82 Redogörelse för gränsöverskridande hybridarrangemang, deklarationsanvisning

Med blankett 82 lämnar du uppgifter om gränsöverskridande hybridarrangemang. Fyll i blanketten om företaget eller organisationen har haft sådana arrangemang. Blanketten får du på blankettbeskrivningssidan.

Bestämmelserna om hybridarrangemang (Lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang 1567/2019) tillämpas i beskattningen av samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt sådana fasta driftställen som begränsat skattskyldiga har i Finland (1 § 2 mom.).

På grund av hybridarrangemanget uppstår det sådan hybrid missmatchning att samma utgift dras av två gånger eller inkomst blir obeskattad.

Läs mer om hybridlagen i anvisningen Beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang.

1 Parterna i hybridarrangemanget

Ange här namnen på parterna i hybridarrangemanget samt parternas bolagsform och landskod. Ange landskoden i enlighet med inom vilken jurisdiktion parten finns. Använd landskoden med två bokstäver i enlighet med standarden ISO 3166 (www.iso.org). Kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Observera dock att på förteckningen finns endast de länder med vilka Finland har ett giltigt skatteavtal.

2 Utgifts- och inkomstbelopp som grundar sig på hybridarrangemanget

Beloppet av icke-avdragbara utgifter

Ange här sådan utgift som grundar sig på hybridarrangemanget men som inte är avdragbar i beskattningen. En utgift är inte avdragbar till den del en motsvarande inkomst inte ingår i skattebasen. Ange avdraget också om en utgift har dragits av två gånger från olika inkomstunderlag.

Beloppet av skattepliktig inkomst

Ange den inkomst enligt hybridarrangemanget som utgör skattepliktig inkomst. Skattepliktig inkomst är den inkomst på vilken ett sådant avdrag som inte nekats i betalarens beskattning grundar sig på, eftersom en bestämmelse som begränsar rätten att dra av utgiften tillämpas på avdraget.

3 Typ av arrangemang

Ange här hurdant arrangemang enligt hybridlagen det är fråga om. Du kan välja ett eller flera av följande alternativ:

  • Hybridarrangemang med avseende på ett finansiellt instrument (3 §)
  • Hybridsubjekt som betalningsmottagare (4 §)
  • Hybridsubjekt som betalare (5 §)
  • Dubbla avdrag (6 §)
  • Situation med fast driftställe (7 §)
  • Utgiften har kvittats mot en betalning som hänför sig till ett hybridarrangemang (8 §)

4 Beskrivning av arrangemanget

Beskriv med egna ord arrangemangets huvuddrag och andra väsentliga omständigheter.