71A Skattefria överlåtelsevinster och i beskattningen oavdragbara överlåtelseförluster – NärSkL 6b § 1-3 mom., anvisning för ifyllande

Blankett 71A används av aktiebolag, andelslag, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag (dock inte kapitalplaceringsbolag). Ange på blanketten sådana bolags skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster samt sådana icke-avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster som uppstått under skatteåret genom att bolaget sålt eller på annat sätt överlåtit anläggningstillgångsaktier som har hört till näringsverksamhetens förvärvskälla.

Ytterligare information om beskattning av överlåtelse av aktier finns i Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av aktier i samfund.

anvisning för ifyllande
2  Skattefri överlåtelse- och upplösningsvinst

Specificera vinsterna från överlåtelse och upplösning av aktier som får överlåtas skattefritt. En aktie får överlåtas skattefritt om

 1. aktierna ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar hos överlåtaren
 2. det bolag vars aktier det är fråga om är något av följande:
  • inhemskt bolag
  • bolaget är etablerat i en sådan EU-medlemsstat som avses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet eller
  • samfund vars hemviststat har ingått ett sådant skatteavtal med Finland som tillämpas på den utdelade dividenden.
 3. det överlåtande samfundet har oavbrutet i minst ett år ägt minst 10 % av aktiekapitalet i det överlåtna bolaget. Detta minst ett års aktieinnehav ska infalla under en tidsperiod som utgått tidigast ett år före överlåtelsen. De överlåtna aktierna ska vara sådana aktier som har ägts på det här sättet.
 4. De överlåtna aktierna är inte aktier i fastighets- eller bostadsaktiebolag eller aktier i ett sådant aktiebolag vars verksamhet huvudsakligen omfattar innehav eller besittning av fastigheter.
1) Aktie som överlåtits, samfundets namn och hemviststat (landskod)

Anteckna i varje kolumn ett enda bolags aktieuppgifter.

2) Anskaffningsdatum

Ange anskaffningsdatumet med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i separata kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

3) Överlåtelsedatum

Ange överlåtelsetidpunkten med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i separata kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

Vid upplösning av bolaget ange tidpunkten för utdelningsförvärvet. Tidpunkten för förvärvet är vanligtvis dagen för den bolagsstämma då utredningsmannen har presenterat slutredovisningen. Om förmögenhet har delats ut som utdelningsförskott, anses förvärvstidpunkten vara densamma som utdelningens överlåtelsetid.

4) Ägarandel före överlåtelsen (%)

Ägarandel av bolagets aktiekapital vid den tidpunkt då aktierna överlåts.

5) Ägarandel efter överlåtelsen (%)

Ägarandel av bolagets aktiekapital efter den tidpunkt då aktierna överlåts.

6) Överlåtelsepris/det sannolika överlåtelsepriset

Överlåtelsepriset med en cents noggrannhet. Om det fråga om upplösning av bolaget, ange det sannolika överlåtelsepriset.

7) Anskaffningsutgift som inte avskrivits vid inkomstbeskattningeno

Anskaffningsutgiften för aktierna är den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Ange beloppet med en cents noggrannhet. Om du t.ex. gjort en värdenedgångsavskrivning på aktierna och avskrivningen har godkänts endast delvis vid beskattningen, ange i denna punkt differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och den godkända avskrivningen.

8) Utgifter för vinstens förvärvande

De övriga utgifterna för överlåtelse- eller upplösningsvinstens förvärvande. Dra inte av sådana utgifter som du angett i denna punkt en gång till bland de  kostnader du angett i uträkningen av inkomstskatt på deklarationsblankett 6B.

9) Avdrag på anskaffningspriset

Ange i denna punkt

 • värdenedgångsavskrivning enligt 42 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Värdenedgångsavskrivning får dock dras av i denna punkt högst till ett belopp som motsvarar differensen mellan överlåtelsepriset på aktierna och den anskaffningsutgift som minskats med värdenedgångsavskrivningen.
 • reserv som dragits av från anskaffningsutgiften för aktierna
 • understöd enligt 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som erhållits för anskaffning av aktier. Dra av värdenedgångsavskrivningen till det belopp som den har blivit godkänd vid beskattningen.
10) Överlåtelseförlust som uppstått mellan koncernbolag

Om aktierna tidigare har sålts mellan koncernbolag och överlåtelsen medfört förlust, ska förlustbeloppet anges i denna punkt.

Med koncernbolag avses i detta sammanhang bolag som ingår i en i 8 kap. 12 § i ABL avsedd koncern samt sådana bolag där en eller flera fysiska personer, juridiska personer eller fysiska och juridiska personer gemensamt har en sådan bestämmanderätt som avses i 8 kap. 12 § i ABL.

11) Skattefri överlåtelse- och upplösningsvinst

Beloppet av skattefri överlåtelse- och upplösningsförlust får du när du drar av från överlåtelsepriset den anskaffningsutgift som inte avskrivits vid beskattningen, utgifterna för vinstens förvärvande, det avdrag som gjorts från överlåtelsepriset samt den överlåtelseförlust som uppstått mellan koncernbolagen.

Skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt

Ange alltid det sammanlagda beloppet av skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster i punkt Skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt.

3 Icke-avdragbar överlåtelse- och upplösningsförlust

Ange i denna punkt överlåtelse- och upplösningsförluster från sådana aktier som får överlåtas skattefritt samt upplösningsförlusten då du ägt aktierna i det upplösta bolaget under ett års tid före upplösningen.

Ange överlåtelse- och upplösningsförlusterna också då de följande kraven uppfylls:

 • objektbolaget inte har sin hemvist i Finland
 • bolaget är inte ett sådant bolag med hemvist inom EU som avses i artikel 2 i moder- och dotterbolagsdirektivet
 • bolagets hemviststat och Finland har inte under skatteåret ett sådant gällande avtal för undvikande av dubbelbeskattning som ska tillämpas på den utdelade dividenden.

Det är fråga om överlåtelse- eller upplösningsförlust då överlåtelsepriset eller utdelningen är mindre än det sammanlagda beloppet av den anskaffningsutgift av aktierna som är oavskriven vid beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande.

Lämna uppgifter om överlåtelse- och upplösningsförlusterna på samma sätt som uppgifterna om överlåtelse- och upplösningsvinster i punkt 2 (dock inte punkterna Avdrag på anskaffningspriset och Överlåtelseförlust som uppstått mellan koncernbolag).