Ansökan om förlängning av maximitiden för skattefri användning, anvisning för ifyllande av blanketten

Om du är stadigvarande bosatt utomlands får du föra in ett utlandsregistrerat fordon för en viss tid i Finland och använda det här utan att betala bilskatt. Skattefri användning behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

För detta så kallade turistbruk är den föreskrivna maximitiden 6 månader under en tidsperiod på 12 månader. Skatteförvaltningen kan på ansökan förlänga ovan nämnda maximitid för skattefri användning med högst ett år. 

Ansökan om förlängning av maximitiden för skattefri användning ska göras innan ovan nämnda föreskrivna skattefria användningstid har gått ut.

Om Skatteförvaltningen redan har förlängt maximitiden för skattefri användning, kan du fortsätta den skattefria användningen av fordonet tidigast 6 månader efter att den förlängda maximitiden har gått ut.

Gör anmälan i MinSkatt: Välj på ingångssidan -> Alla funktioner -> Bilskatt -> förlängning av maximitid för skattefri användning

Vid behov kan du använda pappersblankett (blankett 1260). Mer information finns på blankettsidan.

Läs mer om fastställande av stadigvarande boningsort.

1 Sökande

Ange uppgifter om den sökande här. Ange även den sökandes adress både i Finland och någon annanstans än i Finland. 

2 Behov av förlängning

Motivera varför du ansöker om förlängning. Om du till exempel vistas i Finland på arbetskommendering och den fortsätter efter ett halvår, ange det här.

När kom du till Finland?

Ange här det datum (ddmmåååå) då du kom till Finland.

Till och med vilket datum ansöker du om förlängning?

Ange här det datum (ddmmåååå) till och med vilket du ansöker om förlängning.

3 Fordon

Ange här uppgifter om det fordon som du tar i skattefri användning. När du fyller i ansökan kan du ta hjälp av de officiella dokumenten om fordonet, till exempel försäkran om överensstämmelse eller det utländska registreringsintyget för fordonet.

Märke

Fordonets märke.

Modell

Fordonets modell.

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en unik serie med siffror och bokstäver utifrån vilken fordonet kan identifieras.

Ange tillverkningsnumret i den form det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret är normalt 17 tecken långt och kan innehålla specialtecken. EU- och EG-typgodkända fordons tillverkningsnummer innehåller vanligen inte bokstäverna o, i eller q för att dessa inte ska förväxlas med siffror. Denna bokstavs- och längdbegränsning gäller inte andra än EU- och EG-typgodkända fordons tillverkningsnummer. Dessa tecken kan därför förekomma till exempel i tillverkningsnumren för fordon som har importerats från USA eller Japan.

Registreringsland

Land där fordonet har registrerats.

Registreringstecken

Fordonets registreringstecken.

Första införsel i Finland

Ange här det datum (ddmmåååå) då du förde in fordonet i Finland för första gången.

Användning i Finland under det senaste året

Ange här det antal dagar (dygn) som fordonet använts under de senaste 12 månaderna.

Fordonskategori

Välj den fordonskategori i vilken fordonet är registrerat.