Ansökan om skatteåterbäring för bränsle som använts i luftfartyg, ifyllningsanvisning

VEROH 1445r

När skatteåterbäring söks med en pappersblankett ska den skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Sökandens namn

Företagets namn enligt handelsregistret eller namnet på en fysisk person.

Postadress för beslutet och för begärandena om tilläggsuppgifter

Adress till vilken återbäringssökanden vill att beslutet om återbäring skickas. Begäranden om tilläggsuppgifter som skickas per post skickas också till denna adress.

Period för vilken skatteåterbäring söks

Återbäring kan sökas för bränsle som använts under ett helt kalenderår eller separat för bränsle som använts under perioden januari-juni respektive juli-december.

Tidsfrist för sökande av återbäring

Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av användningsperioden för bränslet. Ansökan ska lämnas inom nämnda tidsfrist antingen med blankett VEROH 1445r eller via Punktskattedeklaration.

FO-nummer/personbeteckning

Företagets företags- och organisationsnummer, anges i formen 1234567-8, eller personbeteckningen av en fysisk person.

Sökandens referens

Sökanden kan ange sin egen referens.

IBAN-kontonummer

Återbäringssökandens kontonummer i IBAN-format. Bankkonto dit sökanden vill att återbäringen betalas.

BIC-kod

Bankens identifieringskod.

Återbäringssökandens hemstat, om annan än Finland

Utländska företag eller personer anger här sin hemstat. Hemstaten anges inte om ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning används.

Att ansöka om återbäring

Den som äger, innehar eller använder ett luftfartyg kan ansöka om återbäring av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för bränsle som anskaffats skattebelagt men som använts vid annan flygning än privat nöjesflygning. Med nöjesflygning avses att en fysisk eller juridisk person använder ett luftfartyg i egenskap av luftfartygets ägare, den som hyr det eller den som på något annat sätt fått det till sitt förfogande för andra än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än för att mot vederlag eller i en offentlig myndighets syften tillhandahålla transport av personer eller varor eller för att erbjuda tjänster.

Om återbäring söks för bränsle som använts i flera än ett luftfartyg ska en separat ansökningsblankett fyllas i för varje luftfartyg. I regel fattas dock ett gemensamt beslut för ansökningar som är samtidigt anhängiga, har lämnats in av samma sökande och gäller olika fartyg.

Uppgifter om luftfartyget och om användningen av luftfartyget

Luftfartygets registernummer

I ansökan ska man ange luftfartygets registernummer så som det anges i Trafiksäkerhetsverkets (Trafis) luftfartygsregister eller i motsvarande register.

Hur har man beräknat den använda bränslemängden?

Om den bränslemängd som använts för skattefritt ändamål inte kan specificeras på annat sätt, kan den använda bränslemängden beräknas genom multiplicering av flygtiden med den genomsnittliga bränsleförbrukningen för flygtiden.

Totalmängd bränsle som använts för skattefritt ändamål (liter eller kilogram)

Totalmängden bränsle som använts för skattefritt ändamål anges nertill på blankettens första sida. Bränslemängden som använts under flygningarna anges i hela liter eller kilogram.

Ansökt återbäringsbelopp (euro)

Ansökt återbäringsbelopp totalt anges nertill på blankettens första sida.

Datum och underskrift

Datum då ansökan ifylls samt underskrift av sökanden/den person som befullmäktigats att underteckna ansökan.

Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress

Namn, telefonnummer och e-postadress för återbäringssökandens kontaktperson anges.

Specifikation över mängderna som använts och återbäringsbeloppen

Det sammanlagda beloppet av energiinnehållsskatt, koldioxidskatt och försörjningsberedskapsavgift som ska återbetalas för det bränsle som använts för skattefritt ändamål anges per bränsleslag. Under punkten ”Mängd bränsle som använts” anges per produkt/skattebestämningstidpunkt den mängd bränsle som använts i det luftfartyg som specificerats i ansökningsblanketten.

Handlingarna som ligger till grund för ansökan, såsom luftfartygets loggbok samt verifikaten över bränsleanskaffningar och den skattefria användningen ska förvaras i fyra kalenderår efter att återbäringen sökts.

Återbäringsbelopp

Återbäringsbeloppet är lika med beloppet på punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften på flygbensin eller flygpetroleum eller dieselolja. Om man på luftfartyget i stället för flygbensin eller flygpetroleum använt annat skattepliktigt bränsle, betalas i återbäring högst det belopp som motsvarar skatten på flygbensin eller flygpetroleum.

Ingen återbäring betalas ut om återbäringsbeloppet understiger 330 euro.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken