Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

2L Skogsgåvoavdrag, deklarationsanvisning

Med denna blankett kan du yrka på skogsgåvoavdrag. Du kan ha rätt till skogsgåvoavdrag om du har fått skogen i gåva. Läs om förutsättningarna för avdraget.

Du kan deklarera skogsgåvoavdraget i MinSkatt eller på en pappersblankett. Du hittar pappersblanketten på blankettbeskrivningssidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Skogsgåvoavdraget görs från skogsbrukets kapitalinkomst. Du ska deklarera följande uppgifter för avdraget:

  • skatteårets skogsgåvoavdrag
  • skogsgåvoavdragets uppföljningsuppgifter enligt dina skatteanteckningar
  • uppföljningsuppgifter för statligt de minimis-stöd.

Du ska framställa ditt yrkande på skogsgåvoavdrag innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga. Du kan yrka på avdrag i din förhandsifyllda skattedeklaration. Du kan inte yrka på skogsgåvoavdrag retroaktivt för tidigare skatteår.

Ange på blankett 2L även ett sådant tidigare skogsgåvoavdrag som du måste intäktsföra som skogsbrukets kapitalinkomst. Intäktsföring behandlas närmare i avsnitt 4 i den här anvisningen.

Om du korrigerar tidigare inlämnade uppgifter ska du fylla i blankettens alla uppgifter på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du yrkar på skogsgåvoavdrag.

2 Uppgifter om grunden för skogsgåvoavdraget

2.1 Sammanlagda avdragsgrunder för skogar som du fått i gåva

Om du får skog i gåva kan det på basis av den betalda gåvoskatten uppstå en grund för skogsgåvoavdrag. Läs mer om förutsättningarna för avdraget och om hur man fastställer avdragsgrunden (i anvisningen Skogsgåvoavdraget).

Räkna ihop grunderna för skogsgåvoavdragen för alla dina skogar. Du ska dock i dina skatteanteckningar följa upp grunderna för skogsgåvoavdrag som uppstått under olika år.

2.2 Tidigare använt skogsgåvoavdrag

Om du har gjort skogsgåvoavdrag redan under tidigare skatteår ska du ange här det sammanlagda beloppet av tidigare använt skogsgåvoavdrag.

2.3 Beloppet av avdragsgrund som kan användas

Dra av från avdragsgrunden i punkt 2.1 beloppet i punkt 2.2, dvs. beloppet av tidigare använt skogsgåvoavdrag.

Om du inte gjort skogsgåvoavdrag under tidigare skatteår ska du i punkt 2.3 ange samma belopp som du har i punkt 2.1.

3 Yrkande om skogsgåvoavdrag för skatteåret

3.1 Skogsbrukets sammanlagda kapitalinkomster under skatteåret minskat med företagaravdrag

Du kan få skogsgåvoavdrag endast om dina kapitalinkomster av skogsbruket är tillräckligt höga under skatteåret. Avdragsgrunden är dina kapitalinkomster av skogsbruket efter företagaravdraget.

Om du inte har skogsbrukets kapitalinkomster efter att företagaravdraget har gjorts får du inte göra skogsgåvoavdrag.

Beloppet av kapitalinkomsterna inom skogsbruket efter företagaravdraget framgår av din förhandsifyllda skattedeklaration. Om uppgiften inte har beräknats färdigt för dig ska du först räkna ut ditt skogsbruksresultat (från skattedeklaration 2C) och din andel av skogsbruksresultatet från de övriga skogarna (dvs. en andel som motsvarar din ägarandel av resultatet av varje samägd skog). Om det sammanräknade resultatet är positivt ska du göra ett företagaravdrag om fem procent.

3.2 Skatteårets skogsgåvoavdrag

Ange här skogsgåvoavdragets belopp. Kom ihåg också följande gränser:

  • Avdraget får vara högst 50 % av beloppet i punkt 3.1 (dvs. 50 % av skogsbrukets kapitalinkomster efter företagaravdraget).
  • Avdraget kan inte vara större än beloppet i punkt 2.3, dvs. den återstående avdragsgrunden.
  • Skatteårets skogsgåvoavdrag ska vara minst 1 500 euro.

3.3 Skogsgåvoavdrag som använts sammanlagt

Räkna ihop beloppet av skatteårets skogsgåvoavdrag i punkt 3.2 och beloppet av tidigare använt skogsgåvoavdrag i punkt 2.2.

Om du yrkar på avdrag under det följande skatteåret ska du ange beloppet i punkt 2.2. (Tidigare använt skogsgåvoavdrag).

4 Skogsgåvoavdrag som ska intäktsföras

Belopp som ska intäktsföras som kapitalinkomst av skogsbruket

Om du överlåter (till exempel säljer eller donerar) skog som du har mottagit i gåva innan du har ägt skogen i minst 15 år måste du intäktsföra skogsgåvoavdraget. Intäktsföring betyder att avdraget räknas som din kapitalinkomst av skogsbruket. Avdraget som intäktsförs förhöjs dessutom med 20 %. Intäktsföringen är obligatorisk om du har överlåtit minst 10 % av skogen. Beloppet som intäktsförs utgör kapitalinkomst för det år under vilket du har överlåtit skogen.

Anteckna i denna punkt beloppet av skogsgåvoavdraget som ska intäktsföras, ökat med 20 %.

Läs mer om skogsgåvoavdrag som ska intäktsföras

5 De minimis-stöd

Det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats av andra myndigheter än Skatteförvaltningen under skatteåret och två föregående skatteår

Ange endast de stöd för vilka det i stödbeslutet direkt hänvisas till en de minimis-grund. Sådant stöd är till exempel det stöd för beskogning av impedimentmark som betalats in på ditt konto. Exempelvis de vanligaste jordbruksstöden eller stöd som beviljats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är inte de minimis-baserat stöd.

De minimis-stöd ska anges på blanketten eftersom också skogsgåvoavdraget anses vara ett statligt de minimis-baserat stöd. När avdraget beviljas tillämpas Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Det sammanlagda beloppet av dina minimis-baserade stöd får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Skatteförvaltningen räknar ut för dig beloppet av statligt de minimis-stöd som uppstår av skogsgåvoavdraget enligt de uppgifter du lämnar. Beloppet ser du på ditt beskattningsbeslut.