Anmälan som småproducent, ifyllningsanvisningar

Ifylld anmälan som småproducent skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

I anmälan ska man ange namn, FO-nummer och adress för det företag som ansöker om stöd.

Anmälan ska förses med en officiell underskrift, dvs. med den persons (de personers) underskrift och namnförtydligande som har rätt att teckna firman samt kontaktuppgifter.

I ansökan ska man produktgruppsvis ange de mängder punktskattepliktiga produkter som kommer att produceras under kalenderåret. För att en tillverkare ska kunna betraktas som småproducent kan tillverkaren tillverka högst 50 000 liter läskedrycker (då skattebefrielsen är 11 000 euro) eller för konsumtion frisläppa dryckesförpackningar som innehåller högst 50 000 liter drycker (då skattebefrielsen är 25 500 euro).

Obs! Skattebefrielsebeloppen ovan gäller den 1 januari 2017. Storleken på skattebefrielsen kan förändras i samband med lagändringar då beloppet av den skatt som tas ut för produkterna ändras. Skatteförvaltningen informerar om eventuella ändringar men kunderna ska själva, innan de lämnar in anmälan som småproducent, försäkra sig om att de är berättigade till stödet i fråga.

Skattebefrielsen för småskalig tillverkning är ett statligt stöd som grundar sig på i EU-lagstiftningen. Skatteförmånen anses emellertid vara sådant stöd av mindre betydelse som avses i den s.k. de minimis-förordningen. Det totala stöd som beviljas ett företag får inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår.

Om den skattebefrielse som företaget nu ansöker om och det stöd som tidigare beviljats företaget under ifrågavarande treårsperiod överstiger det ovannämnda maximibeloppet på 200 000 euro, kan stöd inte beviljas mera än upp till maximibeloppet.

Företaget ska meddela Skatteförvaltningen allt annat stöd av mindre betydelse som andra myndigheter beviljat under innevarande år och de två föregående åren (besluten om stöd har då följande hänvisning till de minimis-förordningen:

Kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på stöd av mindre betydelse, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 352/24.12.2013)          

De angivna stödbeloppen ska vara bruttobelopp, dvs. belopp före eventuellt avdrag skatt eller annan avgift. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet vara lika med stödets bruttobidragsekvivalent.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken