det år då arbetsersättningen betalats ska man dock till ansökan bifoga betalarens försäkran om att betalaren inte återburit källskatt till företaget.

Återbäring av källskatt kan sökas under de tre följande kalenderåren efter året då skatten tagits ut. Någon källskatteåterbäring betalas inte ut om beloppet som ska återbäras är mindre än 5 euro per år. Myntenheten för återbäringsbeslutet är euro.

Mer anvisningar om beskattningen av utländska företag

Skicka ansökan till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Firmateckningsrätt

Kryssa för punkten ”Genom fullmakt” om den sökande har bemyndigat ett ombud att underteckna ansökan. Bifoga fullmakten till ansökan.

Kryssa för punkten ”Undertecknaren har firmateckningsrätt” om rätten att underteckna handlingar grundar sig på en firmateckningsrätt som införts i ett register som motsvarar handelsregistret i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2016