79A Utbildningsavdrag – jordbruk, deklarationsanvisning 2018

Med blankett 79A kan arbetsgivare som idkar jordbruk yrka på utbildningsavdrag. Observera att alla arbetsgivare inte har rätt att göra utbildningsavdrag. Utbildningsavdrag beviljas inte föreningar, stiftelser, universitet eller samfund som avses i 20 och 21 § i inkomstskattelagen. På sidan Blanketter får du blanketten och ytterligare information.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad skattedeklaration ska du lämna en alldeles ny skattedeklaration som ersätter den ursprungliga deklarationen. Lämna alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Läs mer om utbildningsavdraget.

1 Uppgifter om den skattskyldige

Namn, FO-nummer och räkenskapsperiod för arbetsgivaren som idkar jordbruk.

2 Förutsättningar för utbildningsavdraget

Vi har en utbildningsplan

Kryssa för punkten om arbetsgivaren har utarbetat en utbildningsplan. Utbildningsavdrag beviljas endast för sådan utbildning som baserar sig på en utbildningsplan.

Utbildningsplanen ska utarbetas enligt samarbetslagen (16 § i lagen om samarbete inom företag). Om arbetsgivaren inte omfattas av lagen om samarbete inom företag ska utbildningsplanen utarbetas enligt lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (3 §).

Arbetsgivaren har inte mottagit lönesubvention för lönekostnaderna för de arbetstagare vars utbildning utbildningsavdraget gäller

Bekräfta med ett kryss att avdragsgrunden inte är sådana personers utbildningsdagar för vilkas avlöning arbetsgivaren mottagit lönesubvention. Utbildningsavdrag beviljas inte för dessa arbetstagare.

Med lönesubvention avses lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (7 kap. 1 §).

3 Uträkning av utbildningsavdraget

Den lönesumma under skatteåret som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien

Arbetsgivarna anmäler arbetslöshetsförsäkringspremien och lönerna som utgör grunden för den till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR). Uppgifterna lämnas separat för varje kalenderår. Utbildningsavdraget grundar sig på samma löneuppgift men för att få utbildningsavdraget behöver vi skatteårets belopp.

Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår kan den lönesumma som anmälts till TVR inte direkt användas som grund för utbildningsavdraget, utan skatteårets lönesumma måste räknas ut separat.

Antalet arbetstagare (i genomsnitt för skatteåret)

Uppge hur många arbetstagare arbetsgivaren i genomsnitt har haft under skatteåret.
Det har inte fastställts i lag hur man räknar ut det genomsnittliga antalet arbetstagare. Du kan exempelvis ange hur många årsverken arbetsgivaren låtit utföra.

Det genomsnittliga beloppet för arbetstagarnas dagslön (lönesumma / antalet arbetstagare / 200)

Räkna ut den genomsnittliga dagslönen så att du dividerar skatteårets lönesumma som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien med det genomsnittliga antalet arbetstagare. Dividera sedan resultatet med 200.

Om skatteårets längd inte är 12 månader, anpassa divisorn 200 för att motsvara skatteårets längd.

Antalet utbildningsdagar som berättigar till avdraget (hela utbildningsdagar)

Antalet utbildningsdagar som berättigar till avdraget. Avdrag beviljas endast för hela utbildningsdagar. En hel utbildningsdag ska omfatta minst 6 timmar utbildning. En sex timmars utbildning kan dock fördelas på flera dagar, förutsatt att varje utbildningstillfälle varar minst 60 minuter.

Utbildningsavdrag får göras för högst 3 utbildningsdagar per arbetstagare som deltagit i utbildning.

Beloppet för utbildningsavdrag (det genomsnittliga beloppet för dagslön x utbildningsdagar / 2)

Räkna ut utbildningsavdragets belopp: multiplicera den ovan beräknade genomsnittliga beloppet för dagslön med antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsavdrag. Dividera resultatet med 2.

4 Arbetstagare som deltagit i utbildningen som utbildningsavdraget gäller

Arbetstagare som deltagit i utbildning 1 dag

Uppge antalet sådana anställda som under en dag deltagit i utbildning som utgör grunden för utbildningsavdrag.

Arbetstagare som deltagit i utbildning 2 dagar

Uppge antalet sådana anställda som under två dagar deltagit i utbildning som utgör grunden för utbildningsavdrag.

Arbetstagare som deltagit i utbildning 3 dagar

Uppge antalet sådana anställda som under tre dagar deltagit i utbildning som utgör grunden för utbildningsavdrag.

Det sammanlagda antalet arbetstagare som utgör grunden för utbildningsavdraget

Uppge hur många anställda som sammanlagt deltagit i utbildning som utgör grunden för utbildningsavdrag. (Räkna ihop de ovan nämnda antalen.)

Ange utbildningsavdraget på skattedeklarationen:

2 Skattedeklaration för jordbruk: på sidan 2 i punkten B Jordbruksutgifter, 11 Övriga avdrag
2Y Skattedeklaration för jordbruk: på sidan 2 i punkten B Jordbruksutgifter, 10 Övriga avdrag
6A Näringssammanslutning: på bilageblankett 7C i punkten Övriga kostnader
7M Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla: del 2 punkt Övriga kostnader