73 Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur, blankettanvisning

Blankett 73 ska fyllas i endast om den skattskyldige haft även andra dividenderinkomster än helt skattefria dividender från Finland. Uppge på denna blankett också det sammanlagda beloppet av dividender från bassamfund samt den skattefria och skattepliktiga andelen av dessa dividender.

Med blankett 73 anmäls dividendinkomster och överskott som andelslag delat ut. Överskott som samfundet mottagit från andelslag beskattas i princip likadant som om samfundet hade mottagit dividend. Överskott från andelslag anges på blankett 73, på samma sätt som dividender från aktiebolag.

Fyll i även blankett 70 om du kräver att skatten som du betalat utomlands på dividenden ska räknas av i Finland. Specificera från vilka länder du mottagit dividend och hur mycket du betalat i skatt på dividenderna. Du kan använda vår avräkningsräknare som hjälpmedel när du vill veta hur mycket i utländsk skatt du får räkna av i Finland.

Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividendinkomst.

Ytterligare information om överskott och beskattningen av andelslag finns i detaljerade anvisningar.

Den skattskyldige är ett offentligt noterat bolag

Kryssa för Ja om samfundets (uppgiftslämnarens) aktier noteras på börslistan eller Pre-listan på NASDAQ OMX Helsinki Ab, på en reglerad och av myndigheterna bevakad marknad utomlands eller på en annan marknad enligt ISkL 33 a §.

1 Skattefria

a) Från Finland

Uppge i denna punkt beloppet av skattefria dividender från onoterade finska bolag. Ett onoterat bolag anger i denna punkt dividenderna från även sådana offentligt noterade bolag av vilket det onoterade bolaget äger minst 10 %. Då är dividenden skattefri inkomst till hela beloppet.

Här uppges också de dividender som en andelsbank mottagit från ACA Andelsbankernas Centralbank Abp.

b) Från en annan EU/EES-stat 

Uppge i denna punkt beloppet av skattefria dividender som mottagits från onoterade bolag i andra EU- eller EES-stater. Onoterade bolag anger under denna punkt även dividenderna från ett noterat bolag av vilket det onoterade bolaget äger minst 10 %.

Annan skattefrihet än sådan som stämmer överens med moder-dotterbolagsdirektivet förutsätter att det utdelande samfundet är skyldigt att utan valmöjlighet och befrielse betala minst 10 procent i skatt på den inkomst på basis av vilken dividenden delas ut. Dessutom förutsätts att samfundet enligt skattelagstiftningen i den aktuella staten har sin hemvist i denna stat och samfundet, enligt det aktuella avtalet för undvikande av dubbelbeskattning, inte har sin hemvist i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skattefria är även dividender som penninginstitut, försäkringsanstalter och pensionsanstalter mottagit från aktier som utgör investeringstillgångar. Dessa dividender uppges i denna punkt om institutet eller anstalten äger minst 10 % av det utdelande bolaget och moder- och dotterbolagsdirektivet kan tillämpas.

c) Från en stat utanför EU/EES 
(se skatteavtalet)

Uppge i denna punkt skattefria dividender från stater utanför EU/EES. Dessa dividender är helt skattefria då de definierats som skattefria genom ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och det utdelande samfundets hemviststat.

2 100 % skattepliktiga

a) Från ett finskt noterat bolag, om ägarandelen i bolaget är mindre än 10 %, och övriga skattepliktiga dividender

Ett onoterat bolag anger i denna punkt dividenderna från sådana noterade bolag av vilka det äger under 10 %.

Dessutom anges övriga skattepliktiga dividender från Finland.

b) Från bolag i andra EU/EES-stater, om ägarandelen i bolaget är mindre än 10 %, och övriga skattepliktiga dividender

Ett onoterat bolag anger i denna punkt dividenderna som det mottagit från bolag som noterats i en annan EU-stat om ägarandelen i det utdelande bolaget understiger 10 %.

Dessutom anges övriga skattepliktiga dividender från EU/EES-stater.

c) Från stater utanför EU/EES 
(se skatteavtalet)

Ange i denna punkt skattepliktiga dividender från stater utanför EU/EES.

d) Från REIT-bolag

Uppge här mottagna dividender från bolag som omfattas av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (24.4.2009/299). Enligt lagens 8 § utgör dividenderna från sådana bolag skattepliktig inkomst till hela beloppet.

e) och f) Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer för utbetalaren Ange i denna punkt, specificerat enligt länder, sådana dividender enligt 6 a § 9 och 10 mom. i NärSkL som exempelvis varit avdragsgilla prestationer för utbetalaren. Anteckna landskod för utbetalarens hemviststat.

3 Delvis skattepliktiga (25 % skattefri, 75 % skattepliktig)

a) Dividender som från Finland betalats på sådana aktier i penninginstitut, försäkrings- och pensionsanstalter som utgör investeringstillgångar

Denna punkt gäller endast penninginstitut samt försäkrings- och pensionsanstalter. Då dessa bolag tar emot dividend som de fått på basis av investeringstillgångsaktier utgör 25 % av dividenden skattefri inkomst och 75 % skattepliktig inkomst.

b) Dividender som penninginstitut, försäkrings- och pensionsanstalter mottagit från en annan EU/EES-stat på aktier som utgör investeringstillgångar

Denna punkt gäller endast penninginstitut, försäkringsanstalter och pensionsanstalter. Ange i denna punkt sådana dividender enligt moder-dotterbolagsdirektivet som mottagits av penninginstitut, försäkringsanstalter och pensionsanstalter då dessa äger under 10 % av det dividendutdelande bolaget.

I denna punkt anges dessutom sådana dividender som hör till investeringstillgångar men som inte stämmer överens med moder-dotterbolagsdirektivet.

Dividender sammanlagt

Anteckna dividendernas sammanlagda belopp enligt bokföringen i punkten Dividender sammanlagt och överför beloppet till blankett 6B punkt 4 Finansieringsintäkter, Erhållna dividender och överskott (i del 6 Intäkter från näringsverksamhet).

Den skattefria andelen av dividenderna sammanlagt

Räkna ut det sammanlagda beloppet för dividendernas skattefria andelar i kolumnen Skattefri andel och anteckna beloppet i punkten Den skattefria andelen av dividenderna sammanlagt.

Den skattepliktiga andelen av dividenderna sammanlagt

Räkna ut det sammanlagda beloppet för dividendernas skattepliktiga andelar i kolumnen Skattepliktig andel och anteckna beloppet under punkten Den skattepliktiga andelen av dividenderna sammanlagt. Överför beloppet till blankett 6B punkt 4 Finansieringsintäkter, Erhållna dividender och överskott – skattepliktig andel (i del 6 Intäkter från näringsverksamhet).